Po­le­camyreklama

Wy­sy­łasz SMS i dru­ku­jesz wy­brany ar­ty­kuł lub sce­na­riusz!

Na www.wychowawca.pl do­stępne są bie­żące i ar­chi­walne wy­da­nia
„Wy­cho­wawcy”. Można za­po­znać się z nu­me­rami od  stycz­nia 2007 r.

Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.

Do­stępne są także dwa bez­płatne nu­mery: „To idzie gen­der” (5/2013)
oraz „Edu­ka­cja sek­su­alna typu A” (9/2012).

Sko­rzy­staj i po­in­for­muj in­nych!

Dla osób pierw­szy raz ko­rzy­sta­ją­cych z in­ter­ne­to­wej wer­sji cza­so­pism,
in­struk­cja ko­rzy­sta­nia z do­stępu on-line do „Wy­cho­wawcy”.

Naj­now­sze wy­da­nie „Wy­cho­wawcy”

okladka_12-2015Co­dzien­nie do­świad­czamy wiele roz­ma­itych war­to­ści. Bu­du­jąc sie­bie, dzia­ła­jąc w ota­cza­ją­cej nas rze­czy­wi­sto­ści, wcie­lamy je w na­sze ży­cie. Dą­żymy do tego, by mó­wić prawdę i sły­szeć prawdę, do­trzy­my­wać da­nego słowa, być spra­wie­dli­wym i uczyn­nym, czy­nić do­bro i do­strze­gać piękno. Wła­ściwa i trwała hie­rar­chia war­to­ści ma wpływ na na­sze po­stę­po­wa­nie i po­dej­mo­wa­nie od­po­wie­dzial­nych de­cy­zji.

Świat war­to­ści dzieci i mło­dzieży kształ­tuje i roz­wija ro­dzina, szkoła, Ko­ściół, grupa ró­wie­śni­cza, środki spo­łecz­nego prze­kazu. W tych śro­do­wi­skach wy­cho­waw­czych dziecko przej­muje za­sady i wzory po­stę­po­wa­nia, bu­duje po­czu­cie wła­snej war­to­ści, uczy się po­sza­no­wa­nia god­no­ści in­nych osób oraz do­strze­ga­nia piękna i war­to­ści oto­cze­nia. Fun­da­men­tem ży­cia ludz­kiego i spo­łecz­nego jest ro­dzina. Gdy ro­dzice mają kla­rowną hie­rar­chię war­to­ści i żyją we­dług tych war­to­ści, są oso­bo­wym wzo­rem, wy­cho­wują przez przy­kład, wtedy dziecko roz­wija w pełni swoją oso­bo­wość. Młody czło­wiek stop­niowo uświa­da­mia so­bie, co jest dla niego ważne, we­dług ja­kich za­sad i norm chce żyć.

Za­da­niem szkoły jest wzmac­nia­nie, wspie­ra­nie i roz­wi­ja­nie sys­temu war­to­ści i spo­łecz­nie ak­cep­to­wa­nych norm. Na­leży uczyć świa­do­mego i od­po­wie­dzial­nego wy­bie­ra­nia war­to­ści i od­po­wia­da­nia na nie. Od tego, ja­kie war­to­ści prze­ka­żemy dzie­ciom i mło­dzieży, za­leży przy­szłość spo­łe­czeń­stwa.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czelny

Dro­dzy Czy­tel­nicy Na zbli­ża­jące się święta Bo­żego Na­ro­dze­nia ży­czymy Wam głę­bo­kiego prze­ży­wa­nia Bo­żej Mi­ło­ści oraz ra­do­snego spo­tka­nia z Je­zu­sem. Niech Mi­łość pro­mie­niu­jąca z ta­jem­nicy Nocy Be­tle­jem­skiej bę­dzie źró­dłem Wa­szej mocy w po­ko­ny­wa­niu co­dzien­nych ży­cio­wych trosk.

Re­dak­cja

Za­chę­camy do za­po­zna­nia się z pełną tre­ścią naj­now­szego nu­meru „Wy­cho­wawcy”. Koszt 30-dniowego do­stępu on-line to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto. Klik­nij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.
W ko­lej­nym nu­me­rze „Wy­cho­wawcy”

Czło­wiek przy­cho­dzi na świat w ro­dzi­nie i w niej otrzy­muje za­sady, po­glądy i okre­ślony sys­tem war­to­ści. Przez wiele lat bę­dzie pod­da­wany tym wpły­wom. Dzieci mają prawo do do­brego wy­cho­wa­nia. To prawo w spo­sób oczy­wi­sty za­pew­niają mu naj­bliżsi: matka, oj­ciec, bab­cia, dzia­dek. Jed­nak w do­bie kon­sump­cjo­ni­zmu i ko­mer­cja­li­za­cji co­raz trud­niej speł­niać im tę pod­sta­wową wy­cho­waw­czą funk­cję, do ja­kiej zo­stali po­wo­łani. Gdzie szu­kać wspar­cia, aby unik­nąć błę­dów? W jaki spo­sób zmi­ni­ma­li­zo­wać za­gro­że­nia pły­nące ze świata? Jaka jest rola ro­dzi­ców w wy­cho­wa­niu swo­ich dzieci? – o tym pi­szemy w stycz­nio­wym nu­me­rze „Wy­cho­wawcy”.

banner-pilecki-film

 

 

kongres-malzenstwa-i-rodziny

In­for­ma­cje prawne

Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swoim kom­pu­te­rze.

Usługi SMS Pre­mium: Usługę SMS Pre­mium  ob­słu­guje firma Do­tpay SA. Re­gu­la­min Usług i Ser­wi­sów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Wła­ści­cie­lem ser­wisu www.wychowawca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cieli i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.