Polecamy

reklama

Wysyłasz SMS i dru­ku­jesz wy­brany ar­ty­kuł lub sce­na­riusz!

Na www.wychowawca.pl do­stępne są bie­żące i ar­chi­walne wy­da­nia
„Wychowawcy”. Można za­po­znać się z nu­me­rami od  stycz­nia 2007 r.

Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.

Dostępne są także dwa bez­płatne nu­mery: „To idzie gen­der” (5/2013)
oraz „Edukacja sek­su­alna typu A” (9/2012).

Skorzystaj i po­in­for­muj in­nych!

Dla osób pierw­szy raz ko­rzy­sta­ją­cych z in­ter­ne­to­wej wer­sji cza­so­pism,
in­struk­cja ko­rzy­sta­nia z do­stępu on-line do „Wychowawcy”.

Najnowsze wydanie „Wychowawcy”

okladka_07-08-2016Człowiek od­po­wie­dzialny jest prze­wi­dy­walny i wia­ry­godny, ma świa­do­mość tego, kim jest i jaką ma rolę do speł­nie­nia. Odpowiedzialność jest fun­da­men­tem po­stę­po­wa­nia etycz­nego, wol­no­ści, mi­ło­ści. Postawa od­po­wie­dzialna prze­ja­wia się w tym, że czło­wiek wie, co robi, zna cel dzia­ła­nia i prze­wi­duje jego na­stęp­stwa, przyj­muje i po­nosi kon­se­kwen­cje tych dzia­łań.

W świe­cie szumu me­dial­nego, glo­ry­fi­ka­cji kon­sump­cji, ży­cia dla wła­snej ko­rzy­ści i wy­gody za­nika po­czu­cie od­po­wie­dzial­no­ści. Brak od­po­wie­dzial­no­ści po­ciąga da­leko idące skutki spo­łeczne. Społeczeństwo nie może się skła­dać z jed­no­stek, ego­istów, ale z oby­wa­teli świa­do­mych swych obo­wiąz­ków wo­bec in­nych lu­dzi i wzglę­dem sa­mych sie­bie, trosz­czą­cych się o do­bro wspólne, chęt­nych do po­dej­mo­wa­nia obo­wiąz­ków, któ­rych wy­peł­nia­nie jest wy­ra­zem tro­ski o ko­goś in­nego.

Wychowanie do od­po­wie­dzial­no­ści do­ko­nuje się w ro­dzi­nie, szkole, gru­pie ró­wie­śni­czej po­przez co­dzienne do­ko­ny­wa­nie wy­bo­rów, roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów, po­szu­ki­wa­nie dróg po­ro­zu­mie­nia. Dziecko roz­wija się dzięki re­la­cjom z in­nymi oso­bami i stop­nio­wemu po­sze­rza­niu prze­strzeni do dzia­ła­nia i po­no­sze­nia od­po­wie­dzial­no­ści. W tym pro­ce­sie wy­cho­waw­czym nie­zbędna jest kon­se­kwen­cja i do­bre wzory.

Dziecko, które wzra­sta w świe­cie wir­tu­al­nym i ma mały kon­takt z re­alną rze­czy­wi­sto­ścią, nie do­świad­cza wy­siłku, zmę­cze­nia, bólu, nie po­maga in­nym, czę­sto re­aguje ir­ra­cjo­nal­nie, nie po­trafi so­bie po­ra­dzić z ja­kim­kol­wiek tru­dem. Nie ma moż­li­wo­ści i szansy sta­wa­nia się osobą od­po­wie­dzialną, nie po­trafi roz­sąd­nie po­stę­po­wać.

W dzia­ła­niach ro­dzi­ców i na­uczy­cieli po­trzeba uporu wy­cho­waw­czego i kon­se­kwen­cji, aby wy­cho­wy­wać młode po­ko­le­nie do od­po­wie­dzial­no­ści, która za­pew­nia ład w re­la­cjach mię­dzy­ludz­kich.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z pełną tre­ścią naj­now­szego nu­meru „Wychowawcy”. Koszt 30-dniowego do­stępu on-line to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto. Kliknij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.
W kolejnym numerze „Wychowawcy”

Indywidualizacja kształ­ce­nia po­lega na ta­kiej or­ga­ni­za­cji na­ucza­nia, aby uwzględ­niało ono róż­nice wy­stę­pu­jące mię­dzy uczniami w za­kre­sie zdol­no­ści, umie­jęt­no­ści, za­in­te­re­so­wań itp. Jaki jest cel in­dy­wi­du­ali­za­cji? Przede wszyst­kim cho­dzi o uzy­ska­nie lep­szych wy­ni­ków w na­uce po­szcze­gól­nych uczniów oraz zwięk­sze­nie ich in­dy­wi­du­al­nych moż­li­wo­ści. W jaki spo­sób róż­ni­co­wać pracę na lek­cji? – pi­szemy we wrze­śnio­wym nu­me­rze „Wychowawcy”.

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.