Polecamy

reklama

Wysyłasz SMS i dru­ku­jesz wy­brany ar­ty­kuł lub sce­na­riusz!

Na www.wychowawca.pl do­stępne są bie­żące i ar­chi­walne wy­da­nia
„Wychowawcy”. Można za­po­znać się z nu­me­rami od  stycz­nia 2007 r.

Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.

Dostępne są także dwa bez­płatne nu­mery: „To idzie gen­der” (5/2013)
oraz „Edukacja sek­su­alna typu A” (9/2012).

Skorzystaj i po­in­for­muj in­nych!

Dla osób pierw­szy raz ko­rzy­sta­ją­cych z in­ter­ne­to­wej wer­sji cza­so­pism,
in­struk­cja ko­rzy­sta­nia z do­stępu on-line do „Wychowawcy”.

Najnowsze wydanie „Wychowawcy”

okladka_01-2018

Alkoholizm jest jed­nym z naj­po­waż­niej­szych pro­ble­mów spo­łecz­nych. Ofiarami nad­uży­wa­nia al­ko­holu i cho­roby al­ko­ho­lo­wej stają się nie tylko osoby uza­leż­nione, ale całe ro­dziny, w któ­rych naj­bar­dziej cier­pią dzieci. Picie al­ko­holu pro­wa­dzi do zu­bo­że­nia du­cho­wego i ma­te­rial­nego, do prze­mocy i agre­sji, do nie­szczę­śli­wych wy­pad­ków, do dra­ma­tów. Picie al­ko­holu przez dzieci i mło­dzież po­wo­duje szy­bie uza­leż­nie­nie i za­bu­rze­nie ich oso­bo­wego roz­woju.

Ważnym ele­men­tem wy­cho­wa­nia w szkole jest za­po­bie­ga­nie uza­leż­nie­niom. Wychowanie obej­muje sferę emo­cjo­nalną, in­te­lek­tu­alną, du­chową. Czynnikami ochron­nymi przed uza­leż­nie­niem jest silna więź z ro­dzi­cami, po­wo­dze­nia szkolne, za­an­ga­żo­wa­nie we wła­sny roz­wój, od­por­ność na stres, umie­jęt­ność roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów bez ucieczki w al­ko­hol, wła­ściwe go­spo­da­ro­wa­nie cza­sem wol­nym.

Trzeba ogra­ni­czać liczbę punk­tów sprze­daży al­ko­holu, wal­czyć z jego agre­sywną pro­mo­cją, z ak­cep­ta­cją pi­jań­stwa, prze­ka­zy­wać wie­dzę o szko­dli­wo­ści al­ko­holu. Potrzebne są trzeź­wo­ściowe śro­do­wi­ska wy­cho­waw­cze oraz pro­gramy pro­fi­lak­tyczne obej­mu­jące dzieci, ro­dzi­ców i na­uczy­cieli. Niezbędna jest na­uka sztuki ży­cia i ra­dze­nia so­bie z pro­ble­mami bez po­trzeby się­ga­nia po róż­nego ro­dzaju używki.

Budujmy kul­turę trzeź­wo­ści, wol­no­ści od uza­leż­nień, kul­turę od­po­wie­dzial­no­ści za sie­bie i dru­giego czło­wieka.

Z ra­do­ścią in­for­muje Czytelników, że od stycz­nia 2018 roku mie­sięcz­nik „Wychowawca” zo­sta­nie wzbo­ga­cony o czte­ro­stro­ni­cowy do­da­tek re­da­go­wany w Krajowym Ośrodku Duszpasterstwa Nauczycieli kie­ro­wa­nym przez Księdza Biskupa dra hab. Piotra Turzyńskiego.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

 

Podnieś rączkę, Boże Dziecię, bło­go­sław wy­cho­wawcy każ­demu,
by za­wsze trzy­mał się szla­chet­nych dróg.
Użycz mu daru cier­pli­wo­ści i mi­ło­ści, wzmoc­nij jego siły i wie­dzę.

Maria Tota

Drodzy Czytelnicy!

Na zbli­ża­jące się święta Bożego Narodzenia
ży­czymy Wam głę­bo­kiego prze­ży­wa­nia Bożej Miłości oraz
ra­do­snego spo­tka­nia z Jezusem.

