Polecamy

reklama

Wysyłasz SMS i dru­ku­jesz wy­brany ar­ty­kuł lub sce­na­riusz!

Na www.wychowawca.pl do­stępne są bie­żące i ar­chi­walne wy­da­nia
„Wychowawcy”. Można za­po­znać się z nu­me­rami od  stycz­nia 2007 r.

Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.

Dostępne są także dwa bez­płatne nu­mery: „To idzie gen­der” (5/2013)
oraz „Edukacja sek­su­alna typu A” (9/2012).

Skorzystaj i po­in­for­muj in­nych!

Dla osób pierw­szy raz ko­rzy­sta­ją­cych z in­ter­ne­to­wej wer­sji cza­so­pism,
in­struk­cja ko­rzy­sta­nia z do­stępu on-line do „Wychowawcy”.

Najnowsze wydanie „Wychowawcy”

okladka_03-2018

W marcu ob­cho­dzimy Dzień Świętości Życia, któ­rego ce­lem jest pod­kre­śle­nie nad­rzęd­nej war­to­ści ży­cia ludz­kiego. Większość spo­łe­czeń­stwa i wiele sto­wa­rzy­szeń pra­gnie za­pew­nić ochronę ży­cia każ­dego dziecka. Osoby sta­no­wiące prawo po­winny dbać o to, by stało ono na straży każ­dego ludz­kiego ist­nie­nia. Celem ini­cja­tywy usta­wo­daw­czej „Zatrzymaj abor­cję” jest wy­klu­cze­nie z pol­skiego prawa tzw. abor­cji eu­ge­nicz­nej. Podczas dys­ku­sji w Sejmie nad tym pro­jek­tem sły­sze­li­śmy, że dziecko na pre­na­tal­nym eta­pie roz­woju to „zle­pek ko­mó­rek”. Wypowiedź ta jest sprzeczna z usta­le­niami naukowo-medycznymi.

Inne ważne za­gad­nie­nie do­ty­czące współ­cze­snych ro­dzin to mi­gra­cja za­rob­kowa ro­dzi­ców.

Rozłąka ro­dzi­ców z dziećmi ma istotny wpływ na ich roz­wój. Zagrożeniem dla mał­żeń­stwa i ro­dziny jest emi­gra­cja, szcze­gól­nie długo trwa­jąca. Sytuacja dzieci po­zba­wio­nych bli­skiego, fi­zycz­nego i psy­chicz­nego kon­taktu z ro­dzi­cami nie sprzyja at­mos­fe­rze wy­cho­waw­czej domu ro­dzin­nego. Dziecko po­trze­buje bli­sko­ści z ro­dzi­cami, po­czu­cia bez­pie­czeń­stwa, za­in­te­re­so­wa­nia jego pro­ble­mami, ra­do­ściami. Czas roz­łąki z ro­dzi­cami wy­wo­łuje u niego smu­tek, nie­pew­ność, po­czu­cie opusz­cze­nia, źle wpływa na roz­wój psy­cho­spo­łeczny, sta­bil­ność emo­cjo­nalną. Brak bli­skiego kon­taktu dziecka z ro­dzi­cami czy wy­cho­wy­wa­nie przez jed­nego ro­dzica bywa na­wet po­wo­dem buntu i agre­sji.

Według opi­nii pedagogów-nauczycieli, ucznio­wie ro­dzi­ców prze­by­wa­ją­cych za­rob­kowo za gra­nicą osią­gają gor­sze wy­niki w na­uce, czę­ściej spra­wiają trud­no­ści wy­cho­waw­cze, trud­niej na­wią­zują war­to­ściowe re­la­cje z ró­wie­śni­kami. Częściej wa­ga­rują i nie prze­strze­gają re­gu­la­minu szkol­nego. Sytuacja eko­no­miczna ro­dziny ulega po­pra­wie, ale nie­obec­ność jed­nego czy obojga ro­dzi­ców po­gar­sza sy­tu­ację wy­cho­waw­czą dziecka. Szkoła, in­sty­tu­cje oświa­towe, na­uczy­ciele, wy­cho­wawcy są zo­bo­wią­zani do wspie­ra­nia ta­kich wy­cho­wan­ków w ich roz­woju.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

 

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z pełną tre­ścią naj­now­szego nu­meru „Wychowawcy”. Koszt 30-dniowego do­stępu on-line to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto. Kliknij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.
W kolejnym numerze „Wychowawcy”

