Polecamyreklama

Wysyłasz SMS i dru­ku­jesz wy­brany ar­ty­kuł lub sce­na­riusz!

Na www.wychowawca.pl do­stępne są bie­żące i ar­chi­walne wy­da­nia
„Wychowawcy”. Można za­po­znać się z nu­me­rami od  stycz­nia 2007 r.

Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.

Dostępne są także dwa bez­płatne nu­mery: „To idzie gen­der” (5/2013)
oraz „Edukacja sek­su­alna typu A” (9/2012).

Skorzystaj i po­in­for­muj in­nych!

Dla osób pierw­szy raz ko­rzy­sta­ją­cych z in­ter­ne­to­wej wer­sji cza­so­pism,
in­struk­cja ko­rzy­sta­nia z do­stępu on-line do „Wychowawcy”.

Najnowsze wydanie „Wychowawcy”

okladka_05-2017

Język, któ­rym się po­słu­gu­jemy, świad­czy o nas, jest od­bi­ciem na­szego spo­sobu my­śle­nia, oso­bo­wo­ści, na­szej kul­tury. Jest na­rzę­dziem my­śle­nia i po­zna­wa­nia świata, wy­ra­ża­nia emo­cji, umoż­li­wia ko­mu­ni­ko­wa­nie się i od­dzia­ły­wa­nie na in­nych. Jest skład­ni­kiem kul­tury pań­stwa, który spaja na­ród, świad­czy o jego od­ręb­no­ści oraz wspól­nym po­cho­dze­niu.

Kultura ję­zyka to świa­dome i ce­lowe po­słu­gi­wa­nie się sło­wem mó­wio­nym i pi­sa­nym oraz umie­jęt­ność po­praw­nego mó­wie­nia i pi­sa­nia. To słowa prawdy, rze­telne prze­ka­zy­wa­nie my­śli, spo­kój i sza­cu­nek wo­bec roz­mówcy. To roz­mowa, która po­sze­rza wie­dzę, po­maga, bu­duje, mo­ty­wuje do po­zy­tyw­nego dzia­ła­nia. To lek­tura, która uskrzy­dla in­te­lek­tu­al­nie i du­chowo.

Dzieci i mło­dzież uczą się ko­rzy­stać z ję­zyka w ro­dzi­nie, w szkole, ze środ­ków spo­łecz­nego prze­kazu. Rodzice, na­uczy­ciele, au­to­rzy i pre­zen­te­rzy me­diów winni być kom­pe­tent­nymi prze­wod­ni­kami w dzie­dzi­nie ję­zyka, li­te­ra­tury i kul­tury. Tempo ży­cia po­wo­duje, że po­ro­zu­mie­wamy się szybko, skró­towo. Brakuje nam czasu na do­kładne i po­prawne for­mu­ło­wa­nie i wy­ra­ża­nie my­śli, uza­sad­nia­nie po­glą­dów, opi­nii. Media mają skłon­ność do usta­wicz­nego ba­wie­nia od­bior­ców, ob­ni­ża­jąc po­ziom in­te­lek­tu­alny, es­te­tyczny, mo­ralny, kul­turę ję­zyka.

Wypowiedzi mło­dych lu­dzi cha­rak­te­ry­zuje ubo­gie słow­nic­two, kło­poty z bu­do­wa­niem roz­wi­nię­tych zdań, nie­dba­łość w za­kre­sie składni i wy­mowy. Rozmowy bez­po­śred­nie za­stę­pują ko­mu­ni­ka­tami elek­tro­nicz­nymi. Groźnym zja­wi­skiem współ­cze­snej pol­sz­czy­zny mło­dych jest wul­ga­ry­za­cja ję­zyka. Zbyt czę­sto spo­ty­kamy się z wul­gar­nymi, bru­tal­nymi sło­wami, które ra­nią, po­ni­żają i nisz­czą. Codziennie mamy do czy­nie­nia z „cho­rym ję­zy­kiem”.

Kultura ję­zyka uła­twia ko­mu­ni­ka­cję, two­rze­nie i od­bie­ra­nie in­for­ma­cji, za­po­biega nie­po­ro­zu­mie­niom, zwięk­sza wza­jemne za­ufa­nie. Pielęgnujmy piękno na­szego ję­zyka i dbajmy o ten wielki skarb pol­skiej spo­łecz­no­ści.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z pełną tre­ścią naj­now­szego nu­meru „Wychowawcy”. Koszt 30-dniowego do­stępu on-line to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto. Kliknij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.
W kolejnym numerze „Wychowawcy”

Słowo „dia­log” jest dzi­siaj bar­dzo roz­po­wszech­nione, po­słu­gu­jemy się nim na róż­nych płasz­czy­znach ży­cia spo­łecz­nego. Dialog po­lega na wy­mia­nie słów mię­dzy oso­bami, na ak­tyw­nym słu­cha­niu roz­mówcy, z za­cho­wa­niem pew­nych za­sad, m.in. bez prze­ry­wa­nia mó­wią­cemu i wpa­da­nia mu w słowo. Prawdziwy dia­log może być owocny tam, gdzie pod­mioty dia­logu re­spek­tują swoje ra­cje i prze­ko­na­nia. Dialog nie­zbędny jest rów­nież w wy­cho­wa­niu. Kiedy nie ma dia­logu, nie ma wspól­noty. Oczywiście cho­dzi o dia­log praw­dziwy, po­le­ga­jący na mó­wie­niu i ro­zu­mie­niu, a także więzi, jaka po­wstaje w trak­cie roz­mowy. O dia­logu w wy­cho­wa­niu pi­szemy w czerw­co­wym nu­me­rze.

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.