Po­le­ca­my

reklama

Wy­sy­łasz SMS i dru­ku­jesz wy­bra­ny ar­ty­kuł lub sce­na­riusz!

Na www.wychowawca.pl do­stęp­ne są bie­żą­ce i ar­chi­wal­ne wy­da­nia
„Wy­cho­waw­cy”. Moż­na za­po­znać się z nu­me­ra­mi od  stycz­nia 2007 r.

Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.

Do­stęp­ne są tak­że dwa bez­płat­ne nu­me­ry: „To idzie gen­der” (5/2013)
oraz „Edu­ka­cja sek­su­al­na ty­pu A” (9/2012).

Sko­rzy­staj i po­in­for­muj in­nych!

Dla osób pierw­szy raz ko­rzy­sta­ją­cych z in­ter­ne­to­wej wer­sji cza­so­pism,
in­struk­cja ko­rzy­sta­nia z do­stę­pu on-li­ne do „Wy­cho­waw­cy”.

Naj­now­sze wy­da­nie „Wy­cho­waw­cy”

okladka_11-2019

W uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych, w dniu wspo­mnie­nia wszyst­kich wier­nych zmar­łych pa­mię­ta­my o na­szych bli­skich, któ­rzy ode­szli do wiecz­no­ści. Sto­jąc przy gro­bach mo­dli­my się o wiecz­ną szczę­śli­wość dla zmar­łych, przy­wo­łu­je­my ich w na­szej pa­mię­ci, za­pa­la­my zni­cze, skła­da­my kwia­ty.

Śmierć jest obec­nie te­ma­tem ta­bu, a jest to te­mat waż­ny, bo wszy­scy zmie­rza­my tą sa­mą dro­gą, od na­ro­dze­nia ku śmier­ci. To prze­mi­ja­nie ma sens, bo­wiem śmierć jest koń­cem ziem­skiej piel­grzym­ki czło­wie­ka, ale nie jest uni­ce­stwie­niem – jest przej­ściem z per­spek­ty­wą ży­cia wiecz­ne­go.

Śmierć w ro­dzi­nie jest bar­dzo trud­nym prze­ży­ciem. Kie­dy stra­ci­my ko­goś bli­skie­go od­czu­wa­my naj­sil­niej­szy żal, smu­tek, po­czu­cie ogrom­nej stra­ty. Naj­sil­niej ro­dzi­ce prze­ży­wa­ją śmierć dziec­ka, po­dob­nie jest po stra­cie współ­mał­żon­ka. Dla osób do­tknię­tych ża­ło­bą waż­ne jest zro­zu­mie­nie i wspar­cie oraz obec­ność lu­dzi god­nych za­ufa­nia i chęt­nych do po­mo­cy.

Na­le­ży roz­ma­wiać z dzieć­mi o śmier­ci, a po stra­cie bli­skiej oso­by trze­ba dać dziec­ku czas na ża­ło­bę, na płacz, na uze­wnętrz­nie­nie swo­je­go bó­lu. Roz­mo­wa mu­si być do­sto­so­wa­na do wie­ku i moż­li­wo­ści per­cep­cyj­nych dziec­ka. Te­mat śmier­ci do­ty­ka każ­de­go z nas, nie mo­że być wy­ma­zy­wa­ny z prze­strze­ni na­sze­go ży­cia.

Od bie­żą­ce­go nu­me­ru wpro­wa­dza­my zmia­ny w mie­sięcz­ni­ku „Wy­cho­waw­ca”. Tek­sty do­ty­czą­ce te­ma­tu nu­me­ru bę­dą obej­mo­wa­ły oko­ło 10 stron. Po­ja­wią się no­we dzia­ły oraz ru­bry­ki au­tor­skie: dział do­ty­czą­cy te­ma­ty­ki li­stów na­de­sła­nych do re­dak­cji, na któ­re bę­dzie udzie­lać od­po­wie­dzi pe­da­gog-psy­cho­te­ra­peu­ta, dział hi­sto­rycz­ny, wy­wia­dy, z no­tat­ni­ka pa­ste­rza, re­cen­zje, cykl ar­ty­ku­łów o ko­mu­ni­ka­cji in­ter­per­so­nal­nej, kon­spek­ty za­jęć wy­cho­waw­czych, pro­fi­lak­tycz­nych, sce­na­riu­sze te­atral­ne, za­gro­że­nia cy­ber­świa­ta, syl­wet­ka na­uczy­cie­la z pa­sją oraz bi­blio­gra­fia do te­ma­tu nu­me­ru. Bę­dą rów­nież in­for­ma­cje o or­ga­ni­za­cjach uczniow­skich i mło­dzie­żo­wych oraz do­nie­sie­nia o cie­ka­wych wy­da­rze­niach, kon­kur­sach i ini­cja­ty­wach ze szkół.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z peł­ną tre­ścią naj­now­sze­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”. Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to. Klik­nij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.

W gru­dnio­wym nu­me­rze przyj­rzy­my się oj­co­stwu i je­go wy­zwa­niom w per­spek­ty­wie współ­cze­sno­ści. Przy­go­to­wa­ne przez nas ar­ty­ku­ły po­mo­gą od­na­leźć sa­tys­fak­cję z peł­nie­nia i to­wa­rzy­sze­nia w peł­nie­niu tej waż­nej ro­li spo­łecz­nej, ja­ką jest by­cie oj­cem. Spoj­rzy­my na oj­co­stwo z per­spek­ty­wy hi­sto­rycz­nej, zaj­rzy­my za ku­li­sy co­dzien­nych zma­gań dzi­siej­szych oj­ców. Nie za­brak­nie tak­że py­tań i od­po­wie­dzi zwią­za­nych z oj­co­stwem du­cho­wym.

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.