Polecamyreklama

Wysyłasz SMS i dru­ku­jesz wy­brany ar­ty­kuł lub sce­na­riusz!

Na www.wychowawca.pl do­stępne są bie­żące i ar­chi­walne wy­da­nia
„Wychowawcy”. Można za­po­znać się z nu­me­rami od  stycz­nia 2007 r.

Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.

Dostępne są także dwa bez­płatne nu­mery: „To idzie gen­der” (5/2013)
oraz „Edukacja sek­su­alna typu A” (9/2012).

Skorzystaj i po­in­for­muj in­nych!

Dla osób pierw­szy raz ko­rzy­sta­ją­cych z in­ter­ne­to­wej wer­sji cza­so­pism,
in­struk­cja ko­rzy­sta­nia z do­stępu on-line do „Wychowawcy”.

Najnowsze wydanie „Wychowawcy”

okladka_01-2017

Nowy Rok przy­nosi nowe plany, ma­rze­nia i na­dzieje. Wciąż jed­nak ota­cza nas rze­czy­wi­stość – po­śpiech, brak czasu dla dru­giego czło­wieka. Zabiegamy o to, by wię­cej mieć, kon­cen­tru­jemy się wo­kół wła­snych spraw, nie do­strze­ga­jąc po­trzeb in­nych lu­dzi. Brakuje so­li­dar­no­ści, życz­li­wo­ści, oka­zy­wa­nia sza­cunku dla dru­giego czło­wieka, jego praw i po­glą­dów.

Humanizacji ży­cia spo­łecz­nego sprzyja dzia­łal­ność wo­lon­ta­riu­szy. Rozwijający się dy­na­micz­nie wo­lon­ta­riat w cen­trum za­in­te­re­so­wa­nia sta­wia czło­wieka w po­trze­bie. Osobom po­trze­bu­ją­cym przy­nosi ko­rzy­ści du­chowe, psy­chiczne, ma­te­rialne, da­jąc im za­do­wo­le­nie i szczę­ścia.

Wolontariat jest do­bro­wolną, bez­płatną, świa­domą pracą na rzecz in­nych lub ca­łego spo­łe­czeń­stwa. Potrzeba wy­obraźni mi­ło­sier­dzia, aby przyjść z po­mocą bliź­niemu, do­strzec jego po­trzeby i sta­rać się im za­ra­dzić. Wolontariusze po­ma­gają z wła­snej woli w in­sty­tu­cjach pu­blicz­nych i or­ga­ni­za­cjach po­za­rzą­do­wych, dzia­łają w pla­ców­kach oświa­to­wych, ośrod­kach kul­tury, w pla­ców­kach służby zdro­wia, spor­to­wych itp. Podczas ŚDM wi­dzie­li­śmy, ja­kie wspa­niałe efekty wy­cho­waw­cze przy­nosi wo­lon­ta­riat.

Wolontariat jest co­raz po­pu­lar­niej­szą formą ak­tyw­no­ści mło­dych lu­dzi, któ­rzy chęt­nie włą­czają się w spo­łeczną po­moc bliź­nim. Ofiarowują im swój czas, moż­li­wość roz­mowy, po­ma­gają w roz­wią­zy­wa­niu trud­no­ści i pro­ble­mów, ob­da­ro­wują ra­do­ścią i uśmie­chem. Ta dzia­łal­ność jest formą mi­ło­ści bliź­niego, a dla wo­lon­ta­riu­szy – szkołą ży­cia. Angażujmy młode po­ko­le­nie w dzia­ła­nia wo­lon­ta­riatu, kształ­tujmy i roz­wi­jajmy po­stawy al­tru­istyczne dzieci i mło­dzieży.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z pełną tre­ścią naj­now­szego nu­meru „Wychowawcy”. Koszt 30-dniowego do­stępu on-line to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto. Kliknij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.
W kolejnym numerze „Wychowawcy”

Niejednokrotnie za­sta­na­wiamy się, jak po­win­ni­śmy się za­cho­wać, żeby nie tylko ni­kogo nie ura­zić, ale także zro­bić do­bre wra­że­nie na in­nych. Po czym można roz­po­znać kul­tu­ral­nego czło­wieka? Jakie za­cho­wa­nie po­twier­dza, że ktoś jest do­brze wy­cho­wany? Mowa ciała, mi­mika, spo­sób by­cia, umie­jęt­ność wy­sła­wia­nia się, uśmiech – to wszystko świad­czy o tym, kim je­ste­śmy. Przestrzeganie za­sad do­brego za­cho­wa­nia czyni z nas lu­dzi kul­tu­ral­nych, bu­dzą­cych sym­pa­tię i sza­cu­nek. W czym tkwi istota sa­voir vivre’u? To umie­jęt­ność od­na­le­zie­nia się w róż­nych sy­tu­acjach, wy­czu­cie, takt. To rów­nież życz­li­wość dla in­nych, uprzej­mość i opa­no­wa­nie emo­cji. Znajomość za­sad ety­kiety uła­twia nam zwy­kłe, co­dzienne funk­cjo­no­wa­nie. O roli sa­voir vivre’u pi­szemy w lu­to­wym nu­me­rze „Wychowawcy”.

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.