Po­le­ca­my

reklama

Wy­sy­łasz SMS i dru­ku­jesz wy­bra­ny ar­ty­kuł lub sce­na­riusz!

Na www.wychowawca.pl do­stęp­ne są bie­żą­ce i ar­chi­wal­ne wy­da­nia
„Wy­cho­waw­cy”. Moż­na za­po­znać się z nu­me­ra­mi od  stycz­nia 2007 r.

Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.

Do­stęp­ne są tak­że dwa bez­płat­ne nu­me­ry: „To idzie gen­der” (5/2013)
oraz „Edu­ka­cja sek­su­al­na ty­pu A” (9/2012).

Sko­rzy­staj i po­in­for­muj in­nych!

Dla osób pierw­szy raz ko­rzy­sta­ją­cych z in­ter­ne­to­wej wer­sji cza­so­pism,
in­struk­cja ko­rzy­sta­nia z do­stę­pu on-li­ne do „Wy­cho­waw­cy”.

Naj­now­sze wy­da­nie „Wy­cho­waw­cy”

okladka_09-2018Przed na­mi ko­lej­ny rok szkol­ny 2018/2019, dzie­sięć mie­się­cy trud­nej i od­po­wie­dzial­nej pra­cy. To czas wspo­ma­ga-nia roz­wo­ju mło­de­go czło­wie­ka, tro­ski i roz­licz­nych dzia­łań o sze­ro­ko po­ję­te zdro­wie dzie­ci i mło­dzie­ży. Zdro­wie jest cen­nym do­brem. W na­szym ży­ciu waż­ny jest do­bro­stan fi­zycz­ny, psy­chicz­ny, du­cho­wy, spo­łecz­ny, eko­no­micz­ny, śro-do­wi­sko­wy. To do­bra spraw­ność fi­zycz­na, do­bre re­la­cje z in­ny­mi, po­czu­cie wła­snej war­to­ści, od­po­wied­nie wa­run­ki do ży­cia, tro­ska o sa­mo­roz­wój i kre­atyw­ność, to okre­ślo­ne i re­ali­zo­wa­ne ce­le ży­cio­we.

Ak­tyw­ność fi­zycz­na wa­run­ku­je spraw­ność oso­by, po­pra­wia sa­mo­po­czu­cie, umoż­li­wia na­wią­zy­wa­nia wła­ści­wych re­la­cji z in­ny­mi, jest za­le­ca­ną for­mą spę­dza­nia cza­su wol­ne­go. Na­wy­ki i wzor­ce zwią­za­ne z kształ­to­wa­niem po­staw wo­bec ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej two­rzą się od wcze­sne­go dzie­ciń­stwa. Aby ak­tyw­ność fi­zycz­na i spor­to­wa by­ła na­tu­ral­nym za­ję­ciem co­dzien­ne­go ży­cia mło­dych lu­dzi, po­trzeb­ny jest do­bry przy­kład w ro­dzi­nie, sku­tecz­na pro­mo­cja ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej i spor­to­wej w szko­le, do­stęp­na in­fra­struk­tu­ra spor­to­wa i re­kre­acyj­na oraz mo­ty­wa­cja, aby wol­ny czas wy­peł-nić ru­chem na świe­żym po­wie­trzu.

Pro­ble­mem sta­je się uni­ka­nie lek­cji wy­cho­wa­nia fi­zycz­ne­go, bier­ny tryb ży­cia, nad­wa­ga i oty­łość po­wo­do­wa­na nie­wła­ści­wym od­ży­wia­niem i bra­kiem ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej, wzra­sta­ją­ce spo­ży­cie al­ko­ho­lu, się­ga­nie po do­pa­la­cze i nar­ko­ty­ki, uza­leż­nia­nie się od In­ter­ne­tu, gier kom­pu­te­ro­wych, po­pę­dów i emo­cji. Wie­lu mło­dych lu­dzi nie my­śli o wła­snym po­stę­po­wa­niu, sta­ją się za­gu­bio­ny­mi ego­ista­mi, któ­rzy nie ma­ją cza­su dla in­nych, omi­ja ich ra­do­sny uśmiech i szczę­ście.

Zdro­wie jest nam da­ne i za­ra­zem za­da­ne. Za tym prze­ko­na­niem o wiel­kiej war­to­ści zdro­wia win­ny pójść na­sze dzia­ła­nia, aby je ochra­niać i aby zdro­wia nie utra­cić. Za­dbaj­my o to, by mło­de po­ko­le­nie co­dzien­nie pro­wa­dzi­ło zdro­wy styl ży­cia i by­cia, sza­nu­jąc wła­sne zdro­wie.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Wy­cho­waw­ca” od wrze­śnia w no­wej ce­nie

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy, w związ­ku ze zna­czą­cym wzro­stem kosz­tów wy­daw­ni­czych oraz usług pocz­to­wych Za­rząd Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców pod­jął de­cy­zję o wzro­ście od 1 wrze­śnia 2018 ro­ku ce­ny jed­ne­go eg­zem­pla­rza „Wy­cho­waw­cy” do 9 zł.

Koszt pre­nu­me­ra­ty jed­ne­go eg­zem­pla­rza wy­nie­sie:

    • na ca­ły rok 99 zł
    • na pół ro­ku 54 zł.

Ma­my na­dzie­ję, że mi­mo tej zmia­ny po­zo­sta­nie­cie Pań­stwo na­szy­mi pre­nu­me­ra­to­ra­mi i Czy­tel­ni­ka­mi. In­for­mu­je­my, że do­ko­na­ne już wpła­ty za­mó­wień do koń­ca grud­nia 2018 ro­ku nie ule­gną zmia­nie.

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z peł­ną tre­ścią naj­now­sze­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”. Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to. Klik­nij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.
W ko­lej­nym nu­me­rze „Wy­cho­waw­cy”

Wiek XX na­le­żał do naj­trud­niej­szych w dzie­jach pań­stwa i na­ro­du pol­skie­go. Nie­ła­two ten okres opi­sać, na­wet w kon­tek­ście przy­pa­da­ją­ce­go w 2018 ro­ku ju­bi­le­uszu 100-le­cia od­zy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści.

Udział w wal­ce zbroj­nej o nie­pod­le­głość Pol­ski wy­ma­gał de­ter­mi­na­cji i go­to­wo­ści na śmierć bądź re­pre­sje. Był wy­bo­rem nie­licz­nych przed­sta­wi­cie­li wszyst­kich warstw spo­łe­czeń­stwa daw­nej Rze­czy­po­spo­li­tej, szcze­gól­nie szlach­ty. Wie­lu miesz­kań­ców ziem pol­skich ogra­ni­czy­ło się do pie­lę­gno­wa­nia pol­skiej tra­dy­cji, ję­zy­ka i kul­tu­ry, ale więk­szość (głów­nie chło­pi) mu­sia­ła so­bie na­ro­do­wość do­pie­ro uświa­do­mić, „uznać się w swo­im je­ste­stwie” – jak pi­sał Mau­ry­cy Moch­nac­ki, dzia­łacz nie­pod­le­gło­ścio­wy i kry­tyk li­te­rac­ki epo­ki ro­man­ty­zmu.

O dro­gach Pol­ski do nie­pod­le­gło­ści i ju­bi­le­uszu jej od­zy­ska­nia pi­sze­my w paź­dzier­ni­ko­wym nu­me­rze.

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.