Po­le­camy

This mo­vie re­qu­ires Flash Player 9

reklama

Wy­sy­łasz SMS i dru­ku­jesz wy­brany ar­ty­kuł lub sce­na­riusz!

Na www.wychowawca.pl do­stępne są bie­żące i ar­chi­walne wy­da­nia
„Wy­cho­wawcy”. Już te­raz można za­po­znać się z nu­me­rami od  stycz­nia 2007 r. Wkrótce po­sze­rzymy ar­chi­wum o nu­mery z lat 2002–2006.

Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.

Do­stępne są także dwa bez­płatne nu­mery: „To idzie gen­der” (5/2013)
oraz „Edu­ka­cja sek­su­alna typu A” (9/2012).

Sko­rzy­staj i po­in­for­muj in­nych!

Dla osób pierw­szy raz ko­rzy­sta­ją­cych z in­ter­ne­to­wej wer­sji cza­so­pism,
in­struk­cja ko­rzy­sta­nia z do­stępu on-line do „Wy­cho­wawcy”.

Naj­now­sze wy­da­nie „Wy­cho­wawcy”

okladka_12-2014

Pod­trzy­my­wa­nie kul­tury i tra­dy­cji, kul­ty­wo­wa­nie au­ten­tycz­nych war­to­ści to jedno z naj­waż­niej­szych za­dań ro­dziny, szkoły – nas wszyst­kich. Ko­lejne po­ko­le­nia mają obo­wią­zek prze­ka­zy­wa­nia na­stęp­com tego, czego na­uczyły się od dziad­ków i oj­ców. Ro­dzina jest skarb­nicą i prze­ka­zi­cie­lem zwy­cza­jów i oby­cza­jów, ini­cjuje uczest­nic­two mło­dego czło­wieka w kul­tu­rze. Utrwa­lona w pa­mięci zbio­ro­wej, ce­niona przez po­ko­le­nia tra­dy­cja, dzieła ar­ty­styczne i na­ukowe po­winny sil­nie od­dzia­ły­wać na młode po­ko­le­nie. Kul­tura i tra­dy­cja od­grywa ważną rolę w wy­cho­wa­niu mo­ral­nym, kul­tu­ral­nym, pa­trio­tycz­nym – to ele­ment wią­żący ro­dzinę, grupy spo­łeczne, na­ród. Kul­tura, tra­dy­cja i oby­czaje okre­ślają na­sze za­cho­wa­nie, są nie­odzow­nym skład­ni­kiem na­szego ist­nie­nia.

Współ­cze­sna cy­wi­li­za­cja, na­sta­wiona na he­do­nizm i kon­sump­cję, zrywa z kul­turą pa­mięci. Ale tra­dy­cji nie da się za­stą­pić czymś no­wym, lep­szym. Nie może być też prze­ci­wień­stwem dla no­wo­cze­sno­ści, bo no­wo­cze­sność, która po­mija tra­dy­cję, pro­wa­dzi do od­rzu­ce­nia war­to­ści, czyni czło­wieka ko­smo­po­litą. Ży­jemy w od­hu­ma­ni­zo­wa­nej rze­czy­wi­sto­ści. Re­la­cje mię­dzy­ludz­kie spro­wa­dzają się do elek­tro­nicz­nej ko­mu­ni­ka­cji, kon­takty są ano­ni­mowe, po­zba­wione etycz­nego wy­miaru. Co­raz mniej jest spo­tkań z dru­gim czło­wie­kiem, co­raz więk­sze trud­no­ści spra­wia pro­wa­dze­nie wer­bal­nego dia­logu. Ale po­śród na­szej co­dzien­no­ści jest czas świę­to­wa­nia, tra­dy­cji i zwy­cza­jów, wiele oka­zji do spo­tkań i roz­mów, do od­ro­bie­nia za­le­gło­ści w tym za­kre­sie.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czelny

Za­chę­camy do za­po­zna­nia się z pełną tre­ścią naj­now­szego nu­meru „Wy­cho­wawcy”. Koszt 30-dniowego do­stępu on-line to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto. Klik­nij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.
W ko­lej­nym nu­me­rze „Wy­cho­wawcy”

Szkolne re­la­cje uczniów z in­nymi oso­bami róż­nią się od tych, które prze­żywa dziecko w domu. To, co wśród naj­bliż­szych było przyj­mo­wane z apro­batą, bywa źró­dłem kon­flik­tów z oto­cze­niem. Nie­jed­no­krot­nie uczeń spo­tyka się z drwi­nami, wy­śmie­wa­niem, iro­nią ró­wie­śni­ków. Trudne emo­cje mło­dych lu­dzi nie­rzadko stają się trau­ma­tyczne. Brak ak­cep­ta­cji ko­le­gów, ko­le­ża­nek, izo­la­cja, a na­wet igno­ro­wa­nie są bar­dzo bo­le­sne. Jak po­móc dzie­ciom i mło­dzieży, by ich funk­cjo­no­wa­nie w gru­pie nie sta­no­wiło pro­blemu i nie na­ra­żało na psy­chiczne cier­pie­nia? – o tym pi­szemy w stycz­nio­wym nu­me­rze „Wy­cho­wawcy”.

In­for­ma­cje prawne

Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swoim kom­pu­te­rze.

Usługi SMS Pre­mium: Usługę SMS Pre­mium  ob­słu­guje firma Do­tpay SA. Re­gu­la­min Usług i Ser­wi­sów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Wła­ści­cie­lem ser­wisu www.wychowawca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cieli i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.