Redakcja

 

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z pełną tre­ścią naj­now­szego nu­meru „Wychowawcy”. Koszt 30-dniowego do­stępu on-line to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto. Kliknij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.
W kolejnym numerze „Wychowawcy”

Zabiegając o pra­wi­dłowy roz­wój fi­zyczny i psy­chiczny swo­ich dzieci, ro­dzice chcą je wy­po­sa­żyć w „ko­rze­nie i skrzy­dła”. Przekazując im wzory za­cho­wań i norm mo­ral­nych, przy­go­to­wują je do sa­mo­dziel­no­ści i umie­jęt­no­ści ży­cia w spo­łe­czeń­stwie. Rozwój dzieci, szcze­gól­nie w okre­sie ado­le­scen­cji, wy­maga od ro­dzi­ców i opie­ku­nów, oprócz wspar­cia, także po­wie­rze­nia im obo­wiąz­ków, za które będą od­po­wia­dały, wy­ko­nu­jąc pewne za­da­nia. Jak wy­cho­wy­wać dzieci w at­mos­fe­rze mi­ło­ści i tro­ski o ich roz­wój – pi­szemy w lu­to­wym nu­me­rze.

Powstrzymajmy cenzurę ideologiczną na uniwersytetach!

Podpisujmy pe­ty­cję do Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina!

Jako je­den z pre­le­gen­tów i obrońca ży­cia z po­nad czter­dzie­sto­let­nim sta­żem, je­stem szcze­gól­nie za­nie­po­ko­jony de­cy­zją dy­rek­tora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie i pro­rek­tora Collegium Medicum UJ, któ­rzy pod na­ci­skiem dzia­ła­czy skraj­nie le­wi­co­wej, mar­gi­nal­nej par­tii „Razem”, za­de­cy­do­wali o od­wo­ła­niu kon­fe­ren­cji „Etyka w me­dy­cy­nie – Prawo dziecka do ży­cia”.

Warto pod­kre­ślić, że kon­fe­ren­cje z cy­klu „Etyka w me­dy­cy­nie” or­ga­ni­zo­wane są w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym od 1999 r. Pretekstem do od­wo­ła­nia te­go­rocz­nej kon­fe­ren­cji na te­mat „Prawo dziecka do ży­cia” miały być „ewen­tu­alne za­gro­że­nia dla pra­wi­dło­wego funk­cjo­no­wa­nia szpi­tala”, czyli prawo do de­baty zo­stało wy­parte przez szan­taż si­łowy ze strony le­wac­kich ak­ty­wi­stów. Więcej o tej spra­wie na www.pro-life.pl.

To już drugi po­dobny przy­pa­dek na UJ w koń­czą­cym się roku. W marcu br. wła­dze Uniwersytetu za­blo­ko­wały wy­kład ame­ry­kań­skiej dzia­łaczki pro-life mec. Rebeki Kiessling. Podobnie po­stą­piły wła­dze Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Chciałbym tu­taj przy­to­czyć wy­po­wiedź Metropolity Krakowskiego, ks. abp. Marka Jędraszewskiego, który ko­men­tu­jąc de­cy­zję władz UJ stwier­dził: „Jest dla mnie rze­czą przej­mu­jąca, że pro­test 800 osób zwią­za­nych z par­tią Razem za­owo­co­wał taką de­cy­zją władz. Oraz to, że par­tia ta, o cha­rak­te­rze jak naj­bar­dziej le­wac­kim ogła­sza na por­ta­lach spo­łecz­no­ściach swój triumf. (…) Lewacy nie umieją usza­no­wać ludz­kiego ży­cia. Ich ide­olo­gie, nie­kiedy krzy­kliwe i zwią­zane z prze­mocą fi­zyczną i me­dialną zwy­cię­żają. Większość po­tul­nie spusz­cza głowy na dół i przyj­muje po­li­tykę stru­sia. A prze­cież cho­dzi tu o ludz­kie ży­cie. Nie ma więk­szego kry­te­rium czło­wie­czeń­stwa niż so­li­dar­ność i nie­obo­jęt­ność na los istot, któ­rych ży­cie jest za­gro­żone. Jeśli umywa się od tego ręce, to po­wta­rza się gest Piłata” (www.diecezja.pl).

Pod ad­re­sem in­ter­ne­to­wym www.citizengo.org można pod­pi­sać w tej spra­wie pe­ty­cję „Powstrzymajmy cen­zurę ide­olo­giczną na uni­wer­sy­te­tach”.

Proszę o jak naj­szer­sze roz­po­wszech­nia­nie i udo­stęp­nia­nie tej in­for­ma­cji.

Życząc ra­do­snych Świąt Bożego Narodzenia i wielu Łask Bożych w Nowym Roku, łą­czę wy­razy sza­cunku,

dr inż. Antoni Zięba
pre­zes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.