Polecamyreklama

Wysyłasz SMS i dru­ku­jesz wy­brany ar­ty­kuł lub sce­na­riusz!

Na www.wychowawca.pl do­stępne są bie­żące i ar­chi­walne wy­da­nia
„Wychowawcy”. Można za­po­znać się z nu­me­rami od  stycz­nia 2007 r.

Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.

Dostępne są także dwa bez­płatne nu­mery: „To idzie gen­der” (5/2013)
oraz „Edukacja sek­su­alna typu A” (9/2012).

Skorzystaj i po­in­for­muj in­nych!

Dla osób pierw­szy raz ko­rzy­sta­ją­cych z in­ter­ne­to­wej wer­sji cza­so­pism,
in­struk­cja ko­rzy­sta­nia z do­stępu on-line do „Wychowawcy”.

Najnowsze wydanie „Wychowawcy”

okladka_03-2017Człowiek zo­stał ob­da­rzony przez Stwórcę wielką god­no­ścią. To war­tość wro­dzona, trwała, po­wszechna i zo­bo­wią­zu­jąca wszyst­kich do sza­cunku dla każ­dej osoby. Świadomość god­no­ści wiąże się z jej uzna­niem, z tro­ską o jej roz­wój oraz po­mocą in­nym w roz­wi­ja­niu jej. Człowiek wolny, ro­zumny, twór­czy jest zdolny do dzia­ła­nia wol­nego, świa­do­mego, od­po­wie­dzial­nego. Godność osoby jest war­to­ścią naj­wyż­szą, która uza­sad­nia za­sady i normy po­stę­po­wa­nia oraz akty prawne.

Godność czło­wieka przy­słu­guje w rów­nym stop­niu każ­dej oso­bie. Uznanie przy­ro­dzo­nej god­no­ści oraz rów­nych i nie­zby­wal­nych praw wszyst­kich człon­ków wspól­noty ludz­kiej jest pod­stawą wol­no­ści i spra­wie­dli­wo­ści. Przestrzenią re­ali­za­cji ludz­kiej god­no­ści są wza­jemne re­la­cje z bliź­nimi, które winne być oparte na życz­li­wo­ści, mi­ło­ści i so­li­dar­no­ści. Szacunek dla sie­bie i dru­giej osoby, prawa czło­wieka i ich prze­strze­ga­nie są prze­ja­wem po­sza­no­wa­nia god­no­ści ludz­kiej.

Ten sza­cu­nek na­leży się rów­nież na­szym wy­cho­wan­kom. Upominał się o niego Janusz Korczak. Upominają się też psy­cho­lo­dzy i te­ra­peuci, do któ­rych tra­fiają ucznio­wie – nie­rzadko za­lęk­nieni i prze­ko­nani o swo­jej bez­war­to­ścio­wo­ści. Nie tylko ci naj­młodsi, ale rów­nież starsi wy­cho­wan­ko­wie nie mogą roz­wi­jać w pełni swo­jego po­ten­cjału, je­śli nie znajdą w na­uczy­cielu zro­zu­mie­nia, wspar­cia i… sza­cunku. Boleśnie prze­ży­wają krzyw­dzące osądy i ety­kie­to­wa­nie. Są szcze­gól­nie wy­czu­leni na nie­spra­wie­dli­wość i lek­ce­wa­że­nie.

Godność czło­wieka jest do­brem oso­bi­stym chro­nio­nym także przez prawo. Każdy ma obo­wią­zek po­sza­no­wa­nia god­no­ści dru­giego czło­wieka, a na­ru­sze­nie czy­jejś god­no­ści jest prze­stęp­stwem znie­wa­że­nia. Elementarny sza­cu­nek wy­maga, aby ni­kogo nie po­ni­żać. Prawo pań­stwowe, akta prawa mię­dzy­na­ro­do­wego za­wie­rają prze­pisy do­ty­czące po­sza­no­wa­nia god­no­ści ludz­kiej. Fundamentalna war­tość god­no­ści ludz­kiej jest ab­so­lutna, cał­ko­wita i nie­zby­walna. Ludzie ro­dzą się wolni i równi w god­no­ści i w pra­wach.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z pełną tre­ścią naj­now­szego nu­meru „Wychowawcy”. Koszt 30-dniowego do­stępu on-line to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto. Kliknij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.
W kolejnym numerze „Wychowawcy”

Współczesność, tak jak żadna z epok, wy­kre­owała ha­łas i po­śpiech. Nieobecność ci­szy prze­war­to­ścio­wała ży­cie, co spo­wo­do­wało dys­kom­fort, a na­wet za­gro­że­nie dla zdro­wia i ży­cia czło­wieka. Dla pe­da­goga ci­sza od­grywa istotne zna­cze­nie za­równo w pro­ce­sie dy­dak­tycz­nym, jak i wy­cho­waw­czym, może rów­nież peł­nić funk­cję te­ra­peu­tyczną. Cisza mówi o ukry­tej rze­czy­wi­sto­ści du­cha, jest ze­spo­łem zna­czeń po­zwa­la­ją­cym zro­zu­mieć sens rze­czy­wi­sto­ści. Nieuchwytny na­strój ci­szy i sku­pie­nia ma swoją dy­na­mikę, dla­tego ży­cie na kra­wę­dzi dźwięku i ci­szy wy­wo­łuje nasz po­dziw. O roli ci­szy w wy­cho­wa­niu – pi­szemy w kwiet­nio­wym nu­me­rze.

banner-elcamino-litania-wolnosci-2

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.