Polecamyreklama

Wysyłasz SMS i drukujesz wybrany artykuł lub scenariusz!

Na www.wychowawca.pl dostępne są bieżące i archiwalne wydania
„Wychowawcy”. Można zapoznać się z numerami od  stycznia 2007 r.

Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.

Dostępne są także dwa bezpłatne numery: „To idzie gender” (5/2013)
oraz „Edukacja seksualna typu A” (9/2012).

Skorzystaj i poinformuj innych!

Dla osób pierwszy raz korzystających z internetowej wersji czasopism,
instrukcja korzystania z dostępu on-line do „Wychowawcy”.

Najnowsze wydanie „Wychowawcy”

okladka_06-2018

Dnia 3 maja 2018 r. odszedł do Pana
śp. Antoni Zięba, 
wiceprezes Polskiego
Stowarzyszenia Nauczycieli
i Wychowawców, wydawcy
naszego miesięcznika

Z głębokim żalem zawiadamiamy naszych Czytelników o śmierci współzałożyciela „Wychowawcy”, inż. Antoniego Zięby. Wspólnie z Duszpasterstwem Nauczycieli OSTOJA z Nowej Huty, 25 lat temu zainicjował On powstanie naszego czasopisma. Jego niezwykłe wieloletnie zaangażowanie w sprawę obrony życia człowieka zostało podkreślone w listach kondolencyjnych Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abpa Stanisława Gądeckiego.

Redakcja

List kondolencyjny nadesłany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dr Andrzeja Dudę

Uczestnicy
uroczystości pogrzebowych
śp. Antoniego Zięby
w Krakowie
Wielce Szanowna Rodzino!
Szanowni Państwo!

Z wielkim żalem żegnam dzisiaj śp. doktora inżyniera Antoniego Ziębę. Łączę się w bólu i modlitewnym skupieniu z Jego bliskimi i przyjaciółmi. Serdeczne kondolencje kieruję również do tysięcy działaczy ruchu na rzecz obrony życia w kraju i na świecie – których Zmarły od dziesięcioleci inspirował, motywował oraz umacniał w przekonaniu, że to, czemu się poświęcają, ma głęboki sens nie tylko w wymiarze etycznym i religijnym, ale też w kontekście wartości, które budują naszą cywilizację.

Śp. Antoni Zięba, specjalista w dziedzinie inżynierii lądowej, uczony i nauczyciel akademicki, spełniał się też w roli publicysty, dziennikarza, redaktora kilku czasopism i rozgłośni katolickich. Talent organizatorski i umiejętność budowania więzi międzyludzkich czyniły z niego wspaniałego społecznika. Jako wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy troszczył się o kształcenie i wychowanie kolejnych generacji ludzi mediów, którzy w swojej pracy na równi z regułami profesjonalizmu kierują się wskazaniami Dekalogu. Przede wszystkim jednak Zmarły zapisał się w naszej pamięci jako jeden z liderów ruchu pro-life w Polsce. Wokół tej sprawy starał się mobilizować autorytety naukowe, ośrodki opiniotwórcze oraz najszersze kręgi społeczeństwa. Był współzałożycielem, jeszcze w roku 1980, Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka i wiceprezesa Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. To również dzięki Jego energii i determinacji powstała inicjatywa Światowej Krucjaty Modlitwy w intencji obrony życia człowieka – World Prayer for Life.

Świątynia, w której odprawiona zostanie msza święta pogrzebowa w intencji śp. Antoniego Zięby, nosi wezwanie Matki Bożej Zwycięskiej. To krzepiący znak nadziei. Studiując historię XX i XXI wieku, przyszłe pokolenia będą czytać o zdumiewających i przerażających aktach pogardy dla fundamentalnej wartości, jaką jest życie człowieka. Ale też z podziwem będą chłonąć wiedzę o najaktywniejszych obrońcach tej wartości. O ludziach takich, jak śp. doktor Antoni Zięba — wielkodusznych, prawych, odważnych i wytrwałych.

Cześć Jego pamięci!

Rodzinę, wszystkich bliskich, przyjaciół i współpracowników śp. Antoniego Zięby proszę o przyjęcie z serca płynących wyrazów współczucia.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa, 8 maja 2018 roku

List kondolencyjny JE ks. abp. Stanisława Gądeckiego w imieniu Konferencji Episkopatu Polski

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Metropolito Krakowski,
Droga Rodzino,
Drodzy krewni i przyjaciele Zmarłego!

Ze smutkiem, ale i w duchu chrześcijańskiej nadziei przyjąłem informację o śmierci ś.p. Pana Inżyniera Antoniego Zięby – prezesa Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, prezesa Stowarzyszenia Nasza Przyszłość oraz wiceprezesa Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, uhonorowanego wieloma odznaczeniami państwowymi i kościelnymi, w tym papieskim medalem Pro Ecclesia et Pontifice.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam wyrazy współczucia rodzinie, bliskim, przyjaciołom i tym wszystkim, których dotknęło jego odejście.

