Po­le­ca­my

reklama

Wy­sy­łasz SMS i dru­ku­jesz wy­bra­ny ar­ty­kuł lub sce­na­riusz!

Na www.wychowawca.pl do­stęp­ne są bie­żą­ce i ar­chi­wal­ne wy­da­nia
„Wy­cho­waw­cy”. Moż­na za­po­znać się z nu­me­ra­mi od  stycz­nia 2007 r.

Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.

Do­stęp­ne są tak­że dwa bez­płat­ne nu­me­ry: „To idzie gen­der” (5/2013)
oraz „Edu­ka­cja sek­su­al­na ty­pu A” (9/2012).

Sko­rzy­staj i po­in­for­muj in­nych!

Dla osób pierw­szy raz ko­rzy­sta­ją­cych z in­ter­ne­to­wej wer­sji cza­so­pism,
in­struk­cja ko­rzy­sta­nia z do­stę­pu on-li­ne do „Wy­cho­waw­cy”.

Naj­now­sze wy­da­nie „Wy­cho­waw­cy”

okladka_06-2019Za­da­niem ro­dzi­ny, szko­ły jest wy­cho­wa­nie mło­de­go po­ko­le­nia do pięk­nej, od­po­wie­dzial­nej mi­ło­ści, do doj­rza­ło­ści fi­zycz­nej, in­te­lek­tu­al­nej, du­cho­wej, do kul­tu­ry ży­cia płcio­we­go. Doj­rza­ła oso­bo­wość łą­czy sfe­rę cie­le­sną z du­cho­wą, po­zwa­la kon­tro­lo­wać pra­gnie­nia sek­su­al­ne i kie­ro­wać ni­mi, łą­czy sek­su­al­ność z czy­sto­ścią. Na­le­ży uczyć mło­dych pięk­nej mi­ło­ści, opar­tej na za­ufa­niu i od­po­wie­dzial­no­ści za sie­bie i ko­cha­ną oso­bę, łą­cze­nia da­ru płod­no­ści z mał­żeń­stwem i ro­dzi­ną.

Pro­pa­gan­da śro­do­wisk ho­mo­sek­su­al­nych oraz stan­dar­dy WHO za­chę­ca­ją do roz­wią­zło­ści sek­su­al­nej. Ta­kie po­stę­po­wa­nie nisz­czy god­ność czło­wie­ka, je­go po­czu­cie wsty­du, roz­bu­dza po­żą­da­nie sek­su­al­ne. Sek­se­du­ka­cja pro­wa­dzi do ob­ni­że­nia wie­ku ini­cja­cji sek­su­al­nej, prze­mo­cy sek­su­al­nej, ni­skiej sa­mo­oce­ny, uni­ce­stwia­nia wię­zi spo­łecz­nych, za­ni­ku norm mo­ral­nych. Pro­mo­wa­nie po­staw ho­mo­sek­su­al­nych i ide­olo­gii gen­der jest sprzecz­ne z na­tu­rą i z mo­ral­no­ścią chrze­ści­jań­ską, pro­wa­dzi do de­mo­ra­li­za­cji mło­de­go po­ko­le­nia. Czło­wiek dla czło­wie­ka sta­je się przed­mio­tem po­żą­da­nia a nie oso­bą god­ną mi­ło­ści i sza­cun­ku. Nisz­czy się świę­tość mał­żeń­stwa i ro­dzi­ny.

W pol­skiej szko­le jest przed­miot „Wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie”, któ­ry ma do­bry pro­gram i jest ak­cep­to­wa­ny przez ro­dzi­ców. Nie moż­na na­ru­szać praw wy­cho­waw­czych ro­dzi­ców i bez ich zgo­dy pro­wa­dzić edu­ka­cję sek­su­al­ną dzie­ci. Je­śli dy­rek­tor zde­cy­du­je, że oso­ba z ze­wnątrz mo­że pro­wa­dzić za­ję­cia z mło­dzie­żą, to na­uczy­ciel-wy­cho­waw­ca po­wi­nien uczest­ni­czyć w tych spo­tka­niach, mi­mo in­nej su­ge­stii edu­ka­to­ra. Trze­ba przy­glą­dać się za­ję­ciom pro­wa­dzo­nym przez ze­wnętrz­ne pod­mio­ty, do­ty­czą­ce edu­ka­cji sek­su­al­nej. Bo na­sze dzie­ci nie mu­szą być ska­za­ne na gen­der i LGBT.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z peł­ną tre­ścią naj­now­sze­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”. Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to. Klik­nij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.
W ko­lej­nym nu­me­rze „Wy­cho­waw­cy”

W nu­me­rze wa­ka­cyj­nym po­ru­szy­my te­mat od­po­czyn­ku, snu i je­go ro­li we wła­ści­wym co­dzien­nym funk­cjo­no­wa­niu. Pod­po­wie­my, jak wy­ko­rzy­stać wa­ka­cje do pra­cy nad swo­im cha­rak­te­rem i za­pro­po­nu­je­my ćwi­cze­nia du­cho­we, by wol­ny czas, któ­ry jest przed na­mi, wy­ko­rzy­stać na po­głę­bie­nie re­la­cji z Bo­giem.

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.