Polecamyreklama

Wysyłasz SMS i dru­ku­jesz wy­brany ar­ty­kuł lub sce­na­riusz!

Na www.wychowawca.pl do­stępne są bie­żące i ar­chi­walne wy­da­nia
„Wychowawcy”. Można za­po­znać się z nu­me­rami od  stycz­nia 2007 r.

Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.

Dostępne są także dwa bez­płatne nu­mery: „To idzie gen­der” (5/2013)
oraz „Edukacja sek­su­alna typu A” (9/2012).

Skorzystaj i po­in­for­muj in­nych!

Dla osób pierw­szy raz ko­rzy­sta­ją­cych z in­ter­ne­to­wej wer­sji cza­so­pism,
in­struk­cja ko­rzy­sta­nia z do­stępu on-line do „Wychowawcy”.

Najnowsze wydanie „Wychowawcy”

okladka_05-2018Język pol­ski jest na­szym do­brem na­ro­do­wym. Wszyscy je­ste­śmy zo­bo­wią­zani do ochrony pol­sz­czy­zny, do po­praw­nego uży­wa­nia i do­sko­na­le­nia na­szego ję­zyka. Słowa utrwa­lają i prze­ka­zują dzie­dzic­two kul­tu­ralne, hi­sto­ryczne, na­ukowe. Słowa zbli­żają lu­dzi, prze­ka­zują na­sze my­śli, od­czu­cia, pra­gnie­nia, tę­sk­noty, na­sze war­to­ści du­chowe. Porozumienie się z dru­gim czło­wie­kiem jest moż­liwe, gdy na­sza wy­po­wiedź jest szczera i au­ten­tyczna, gdy ujaw­niamy swoje prze­ko­na­nia, gdy słowa są ade­kwatne do na­szych my­śli. Zadaniem ro­dziny i szkoły jest ucze­nie kul­tury słowa, na­ucza­nie po­praw­nego i ko­mu­ni­ka­tyw­nego uży­wa­nia ję­zyka pol­skiego.

Obserwujemy po­stę­pu­jącą de­wa­lu­ację słowa, agre­sję wer­balną, dużo gniewu. Padają oskar­że­nia, wy­zwi­ska, drwiny, czę­sto spo­ty­kamy się z po­ni­ża­niem dru­giej osoby. Słowny agre­sor dąży do do­mi­na­cji nad drugą osobą, prze­rywa wy­po­wiedź, kwe­stio­nuje prze­my­śle­nia, po­glądy, ne­guje wszystko. Przemoc słowna jest rów­nież bo­le­sna jak prze­moc fi­zyczna, wy­rzą­dza ogromne szkody psy­chiczne. Należy się bro­nić przed agre­sją wer­balną, mieć wła­sne zda­nie, nie po­zwa­lać się lek­ce­wa­żyć, oskar­żać. Podejmujmy walkę z wul­ga­ry­za­cją ję­zyka, z wy­zwi­skami, krzy­kiem, z próbą do­mi­na­cji nad drugą osobą.

Sporo dzieci wy­cho­wuje się w at­mos­fe­rze krzyku i wy­zwisk. Dzieci po­ni­żane przez wy­zwi­ska, ośmie­szane, do­świad­cza­jące agre­sji słow­nej mają ni­ską sa­mo­ocenę, osią­gają słab­sze wy­niki w na­uce, czę­ściej są agre­sywne wo­bec ró­wie­śni­ków. Przemoc słowna oraz chłód emo­cjo­nalny wo­bec dziecka mają ne­ga­tywny wpływ na jego roz­wój, czę­sto są ba­ga­te­li­zo­wane.

Ważny jest jed­no­lity front wy­cho­waw­czy, by dom i szkoła wpro­wa­dzała młode po­ko­le­nie w ta­jem­nicę i ma­gię słowa, uczyła „dać rze­czy od­po­wied­nie słowo” i sza­cunku dla dru­giego czło­wieka.

dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

 

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z pełną tre­ścią naj­now­szego nu­meru „Wychowawcy”. Koszt 30-dniowego do­stępu on-line to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto. Kliknij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.
W kolejnym numerze „Wychowawcy”

