Po­le­camy

reklama

Wy­sy­łasz SMS i dru­ku­jesz wy­brany ar­ty­kuł lub sce­na­riusz!

Na www.wychowawca.pl do­stępne są bie­żące i ar­chi­walne wy­da­nia
„Wy­cho­wawcy”. Można za­po­znać się z nu­me­rami od  stycz­nia 2007 r.

Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.

Do­stępne są także dwa bez­płatne nu­mery: „To idzie gen­der” (5/2013)
oraz „Edu­ka­cja sek­su­alna typu A” (9/2012).

Sko­rzy­staj i po­in­for­muj in­nych!

Dla osób pierw­szy raz ko­rzy­sta­ją­cych z in­ter­ne­to­wej wer­sji cza­so­pism,
in­struk­cja ko­rzy­sta­nia z do­stępu on-line do „Wy­cho­wawcy”.

Naj­now­sze wy­da­nie „Wy­cho­wawcy”

okladka_09-2015 Szkolne pro­gramy wy­cho­waw­cze i pro­fi­lak­tyczne za­do­mo­wiły się w pol­skiej edu­ka­cji. W każ­dej pla­cówce oświa­to­wej po­winny być re­ali­zo­wane za­ję­cia z wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie, które speł­niają nie tylko cel – jak daw­niej na­zy­wano – uświa­da­mia­nia sek­su­al­nego, ale także wspie­rają ro­dzi­ców w ich dziele wy­cho­waw­czym.

Lek­tura ce­lów kształ­ce­nia i tre­ści na­ucza­nia w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej tych za­jęć mile za­sko­czy czy­ta­ją­cego – „to jest to”, wła­śnie taka pro­ble­ma­tyka daje szansę na har­mo­nijny roz­wój mło­dego czło­wieka. Tre­ści pro­gra­mowe tego przed­miotu mogą sta­no­wić fun­da­ment dla re­ali­za­cji pro­gramu wy­cho­waw­czego i pro­fi­lak­tycz­nego.

Nie­trudno za­uwa­żyć kom­pa­ty­bil­ność i kom­ple­men­tar­ność tych trzech pro­gra­mów. Je­śli ka­dra szkolna do­łoży sta­rań, można spo­dzie­wać się po­zy­tyw­nych efek­tów na płasz­czyź­nie wy­cho­waw­czej, pro­fi­lak­tycz­nej i pro­ro­dzin­nej.

Samo prze­ka­zy­wa­nie wie­dzy nie jest sku­teczną me­todą pro­fi­lak­tyki, bo­wiem po­sia­da­nie wie­dzy lub jej nie­po­sia­da­nie nie wiąże się z po­dej­mo­wa­niem lub nie­podej­mo­wa­niem za­cho­wań ry­zy­kow­nych. Dla zmiany po­staw i za­cho­wań mło­dych lu­dzi istotna jest mo­ty­wa­cja i wią­żąca się z nią hie­rar­chia war­to­ści.

Tę opty­mi­styczną wi­zję pol­skiej szkoły bez­pow­rot­nie chce ze­psuć or­gan, któ­remu naj­bar­dziej po­winno za­le­żeć na sku­tecz­nym wy­cho­wa­niu i sku­tecz­nej pro­fi­lak­tyce – Mi­ni­ster­stwo Edu­ka­cji Na­ro­do­wej. Do­bra ocena od kil­ku­na­stu lat re­ali­zo­wa­nych za­jęć WdŻ, którą wy­sta­wiają za­równo przed­mio­towi, jak i na­uczy­cie­lom ucznio­wie i ro­dzice (patrz: ra­port IBE, do­stępny na men.gov.pl), nie skła­nia Pani Mi­ni­ster do sa­tys­fak­cji. Pani Mi­ni­ster zdaje się nie do­strze­gać trudu na­uczy­cieli i wy­raża zdzi­wie­nie, że ucznio­wie już na II miej­scu ty­pują za­ję­cia szkolne WdŻ jako źró­dło wie­dzy o sek­su­al­no­ści czło­wieka (I miej­sce zaj­mują ró­wie­śnicy). Tym­cza­sem sze­fowa re­sortu edu­ka­cji była prze­ko­nana, że mło­dzież czer­pie tę wie­dzę głów­nie z In­ter­netu. I mimo że pol­ska szkoła cał­kiem do­brze so­bie ra­dzi z wy­cho­wa­niem sek­su­al­nym, w MEN za­pada de­cy­zja o po­wo­ła­niu ekipy „eks­per­tów”, która opra­cuje nowe pod­stawy pro­gra­mowe. Ja­kie? Można się do­my­ślać. Ro­dzice z wielu kra­jów (Włoch, Nie­miec, Fran­cji) już wal­czą z pro­gra­mami edu­ka­cji sek­su­al­nej, które zo­stały na­rzu­cone przez ide­olo­gów wy­wo­dzą­cych się z LGBTQ (śro­do­wi­ska ge­jów i les­bi­jek), gen­der i skraj­nego fe­mi­ni­zmu. Czy przy­szedł więc czas i na na­szych ro­dzi­ców?


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czelny

W no­wym roku szkol­nym ży­czymy na­szym Czy­tel­ni­kom, aby mocą swego au­to­ry­tetu i kom­pe­ten­cji roz­wi­jali moż­li­wo­ści po­znaw­cze uczniów i kształ­to­wali w nich wiarę w po­ży­tecz­ność do­bra i prawdy.

Re­dak­cja

Za­chę­camy do za­po­zna­nia się z pełną tre­ścią naj­now­szego nu­meru „Wy­cho­wawcy”. Koszt 30-dniowego do­stępu on-line to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto. Klik­nij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.
W ko­lej­nym nu­me­rze „Wy­cho­wawcy”

Szkoła po­winna być miej­scem, w któ­rym młody czło­wiek od­krywa i roz­wija swoje zdol­no­ści i ta­lenty. Tu może po­znać smak suk­ce­sów, po­czuć ra­dość i za­do­wo­le­nie z wła­snej pracy. Przy­go­to­wu­jąc się do ak­tyw­nego i twór­czego ży­cia, musi także zmie­rzyć się z go­ry­czą po­rażki. Dy­rek­cja, na­uczy­ciele i pra­cow­nicy szkoły są zo­bo­wią­zani tak or­ga­ni­zo­wać pro­ces na­ucza­nia i wy­cho­wa­nia, aby wspie­rać uczniów w wy­cho­wa­niu wie­lo­stron­nym, uwzględ­nia­ją­cym har­mo­nijny roz­wój in­te­lek­tu­alny i du­chowy. Kształ­ce­nie umy­słu prze­biega w ści­słym po­łą­cze­niu z roz­wo­jem psy­chicz­nym, spo­łecz­nym, zdro­wot­nym, es­te­tycz­nym, mo­ral­nym i du­cho­wym. Jak na­pi­sać i wdro­żyć po­prawny pro­gram wy­cho­waw­czy i pro­fi­lak­tyczny szkoły? Na ja­kie aspekty zwró­cić uwagę? – o tym pi­szemy we wrze­śnio­wym nu­me­rze.

In­for­ma­cje prawne

Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swoim kom­pu­te­rze.

Usługi SMS Pre­mium: Usługę SMS Pre­mium  ob­słu­guje firma Do­tpay SA. Re­gu­la­min Usług i Ser­wi­sów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Wła­ści­cie­lem ser­wisu www.wychowawca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cieli i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.