Polecamy

reklama

Wysyłasz SMS i dru­ku­jesz wy­brany ar­ty­kuł lub sce­na­riusz!

Na www.wychowawca.pl do­stępne są bie­żące i ar­chi­walne wy­da­nia
„Wychowawcy”. Można za­po­znać się z nu­me­rami od  stycz­nia 2007 r.

Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.

Dostępne są także dwa bez­płatne nu­mery: „To idzie gen­der” (5/2013)
oraz „Edukacja sek­su­alna typu A” (9/2012).

Skorzystaj i po­in­for­muj in­nych!

Dla osób pierw­szy raz ko­rzy­sta­ją­cych z in­ter­ne­to­wej wer­sji cza­so­pism,
in­struk­cja ko­rzy­sta­nia z do­stępu on-line do „Wychowawcy”.

Najnowsze wydanie „Wychowawcy”

okladka_05-2016W pro­ce­sie wy­cho­waw­czym ważne miej­sce zaj­muje kształ­to­wa­nie i roz­wi­ja­nie trwa­łych i wie­lo­stron­nych za­in­te­re­so­wań dzieci i mło­dzieży, w in­te­rak­cji czło­wiek – świat. Zadaniem ro­dzi­ców i wy­cho­waw­ców jest usta­wiczne pod­trzy­my­wa­nie i roz­bu­dza­nie na­tu­ral­nej cie­ka­wo­ści dziecka do po­zna­wa­nia świata, tro­ska o roz­wój wy­obraźni mło­dego czło­wieka, umie­jęt­no­ści my­śle­nia, sa­mo­dziel­no­ści, wy­trwa­ło­ści i pra­co­wi­to­ści. To ukie­run­ko­wana ak­tyw­ność po­znaw­cza, dzia­ła­nia prak­tyczne po­wią­zane z prze­ży­wa­niem róż­no­rod­nych uczuć. Po tym, jaką ak­tyw­ność dziecko wy­biera sa­mo­dziel­nie i z upodo­ba­niem, ja­kimi spra­wami i rze­czami chęt­nie się zaj­muje, roz­po­zna­jemy jego za­in­te­re­so­wa­nia i uzdol­nie­nia.

Kategorie za­in­te­re­so­wań zmie­niają się z wie­kiem ucznia – może to być sport, mu­zyka, moda, film, ję­zyki obce, za­gad­nie­nia po­pu­lar­no­nau­kowe. Podsuwanie od­po­wied­nich ksią­żek, za­dań, pro­ble­mów, te­ma­tów prac ba­daw­czych po­bu­dza cie­ka­wość mło­dych lu­dzi. Odkrywanie pro­ble­mów na wła­sną rękę, kon­takt z oso­bami za­in­te­re­so­wa­nymi daną dzie­dziną, spo­tka­nia z ró­wie­śni­kami o po­dob­nych za­in­te­re­so­wa­niach w ko­łach przed­mio­to­wych, ar­ty­stycz­nych, spor­to­wych dają dziecku prze­ko­na­nie, że świat jest cie­kawy i wart za­in­te­re­so­wa­nia. Zajęcia po­za­lek­cyjne i po­zasz­kolne, słu­żące roz­wo­jowi za­in­te­re­so­wań, winny być do­sto­so­wane do po­trzeb i moż­li­wo­ści każ­dego ucznia. Do tego roz­woju przy­czy­niają się rów­nież środki spo­łecz­nego prze­kazu, bi­blio­teki, mu­zea, wy­stawy, wyż­sze uczel­nie.

Ukształtowane za­in­te­re­so­wa­nia mo­ty­wują do po­szu­ki­wa­nia no­wych wia­do­mo­ści, peł­nią funk­cję se­lek­tywną wo­bec pa­mięci i uwagi, uła­twiają wy­bór ścieżki edu­ka­cyj­nej i przy­szłego za­wodu. Mają wpływ na spo­sób spę­dza­nia czasu wol­nego i do­zna­wa­nie za­do­wo­le­nia z ży­cia. Konkretne za­in­te­re­so­wa­nia prze­ciw­dzia­łają nu­dzie, uwal­nia­jąc czę­ściowo mło­dych od Internetu, gier kom­pu­te­ro­wych i in­nych uza­leż­nień. Poszerzanie wia­do­mo­ści i po­dej­mo­wa­nie prak­tycz­nych czyn­no­ści zgod­nych z za­in­te­re­so­wa­niami daje wiele ra­do­ści i sa­tys­fak­cji.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z pełną tre­ścią naj­now­szego nu­meru „Wychowawcy”. Koszt 30-dniowego do­stępu on-line to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto. Kliknij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.
W kolejnym numerze „Wychowawcy”

Wśród wielu na­szych Czytelników jest wielu ro­dzi­ców. Z tro­ską ob­ser­wu­jemy na­sze dzieci i śro­do­wi­sko, w któ­rym wzra­stają – czę­sto inne od tego, w któ­rym sami kil­ka­na­ście lat temu doj­rze­wa­li­śmy. Obawiając się współ­cze­snych pro­ble­mów i za­gro­żeń, na­uczmy się je roz­po­zna­wać i re­ago­wać, kiedy po­jawi się taka po­trzeba.

Czerwcowe wy­da­nie „Wychowawcy” bę­dzie do­ty­czyło doj­rze­wa­nia na­sto­lat­ków. W nu­me­rze pi­szemy m.in. o tym, jaki jest me­cha­nizm wy­twa­rza­nia pre­sji sek­su­al­nej i dla­czego tak trudno się przed nią obro­nić? Jaka jest skala au­to­agre­sji? Jak roz­po­znać, że rany na ciele są za­da­wane świa­do­mie, jak wtedy za­re­ago­wać? Z ja­kimi za­cho­wa­niami sek­su­al­nymi spo­tkamy się w szkole? Do czego uczeń jesz­cze ma prawo? Kiedy na­uczy­ciel musi, a kiedy może za­re­ago­wać? Zapraszamy do lek­tury.

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.