Po­le­camyreklama

Wy­sy­łasz SMS i dru­ku­jesz wy­brany ar­ty­kuł lub sce­na­riusz!

Na www.wychowawca.pl do­stępne są bie­żące i ar­chi­walne wy­da­nia
„Wy­cho­wawcy”. Już te­raz można za­po­znać się z nu­me­rami od  stycz­nia 2007 r. Wkrótce po­sze­rzymy ar­chi­wum o nu­mery z lat 2002–2006.

Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.

Do­stępne są także dwa bez­płatne nu­mery: „To idzie gen­der” (5/2013)
oraz „Edu­ka­cja sek­su­alna typu A” (9/2012).

Sko­rzy­staj i po­in­for­muj in­nych!

Dla osób pierw­szy raz ko­rzy­sta­ją­cych z in­ter­ne­to­wej wer­sji cza­so­pism,
in­struk­cja ko­rzy­sta­nia z do­stępu on-line do „Wy­cho­wawcy”.

Naj­now­sze wy­da­nie „Wy­cho­wawcy”

okladka_05-2015

Wy­cho­wa­nie w ob­sza­rze sek­su­al­no­ści sta­wia ogromne wy­zwa­nia ro­dzi­com, na­uczy­cie­lom, wy­cho­waw­com. W tej dzie­dzi­nie wiel­kich ludz­kich prze­żyć po­trzebne jest pra­wi­dłowe spoj­rze­nie na sek­su­alizm, pre­cy­zyjne za­sady po­stę­po­wa­nia, two­rze­nie kli­matu sprzy­ja­ją­cego czy­sto­ści, wier­no­ści, otwar­to­ści na nowe ży­cie. Płcio­wość wpi­sana jest w struk­turę oso­bo­wo­ści, do­ty­czy sfery bio­lo­gicz­nej, psy­chicz­nej, spo­łecz­nej, du­cho­wej. Edu­ka­cji sek­su­al­nej nie można ogra­ni­czać tylko do in­for­ma­cji na te­mat funk­cjo­no­wa­nia po­pędu sek­su­al­nego oraz tzw. za­bez­pie­cze­nia się przed ciążą i cho­ro­bami prze­no­szo­nymi drogą płciową. Wy­cho­wa­nie sek­su­alne po­winno wspiera mło­dych w do­cho­dze­niu do peł­nej doj­rza­ło­ści psy­cho­sek­su­al­nej, do pięk­nej i od­po­wie­dzial­nej mi­ło­ści, po­sza­no­wa­nia wła­snej i cu­dzej god­no­ści, po­dej­mo­wa­nia wła­ści­wych de­cy­zji i prze­strze­ga­nia norm mo­ral­nych. Roz­są­dek, wza­jemna czu­łość i bli­skość, po­wa­ża­nie i sza­cu­nek wo­bec sie­bie to fun­da­ment na­rze­czeń­stwa i mał­żeń­stwa. Płcio­wość nie jest umową spo­łeczną. Płeć jest zwią­zana z funk­cją prze­ka­zy­wa­nia ży­cia, a płod­ność to dar, który win­ni­śmy przyj­mo­wać z wdzięcz­no­ścią i ra­do­ścią.

Co pe­wien czas edu­ka­cja sek­su­alna staje się przed­mio­tem po­le­miki. Nie­które śro­do­wi­ska optują za laicko-permisywną edu­ka­cją sek­su­alną, upo­wszech­niają za­fał­szo­wany ob­raz sek­su­al­no­ści czło­wieka w środ­kach spo­łecz­nego prze­kazu, pro­mują por­no­gra­fię, an­ty­kon­cep­cję, abor­cję. To po­mie­sza­nie po­jęć, przed­mio­towe trak­to­wa­nie dru­giej osoby, per­ma­nentne nisz­cze­nie wraż­li­wo­ści mo­ral­nej mło­dych do­ty­czą­cej sek­su­al­no­ści, utrud­nia pracę wy­cho­waw­czą.

W kształ­to­wa­niu po­staw po­trzebne są za­sady, normy, mo­ty­wa­cja, po­zy­tywny przy­kład do­ro­słych. Mi­łość musi być waż­niej­sza niż po­pęd i przy­jem­ność. Im peł­niej­szy roz­wój oso­bo­wo­ści mło­dego czło­wieka, tym peł­niej­sze i pra­wi­dłowe spoj­rze­nie na ludzki sek­su­alizm. Wy­cho­wa­nie sek­su­alne to przy­go­to­wa­nie do ży­cia w mał­żeń­stwie i w ro­dzi­nie.

Obawy ro­dzi­ców zwią­zane z próbą na­rzu­ce­nia edu­ka­cji sek­su­al­nej ich dzie­ciom zo­stały za­uwa­żone przez bi­sku­pów pol­skich. W wy­da­nym Oświad­cze­niu Pre­zy­dium Kon­fe­ren­cji Epi­sko­patu Pol­ski (O za­gro­że­niach ro­dziny i ży­cia) z dnia 4 lu­tego 2015 roku czy­tamy: „Nasz po­ważny nie­po­kój bu­dzą rów­nież ataki na przed­miot na­ucza­nia „Wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie” re­ali­zu­jący w szko­łach edu­ka­cję sek­su­alną, która pro­muje wy­cho­wa­nie do abs­ty­nen­cji, czy­sto­ści i wier­no­ści. Co­raz wy­raź­niej­sze są próby za­stą­pie­nia tych tre­ści pro­gra­mem pro­mu­ją­cym swo­bodę ko­rzy­sta­nia z wol­no­ści sek­su­al­nej, uczą­cym tech­nik an­ty­kon­cep­cyj­nych za­miast od­po­wie­dzial­nej doj­rza­ło­ści za swoją sek­su­al­ność i przy­jaźń z in­nymi, w końcu odzie­ra­ją­cym sferę ży­cia sek­su­al­nego z kon­tek­stu mał­żeń­stwa i ro­dziny”.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czelny

Za­chę­camy do za­po­zna­nia się z pełną tre­ścią naj­now­szego nu­meru „Wy­cho­wawcy”. Koszt 30-dniowego do­stępu on-line to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto. Klik­nij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.
W ko­lej­nym nu­me­rze „Wy­cho­wawcy”

Od za­wsze mło­dzież sta­wała przed wy­bo­rami do­ty­czą­cymi dal­szej drogi kształ­ce­nia oraz za­wodu, który w przy­szło­ści bę­dzie wy­ko­ny­wać. Nie­gdyś wią­zało się to w du­żej mie­rze z na­ka­zem ro­dzi­ców oraz dzie­dzi­cze­niem pew­nych za­wo­dów. Współ­cze­śnie wy­bór dal­szej ścieżki za­wo­do­wej czy edu­ka­cyj­nej uwa­run­ko­wany jest sy­tu­acją polityczno-gospodarczą, wy­cho­wa­niem w ro­dzi­nie, oso­bo­wo­ścią uczniów i ich mo­ty­wa­cją. Kto lub co naj­bar­dziej wpływa na wy­bory mło­dych lu­dzi? Jak wy­obra­żają so­bie oni swoją przy­szłość za­wo­dową i edu­ka­cyjną? – o tym pi­szemy w czerw­co­wym nu­me­rze.

In­for­ma­cje prawne

Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swoim kom­pu­te­rze.

Usługi SMS Pre­mium: Usługę SMS Pre­mium  ob­słu­guje firma Do­tpay SA. Re­gu­la­min Usług i Ser­wi­sów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Wła­ści­cie­lem ser­wisu www.wychowawca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cieli i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.