Polecamy

reklama

Wysyłasz SMS i dru­ku­jesz wy­brany ar­ty­kuł lub sce­na­riusz!

Na www.wychowawca.pl do­stępne są bie­żące i ar­chi­walne wy­da­nia
„Wychowawcy”. Można za­po­znać się z nu­me­rami od  stycz­nia 2007 r.

Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.

Dostępne są także dwa bez­płatne nu­mery: „To idzie gen­der” (5/2013)
oraz „Edukacja sek­su­alna typu A” (9/2012).

Skorzystaj i po­in­for­muj in­nych!

Dla osób pierw­szy raz ko­rzy­sta­ją­cych z in­ter­ne­to­wej wer­sji cza­so­pism,
in­struk­cja ko­rzy­sta­nia z do­stępu on-line do „Wychowawcy”.

Najnowsze wydanie „Wychowawcy”

okladka_10-2016

Powołanie na­uczy­ciel­skie wy­maga szcze­gól­nych pre­dys­po­zy­cji oso­bo­wych, so­lid­nego przy­go­to­wa­nia me­ry­to­rycz­nego i me­to­dycz­nego, usta­wicz­nego do­kształ­ca­nia się. Nauczyciel-wychowawca po­wi­nien być dla uczniów wzo­rem doj­rza­łej oso­bo­wo­ści, pra­wej, wraż­li­wej, od­po­wie­dzial­nej za sie­bie i za in­nych. W dzia­łal­no­ści opie­kuń­czej, dy­dak­tycz­nej i wy­cho­waw­czej wiele za­leży od jego su­mien­no­ści za­wo­do­wej, mą­dro­ści i au­to­ry­tetu.

Etos na­uczy­ciela i wy­cho­wawcy bu­dują: jed­ność prze­ko­nań, słów i ży­cia, pra­wość etyczna, po­stawa ra­cjo­nalna, otwarta na prawdę i ar­gu­menty. Liczy się także twór­cza i in­no­wa­cyjna praca, tro­ska o każ­dego ucznia i o spo­łecz­ność szkolną. Dobry na­uczy­ciel to czło­wiek ro­zumu i serca, cier­pliwy, wy­ro­zu­miały, ko­cha­jący dzieci, po­cią­ga­jący wy­cho­wan­ków przy­kła­dem swo­jego ży­cia. Nauczyciel bez świa­do­mo­ści po­słan­nic­twa za­wo­do­wego oraz od­po­wie­dzial­no­ści za swój roz­wój in­te­lek­tu­alny i mo­ralny, za wy­zwa­la­nie naj­szla­chet­niej­szych pra­gnień i za­in­te­re­so­wań uczniów oraz wspo­ma­ga­nie ich wie­lo­stron­nego roz­woju, nie wy­trwa długo w tym za­wo­dzie.

Młodzi lu­dzie po­trze­bują praw­dzi­wych au­to­ry­te­tów i mi­strzów. Społeczeństwo dużo wy­maga od na­uczy­cieli i wy­cho­waw­ców, ale musi też do­ce­niać ich trudną i bar­dzo od­po­wie­dzialną pracę. Dzień Edukacji Narodowej skła­nia do re­flek­sji nad cią­głym re­for­mo­wa­niem na­szego sys­temu oświaty oraz nad po­zio­mem edu­ka­cji w Polsce.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z pełną tre­ścią naj­now­szego nu­meru „Wychowawcy”. Koszt 30-dniowego do­stępu on-line to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto. Kliknij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.
W kolejnym numerze „Wychowawcy”

W do­bie kom­pu­te­rów, ta­ble­tów, te­le­fo­nów ko­mór­ko­wych i smart­fo­nów sta­jemy się co­raz bar­dziej me­dialni. Media wkro­czyły do na­szego co­dzien­nego ży­cia. Właśnie do­ra­sta pierw­sze po­ko­le­nie mło­dych lu­dzi, któ­rzy nie wy­obra­żają so­bie ży­cia bez Internetu czy te­le­fonu ko­mór­ko­wego. Technologia in­for­ma­cyjna to­wa­rzy­szy im przez całe ży­cie. Dzieci nie roz­ma­wiają z do­ro­słymi o ko­rzy­sta­niu z me­diów. Telefon ko­mór­kowy czy kom­pu­ter uwa­żane są za rzecz pry­watną, do któ­rej nikt nie po­wi­nien mieć do­stępu. Coraz czę­ściej mło­dzież prze­staje pa­no­wać nad tym, ile czasu spę­dza przed no­wo­cze­snymi me­diami, po­pa­da­jąc w uza­leż­nie­nia. Czy Internet i inne no­wo­cze­sne me­dia nisz­czą więzi spo­łeczne, od­ry­wa­jąc użyt­kow­ni­ków od re­al­nego świata? Czy ra­czej są no­wo­cze­sną szkołą za­cho­wań spo­łecz­nych? – pi­szemy w li­sto­pa­do­wym nu­me­rze.

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.