Polecamyreklama

Wysyłasz SMS i dru­ku­jesz wy­brany ar­ty­kuł lub sce­na­riusz!

Na www.wychowawca.pl do­stępne są bie­żące i ar­chi­walne wy­da­nia
„Wychowawcy”. Można za­po­znać się z nu­me­rami od  stycz­nia 2007 r.

Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.

Dostępne są także dwa bez­płatne nu­mery: „To idzie gen­der” (5/2013)
oraz „Edukacja sek­su­alna typu A” (9/2012).

Skorzystaj i po­in­for­muj in­nych!

Dla osób pierw­szy raz ko­rzy­sta­ją­cych z in­ter­ne­to­wej wer­sji cza­so­pism,
in­struk­cja ko­rzy­sta­nia z do­stępu on-line do „Wychowawcy”.

Najnowsze wydanie „Wychowawcy”

okladka_02-2017Dobre wy­cho­wa­nie oraz do­bre ma­niery wy­nie­sione z domu i ze szkoły sta­no­wią cenny po­sag na przy­szłość. Dziecko od naj­młod­szych lat ob­ser­wuje, po­znaje formy za­cho­wa­nia, uczy się i na­śla­duje naj­bliż­sze śro­do­wi­sko. Znajomość re­guł i umie­jęt­no­ści za­cho­wa­nia się w da­nych sy­tu­acjach, wy­peł­nia­nie pew­nych obo­wiąz­ków jest waż­nym ob­sza­rem wy­cho­wa­nia ro­dzin­nego i szkol­nego. Zrozumienie za­sad, ich ak­cep­ta­cja i wdra­ża­nie w co­dzienne ży­cie, na­by­wa­nie do­brych ma­nier winno być usta­wiczną tro­ską ro­dzi­ców i wy­cho­waw­ców. Savoir-vivre jest osa­dzony w ob­szer­nej wie­dzy hu­ma­ni­stycz­nej, w ak­tyw­nym udziale w ży­ciu kul­tu­ral­nym, w bo­ga­tej oso­bo­wo­ści czło­wieka. Kultura ży­cia co­dzien­nego uła­twia na­wią­zy­wa­nie kon­tak­tów, uprzej­mość i ogłada to­wa­rzy­ska po­pra­wia re­la­cje mię­dzy­ludz­kie.

Kultura ma­sowa lan­suje mity o ła­twym szczę­ściu bez prze­strze­ga­nia za­sad mo­ral­nych, po­stawę kon­sump­cyjną, ma­te­ria­lizm prak­tyczny, bier­ność, re­la­ty­wizm w świe­cie war­to­ści. Nie pro­po­nuje się mło­demu czło­wie­kowi pod­sta­wo­wych war­to­ści, aspi­ra­cji i ide­ałów, ja­kimi są mi­łość, uczci­wość, życz­li­wość, pra­co­wi­tość, od­po­wie­dzial­ność.

Dobre wy­cho­wa­nie to efekt na­uki od dzie­ciń­stwa za­sad savoir-vivre’u i wska­zań ety­kiety oraz stałe wdra­ża­nie się w do­bre ma­niery. W wielu szko­łach pro­wa­dzone są za­ję­cia z savoir-vivre’u. W pierw­szych kla­sach gim­na­zjum i li­ceum są one nie­zbędne, szcze­gól­nie na po­czątku roku szkol­nego, bo po­rząd­kują re­la­cje w spo­łecz­no­ści szkol­nej, przy­czy­nia­jąc się do zmniej­sze­nia pro­ble­mów wy­cho­waw­czych. Takt, życz­li­wość, dys­kre­cja, wiel­ko­dusz­ność, pa­mię­ta­nie o dru­gim czło­wieku w każ­dej sy­tu­acji stwa­rzają wła­ściwy kli­mat wy­cho­waw­czy. Etykieta, do­bre ma­niery uła­twiają co­dzienne funk­cjo­no­wa­nie ucznia, na­uczy­ciela, po­ma­gają w bu­do­wa­niu wspól­noty i bu­do­wa­niu sie­bie.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z pełną tre­ścią naj­now­szego nu­meru „Wychowawcy”. Koszt 30-dniowego do­stępu on-line to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto. Kliknij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.
W kolejnym numerze „Wychowawcy”

Godność to ce­cha przy­pi­sana wy­łącz­nie czło­wie­kowi. Każdy po­wi­nien ją po­sia­dać – w tym sa­mym stop­niu, bez względu na ja­kie­kol­wiek za­sługi lub za­nie­dba­nia, zdro­wie lub cho­robę, ma­jęt­ność, ko­lor skóry czy wy­zna­nie. Godność osoby ludz­kiej łą­czy się z sza­cun­kiem dla sa­mego sie­bie, ho­no­rem i dumą. Wynika to ze stwo­rze­nia jej na ob­raz i po­do­bień­stwo Boga, ob­da­rze­nia nie­śmier­telną du­szą oraz wolną wolą. Z po­sza­no­wa­nia god­no­ści ludz­kiej wy­wo­dzi się prak­tyka po­sza­no­wa­nia praw czło­wieka, które obo­wią­zują rów­nież na mocy do­ku­men­tów i umów mię­dzy­na­ro­do­wych. Różne uję­cia tego za­gad­nie­nia bu­dzą liczne kon­tro­wer­sje, np. w przy­padku eu­ta­na­zji, prze­ry­wa­nia ciąży, in vi­tro itp. O god­no­ści czło­wieka pi­szemy w mar­co­wym nu­me­rze.

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.