Po­le­ca­my

reklama

Wy­sy­łasz SMS i dru­ku­jesz wy­bra­ny ar­ty­kuł lub sce­na­riusz!

Na www.wychowawca.pl do­stęp­ne są bie­żą­ce i ar­chi­wal­ne wy­da­nia
„Wy­cho­waw­cy”. Moż­na za­po­znać się z nu­me­ra­mi od  stycz­nia 2007 r.

Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.

Do­stęp­ne są tak­że dwa bez­płat­ne nu­me­ry: „To idzie gen­der” (5/2013)
oraz „Edu­ka­cja sek­su­al­na ty­pu A” (9/2012).

Sko­rzy­staj i po­in­for­muj in­nych!

Dla osób pierw­szy raz ko­rzy­sta­ją­cych z in­ter­ne­to­wej wer­sji cza­so­pism,
in­struk­cja ko­rzy­sta­nia z do­stę­pu on-li­ne do „Wy­cho­waw­cy”.

Naj­now­sze wy­da­nie „Wy­cho­waw­cy”

okladka_12-2019

Po­trze­ba oj­ca jest wpi­sa­na w oso­bo­wość po­tom­stwa. Obec­nie spo­łe­czeń­stwo nie do­ce­nia ro­li oj­ca w ży­ciu swo­ich dzie­ci. Dla wie­lu lu­dzi oj­ciec ko­ja­rzy się z nie­obec­no­ścią, z lę­kiem, po­czu­ciem za­gro­że­nia. Pra­ca za­wo­do­wa po­za do­mem, ry­wa­li­za­cja i po­goń za suk­ce­sem, brak cza­su dla ro­dzi­ny, brak wspól­nych za­jęć do­mo­wych, spor­to­wych, re­kre­acyj­nych po­wo­du­ją roz­luź­nie­nie wię­zi emo­cjo­nal­nych oj­ca z dzieć­mi.

Ro­la oj­ca w roz­wo­ju i doj­rze­wa­niu dziec­ka jest nie do za­stą­pie­nia. Ła­twiej jest wejść w do­ro­słe ży­cie mło­de­mu czło­wie­ko­wi, któ­ry miał roz­trop­ne­go, do­bre­go, ko­cha­ją­ce­go oj­ca. Oj­ciec roz­bu­dza ma­rze­nia i aspi­ra­cje, prze­ka­zu­je mą­drość ży­cio­wą, wpro­wa­dza w za­sa­dy, nor­my po­stę­po­wa­nia, w świat war­to­ści. Do­bry, ko­cha­ją­cy oj­ciec da­je dziec­ku po­czu­cie sta­bil­no­ści i bez­pie­czeń­stwa, po­czu­cie by­cia ko­cha­nym i war­to­ścio­wym. Oj­co­stwo bu­du­je się na tro­sce, służ­bie, od­po­wie­dzial­no­ści, mi­ło­ści bez­wa­run­ko­wej. Efek­tyw­ne oj­co­stwo wy­ma­ga za­an­ga­żo­wa­nia, to­wa­rzy­sze­niu dziec­ku, umie­jęt­ne­go słu­cha­nia, ser­decz­no­ści, cie­pła, da­wa­nia do­bre­go przy­kła­du. Ta­kie oj­co­stwo umoż­li­wia wła­ści­wie ukształ­to­wa­na mę­skość, doj­rza­łość emo­cjo­nal­na, du­cho­wa, pew­ność sie­bie, od­po­wie­dzial­ność za sie­bie i dru­gich.

Każ­dy chło­piec po­trze­bu­je męż­czy­zny ja­ko wzo­ru god­ne­go na­śla­do­wa­nia. Na­le­ży tak wy­cho­wy­wać chłop­ców, by by­li męż­ni, od­po­wie­dzial­ni, mę­scy, by bu­do­wa­li pra­wi­dło­we re­la­cje z in­ny­mi. Po­trzeb­ne jest by­cie od­po­wie­dzial­nym oj­cem w sfe­rze bio­lo­gicz­nej, psy­chicz­nej, spo­łecz­nej i du­cho­wej, bo tyl­ko ta­kie oj­co­stwo jest speł­nie­niem męż­czy­zny. Mło­dzi męż­czyź­ni mu­szą oj­co­stwo od­kry­wać, świa­do­mie je wy­bie­rać, pie­lę­gno­wać i re­ali­zo­wać w ży­ciu. Obec­nie od­po­wie­dzial­ne oj­co­stwo po­trze­bu­je pro­fe­sjo­nal­nej po­mo­cy pe­da­go­gicz­nej, psy­cho­lo­gicz­nej i du­cho­wej.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z peł­ną tre­ścią naj­now­sze­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”. Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to. Klik­nij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.

No­wy rok roz­pocz­nie­my pró­bą spoj­rze­nia na ma­cie­rzyń­stwo w róż­nych je­go od­sło­nach. Czy ma­cie­rzyń­stwo jest po­strze­ga­ne ja­ko dro­ga oso­bi­ste­go roz­wo­ju? Z czym mie­rzą się ma­my dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścią? Czy ist­nie­je pro­blem „wy­pa­le­nia za­wo­do­we­go” mam i czy moż­na mu za­po­biec? Na te i in­ne py­ta­nia od­po­wie­my w stycz­nio­wym nu­me­rze „Wy­cho­waw­cy”.

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.