Po­le­ca­myreklama

Wy­sy­łasz SMS i dru­ku­jesz wy­bra­ny ar­ty­kuł lub sce­na­riusz!

Na www.wychowawca.pl do­stęp­ne są bie­żą­ce i ar­chi­wal­ne wy­da­nia
„Wy­cho­waw­cy”. Moż­na za­po­znać się z nu­me­ra­mi od  stycz­nia 2007 r.

Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.

Do­stęp­ne są tak­że dwa bez­płat­ne nu­me­ry: „To idzie gen­der” (5/2013)
oraz „Edu­ka­cja sek­su­al­na ty­pu A” (9/2012).

Sko­rzy­staj i po­in­for­muj in­nych!

Dla osób pierw­szy raz ko­rzy­sta­ją­cych z in­ter­ne­to­wej wer­sji cza­so­pism,
in­struk­cja ko­rzy­sta­nia z do­stę­pu on-li­ne do „Wy­cho­waw­cy”.

Naj­now­sze wy­da­nie „Wy­cho­waw­cy”

okladka_07-08-2018Od­da­je­my do Pań­stwa rąk nie­zwy­kły nu­mer „Wy­cho­waw­cy”. Przy­go­to­wa­li­śmy go wraz z Pol­ską Fun­da­cją dla Afry­ki. Dla­cze­go zde­cy­do­wa­li­śmy się na te­mat afry­kań­ski? Co ma on wspól­ne­go z pro­ble­ma­mi pol­skiej szko­ły i te­ma­ty­ką wy­cho­wa­nia, któ­re zwy­kle gosz­czą na na­szych ła­mach?

Ży­wi­my głę­bo­kie prze­ko­na­nie, że to od nas.– na­uczy­cie­li za­le­ży, czy przy­szłe po­ko­le­nia bę­dą umia­ły i chcia­ły po­ma­gać po­trze­bu­ją­cym. Trze­ba uczyć mło­dych lu­dzi wraż­li­wo­ści na po­trze­by in­nych, zwłasz­cza ży­ją­cych w skraj­nym ubó­stwie. W świe­cie na­sta­wio­nym na in­dy­wi­du­al­ny suk­ces ła­two za­tra­cić em­pa­tię i zro­zu­mie­nie czy­jejś bie­dy. Je­śli za­nie­dba­my ten aspekt wy­cho­wa­nia, mło­dzi lu­dzie nie zro­zu­mie­ją po­trze­by po­ma­ga­nia i bę­dą chcie­li re­ali­zo­wać tyl­ko swo­je ce­le i pra­gnie­nia.

Te­ma­ty­ka gło­du czy cho­rób, tak bo­le­śnie obec­na w Afry­ce, jest czymś wsty­dli­wym, co naj­le­piej ukryć i zle­cić or­ga­ni­za­cjom do te­go po­wo­ła­nym. Nie mo­że­my po­zwo­lić, by ko­lej­ne po­ko­le­nia za­my­ka­ły oczy na fakt, że w na­szych cza­sach, kil­ka – mo­że kil­ka­na­ście go­dzin lo­tu stąd, lu­dzie umie­ra­ją z gło­du.

Pań­stwa afry­kań­skie do­ty­ka wie­le trud­nych pro­ble­mów. My po­sta­no­wi­li­śmy skon­cen­tro­wać się na edu­ka­cji. Jak bar­dzo róż­ne są wa­run­ki na­ucza­nia na tym kon­ty­nen­cie! Ale też ile pięk­nych emo­cji nie­sie tam szko­ła! Za­dzi­wia nas ra­dość uczniów oraz tro­ska tam­tej­szych mi­sjo­na­rek i mi­sjo­na­rzy. Chcie­li­śmy tak­że uka­zać bo­le­sne pro­ble­my opie­ki i wy­cho­wa­nia, dla­te­go po­ru­sza­my te­mat sie­rot w Afry­ce, dzie­ci uli­cy czy pra­cy nie­let­nich.

Po­za prze­ka­za­niem tych in­for­ma­cji i opo­wie­ści o lu­dziach miesz­ka­ją­cych na tym kon­ty­nen­cie, pra­gnie­my, aby ten nu­mer „Wy­cho­waw­cy” był rów­nież kon­kret­ną za­chę­tą do pod­ję­cia dzia­łań w Pań­stwa pla­ców­ce szkol­nej.

