Polecamyreklama

Wysyłasz SMS i dru­ku­jesz wy­brany ar­ty­kuł lub sce­na­riusz!

Na www.wychowawca.pl do­stępne są bie­żące i ar­chi­walne wy­da­nia
„Wychowawcy”. Można za­po­znać się z nu­me­rami od  stycz­nia 2007 r.

Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.

Dostępne są także dwa bez­płatne nu­mery: „To idzie gen­der” (5/2013)
oraz „Edukacja sek­su­alna typu A” (9/2012).

Skorzystaj i po­in­for­muj in­nych!

Dla osób pierw­szy raz ko­rzy­sta­ją­cych z in­ter­ne­to­wej wer­sji cza­so­pism,
in­struk­cja ko­rzy­sta­nia z do­stępu on-line do „Wychowawcy”.

Najnowsze wydanie „Wychowawcy”

okladka_02-2018

Rozwój dzieci i mło­dzieży wy­maga trudu wy­cho­wa­nia ze strony do­ro­słych i za­an­ga­żo­wa­nia wy­cho­wan­ków. Rodzina jest pierw­szą szkołą ży­cia, a po­stawa ro­dzi­ców sta­nowi naj­bar­dziej zna­czący wzór po­stę­po­wa­nia w każ­dej sfe­rze ży­cia. Przejmowane wzory za­cho­wań i normy mo­ralne przy­go­to­wują do sa­mo­dziel­no­ści, od­po­wie­dzial­no­ści, do ży­cia w spo­łe­czeń­stwie. Wychowanie po­winno pro­wa­dzić do roz­woju ra­cjo­nal­nego my­śle­nia, wol­nej woli, od­po­wie­dzial­nej mi­ło­ści, uczyć po­dej­mo­wa­nia mą­drych de­cy­zji, od­naj­dy­wa­nia się w re­al­nej rze­czy­wi­sto­ści.

Stawanie się doj­rza­łym czło­wie­kiem wy­maga trudu. Młodzież pra­gnie po­zna­wać i ro­zu­mieć świat, ale naj­czę­ściej wi­dzi tylko ma­te­ria­li­styczną wi­zję wszech­świata i naj­le­piej czuje się w świe­cie wir­tu­al­nym. Nastolatkowie bun­tują się, za­czy­nają cho­dzić wła­snymi ścież­kami, po­szu­kują wła­snej toż­sa­mo­ści. Młodzi lu­dzie po­trze­bują co­raz do­kład­niej­szych wy­ja­śnień, ocze­kują po­waż­nego trak­to­wa­nia ich po­trzeb i uczuć, do­ce­nia­nia ich zdol­no­ści, ta­len­tów i za­let. Nie lu­bią nad­mier­nego po­ucza­nia i mo­ra­li­zo­wa­nia. Obdarzajmy ich za­ufa­niem i ta­kim za­kre­sem wol­no­ści, z ja­kiego młody czło­wiek jest w sta­nie mą­drze sko­rzy­stać. Trzeba ja­sno po­sta­wić gra­nice i kon­se­kwent­nie prze­strze­gać wspól­nie usta­lo­nych re­guł. Należy mó­wić zde­cy­do­wa­nie „nie”, je­żeli młody czło­wiek ła­mie okre­ślone normy. Nadmierny ry­gor może pro­wa­dzić do buntu, ale nad­mierna li­be­ra­li­za­cja skut­kuje nie­zdy­scy­pli­no­wa­niem, źle po­jętą „do­ro­sło­ścią”, np. ko­rzy­sta­niem z uży­wek. Trzeba mieć czas dla dziecka, roz­ma­wiać, stwa­rzać moż­li­wość do na­by­wa­nia do­świad­cze­nia w sa­mo­dziel­nym po­dej­mo­wa­niu de­cy­zji. Mądra wol­ność i od­po­wie­dzial­ność to zdol­ność do czy­nie­nia do­bra, to od­no­sze­nie się do sie­bie i do in­nych lu­dzi z życz­li­wo­ścią i mi­ło­ścią.

