Polecamy

reklama

Wysyłasz SMS i dru­ku­jesz wy­brany ar­ty­kuł lub sce­na­riusz!

Na www.wychowawca.pl do­stępne są bie­żące i ar­chi­walne wy­da­nia
„Wychowawcy”. Można za­po­znać się z nu­me­rami od  stycz­nia 2007 r.

Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.

Dostępne są także dwa bez­płatne nu­mery: „To idzie gen­der” (5/2013)
oraz „Edukacja sek­su­alna typu A” (9/2012).

Skorzystaj i po­in­for­muj in­nych!

Dla osób pierw­szy raz ko­rzy­sta­ją­cych z in­ter­ne­to­wej wer­sji cza­so­pism,
in­struk­cja ko­rzy­sta­nia z do­stępu on-line do „Wychowawcy”.

Najnowsze wydanie „Wychowawcy”

okladka_09-2016Rozpoczynamy nowy rok szkolny. Przed nami nowe plany, na­dzieje i usta­wiczna tro­ska o roz­wój każ­dego ucznia-wychowanka. Złożoność na­tury ludz­kiej wy­maga na­ucza­nia i wy­cho­wa­nia zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nego, czyli do­sto­so­wa­nia od­dzia­ły­wań dy­dak­tycz­nych i wy­cho­waw­czych do in­dy­wi­du­al­nych cech ucznia oraz do jego moż­li­wo­ści psy­cho­fi­zycz­nych. Nauczyciel pra­cuje z uczniem w jego wła­snym ryt­mie i na od­po­wied­nim dla niego po­zio­mie, aby umoż­li­wić mu osią­ga­nie suk­ce­sów na miarę jego moż­li­wo­ści. Uwzględnia jego mocne i słabe strony, zdol­no­ści, za­in­te­re­so­wa­nia, umie­jęt­no­ści i mo­ty­wuje do sa­mo­dziel­nego my­śle­nia.

Do pro­cesu kształ­ce­nia wcho­dzą nowe tech­no­lo­gie in­for­ma­cyjne, zmie­nia­jące śro­do­wi­sko edu­ka­cyjne i funk­cjo­no­wa­nie ucznia w szkole. Nauczyciel dys­po­nuje już no­wo­cze­snymi środ­kami dy­dak­tycz­nymi, a me­dia wcho­dzą w rolę ży­wego na­uczy­ciela. Platformy edu­ka­cyjne umoż­li­wiają na­ukę w do­wol­nym miej­scu, cza­sie i tem­pie po­przez kursy on-line, e-podręcznik, kształ­ce­nie wy­prze­dza­jące, w któ­rym uczeń przed lek­cją sa­mo­dziel­nie zbiera po­trzebne in­for­ma­cje.

Wyjątkową po­trzebą dziecka jest sa­mo­re­ali­za­cja, po­trzeba roz­woju i wzro­stu. Sprzyjają temu od­po­wied­nie wa­runki, za­sady i me­tody pe­da­go­giczne, któ­rych ce­lem jest bu­do­wa­nie re­la­cji, pla­no­wa­nie roz­woju, usta­la­nie ścieżki edu­ka­cyj­nej i za­wo­do­wej. Wzrastające wy­ma­ga­nia edu­ka­cyjne, za­wo­dowe i spo­łeczne zmu­szają na­uczy­cieli do usta­wicz­nego szu­ka­nia efek­tyw­niej­szego kształ­ce­nia mło­dego po­ko­le­nia – to wy­zwa­nie roz­po­czy­na­ją­cego się roku szkol­nego 2016/2017.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z pełną tre­ścią naj­now­szego nu­meru „Wychowawcy”. Koszt 30-dniowego do­stępu on-line to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto. Kliknij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.
W kolejnym numerze „Wychowawcy”

Indywidualizacja kształ­ce­nia po­lega na ta­kiej or­ga­ni­za­cji na­ucza­nia, aby uwzględ­niało ono róż­nice wy­stę­pu­jące mię­dzy uczniami w za­kre­sie zdol­no­ści, umie­jęt­no­ści, za­in­te­re­so­wań itp. Jaki jest cel in­dy­wi­du­ali­za­cji? Przede wszyst­kim cho­dzi o uzy­ska­nie lep­szych wy­ni­ków w na­uce po­szcze­gól­nych uczniów oraz zwięk­sze­nie ich in­dy­wi­du­al­nych moż­li­wo­ści. W jaki spo­sób róż­ni­co­wać pracę na lek­cji? – pi­szemy we wrze­śnio­wym nu­me­rze „Wychowawcy”.

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.