Po­le­camyThis mo­vie re­qu­ires Flash Player 9

reklama

Wy­sy­łasz SMS i dru­ku­jesz wy­brany ar­ty­kuł lub sce­na­riusz!

Na www.wychowawca.pl do­stępne są bie­żące i ar­chi­walne wy­da­nia
„Wy­cho­wawcy”. Już te­raz można za­po­znać się z nu­me­rami od  stycz­nia 2007 r. Wkrótce po­sze­rzymy ar­chi­wum o nu­mery z lat 2002–2006.

Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.

Do­stępne są także dwa bez­płatne nu­mery: „To idzie gen­der” (5/2013)
oraz „Edu­ka­cja sek­su­alna typu A” (9/2012).

Sko­rzy­staj i po­in­for­muj in­nych!

Dla osób pierw­szy raz ko­rzy­sta­ją­cych z in­ter­ne­to­wej wer­sji cza­so­pism,
in­struk­cja ko­rzy­sta­nia z do­stępu on-line do „Wy­cho­wawcy”.

Naj­now­sze wy­da­nie „Wy­cho­wawcy”

okladka_07-08-2014 Ro­dzina to naj­waż­niej­sza grupa spo­łeczna, w któ­rej przy­cho­dzimy na świat i z którą czu­jemy się złą­czeni przez całe ży­cie. Sta­nowi ona na­tu­ralne i nie­za­stą­pione śro­do­wi­sko opiekuńczo-wychowawcze, jest naj­lep­szym prze­kaź­ni­kiem norm po­stę­po­wa­nia, war­to­ści i kul­tury, ma wpływ na na­sze aspi­ra­cje, styl i ja­kość na­szego ży­cia. Ro­dzina jako wspól­nota ży­cia i mi­ło­ści, wy­peł­nia­jąca pra­wi­dłowo funk­cje na­le­żące do jej kom­pe­ten­cji, jest wiel­kim spo­łecz­nym do­brem, które trzeba ochra­niać i wspo­ma­gać.

W obec­nych cza­sach wiele ro­dzin bo­ryka się z róż­no­rod­nymi pro­ble­mami. Bez­ro­bo­cie, ni­skie płace, wzrost kosz­tów utrzy­ma­nia i kształ­ce­nia po­wo­duje zu­bo­że­nie wielu ro­dzin. Za­gro­że­nie sta­no­wią uza­leż­nie­nia od al­ko­holu i nar­ko­ty­ków oraz prze­moc. Mi­gra­cja za­rob­kowa staje się przy­czyną roz­padu więzi emo­cjo­nal­nych w ro­dzi­nie. Upada au­to­ry­tet ro­dzi­ców.

Ro­śnie liczba ro­dzin nie­peł­nych, związ­ków nie­for­mal­nych, związ­ków part­ner­skich po­mię­dzy oso­bami tej sa­mej płci. W mass me­diach zbyt czę­sto spo­ty­kamy się z nie­przy­chyl­nym prze­ka­zem o mał­żeń­stwie i ro­dzi­nie, oswa­ja­niem od­bior­ców z nie­wier­no­ścią i roz­wo­dami, po­wszech­nie wy­stę­pu­jącą prze­mocą, na­ru­sza­niem tra­dy­cyj­nych ról w ro­dzi­nie.

Po­trzebna jest po­wszechna dys­ku­sja nad za­gro­że­niami i pro­ble­mami, na które na­ra­żona jest współ­cze­sna ro­dzina. Po­trze­bu­jemy pro­ro­dzin­nej po­li­tyki pań­stwa, by mło­dzi mieli pracę za­wo­dową, mo­gli zdo­być wła­sne miesz­ka­nie oraz bez obaw utrzy­mać i wy­kształ­cić swoje dzieci. Nie­ro­ze­rwalne mał­żeń­stwo i pełna ro­dzina od­po­wiada na­tu­ral­nej wi­zji czło­wieka. Jest ostoją, w któ­rej kształ­tuje się na­sze czło­wie­czeń­stwo.

Na czas wa­ka­cyj­nego wy­po­czynku, wę­dró­wek i wcza­sów ży­czymy na­szym Czy­tel­ni­kom ra­do­ści i spo­tka­nia z Bo­giem. Warto wsłu­chać się w barwne głosy pta­ków, szmer stru­myka, do­strzec urodę fa­lu­ją­cych traw i ukwie­co­nych łąk. Niech piękno przy­rody bę­dzie in­spi­ra­cja do spo­tka­nia z sobą i bu­do­wa­nia re­la­cji z in­nymi.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czelny

Za­chę­camy do za­po­zna­nia się z pełną tre­ścią naj­now­szego nu­meru „Wy­cho­wawcy”. Koszt 30-dniowego do­stępu on-line to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto. Klik­nij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.
W ko­lej­nym nu­me­rze „Wy­cho­wawcy”

Uczeń zdolny ma roz­wi­niętą wy­obraź­nię twór­czą, ła­twość ucze­nia się oraz sze­roki wa­chlarz za­in­te­re­so­wań. Ucznia sła­bego cha­rak­te­ry­zuje brak za­in­te­re­so­wa­nia przed­mio­tami, trud­no­ści z kon­cen­tra­cją uwagi oraz po­stawa bier­no­ści i re­zy­gna­cji. Każdy uczeń może osią­gnąć suk­ces na swoją miarę, a na­uczy­ciele, pe­da­go­dzy i wy­cho­wawcy po­winni go wspie­rać w tych dą­że­niach. Ist­nieje sporo moż­li­wo­ści kształ­ce­nia zróż­ni­co­wa­nego, po­cząw­szy od in­dy­wi­du­ali­za­cji pro­cesu na­ucza­nia, wła­ściwe mo­ty­wo­wa­nie do pracy, po­bu­dza­nie wiary we wła­sne siły, po współ­dzia­ła­nie z ro­dzi­cami w roz­wią­zy­wa­niu kon­kret­nych pro­ble­mów. W jaki spo­sób kształ­cić ucznia zdol­nego, a jak sła­bego? – pi­szemy we wrze­śnio­wym nu­me­rze.

In­for­ma­cje prawne

Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swoim kom­pu­te­rze.

Usługi SMS Pre­mium: Usługę SMS Pre­mium  ob­słu­guje firma Do­tpay SA. Re­gu­la­min Usług i Ser­wi­sów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Wła­ści­cie­lem ser­wisu www.wychowawca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cieli i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.