W wy­cho­wa­niu mło­dych po­trzebna jest at­mos­fera prze­po­jona mi­ło­ścią do Boga i sza­cun­kiem do lu­dzi. Potrzebna jest też cier­pli­wość, mą­drość i takt pe­da­go­giczny.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

 

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z pełną tre­ścią naj­now­szego nu­meru „Wychowawcy”. Koszt 30-dniowego do­stępu on-line to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto. Kliknij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.
W kolejnym numerze „Wychowawcy”

Spośród wielu waż­nych pro­ble­mów, z ja­kimi zma­gają się dzi­siaj pol­skie ro­dziny, emi­gra­cja za­rob­kowa zaj­muje wy­jąt­kowe miej­sce. Zjawisko to przy­brało ma­sowe roz­miary, a wiele dzieci do­tyka syn­drom „eu­ro­sie­roc­twa”. Jeszcze ni­gdy w hi­sto­rii na­szego kraju wy­jazdy za pracą nie sta­no­wiły tak zna­czą­cego ele­mentu ży­cia wielu ro­dzin, jak ma to miej­sce współ­cze­śnie. Rozłąka z rodzicem-migrantem po­ciąga za sobą sze­reg istot­nych kon­se­kwen­cji dla roz­woju dziecka. Ujawniają się one mię­dzy in­nymi na płasz­czyź­nie emo­cjo­nal­nego i psy­chicz­nego roz­woju dziecka. Jakie są skutki roz­łąki z ro­dzi­cem? Czy emi­gra­cja za­rob­kowa jest dla mał­żeń­stwa i ro­dziny tylko za­gro­że­niem? – pi­szemy w mar­co­wym nu­me­rze „Wychowawcy”.

Powstrzymajmy cenzurę ideologiczną na uniwersytetach!

Podpisujmy pe­ty­cję do Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina!

Jako je­den z pre­le­gen­tów i obrońca ży­cia z po­nad czter­dzie­sto­let­nim sta­żem, je­stem szcze­gól­nie za­nie­po­ko­jony de­cy­zją dy­rek­tora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie i pro­rek­tora Collegium Medicum UJ, któ­rzy pod na­ci­skiem dzia­ła­czy skraj­nie le­wi­co­wej, mar­gi­nal­nej par­tii „Razem”, za­de­cy­do­wali o od­wo­ła­niu kon­fe­ren­cji „Etyka w me­dy­cy­nie – Prawo dziecka do ży­cia”.

Warto pod­kre­ślić, że kon­fe­ren­cje z cy­klu „Etyka w me­dy­cy­nie” or­ga­ni­zo­wane są w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym od 1999 r. Pretekstem do od­wo­ła­nia te­go­rocz­nej kon­fe­ren­cji na te­mat „Prawo dziecka do ży­cia” miały być „ewen­tu­alne za­gro­że­nia dla pra­wi­dło­wego funk­cjo­no­wa­nia szpi­tala”, czyli prawo do de­baty zo­stało wy­parte przez szan­taż si­łowy ze strony le­wac­kich ak­ty­wi­stów. Więcej o tej spra­wie na www.pro-life.pl.

To już drugi po­dobny przy­pa­dek na UJ w koń­czą­cym się roku. W marcu br. wła­dze Uniwersytetu za­blo­ko­wały wy­kład ame­ry­kań­skiej dzia­łaczki pro-life mec. Rebeki Kiessling. Podobnie po­stą­piły wła­dze Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Chciałbym tu­taj przy­to­czyć wy­po­wiedź Metropolity Krakowskiego, ks. abp. Marka Jędraszewskiego, który ko­men­tu­jąc de­cy­zję władz UJ stwier­dził: „Jest dla mnie rze­czą przej­mu­jąca, że pro­test 800 osób zwią­za­nych z par­tią Razem za­owo­co­wał taką de­cy­zją władz. Oraz to, że par­tia ta, o cha­rak­te­rze jak naj­bar­dziej le­wac­kim ogła­sza na por­ta­lach spo­łecz­no­ściach swój triumf. (…) Lewacy nie umieją usza­no­wać ludz­kiego ży­cia. Ich ide­olo­gie, nie­kiedy krzy­kliwe i zwią­zane z prze­mocą fi­zyczną i me­dialną zwy­cię­żają. Większość po­tul­nie spusz­cza głowy na dół i przyj­muje po­li­tykę stru­sia. A prze­cież cho­dzi tu o ludz­kie ży­cie. Nie ma więk­szego kry­te­rium czło­wie­czeń­stwa niż so­li­dar­ność i nie­obo­jęt­ność na los istot, któ­rych ży­cie jest za­gro­żone. Jeśli umywa się od tego ręce, to po­wta­rza się gest Piłata” (www.diecezja.pl).

Pod ad­re­sem in­ter­ne­to­wym www.citizengo.org można pod­pi­sać w tej spra­wie pe­ty­cję „Powstrzymajmy cen­zurę ide­olo­giczną na uni­wer­sy­te­tach”.

Proszę o jak naj­szer­sze roz­po­wszech­nia­nie i udo­stęp­nia­nie tej in­for­ma­cji.

Życząc ra­do­snych Świąt Bożego Narodzenia i wielu Łask Bożych w Nowym Roku, łą­czę wy­razy sza­cunku,

dr inż. Antoni Zięba
pre­zes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.