Szczegółowe prze­pisy do­ty­czące za­sad we­wnątrz­sz­kol­nego oce­nia­nia, w tym za­pis na­kła­da­jący na szkoły obo­wią­zek okre­śle­nia w sta­tu­cie szcze­gó­ło­wych wa­run­ków i spo­sobu oce­nia­nia we­wnątrz­sz­kol­nego za­wiera Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierp­nia 2017 r. w spra­wie oce­nia­nia, kla­sy­fi­ko­wa­nia i pro­mo­wa­nia uczniów i słu­cha­czy w szko­łach pu­blicz­nych. Zgodnie z roz­po­rzą­dze­niem, oce­nia­niu we­wnątrz­sz­kol­nemu pod­le­gają osią­gnię­cia edu­ka­cyjne ucznia oraz jego za­cho­wa­nie. Jakie czyn­niki na­leży wziąć pod uwagę, oce­nia­jąc ucznia? Jakie oceny są uwa­żane za nie­spra­wie­dliwe? – pi­szemy w czerw­co­wym nu­me­rze „Wychowawcy”.

Powstrzymajmy cenzurę ideologiczną na uniwersytetach!

Podpisujmy pe­ty­cję do Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina!

Jako je­den z pre­le­gen­tów i obrońca ży­cia z po­nad czter­dzie­sto­let­nim sta­żem, je­stem szcze­gól­nie za­nie­po­ko­jony de­cy­zją dy­rek­tora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie i pro­rek­tora Collegium Medicum UJ, któ­rzy pod na­ci­skiem dzia­ła­czy skraj­nie le­wi­co­wej, mar­gi­nal­nej par­tii „Razem”, za­de­cy­do­wali o od­wo­ła­niu kon­fe­ren­cji „Etyka w me­dy­cy­nie – Prawo dziecka do ży­cia”.

Warto pod­kre­ślić, że kon­fe­ren­cje z cy­klu „Etyka w me­dy­cy­nie” or­ga­ni­zo­wane są w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym od 1999 r. Pretekstem do od­wo­ła­nia te­go­rocz­nej kon­fe­ren­cji na te­mat „Prawo dziecka do ży­cia” miały być „ewen­tu­alne za­gro­że­nia dla pra­wi­dło­wego funk­cjo­no­wa­nia szpi­tala”, czyli prawo do de­baty zo­stało wy­parte przez szan­taż si­łowy ze strony le­wac­kich ak­ty­wi­stów. Więcej o tej spra­wie na www.pro-life.pl.

To już drugi po­dobny przy­pa­dek na UJ w koń­czą­cym się roku. W marcu br. wła­dze Uniwersytetu za­blo­ko­wały wy­kład ame­ry­kań­skiej dzia­łaczki pro-life mec. Rebeki Kiessling. Podobnie po­stą­piły wła­dze Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Chciałbym tu­taj przy­to­czyć wy­po­wiedź Metropolity Krakowskiego, ks. abp. Marka Jędraszewskiego, który ko­men­tu­jąc de­cy­zję władz UJ stwier­dził: „Jest dla mnie rze­czą przej­mu­jąca, że pro­test 800 osób zwią­za­nych z par­tią Razem za­owo­co­wał taką de­cy­zją władz. Oraz to, że par­tia ta, o cha­rak­te­rze jak naj­bar­dziej le­wac­kim ogła­sza na por­ta­lach spo­łecz­no­ściach swój triumf. (…) Lewacy nie umieją usza­no­wać ludz­kiego ży­cia. Ich ide­olo­gie, nie­kiedy krzy­kliwe i zwią­zane z prze­mocą fi­zyczną i me­dialną zwy­cię­żają. Większość po­tul­nie spusz­cza głowy na dół i przyj­muje po­li­tykę stru­sia. A prze­cież cho­dzi tu o ludz­kie ży­cie. Nie ma więk­szego kry­te­rium czło­wie­czeń­stwa niż so­li­dar­ność i nie­obo­jęt­ność na los istot, któ­rych ży­cie jest za­gro­żone. Jeśli umywa się od tego ręce, to po­wta­rza się gest Piłata” (www.diecezja.pl).

Pod ad­re­sem in­ter­ne­to­wym www.citizengo.org można pod­pi­sać w tej spra­wie pe­ty­cję „Powstrzymajmy cen­zurę ide­olo­giczną na uni­wer­sy­te­tach”.

Proszę o jak naj­szer­sze roz­po­wszech­nia­nie i udo­stęp­nia­nie tej in­for­ma­cji.

Życząc ra­do­snych Świąt Bożego Narodzenia i wielu Łask Bożych w Nowym Roku, łą­czę wy­razy sza­cunku,

dr inż. Antoni Zięba
pre­zes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.