Po­le­camyreklama

Wy­sy­łasz SMS i dru­ku­jesz wy­brany ar­ty­kuł lub sce­na­riusz!

Na www.wychowawca.pl do­stępne są bie­żące i ar­chi­walne wy­da­nia
„Wy­cho­wawcy”. Już te­raz można za­po­znać się z nu­me­rami od  stycz­nia 2007 r. Wkrótce po­sze­rzymy ar­chi­wum o nu­mery z lat 2002–2006.

Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.

Do­stępne są także dwa bez­płatne nu­mery: „To idzie gen­der” (5/2013)
oraz „Edu­ka­cja sek­su­alna typu A” (9/2012).

Sko­rzy­staj i po­in­for­muj in­nych!

Dla osób pierw­szy raz ko­rzy­sta­ją­cych z in­ter­ne­to­wej wer­sji cza­so­pism,
in­struk­cja ko­rzy­sta­nia z do­stępu on-line do „Wy­cho­wawcy”.

Naj­now­sze wy­da­nie „Wy­cho­wawcy”

okladka_04-2015

W cza­sach współ­cze­snych kre­atyw­ność i twór­czość mają co­raz więk­sze zna­cze­nie. Czło­wiek z na­tury wy­ka­zuje ten­den­cję do prze­kra­cza­nia gra­nic, bu­du­jąc swoją au­ten­tyczną eg­zy­sten­cję, two­rząc dzieła nowe i war­to­ściowe – two­rząc sie­bie. Twór­czość do­ty­czy pro­ce­sów po­znaw­czych, emo­cji i mo­ty­wa­cji, oso­bo­wo­ści. W pro­ce­sie two­rze­nia istotne jest nie tylko my­śle­nie, ale rów­nież wy­obraź­nia, wy­trwa­łość, cier­pli­wość, pre­cy­zja i sze­ro­kie za­in­te­re­so­wa­nia.

O ak­tyw­no­ści twór­czej uczniów w du­żym stop­niu de­cy­duje na­uczy­ciel, or­ga­ni­zu­jąc i in­spi­ru­jąc ich dzia­ła­nia. Pod­czas za­jęć edu­ka­cyj­nych ważne jest, czy ucznio­wie ak­tyw­nie słu­chają, sa­mo­dziel­nie my­ślą, prze­ży­wają, wy­ko­nują prak­tyczne dzia­ła­nia.

Szkoła po­winna za­dbać o to, aby ucznio­wie zgła­szali pro­blemy ba­daw­cze, pro­jek­to­wali ba­da­nia, prze­pro­wa­dzali je, ana­li­zo­wali i we­ry­fi­ko­wali wy­niki ba­dań. Czy nasi ucznio­wie mają stycz­ność z dzie­łami sztuki oraz moż­li­wość eks­pre­syj­nego wy­ra­ża­nia sie­bie po­przez sztukę, po­przez ak­tyw­ność pla­styczną, mu­zyczną, li­te­racką, te­atralną? Czy są na­gra­dzani za sa­mo­dziel­ność w my­śle­niu, cie­ka­wość po­znaw­czą, za po­my­sły in­no­wa­cyjne, no­wa­tor­skie? Czy po­ma­gamy uczniom po­znać i roz­wi­jać zdol­no­ści oraz za­in­te­re­so­wa­nia? Czy utwier­dzamy ich w prze­ko­na­niu, że sa­mo­re­ali­za­cja i twór­czość jest bar­dzo ważna w na­szym ży­ciu? Za­ję­cia pro­wa­dzone w spo­sób nie­sza­blo­nowy, twór­czy, z za­sto­so­wa­niem zróż­ni­co­wa­nych me­tod pracy bu­dzą kre­atyw­ność u na­szych uczniów.

Wy­cho­wa­nie po­winno kształ­to­wać po­stawę twór­czego stylu ży­cia, by ucznio­wie byli sobą, żyli praw­dzi­wie pięk­nie, i nie zmar­no­wali ta­len­tów otrzy­ma­nych od Stwórcy.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czelny

Za­chę­camy do za­po­zna­nia się z pełną tre­ścią naj­now­szego nu­meru „Wy­cho­wawcy”. Koszt 30-dniowego do­stępu on-line to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto. Klik­nij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.
W ko­lej­nym nu­me­rze „Wy­cho­wawcy”

Czy po­zwo­lić na obo­wiąz­kową, już od I klasy szkoły pod­sta­wo­wej, edu­ka­cję sek­su­alną typu B, czyli edu­ka­cję bio­lo­giczną o cha­rak­te­rze he­do­ni­stycz­nym? Ta­kiej edu­ka­cji do­ma­gają się śro­do­wi­ska li­be­ralne i fe­mi­ni­styczne. Czy też utrzy­mać w pol­skiej szkole edu­ka­cję sek­su­alną typu A, czyli za­ję­cia pro­ro­dzinne, re­ali­zo­wane od 1998 roku w ra­mach „wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie”? Przed­miot ten jest przez ro­dzi­ców ak­cep­to­wany i przy­nosi do­bre wy­niki. MEN prze­pro­wa­dza obec­nie son­daże i ba­da­nia, zmie­rza­jące do przy­ję­cia wzo­rów za­chod­nich. Ja­kie mogą być kon­se­kwen­cje tych zmian – o tym pi­szemy w ma­jo­wym nu­me­rze „Wy­cho­wawcy”.

In­for­ma­cje prawne

Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swoim kom­pu­te­rze.

Usługi SMS Pre­mium: Usługę SMS Pre­mium  ob­słu­guje firma Do­tpay SA. Re­gu­la­min Usług i Ser­wi­sów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Wła­ści­cie­lem ser­wisu www.wychowawca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cieli i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.