Po­le­camy

This mo­vie re­qu­ires Flash Player 9

reklama

Wy­sy­łasz SMS i dru­ku­jesz wy­brany ar­ty­kuł lub sce­na­riusz!

Na www.wychowawca.pl do­stępne są bie­żące i ar­chi­walne wy­da­nia
„Wy­cho­wawcy”. Już te­raz można za­po­znać się z nu­me­rami od  stycz­nia 2007 r. Wkrótce po­sze­rzymy ar­chi­wum o nu­mery z lat 2002–2006.

Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.

Do­stępne są także dwa bez­płatne nu­mery: „To idzie gen­der” (5/2013)
oraz „Edu­ka­cja sek­su­alna typu A” (9/2012).

Sko­rzy­staj i po­in­for­muj in­nych!

Dla osób pierw­szy raz ko­rzy­sta­ją­cych z in­ter­ne­to­wej wer­sji cza­so­pism,
in­struk­cja ko­rzy­sta­nia z do­stępu on-line do „Wy­cho­wawcy”.

Naj­now­sze wy­da­nie „Wy­cho­wawcy”

okladka_09-2014Roz­po­czyna się nowy rok szkolny 2014/2015. Przed nami dzie­sięć mie­sięcy pracy nad wspo­ma­ga­niem roz­woju oso­bo­wo­ści uczniów. Efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej za­leżą od pro­fe­sjo­na­li­zmu na­uczy­cieli i za­an­ga­żo­wa­nia uczniów w kształ­ce­nie i wła­sny roz­wój. Oferta edu­ka­cyjna winna być do­sto­so­wana do moż­li­wo­ści i po­trzeb ucznia, jed­nak in­dy­wi­du­alne po­dej­ście do każ­dego ucznia na­po­tyka na prze­szkody: liczne klasy, dużo biu­ro­kra­cji, brak czasu. Dla­tego uśred­nia się wy­ma­ga­nia edu­ka­cyjne, sporo czasu po­świę­ca­jąc uczniom z pro­ble­mami w na­uce i spra­wia­ją­cym trud­no­ści wy­cho­waw­cze.

Ucznio­wie do­brze so­bie ra­dzą z za­da­niami wy­ma­ga­ją­cymi od­two­rze­nia za­pa­mię­ta­nych wia­do­mo­ści i opa­no­wa­nych umie­jęt­no­ści, na­to­miast spra­wiają im trud­no­ści za­da­nia wy­ma­ga­jące in­no­wa­cyj­nego my­śle­nia, wła­snej po­my­sło­wo­ści. W szko­łach bra­kuje wy­pra­co­wa­nego sys­temu pracy z uczniem wy­bit­nie zdol­nym, sa­mo­dziel­nym, cie­ka­wym świata. Uczeń zdolny jest in­te­lek­tu­al­nie bar­dzo ak­tywny, sta­wia py­ta­nia, pro­wa­dzi ob­ser­wa­cje, jest do­cie­kliwy, ma wiele no­wych po­my­słów. Uczy się bez więk­szego wy­siłku, szybko, jest kry­tyczny, wy­trwały. Naj­więk­sze za­in­te­re­so­wa­nie wy­wo­łuje u niego ma­te­riał nowy, za­da­nia roz­wią­zuje nie­stan­dar­dowo, twór­czo, cho­dzi wła­snymi dro­gami. Ucznio­wie zdolni po­winni w szer­szym za­kre­sie ko­rzy­stać z in­dy­wi­du­al­nego pro­gramu i toku na­uki, brać udział w kon­kur­sach przed­mio­to­wych, olim­pia­dach, uczest­ni­czyć w za­ję­ciach kół na­uko­wych, roz­wią­zy­wać nie­sza­blo­nowe za­da­nia, uczyć się żyć w szybko zmie­nia­ją­cym się świe­cie.

Uczeń zdolny nie może być pro­ble­mem dla na­uczy­ciela (bo sta­wia trudne py­ta­nia) czy pro­ble­mem dla szkoły. Jest szansą na suk­ces – warto w niego in­we­sto­wać. W pracy z uczniem zdol­nym trzeba odejść od tra­dy­cyj­nych mo­deli edu­ka­cyj­nych, na­kie­ro­wać na­ucza­nie i ucze­nie się na kre­atywne my­śle­nie, w sze­ro­kim za­kre­sie ko­rzy­stać z no­wo­cze­snych tech­no­lo­gii in­for­ma­tycz­nych.

W pla­nie pracy na roz­po­czy­na­jący się rok szkolny na­leży rów­nież uwzględ­nić uczniów o spe­cjal­nych po­trze­bach edu­ka­cyj­nych – sła­bych i wy­bit­nie zdol­nych.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czelny

Za­chę­camy do za­po­zna­nia się z pełną tre­ścią naj­now­szego nu­meru „Wy­cho­wawcy”. Koszt 30-dniowego do­stępu on-line to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto. Klik­nij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.
W ko­lej­nym nu­me­rze „Wy­cho­wawcy”

Współ­cze­sny świat sta­wia przed szkołą, a tym sa­mym przed na­uczy­cie­lem co­raz więk­sze wy­ma­ga­nia. Zmie­nia się więc rów­nież za­kres kom­pe­ten­cji na­uczy­ciela. Po­wi­nien on nie tylko prze­ka­zy­wać wie­dzę, ale rów­nież być prze­wod­ni­kiem, mi­strzem, któ­rego uczeń może za­py­tać o drogę. Po­wi­nien po­sia­dać bar­dzo do­bre przy­go­to­wa­nie za­wo­dowe, za­równo for­malne (po­ziom wy­kształ­ce­nia), jak i w sfe­rze umie­jęt­no­ści dy­dak­tycz­nych i kom­pe­ten­cji. Kom­pe­ten­cja bywa okre­ślana jako „wła­sność osoby”, gdyż kształ­tu­jąc ją każdy czło­wiek zdo­bywa naj­pierw okre­śloną wie­dzę i umie­jęt­no­ści w da­nej dzie­dzi­nie, a na­stęp­nie, do­sko­na­ląc, do­peł­nia je ta­kimi czyn­ni­kami, jak ce­chy oso­bi­ste i po­stawy. O kom­pe­ten­cjach wy­cho­wawcy pi­szemy w paź­dzier­ni­ko­wym nu­me­rze.

In­for­ma­cje prawne

Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swoim kom­pu­te­rze.

Usługi SMS Pre­mium: Usługę SMS Pre­mium  ob­słu­guje firma Do­tpay SA. Re­gu­la­min Usług i Ser­wi­sów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Wła­ści­cie­lem ser­wisu www.wychowawca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cieli i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.