Współczesną szkołę i edu­ka­cję cha­rak­te­ry­zuje pro­ces nie­ustan­nych zmian. Wiele rze­czy zmie­nia się w tym sa­mym cza­sie, co znacz­nie utrud­nia prze­wi­dy­wa­nie efek­tów i wzmaga po­czu­cie nie­pew­no­ści. Stąd duży na­cisk kła­dzie się na twór­czość, kre­atyw­ność i in­no­wa­cyj­ność, po­zwa­la­jące od­kryć nowe roz­wią­za­nia, uła­twia­jące uczniom i na­uczy­cie­lom od­na­le­zie­nie w szkole wła­snego miej­sca. W jaki spo­sób roz­wi­jać twór­czy po­ten­cjał mło­dzieży? Jak sty­mu­lo­wać ją do kie­ro­wa­nia swoim roz­wo­jem? – o tym pi­szemy w kwiet­nio­wym nu­me­rze „Wychowawcy”.

Powstrzymajmy cenzurę ideologiczną na uniwersytetach!

Podpisujmy pe­ty­cję do Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina!

Jako je­den z pre­le­gen­tów i obrońca ży­cia z po­nad czter­dzie­sto­let­nim sta­żem, je­stem szcze­gól­nie za­nie­po­ko­jony de­cy­zją dy­rek­tora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie i pro­rek­tora Collegium Medicum UJ, któ­rzy pod na­ci­skiem dzia­ła­czy skraj­nie le­wi­co­wej, mar­gi­nal­nej par­tii „Razem”, za­de­cy­do­wali o od­wo­ła­niu kon­fe­ren­cji „Etyka w me­dy­cy­nie – Prawo dziecka do ży­cia”.

Warto pod­kre­ślić, że kon­fe­ren­cje z cy­klu „Etyka w me­dy­cy­nie” or­ga­ni­zo­wane są w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym od 1999 r. Pretekstem do od­wo­ła­nia te­go­rocz­nej kon­fe­ren­cji na te­mat „Prawo dziecka do ży­cia” miały być „ewen­tu­alne za­gro­że­nia dla pra­wi­dło­wego funk­cjo­no­wa­nia szpi­tala”, czyli prawo do de­baty zo­stało wy­parte przez szan­taż si­łowy ze strony le­wac­kich ak­ty­wi­stów. Więcej o tej spra­wie na www.pro-life.pl.

To już drugi po­dobny przy­pa­dek na UJ w koń­czą­cym się roku. W marcu br. wła­dze Uniwersytetu za­blo­ko­wały wy­kład ame­ry­kań­skiej dzia­łaczki pro-life mec. Rebeki Kiessling. Podobnie po­stą­piły wła­dze Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Chciałbym tu­taj przy­to­czyć wy­po­wiedź Metropolity Krakowskiego, ks. abp. Marka Jędraszewskiego, który ko­men­tu­jąc de­cy­zję władz UJ stwier­dził: „Jest dla mnie rze­czą przej­mu­jąca, że pro­test 800 osób zwią­za­nych z par­tią Razem za­owo­co­wał taką de­cy­zją władz. Oraz to, że par­tia ta, o cha­rak­te­rze jak naj­bar­dziej le­wac­kim ogła­sza na por­ta­lach spo­łecz­no­ściach swój triumf. (…) Lewacy nie umieją usza­no­wać ludz­kiego ży­cia. Ich ide­olo­gie, nie­kiedy krzy­kliwe i zwią­zane z prze­mocą fi­zyczną i me­dialną zwy­cię­żają. Większość po­tul­nie spusz­cza głowy na dół i przyj­muje po­li­tykę stru­sia. A prze­cież cho­dzi tu o ludz­kie ży­cie. Nie ma więk­szego kry­te­rium czło­wie­czeń­stwa niż so­li­dar­ność i nie­obo­jęt­ność na los istot, któ­rych ży­cie jest za­gro­żone. Jeśli umywa się od tego ręce, to po­wta­rza się gest Piłata” (www.diecezja.pl).

Pod ad­re­sem in­ter­ne­to­wym www.citizengo.org można pod­pi­sać w tej spra­wie pe­ty­cję „Powstrzymajmy cen­zurę ide­olo­giczną na uni­wer­sy­te­tach”.

Proszę o jak naj­szer­sze roz­po­wszech­nia­nie i udo­stęp­nia­nie tej in­for­ma­cji.

Życząc ra­do­snych Świąt Bożego Narodzenia i wielu Łask Bożych w Nowym Roku, łą­czę wy­razy sza­cunku,

dr inż. Antoni Zięba
pre­zes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.