Po­le­camyreklama

Wy­sy­łasz SMS i dru­ku­jesz wy­brany ar­ty­kuł lub sce­na­riusz!

Na www.wychowawca.pl do­stępne są bie­żące i ar­chi­walne wy­da­nia
„Wy­cho­wawcy”. Można za­po­znać się z nu­me­rami od  stycz­nia 2007 r.

Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.

Do­stępne są także dwa bez­płatne nu­mery: „To idzie gen­der” (5/2013)
oraz „Edu­ka­cja sek­su­alna typu A” (9/2012).

Sko­rzy­staj i po­in­for­muj in­nych!

Dla osób pierw­szy raz ko­rzy­sta­ją­cych z in­ter­ne­to­wej wer­sji cza­so­pism,
in­struk­cja ko­rzy­sta­nia z do­stępu on-line do „Wy­cho­wawcy”.

Naj­now­sze wy­da­nie „Wy­cho­wawcy”

okladka_07-08-2015

Współ­cze­sny świat wy­maga ży­cia w zgo­dzie ze śro­do­wi­skiem na­tu­ral­nym, mą­drego pa­no­wa­nia w uni­wer­sum eko­lo­gicz­nym. Wy­cho­wa­nie eko­lo­giczne na­leży roz­po­cząć od naj­młod­szych lat w domu ro­dzin­nym, w szkole.

Taki tryb ży­cia prze­ja­wia się w ochro­nie zdro­wia i usta­wicz­nym trosz­cze­niu się o nie, dba­ło­ścią o to, co jemy (dieta bo­gatą w wa­rzywa i owoce, na­biał, mięso i ryby), re­gu­lar­nym upra­wia­niu ćwi­czeń fi­zycz­nych (spa­cery, bie­ga­nie, jazda na ro­we­rze), ak­tyw­nym spę­dza­niu czasu wol­nego z czę­stym kon­tak­tem z przy­rodą. Ważna jest dba­łość o od­po­wied­nią ilość snu i od­po­czynku oraz uni­ka­nie czyn­ni­ków szko­dli­wych, jak: pa­pie­rosy, al­ko­hol, nar­ko­tyki, po­śpiech, je­dze­nie śmie­ciowe, stres.

Ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej mło­dych lu­dzi nie sprzyja czę­sta ucieczka od świata rze­czy­wi­stego w świat wir­tu­alny, na­gminne zwol­nie­nia z lek­cji wy­cho­wa­nia fi­zycz­nego, nie­chęć do ja­kie­go­kol­wiek wy­siłku fi­zycz­nego. Mło­dzi mają co­raz mniej stycz­no­ści z przy­rodą. Kon­takt z na­turą daje ra­dość ży­cia, re­ge­ne­ruje utra­cone siły, skła­nia do re­flek­sji nad sen­sem ży­cia. Upra­wia­nie róż­no­rod­nych ćwi­czeń fi­zycz­nych po­zwala od­kry­wać sie­bie i do­sko­na­lić się we­wnętrz­nie, sprzyja har­to­wa­niu fi­zycz­nemu i psy­chicz­nemu. Ob­ni­żona od­por­ność fi­zyczna pro­wa­dzi do nad­mier­nej męcz­li­wo­ści, znu­że­nia, nie­po­wo­dzeń w na­uce, a na­wet do cho­roby.

W dba­ło­ści o in­te­gralny roz­wój czło­wieka na­leży pa­mię­tać, że kult ciała nie może ogra­ni­czać tro­ski o roz­wój in­te­lek­tu­alny i du­chowy. Już w sta­ro­żyt­nej Gre­cji wy­cho­wa­nie zmie­rzało do kształ­to­wa­nia czło­wieka do­brego i pięk­nego (ka­lo­ka­ga­thia). Sze­roko ro­zu­miane zdro­wie to do­bro­stan za­pew­nia­jący fizyczno-psychiczną i du­chową rów­no­wagę czło­wieka. Troszczmy się więc o zdrowy tryb ży­cia dzieci i mło­dzieży.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czelny

Za­chę­camy do za­po­zna­nia się z pełną tre­ścią naj­now­szego nu­meru „Wy­cho­wawcy”. Koszt 30-dniowego do­stępu on-line to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto. Klik­nij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.
W ko­lej­nym nu­me­rze „Wy­cho­wawcy”

Szkoła po­winna być miej­scem, w któ­rym młody czło­wiek od­krywa i roz­wija swoje zdol­no­ści i ta­lenty. Tu może po­znać smak suk­ce­sów, po­czuć ra­dość i za­do­wo­le­nie z wła­snej pracy. Przy­go­to­wu­jąc się do ak­tyw­nego i twór­czego ży­cia, musi także zmie­rzyć się z go­ry­czą po­rażki. Dy­rek­cja, na­uczy­ciele i pra­cow­nicy szkoły są zo­bo­wią­zani tak or­ga­ni­zo­wać pro­ces na­ucza­nia i wy­cho­wa­nia, aby wspie­rać uczniów w wy­cho­wa­niu wie­lo­stron­nym, uwzględ­nia­ją­cym har­mo­nijny roz­wój in­te­lek­tu­alny i du­chowy. Kształ­ce­nie umy­słu prze­biega w ści­słym po­łą­cze­niu z roz­wo­jem psy­chicz­nym, spo­łecz­nym, zdro­wot­nym, es­te­tycz­nym, mo­ral­nym i du­cho­wym. Jak na­pi­sać i wdro­żyć po­prawny pro­gram wy­cho­waw­czy i pro­fi­lak­tyczny szkoły? Na ja­kie aspekty zwró­cić uwagę? – o tym pi­szemy we wrze­śnio­wym nu­me­rze.

In­for­ma­cje prawne

Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swoim kom­pu­te­rze.

Usługi SMS Pre­mium: Usługę SMS Pre­mium  ob­słu­guje firma Do­tpay SA. Re­gu­la­min Usług i Ser­wi­sów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Wła­ści­cie­lem ser­wisu www.wychowawca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cieli i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.