Polecamyreklama

Wysyłasz SMS i dru­ku­jesz wy­brany ar­ty­kuł lub sce­na­riusz!

Na www.wychowawca.pl do­stępne są bie­żące i ar­chi­walne wy­da­nia
„Wychowawcy”. Można za­po­znać się z nu­me­rami od  stycz­nia 2007 r.

Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.

Dostępne są także dwa bez­płatne nu­mery: „To idzie gen­der” (5/2013)
oraz „Edukacja sek­su­alna typu A” (9/2012).

Skorzystaj i po­in­for­muj in­nych!

Dla osób pierw­szy raz ko­rzy­sta­ją­cych z in­ter­ne­to­wej wer­sji cza­so­pism,
in­struk­cja ko­rzy­sta­nia z do­stępu on-line do „Wychowawcy”.

Najnowsze wydanie „Wychowawcy”

okladka_12-2016Bez umie­jęt­no­ści ko­mu­ni­ko­wa­nia się nie można funk­cjo­no­wać w spo­łe­czeń­stwie. W ko­mu­ni­ka­cji in­ter­per­so­nal­nej nie­zbędna jest umie­jęt­ność mó­wie­nia, słu­cha­nia, prze­ko­ny­wa­nia, wy­ra­ża­nia sa­mego sie­bie, wła­snych prze­my­śleń, prze­żyć i uczuć. W roz­mo­wie ważną rolę od­gry­wają nie tylko słowa, ale także ge­sty, po­stawa, na­tę­że­nie głosu, mi­mika. Każde au­ten­tyczne spo­tka­nie mię­dzy oso­bami jest inne i nie­po­wta­rzalne.

Młody czło­wiek ma co­raz mniej oka­zji do ćwi­cze­nia umie­jęt­no­ści ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Samotność, na­wią­zy­wa­nie re­la­cji drogą elek­tro­niczną skut­kuje bra­kiem umie­jęt­no­ści ja­snej pre­zen­ta­cji swo­ich my­śli, od­po­wied­niej ar­gu­men­ta­cji, wła­ści­wej po­stawy. Rozmowa pro­wa­dzona drogą elek­tro­niczną ni­gdy nie za­stąpi bez­po­śred­niego kon­taktu z dru­gim czło­wie­kiem. Niezbędny jest kon­takt bez­po­średni – ko­mu­ni­ka­cja serca. Potrzebny jest też czas, przy­ja­zna i życz­liwa po­stawa wo­bec roz­mówcy. Odbiorca wi­nien być za­in­te­re­so­wany roz­mową, a ję­zyk musi być dla niego zro­zu­miały. Ważne jest miej­sce spo­tka­nia, na­strój, trak­to­wa­nie roz­mówcy z sza­cun­kiem. Prawdomówność, szcze­rość i po­goda du­cha winny być po­stawą ży­cia każ­dego wy­cho­wawcy, da­jąc jego sło­wom nie­zwy­kłą moc, bu­dząc za­ufa­nie.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z pełną tre­ścią naj­now­szego nu­meru „Wychowawcy”. Koszt 30-dniowego do­stępu on-line to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto. Kliknij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.
W kolejnym numerze „Wychowawcy”

Okres na­uki w szkole jest naj­wła­ściw­szy dla kre­owa­nia po­staw al­tru­istycz­nych. Wykorzystując otwar­tość i cie­ka­wość mło­dych lu­dzi, można ich za­in­spi­ro­wać do dzia­łań wo­lon­ta­riac­kich. Uczniowie są pełni pa­sji, czę­sto kie­rują się wraż­li­wo­ścią i tro­ską o dru­giego czło­wieka. Chcą nieść po­moc, słu­żąc po­trze­bu­ją­cym i… sa­mym so­bie. Wolontariat roz­wija po­stawę al­ter­na­tywną dla kon­sump­cyj­nego stylu ży­cia i uza­leż­nień. Stwarza oka­zję do wy­szu­ki­wa­nia au­to­ry­te­tów i bu­do­wa­nia świata war­to­ści, po­maga w roz­wi­ja­niu za­in­te­re­so­wań, w szu­ka­niu po­ży­tecz­nej formy spę­dza­nia czasu wol­nego. Aktywność po­dej­mo­wana przez wo­lon­ta­riu­szy wpływa po­zy­tyw­nie na roz­wój ich oso­bo­wo­ści. O moż­li­wo­ści dzia­łań na rzecz wo­lon­ta­riatu, jego roli i wpły­wie na uczniów – pi­szemy w stycz­nio­wym nu­me­rze.

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.