Polecamy

reklama

Wysyłasz SMS i dru­ku­jesz wy­brany ar­ty­kuł lub sce­na­riusz!

Na www.wychowawca.pl do­stępne są bie­żące i ar­chi­walne wy­da­nia
„Wychowawcy”. Można za­po­znać się z nu­me­rami od  stycz­nia 2007 r.

Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.

Dostępne są także dwa bez­płatne nu­mery: „To idzie gen­der” (5/2013)
oraz „Edukacja sek­su­alna typu A” (9/2012).

Skorzystaj i po­in­for­muj in­nych!

Dla osób pierw­szy raz ko­rzy­sta­ją­cych z in­ter­ne­to­wej wer­sji cza­so­pism,
in­struk­cja ko­rzy­sta­nia z do­stępu on-line do „Wychowawcy”.

Najnowsze wydanie „Wychowawcy”

okladka_11-2017

Wszyscy uczest­ni­czymy w świe­cie me­dial­nym. Dociera do nas mnó­stwo in­for­ma­cji, praw­dzi­wych i nie­praw­dzi­wych, do­brych i złych. Musimy na­uczyć się ra­cjo­nal­nego i bez­piecz­nego ko­rzy­sta­nia z me­diów, bo czę­sto mamy do czy­nie­nia z ma­ni­pu­la­cją in­for­ma­cją, ob­ra­zem, oszu­stwem me­dial­nym.

Dzieci i mło­dzież usta­wicz­nie ko­rzy­stają z in­te­rak­tyw­nych me­diów, bar­dzo spraw­nie po­słu­gują się no­wymi tech­no­lo­giami. Dla nich nie­ważne staje się to, co jest w rze­czy­wi­sto­ści, li­czy się tylko prze­kaz me­dialny. Starają się być na bie­żąco w sieci, chcą być po­in­for­mo­wani i być in­for­ma­to­rami. Brak ak­tyw­no­ści w sieci równa się z nie­ist­nie­niem w ży­ciu re­al­nym. Ale bierne i nie­roz­ważne ko­rzy­sta­nie z me­diów nie roz­wija in­te­lek­tu­al­nie, mo­ral­nie, es­te­tycz­nie – jest stratą czasu.

Zadaniem no­wo­cze­snej edu­ka­cji me­dial­nej jest przy­go­to­wa­nie dzieci i mło­dzieży do twór­czego i kry­tycz­nego od­bioru me­diów. Aktywizujmy uczniów do po­sze­rza­nia wie­dzy, do se­lek­cji, ana­lizy, kry­tyki tre­ści, do ak­tyw­nego i twór­czego wy­ko­rzy­sty­wa­nia in­for­ma­cji. Należy pro­pa­go­wać za­sady bez­piecz­nego i ra­cjo­nal­nego ko­rzy­sta­nia z cy­ber­prze­strzeni, prze­strze­gać przed uza­leż­nie­niem od Internetu, kształ­to­wać wraż­li­wość po­znaw­czą, do­sko­na­lić umie­jęt­no­ści ko­mu­ni­ka­cji mię­dzy­ludz­kiej. Świat rze­czy­wi­sty jest waż­niej­szy niż świat wir­tu­alny!

Edukacja szkolna co­raz czę­ściej opiera się na no­wych tech­no­lo­giach. Sytuacja sprzę­towa i ka­drowa w szko­łach zmie­nia się na lep­sze. W tej sy­tu­acji ważne jest okre­śle­nie kom­pe­ten­cji i umie­jęt­no­ści, ja­kie po­wi­nien po­sia­dać uczeń szkoły pod­sta­wo­wej i śred­niej w za­kre­sie edu­ka­cji me­dial­nej, aby do­cie­ra­jący do niego prze­kaz był war­to­ściowy i jak naj­mniej szko­dliwy.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z pełną tre­ścią naj­now­szego nu­meru „Wychowawcy”. Koszt 30-dniowego do­stępu on-line to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto. Kliknij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.
W kolejnym numerze „Wychowawcy”

Podstawowym miej­scem na­wią­zy­wa­nia pierw­szych więzi spo­łecz­nych, a póź­niej ich kształ­to­wa­nia i wzmac­nia­nia, jest ro­dzina. Ważnym aspek­tem ży­cia spo­łecz­nego i za­wo­do­wego jest czas. W na­szej rze­czy­wi­sto­ści za­cho­wa­nie rów­no­wagi po­mię­dzy cza­sem pracy a cza­sem wspól­nego od­po­czynku staje się za­da­niem trud­nym do zre­ali­zo­wa­nia. Prowadzi to do ogra­ni­czo­nych lub po­zor­nych więzi po­ko­le­nio­wych. Spędzanie ze sobą czasu na roz­mo­wie, wspól­nie wy­ko­ny­wana praca, przy­rzą­dza­nie po­siłku, od­po­czy­nek czy świę­to­wa­nie po­zwa­lają na in­te­gra­cję i wła­ściwy roz­wój emo­cjo­nalny czło­wieka. Jak zmie­niają się więzi spo­łeczne mię­dzy po­ko­le­niami oraz w ob­rę­bie tego sa­mego po­ko­le­nia? Jak je wzmac­niać? – o tym pi­szemy w gru­dnio­wym nu­me­rze.

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.