Na stro­nach 26–27 (w środ­ku nu­me­ru) za­miesz­cza­my pla­kat za­pra­sza­ją­cy do włą­cze­nia się w po­moc Afry­ce wraz z Pol­ską Fun­da­cją dla Afry­ki. Za­wie­szo­ny w wi­docz­nym miej­scu w Pań­stwa szko­le, mo­że za­in­te­re­so­wać uczniów pra­cą w ra­mach wo­lon­ta­ria­tu (o for­mach tej pra­cy pi­sze­my na str. 36–41). Za­chę­ta ze stro­ny na­uczy­cie­li mo­że za­owo­co­wać kon­kret­ną współ­pra­cą mło­dzie­ży, któ­ra po­tra­fi dzie­lić się z po­trze­bu­ją­cy­mi swo­im cza­sem i zdol­no­ścia­mi. For­my tej po­mo­cy mo­gą być róż­ne, przy­kła­dem mo­że być pa­sja czło­wie­ka, któ­ry od lat or­ga­ni­zu­je zbiór­ki ma­ku­la­tu­ry, gro­ma­dząc środ­ki na bu­do­wę stud­ni w Afry­ce (str. 30). Mo­że je­go hi­sto­ria sta­nie się in­spi­ra­cją dla szkol­nych ak­cji cha­ry­ta­tyw­nych?
I ko­lej­ny po­mysł: wy­sta­wy i pre­lek­cje o te­ma­ty­ce afry­kań­skiej w szko­łach. Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki opra­co­wa­ła pro­jekt edu­ka­cyj­ny, któ­ry mo­że po­ja­wić się w każ­dej szko­le: wy­sta­wa uka­zu­ją­ca re­alia i co­dzien­ność te­go kon­ty­nen­tu oraz moż­li­wość spo­tka­nia z ucznia­mi (in­for­ma­cje na str. 28–31).
Ma­my na­dzie­ję, że ten nu­mer „Wy­cho­waw­cy” za­in­spi­ru­je Pań­stwa do dzia­łań, któ­re bo­daj w nie­wiel­kim stop­niu przy­czy­nią się do po­pra­wy sy­tu­acji lu­dzi, a szcze­gól­nie dzie­ci miesz­ka­ją­cych w Afry­ce.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Sza­now­ni Czy­tel­ni­cy,

do­bie­ga koń­ca rok szkol­ny i nad­cho­dzą wa­ka­cje. Ży­czy­my Pań­stwu, aby let­ni wy­po­czy­nek za­owo­co­wał od­zy­ska­niem sił do pra­cy, przy­niósł ra­dość i po­go­dę du­cha.

Re­dak­cja

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z peł­ną tre­ścią naj­now­sze­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”. Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to. Klik­nij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.
W ko­lej­nym nu­me­rze „Wy­cho­waw­cy”

W okre­sie do­ra­sta­nia mło­dy or­ga­nizm in­ten­syw­nie się roz­wi­ja. Przy tak dy­na­micz­nych zmia­nach uczniom po­trzeb­ne są od­po­wied­nie skład­ni­ki od­żyw­cze, pro­mo­wa­nie zdro­we­go sty­lu ży­cia i eli­mi­no­wa­nie czyn­ni­ków szko­dli­wych, np. uza­leż­nień. Jak za­dbać o zdro­wie dzie­ci i mło­dzie­ży i za­chę­cać do upra­wia­nia spor­tu? – o tym pi­sze­my we wrze­śnio­wym nu­me­rze.

Wy­cho­waw­ca” od wrze­śnia w no­wej ce­nie

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy, w związ­ku ze zna­czą­cym wzro­stem kosz­tów wy­daw­ni­czych oraz usług pocz­to­wych Za­rząd Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców pod­jął de­cy­zję o wzro­ście od 1 wrze­śnia 2018 ro­ku ce­ny jed­ne­go eg­zem­pla­rza „Wy­cho­waw­cy” do 9 zł.
Koszt pre­nu­me­ra­ty jed­ne­go eg­zem­pla­rza wy­nie­sie:

    • na ca­ły rok 99 zł
    • na pół ro­ku 54 zł.

Ma­my na­dzie­ję, że mi­mo tej zmia­ny po­zo­sta­nie­cie Pań­stwo na­szy­mi pre­nu­me­ra­to­ra­mi i Czy­tel­ni­ka­mi. In­for­mu­je­my, że do­ko­na­ne już wpła­ty za­mó­wień do koń­ca grud­nia 2018 ro­ku nie ule­gną zmia­nie.

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.