Kościół w Polsce wyraża dziś wdzięczność wobec Boga za życie ś.p. Antoniego, które było nieustannym poszukiwaniem i wypełnianiem woli Bożej. Realizowało się to między innymi poprzez obronę życia najsłabszych, czyli dzieci poczętych, a jeszcze nienarodzonych, poprzez promowanie kultury życia oraz promowanie szacunku wobec człowieka w każdej fazie jego rozwoju.
Ś.p. Zmarły był głosem tych, którzy nie potrafią jeszcze mówić; sumieniem tych, których sumienia przestały być strażnikami każdego życia ludzkiego; był świadkiem Ewangelii życia wobec tych, którzy – bardziej niż światło i życie – umiłowali ciemność i śmierć. Tylko Bóg sam wie ile trudu, ile poświęcenia, ile miłości włożył w realizację tej misji. Tylko Bóg sam wie ile przeciwności, ile nieprzespanych nocy, ile upokorzeń kosztowała go wierność ewangelicznemu przesłaniu.

To wszystko sprawia, że o ś.p. Antonim Ziębie możemy powiedzieć jako o jednym z najwybitniejszych obrońców życia osób nienarodzonych i promotorów kultury życia w powojennej historii Kościoła w Polsce.

Ufamy, że ten, który jest Początkiem i Końcem, Alfą i Omegą, Panem życia i Życiem samym przyjął ś.p. Antoniego do swojej chwały.

W smutku i w modlitwie,

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią najnowszego numeru „Wychowawcy”. Koszt 30-dniowego dostępu on-line to zaledwie: SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto. Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze spisem treści i złożyć zamówienie.
W kolejnym numerze „Wychowawcy”

Podstawa programowa podkreśla, że zadaniem szkoły jest rozwijanie postaw obywatelskich i społecznych uczniów w duchu akceptacji i szacunku do człowieka, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz wolontariatu. Zaangażowanie uczniów w wolontariat wyzwala u nich postawę życzliwości i kreatywnej pomocy. O tym piszemy w wakacyjnym numerze „Wychowawcy”.

Powstrzymajmy cenzurę ideologiczną na uniwersytetach!

Podpisujmy petycję do Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina!

Jako jeden z prelegentów i obrońca życia z ponad czterdziestoletnim stażem, jestem szczególnie zaniepokojony decyzją dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie i prorektora Collegium Medicum UJ, którzy pod naciskiem działaczy skrajnie lewicowej, marginalnej partii „Razem”, zadecydowali o odwołaniu konferencji „Etyka w medycynie – Prawo dziecka do życia”.

Warto podkreślić, że konferencje z cyklu „Etyka w medycynie” organizowane są w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym od 1999 r. Pretekstem do odwołania tegorocznej konferencji na temat „Prawo dziecka do życia” miały być „ewentualne zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania szpitala”, czyli prawo do debaty zostało wyparte przez szantaż siłowy ze strony lewackich aktywistów. Więcej o tej sprawie na www.pro-life.pl.

To już drugi podobny przypadek na UJ w kończącym się roku. W marcu br. władze Uniwersytetu zablokowały wykład amerykańskiej działaczki pro-life mec. Rebeki Kiessling. Podobnie postąpiły władze Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Chciałbym tutaj przytoczyć wypowiedź Metropolity Krakowskiego, ks. abp. Marka Jędraszewskiego, który komentując decyzję władz UJ stwierdził: „Jest dla mnie rzeczą przejmująca, że protest 800 osób związanych z partią Razem zaowocował taką decyzją władz. Oraz to, że partia ta, o charakterze jak najbardziej lewackim ogłasza na portalach społecznościach swój triumf. (…) Lewacy nie umieją uszanować ludzkiego życia. Ich ideologie, niekiedy krzykliwe i związane z przemocą fizyczną i medialną zwyciężają. Większość potulnie spuszcza głowy na dół i przyjmuje politykę strusia. A przecież chodzi tu o ludzkie życie. Nie ma większego kryterium człowieczeństwa niż solidarność i nieobojętność na los istot, których życie jest zagrożone. Jeśli umywa się od tego ręce, to powtarza się gest Piłata” (www.diecezja.pl).

Pod adresem internetowym www.citizengo.org można podpisać w tej sprawie petycję „Powstrzymajmy cenzurę ideologiczną na uniwersytetach”.

Proszę o jak najszersze rozpowszechnianie i udostępnianie tej informacji.

Życząc radosnych Świąt Bożego Narodzenia i wielu Łask Bożych w Nowym Roku, łączę wyrazy szacunku,

dr inż. Antoni Zięba
prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.