Polecamy

reklama

Wysyłasz SMS i dru­ku­jesz wy­brany ar­ty­kuł lub sce­na­riusz!

Na www.wychowawca.pl do­stępne są bie­żące i ar­chi­walne wy­da­nia
„Wychowawcy”. Można za­po­znać się z nu­me­rami od  stycz­nia 2007 r.

Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.

Dostępne są także dwa bez­płatne nu­mery: „To idzie gen­der” (5/2013)
oraz „Edukacja sek­su­alna typu A” (9/2012).

Skorzystaj i po­in­for­muj in­nych!

Dla osób pierw­szy raz ko­rzy­sta­ją­cych z in­ter­ne­to­wej wer­sji cza­so­pism,
in­struk­cja ko­rzy­sta­nia z do­stępu on-line do „Wychowawcy”.

Najnowsze wydanie „Wychowawcy”

okladka_06-2016Dojrzewanie to okres trudny, przez który każdy musi przejść. Beztroski okres dzie­ciń­stwa od­cho­dzi w prze­szłość, a roz­po­czyna się sa­mo­dzielne my­śle­nie i dzia­ła­nie, po­więk­sza­nie za­kresu od­po­wie­dzial­no­ści, usta­la­nie swej toż­sa­mo­ści, hie­rar­chii war­to­ści. Pojawiają się nowe po­trzeby, plany, ma­rze­nia, oraz chęć bu­rze­nia tego co stare i bu­do­wa­nia rze­czy no­wych. Ten okres ce­chuje z jed­nej strony brak do­sta­tecz­nej wie­dzy i do­świad­cze­nia, a z dru­giej po­goń za przy­jem­no­ścią, suk­ce­sem, dą­że­nie do wy­róż­nie­nia się wśród ró­wie­śni­ków. Współczesny świat spra­wia, że mło­dzi lu­dzie żyją w ogrom­nym po­mie­sza­niu po­jęć. Pornografia i sek­su­al­ność se­pa­rują od mał­żeń­stwa i wier­no­ści, a po­żą­da­nie utoż­sa­mia się czę­sto z mi­ło­ścią. Młodzi żyją złu­dze­niami, które pro­po­nuje obecna po­pkul­tura.

Współczesne pro­blemy i za­gro­że­nia mło­dzieży oraz spo­soby ich zwal­cza­nia i prze­ciw­dzia­ła­nia były te­ma­tem kon­fe­ren­cji „Nastolatki 2.0. Sekspresja”, która od­była się w Krakowie w kwiet­niu br. W tym wy­da­niu „Wychowawcy” pu­bli­ku­jemy wy­stą­pie­nia pre­le­gen­tów. Dziękujemy im za udo­stęp­nie­nie re­fe­ra­tów. Mamy na­dzieję, że ich do­świad­cze­nie i do­ro­bek na­ukowy okażą się po­mocne dla na­szych Czytelników.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z pełną tre­ścią naj­now­szego nu­meru „Wychowawcy”. Koszt 30-dniowego do­stępu on-line to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto. Kliknij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.
W kolejnym numerze „Wychowawcy”

Człowiek od­po­wie­dzialny to osoba, która kie­ruje się w swoim dzia­ła­niu nor­mami i za­sa­dami, po­nosi kon­se­kwen­cje wła­snych za­cho­wań, wy­peł­nia swoje zo­bo­wią­za­nia, trosz­czy się o do­bro swoje i in­nych osób, dba o swoje rze­czy i oto­cze­nie (za: Słownik Języka Polskiego PWN). Wyjaśnienie to mo­żemy uznać za pe­wien plan wy­cho­waw­czy, który wielu ro­dzi­ców i wy­cho­waw­ców uzna za słuszny. Odrywając wy­cho­wa­nie od war­to­ści, gu­bimy jego sens. Co to zna­czy wy­cho­wać do od­po­wie­dzial­no­ści? Kim jest od­po­wie­dzialny czło­wiek? – o tym pi­szemy w wa­ka­cyj­nym nu­me­rze „Wychowawcy”.

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.