Po­le­camy

This mo­vie re­qu­ires Flash Player 9

reklama

Wy­sy­łasz SMS i dru­ku­jesz wy­brany ar­ty­kuł lub sce­na­riusz!

Na www.wychowawca.pl do­stępne są bie­żące i ar­chi­walne wy­da­nia
„Wy­cho­wawcy”. Już te­raz można za­po­znać się z nu­me­rami od  stycz­nia 2007 r. Wkrótce po­sze­rzymy ar­chi­wum o nu­mery z lat 2002–2006.

Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.

Do­stępne są także dwa bez­płatne nu­mery: „To idzie gen­der” (5/2013)
oraz „Edu­ka­cja sek­su­alna typu A” (9/2012).

Sko­rzy­staj i po­in­for­muj in­nych!

Dla osób pierw­szy raz ko­rzy­sta­ją­cych z in­ter­ne­to­wej wer­sji cza­so­pism,
in­struk­cja ko­rzy­sta­nia z do­stępu on-line do „Wy­cho­wawcy”.

Naj­now­sze wy­da­nie „Wy­cho­wawcy”

okladka_04-2014Wy­cho­wa­nie re­li­gijne jest za­da­niem ro­dziny, Ko­ścioła, szkoły. Od wza­jem­nego zro­zu­mie­nia i współ­dzia­ła­nia tych śro­do­wisk wy­cho­waw­czych za­leży roz­wój religijno-duchowy dzieci i mło­dzieży. To wspólne zmie­rza­nie do roz­woju pełni czło­wie­czeń­stwa mło­dego czło­wieka po­lega na bu­dze­niu wiary, na­dziei i od­wagi, na przed­sta­wia­niu upo­rząd­ko­wa­nego świata war­to­ści i kształ­to­wa­niu bo­ga­tego ży­cia we­wnętrz­nego. Jest to wspo­ma­ga­nie bu­do­wa­nia drogi ży­cio­wej we­dług przy­ka­zań Bo­żych.

Ży­cie w obec­nych cza­sach cha­rak­te­ry­zuje po­śpiech, kon­sump­cjo­nizm, uprzed­mio­to­wia­nie czło­wieka, ano­ni­mo­wość, prze­moc i agre­sja, chaos in­for­ma­cyjny, re­la­ty­wizm mo­ralny, nie­do­ce­nia­nie war­to­ści du­cho­wych. Brak w nim peł­nego za­wie­rze­nia Bogu, sku­pie­nia mo­dli­tew­nego, co­dzien­nych przy­kła­dów na­szej re­la­cji z Bo­giem oraz mi­ło­ści bliź­niego.

W po­głę­bia­niu wiary ważna jest mo­dli­twa, prak­tyki re­li­gijne, po­sze­rza­nie wie­dzy re­li­gij­nej, spo­tka­nie z czło­wie­kiem wie­rzą­cym i ży­ją­cym wiarą. 27 kwiet­nia br. zo­sta­nie ogło­szony świę­tym Jan Pa­weł II – wielki Po­lak i wielki pa­pież. Jan Pa­weł z mocą mó­wił o Bo­żym Mi­ło­sier­dziu i wzy­wał nas do świę­to­ści.

Świę­tość jest moż­liwa dla wszyst­kich, w każ­dym okre­sie ży­cia. To bli­skość i za­ży­łość z Pa­nem Bo­giem, usta­wiczne sta­ra­nie się o mi­łość. Kto do­sko­nali mi­łość Boga i bliź­niego, ten re­ali­zuje chrze­ści­jań­skie po­wo­ła­nie – dąży do świę­to­ści.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czelny

Za­chę­camy do za­po­zna­nia się z pełną tre­ścią naj­now­szego nu­meru „Wy­cho­wawcy”. Koszt 30-dniowego do­stępu on-line to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto. Klik­nij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.
W ko­lej­nym nu­me­rze „Wy­cho­wawcy”

Dzi­siej­sza mło­dzież jest bar­dziej otwarta na wo­lon­ta­riat i za­an­ga­żo­wa­nie spo­łeczne niż jesz­cze kilka lat temu. Uczest­nic­two w or­ga­ni­za­cjach szkol­nych spra­wia, że dzieci już od naj­młod­szych lat za­zna­ja­miają się z ideą dzia­łal­no­ści spo­łecz­nej, przej­mo­wa­nia od­po­wie­dzial­no­ści za sie­bie i spo­łecz­ność, w któ­rej żyją. Har­cer­stwo, kluby spor­towe, koła ar­ty­styczne, dzia­łal­ność wo­lon­ta­riacka – róż­no­rodne or­ga­ni­za­cje umoż­li­wiają war­to­ściowe i po­ży­teczne spę­dza­nie czasu w szkole i poza nią. Oferta jest sze­roka, jed­nak mimo tej róż­no­rod­no­ści nie jest ła­two ze­brać grupę uczest­ni­ków. Ja­kie or­ga­ni­za­cje dzia­łają w pol­skiej szkole? Jaka jest ich oferta? Z ja­kimi trud­no­ściami się bo­ry­kają? – o tym pi­szemy w ma­jo­wym nu­me­rze.

This mo­vie re­qu­ires Flash Player 9

In­for­ma­cje prawne

Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swoim kom­pu­te­rze.

Usługi SMS Pre­mium: Usługę SMS Pre­mium  ob­słu­guje firma Do­tpay SA. Re­gu­la­min Usług i Ser­wi­sów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Wła­ści­cie­lem ser­wisu www.wychowawca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cieli i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.