Po­le­camyreklama

Wy­sy­łasz SMS i dru­ku­jesz wy­brany ar­ty­kuł lub sce­na­riusz!

Na www.wychowawca.pl do­stępne są bie­żące i ar­chi­walne wy­da­nia
„Wy­cho­wawcy”. Można za­po­znać się z nu­me­rami od  stycz­nia 2007 r.

Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.

Do­stępne są także dwa bez­płatne nu­mery: „To idzie gen­der” (5/2013)
oraz „Edu­ka­cja sek­su­alna typu A” (9/2012).

Sko­rzy­staj i po­in­for­muj in­nych!

Dla osób pierw­szy raz ko­rzy­sta­ją­cych z in­ter­ne­to­wej wer­sji cza­so­pism,
in­struk­cja ko­rzy­sta­nia z do­stępu on-line do „Wy­cho­wawcy”.

Naj­now­sze wy­da­nie „Wy­cho­wawcy”

okladka_02-2016Waż­nym pro­ble­mem spo­łecz­nym są uza­leż­nie­nia wśród dzieci i mło­dzieży, do­ty­czące pa­pie­ro­sów, al­ko­holu, do­pa­la­czy, nar­ko­ty­ków, nad­uży­wa­nia te­le­fonu ko­mór­ko­wego, In­ter­netu. Ucieczka w świat wir­tu­alny, się­ga­nie po sub­stan­cje psy­cho­ak­tywne to roz­wią­za­nia za­stęp­cze, ma­jące na celu ni­we­lo­wa­nie bólu emo­cjo­nal­nego, stresu, sa­mot­no­ści, pustki. Ta­kie po­stę­po­wa­nie nie roz­wią­zuje pro­ble­mów, ale je po­głę­bia i pro­wa­dzi do uza­leż­nie­nia.

Sub­stan­cje psy­cho­ak­tywne nie­ko­rzyst­nie wpły­wają na pracę or­ga­ni­zmu, pro­wa­dzą do zmian w za­cho­wa­niu, do trud­no­ści z na­uką. Mło­dzież ko­rzy­sta z tzw. „ze­stawu wi­ta­mi­no­wego” na przy­rost masy mię­śni lub na od­chu­dza­nie. Pre­pa­rat o tej pod­stęp­nej na­zwie za­wiera do­pa­la­cze i ste­rydy nisz­czące zdro­wie. De­struk­tywne jest także usta­wiczne przy­wią­za­nie do te­le­fonu ko­mór­ko­wego (fo­no­ho­lizm), cią­głe wy­sy­ła­nie SMS-ów, MMS-ów, utrud­nia­jące bez­po­śred­nie kon­takty in­ter­per­so­nalne. Ko­lej­nym pro­ble­mem jest uza­leż­nie­nie od In­ter­netu, nie­pra­wi­dłowe ko­rzy­sta­nie z za­so­bów Sieci czy roz­sy­ła­nie kom­pro­mi­tu­ją­cych ma­te­ria­łów, co do­pro­wa­dza in­nych do roz­pa­czy. Pro­ble­mem nie­let­nich dziew­cząt jest prze­sy­ła­nie in­tym­nych zdjęć przez In­ter­net – nie­bez­pieczny zwy­czaj sek­stingu. Ta­kie za­cho­wa­nia koń­czą się po­waż­nym kry­zy­sem psy­chicz­nym, bo póź­niej dziew­częta te są prze­śla­do­wane, od­rzu­cane przez grupę.

Uza­leż­nie­nia pro­wa­dzą do osła­bie­nia więzi z ro­dziną i przy­ja­ciółmi, do zu­bo­że­nia ję­zyka i trud­no­ści w na­wią­zy­wa­niu bez­po­śred­nich re­la­cji, do za­nie­dby­wa­nia obo­wiąz­ków do­mo­wych i szkol­nych, za­niku za­in­te­re­so­wań, pa­sji ży­cio­wych.

Na­szym za­da­niem jest uświa­da­miać dzie­ciom i mło­dzieży, z ja­kimi za­gro­że­niami mogą się spo­tkać, uka­zu­jąc im de­struk­cyjną siłę, jaką niosą ze sobą uza­leż­nie­nia. Har­mo­nia i mi­łość w domu, wła­ściwy kli­mat wy­cho­waw­czy w szkole, po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa, okre­ślony sys­tem war­to­ści – to sku­teczna za­chęta do tego, by mło­dzi lu­dzie wa­run­ko­wali swe wy­bory ży­ciowe tro­ską o wła­sne bez­pie­czeń­stwo, jak rów­nież osób im bli­skich. Zdrowy styl ży­cia, ak­tyw­ność spor­towa, kul­tu­ralna i wo­lon­ta­riacka są spo­so­bem na to, by żyć od­waż­nie, prze­strze­ga­jąc De­ka­logu i do­cho­wu­jąc wier­no­ści su­mie­niu.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czelny

Za­chę­camy do za­po­zna­nia się z pełną tre­ścią naj­now­szego nu­meru „Wy­cho­wawcy”. Koszt 30-dniowego do­stępu on-line to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto. Klik­nij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.
W ko­lej­nym nu­me­rze „Wy­cho­wawcy”

Głów­nym po­wo­dem ob­ser­wo­wa­nego obec­nie kry­zysu wy­cho­wa­nia jest próba ode­rwa­nia mło­dego czło­wieka od re­li­gij­nego wy­miaru ludz­kiego ży­cia, który prze­cież jest głów­nym źró­dłem ro­zu­mie­nia sa­mego sie­bie oraz sensu wła­snego ży­cia. Ro­dzice i wy­cho­wawcy już od naj­młod­szych lat po­winni dbać nie tylko o zdro­wie fi­zyczne dziecka, ale też o jego zdro­wie psy­chiczne i du­chowe. W wy­cho­wa­niu re­li­gij­nym nie­ba­ga­telny udział mają ka­te­checi, ich apo­stol­ska gor­li­wość, en­tu­zjazm i zgod­ność gło­szo­nych prawd wiary z ży­ciem oso­bi­stym. Wy­cho­wa­nie re­li­gijne po­winno opie­rać się na przy­kła­dzie, bo dziecko świet­nie wy­czuwa, jak ważny jest Bóg w ro­dzi­nie. O roli wy­cho­wa­nia re­li­gij­nego pi­szemy w mar­co­wym nu­me­rze.

In­for­ma­cje prawne

Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swoim kom­pu­te­rze.

Usługi SMS Pre­mium: Usługę SMS Pre­mium  ob­słu­guje firma Do­tpay SA. Re­gu­la­min Usług i Ser­wi­sów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Wła­ści­cie­lem ser­wisu www.wychowawca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cieli i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.