Po­le­camy

This mo­vie re­qu­ires Flash Player 9

reklama

Wy­sy­łasz SMS i dru­ku­jesz wy­brany ar­ty­kuł lub sce­na­riusz!

Na www.wychowawca.pl do­stępne są bie­żące i ar­chi­walne wy­da­nia
„Wy­cho­wawcy”. Już te­raz można za­po­znać się z nu­me­rami od  stycz­nia 2007 r. Wkrótce po­sze­rzymy ar­chi­wum o nu­mery z lat 2002–2006.

Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.

Do­stępne są także dwa bez­płatne nu­mery: „To idzie gen­der” (5/2013)
oraz „Edu­ka­cja sek­su­alna typu A” (9/2012).

Sko­rzy­staj i po­in­for­muj in­nych!

Dla osób pierw­szy raz ko­rzy­sta­ją­cych z in­ter­ne­to­wej wer­sji cza­so­pism,
in­struk­cja ko­rzy­sta­nia z do­stępu on-line do „Wy­cho­wawcy”.

Naj­now­sze wy­da­nie „Wy­cho­wawcy”

okladka_11-2014

Pla­cówki opiekuńczo-wychowawcze (świe­tlica szkolna, in­ter­nat, bursa) wspo­ma­gają ro­dzi­ców w wy­peł­nia­niu ich po­win­no­ści. Czas spę­dzony w świe­tlicy wi­nien słu­żyć roz­wo­jowi dziecka. Po lek­cjach po­trzebny jest od­po­czy­nek, wska­zane są za­ję­cia re­lak­sa­cyjne, za­bawy w ogro­dzie czy na bo­isku szkol­nym. Za­ję­cia świe­tli­cowe mu­szą być atrak­cyjne, do­sto­so­wane do za­in­te­re­so­wań i moż­li­wo­ści dzieci.

Efek­tyw­ność pracy świe­tlicy za­leży od wła­ści­wej po­stawy wy­cho­waw­ców, zna­jo­mo­ści tre­ści, form i me­tod pracy świe­tli­co­wej, umie­jęt­no­ści sto­so­wa­nia ich w prak­tyce. Roz­mowy z wy­cho­wan­kami, by­cie z nimi w chwi­lach smut­nych i ra­do­snych, do­strze­ga­nie wszyst­kich w gru­pie, wy­zwa­la­nie i roz­wi­ja­nie zdol­no­ści i za­in­te­re­so­wań, ucze­nie życz­li­wo­ści i sa­mo­dziel­no­ści – to za­da­nia wy­cho­wawcy. Po­trzebna jest też umie­jęt­ność współ­pracy z ro­dzi­cami dziecka, wy­cho­wawcą klasy, pe­da­go­giem szkol­nym. Sale świe­tlicy po­winny być przy­tulne, ko­lo­rowe, od­po­wied­nio wy­po­sa­żone w po­moce dy­dak­tyczne, sprzęt spor­towy i za­bawki, utrzy­mane w ła­dzie i wzo­ro­wym po­rządku.

Ucznio­wie za­miej­scowi szkół po­nad­gim­na­zjal­nych miesz­kają w in­ter­na­cie lub bur­sie. Są to pla­cówki opieki peł­nej, co umoż­li­wia po­głę­bioną pracę opiekuńczo- wy­cho­waw­czą. Ucznio­wie mają or­ga­ni­zo­wany czas na­uki wła­snej, po­moc ko­le­żeń­ską, za­ję­cia spor­towe i kul­tu­ralne. Są współ­or­ga­ni­za­to­rami róż­no­rod­nych kon­kur­sów, spo­tkań z in­te­re­su­ją­cymi oso­bami, wy­cie­czek, ze­spo­łów te­atral­nych, mu­zycz­nych, klu­bów czy­tel­ni­czych, dys­ku­syj­nych itp. Wy­cho­wan­ko­wie uczą się sa­mo­dziel­no­ści i od­po­wie­dzial­no­ści, ży­cia w ze­spole, po­ma­ga­nia in­nym, dba­nia o ład i po­rzą­dek w po­ko­jach, o es­te­tykę pla­cówki i naj­bliż­szego oto­cze­nia.

W świe­tlicy, in­ter­na­cie czy bur­sie na­leży za­pew­nić wy­cho­wan­kom do­bre wa­runki by­to­wa­nia, na­uki i wy­po­czynku. Od­po­wiedni kli­mat wy­cho­waw­czy pro­wa­dzi do roz­woju, wy­zwala za­do­wo­le­nie i ra­dość dzieci i mło­dzieży, a wy­cho­waw­com daje po­czu­cie sa­tys­fak­cji z trud­nej i od­po­wie­dzial­nej pracy.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czelny

Za­chę­camy do za­po­zna­nia się z pełną tre­ścią naj­now­szego nu­meru „Wy­cho­wawcy”. Koszt 30-dniowego do­stępu on-line to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto. Klik­nij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.
W ko­lej­nym nu­me­rze „Wy­cho­wawcy”

Co­raz czę­ściej mówi się o po­trze­bie włą­cze­nia do na­ucza­nia szkol­nego edu­ka­cji kul­tu­ro­wej i mię­dzy­kul­tu­ro­wej. Wiąże się to z po­wro­tem do hi­sto­rii, tra­dy­cji, a także lek­tury ksią­żek, świa­do­mym wy­bo­rem fil­mów, zwie­dza­niem wy­staw, ga­le­rii, obiek­tów za­byt­ko­wych. Wy­cho­wa­nia do kul­tury nie da się oce­nić stop­niami na spraw­dzia­nie czy punk­tami w te­ście. Warto uwraż­li­wiać dzieci i mło­dzież na na­szą bo­gatą kul­turę i sztukę, za­chę­cać do po­szu­ki­wa­nia tego, co cie­kawe, piękne w na­szej tra­dy­cji, hi­sto­rii, folk­lo­rze. O tym, jak wy­cho­wać do kul­tury – pi­szemy w gru­dnio­wym nu­me­rze.

banner_zlaz-zhr

In­for­ma­cje prawne

Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swoim kom­pu­te­rze.

Usługi SMS Pre­mium: Usługę SMS Pre­mium  ob­słu­guje firma Do­tpay SA. Re­gu­la­min Usług i Ser­wi­sów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Wła­ści­cie­lem ser­wisu www.wychowawca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cieli i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.