Polecamyreklama

Wysyłasz SMS i dru­ku­jesz wy­brany ar­ty­kuł lub sce­na­riusz!

Na www.wychowawca.pl do­stępne są bie­żące i ar­chi­walne wy­da­nia
„Wychowawcy”. Można za­po­znać się z nu­me­rami od  stycz­nia 2007 r.

Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.

Dostępne są także dwa bez­płatne nu­mery: „To idzie gen­der” (5/2013)
oraz „Edukacja sek­su­alna typu A” (9/2012).

Skorzystaj i po­in­for­muj in­nych!

Dla osób pierw­szy raz ko­rzy­sta­ją­cych z in­ter­ne­to­wej wer­sji cza­so­pism,
in­struk­cja ko­rzy­sta­nia z do­stępu on-line do „Wychowawcy”.

Najnowsze wydanie „Wychowawcy”

okladka_04-2017

Trwając w wy­ci­sze­niu, można od­kryć wiele prawd, wy­zbyć się na­pięć, po­pra­wić rów­no­wagę psy­chiczną. Cisza jest formą we­wnętrz­nego ob­co­wa­nia ze sobą i swo­imi emo­cjami. Dlatego pe­da­go­gika ci­szy jest po­trzebna w pro­gra­mie kształ­ce­nia na­uczy­cieli, a ci­sza jest nie­zbędna w na­ucza­niu i wy­cho­wa­niu mło­dego po­ko­le­nia. Pedagogika ci­szy to nie tylko „by­cie ci­cho”. Cisza w sfe­rze aku­stycz­nej oraz ci­sza prze­ja­wia­jąca się we­wnątrz czło­wieka wpły­wają na na­sze za­cho­wa­nie, na ko­mu­ni­ka­cję in­ter­per­so­nalną, na prze­ży­cia es­te­tyczne i du­chowe. Milczenie służy po­głę­bie­niu ży­cia we­wnętrz­nego, uczy by­cia opa­no­wa­nym, uważ­nym, po­maga w od­zy­ska­niu we­wnętrz­nej har­mo­nii. Milczenie mówi cza­sami wię­cej niż słowa.

Dla roz­woju du­cho­wego i psy­chicz­nego czło­wieka ład i har­mo­nia biorą się ze spo­koj­nego wnę­trza. Wtedy JA może spo­tkać się z trans­cen­den­cją. Jest bal­sa­mem dla du­szy, sprzyja re­flek­syj­nemu my­śle­niu. Dzięki niej do­strze­gamy piękno przy­rody, zbli­żamy się do Boga. Zaplanujmy w na­szej co­dzien­no­ści czas mil­cze­nia i sa­mot­no­ści, bo od­nowa ży­cia we­wnętrz­nego do­ko­nuje się w ci­szy.
Ustawicznie to­wa­rzy­szy nam ha­łas, szum in­for­ma­cyjny, po­śpiech, brak czasu na re­laks i od­po­czy­nek. Współczesny czło­wiek wy­po­wiada wiele zbęd­nych słów, słów bez tre­ści, nie po­trafi uważ­nie słu­chać. Młodzi lu­dzie nie do­ce­niają ci­szy, na­wet gdy się uczą lub wy­ko­nują do­mowe prace, słu­chają gło­śnej mu­zyki. Obserwujemy u nich przy­tę­pie­nie wraż­li­wo­ści słu­cho­wej i nie­rzadko słab­szą pa­mięć. Przybywa uczniów nad­po­bu­dli­wych, z za­bu­rzoną kon­cen­tra­cją uwagi. To efekt ży­cia w co­raz więk­szym ha­ła­sie i po­śpie­chu.

W szko­łach dziś szcze­gól­nie po­trzeba ci­szy, mil­cze­nia, sku­pie­nia. Potrzebna jest edu­ka­cja wy­ci­sza­jąca oto­cze­nie ze­wnętrzne oraz wnę­trze mło­dego czło­wieka. Doceniajmy zba­wienne dzia­ła­nia ci­szy i jej wa­lory wy­cho­waw­cze.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z pełną tre­ścią naj­now­szego nu­meru „Wychowawcy”. Koszt 30-dniowego do­stępu on-line to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto. Kliknij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.
W kolejnym numerze „Wychowawcy”

Język to przede wszyst­kim na­rzę­dzie ko­mu­ni­ka­cji, sys­tem zna­ków i sym­boli, nio­są­cych ze sobą pewną treść. To rów­nież ele­ment kul­tury każ­dego pań­stwa, który łą­czy na­ród, świad­czy o jego od­ręb­no­ści oraz wspól­nym po­cho­dze­niu. Słowa mają moc spraw­czą. Czasami mó­wimy bez­myśl­nie, pod wpły­wem emo­cji, nad któ­rymi nie pa­nu­jemy. Językiem mo­żemy dru­giego czło­wieka ra­nić, ob­ra­żać, nisz­czyć, ata­ko­wać. Istnieją rów­nież do­bre słowa – bło­go­sła­wień­stwa, które mają moc od­mie­nia­nia ludz­kiego ży­cia. Nie mu­szą być piękne i wy­szu­kane, ważne, by były praw­dziwe. O roli słowa i kul­tu­rze ję­zyka pi­szemy w ma­jo­wym nu­me­rze.

banner-elcamino-litania-wolnosci-2

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.