Po­le­camy

This mo­vie re­qu­ires Flash Player 9

reklama

Wy­sy­łasz SMS i dru­ku­jesz wy­brany ar­ty­kuł lub sce­na­riusz!

Na www.wychowawca.pl do­stępne są bie­żące i ar­chi­walne wy­da­nia
„Wy­cho­wawcy”. Już te­raz można za­po­znać się z nu­me­rami od  stycz­nia 2007 r. Wkrótce po­sze­rzymy ar­chi­wum o nu­mery z lat 2002–2006.

Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.

Do­stępne są także dwa bez­płatne nu­mery: „To idzie gen­der” (5/2013)
oraz „Edu­ka­cja sek­su­alna typu A” (9/2012).

Sko­rzy­staj i po­in­for­muj in­nych!

Dla osób pierw­szy raz ko­rzy­sta­ją­cych z in­ter­ne­to­wej wer­sji cza­so­pism,
in­struk­cja ko­rzy­sta­nia z do­stępu on-line do „Wy­cho­wawcy”.

Naj­now­sze wy­da­nie „Wy­cho­wawcy”

okladka_10-2014

Dzień Edu­ka­cji Na­ro­do­wej skła­nia do re­flek­sji nad sys­te­mem kształ­ce­nia i wy­cho­wa­nia oraz nad sta­nem na­uczy­ciel­skim. Do peł­nie­nia po­sługi na­uczy­ciel­skiej naj­bar­dziej pre­de­sty­no­wane są osoby o spój­nej oso­bo­wo­ści, sta­no­wiące wzór do na­śla­do­wa­nia, bę­dące prze­wod­ni­kiem mło­dego po­ko­le­nia, bo fa­scy­nują per­spek­tywą ży­cia w praw­dzie, wol­no­ści, życz­li­wo­ści, pięk­nie.

Kom­pe­ten­cje wy­cho­wawcy okre­ślają ce­chy oso­bo­wo­ści, wie­dza, umie­jęt­no­ści, do­świad­cze­nie. Kom­pe­tentny wy­cho­wawca uka­zuje wy­cho­wan­kowi god­ność ludzką, pro­wa­dzi in­te­gralną for­ma­cję jego osoby. Za­pra­sza wy­cho­wanka w bo­gaty świat wie­dzy i umie­jęt­no­ści, uka­zuje świat my­śli, słów i czy­nów, wpro­wa­dza w świat norm i war­to­ści. Służy mu radą i po­mocą, re­aguje ze spo­ko­jem, w zgo­dzie z oso­bi­stymi prze­ko­na­niami, w spo­sób li­cu­jący z god­no­ścią, au­to­ry­te­tem i rangą spo­łeczną nauczyciela-wychowawcy. Za­pew­nia wy­cho­wan­kom po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa i cie­pła, nie unika roz­mowy na te­mat norm i za­sad mo­ral­nych oraz wy­bo­rów ży­cio­wych. Prze­ko­nuje swoim ży­ciem, że warto być praw­do­mów­nym, do­brym, warto trosz­czyć się o wła­sny roz­wój du­chowy. Jest na­uczy­cie­lem twór­czym, peł­nym ini­cja­tywy, o rze­tel­nej wie­dzy me­ry­to­rycz­nej w za­kre­sie da­nej spe­cja­li­za­cji i wy­so­kich umie­jęt­no­ściach dy­dak­tycz­nych. Po­trafi za­in­te­re­so­wać ucznia ota­cza­ją­cym go świa­tem, zak­ty­wi­zo­wać do po­szu­ki­wań i pro­wa­dze­nia ba­dań. Cie­szy się z osią­gnięć uczniów, ceni ich nie­sza­blo­nowe roz­wią­za­nia i twór­cze my­śle­nie. Bu­duje obu­stronne za­ufa­nie, wza­jemny sza­cu­nek, za­an­ga­żo­wa­nie, od­po­wie­dzial­ność. Umoż­li­wia uczniom osią­ga­nie suk­cesu, ra­dze­nia so­bie z trud­no­ściami i pro­ble­mami, po­maga w bu­do­wa­niu wła­ści­wego po­czu­cia wła­snej war­to­ści. Two­rzy zgrane ze­społy uczniow­skie, o po­zy­tyw­nym od­dzia­ły­wa­niu na swo­ich człon­ków, w któ­rych wy­cho­wa­nek ma prawo do sa­mo­dziel­no­ści, nie­za­leż­no­ści, ale rów­no­cze­śnie od­po­wiada za swoje czyny.

Dzięki pro­fe­sjo­nal­nym re­la­cjom z wy­cho­wan­kiem, szcze­rym i au­ten­tycz­nym, wy­cho­wawca ma duży wpływ na for­mo­wa­nie się jego oso­bo­wo­ści. Re­zul­ta­tem pra­wi­dło­wych dzia­łań wy­cho­waw­czych jest wszech­stronna doj­rza­łość wy­cho­wanka. Wy­cho­wawca ra­duje się suk­ce­sem ucznia, jego po­wo­dze­niem w do­ro­słym ży­ciu. Być wy­cho­wawcą, prze­wod­ni­kiem mło­dych lu­dzi – to naj­pięk­niej­sze po­wo­ła­nie.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czelny

Ko­mi­sja Edu­ka­cji Na­ro­do­wej, po­wo­łana przez Sejm Rze­czy­po­spo­li­tej na mocy uchwały z 14 X 1773 roku, stwo­rzyła nowy pro­gram oświa­towy, który re­ali­zo­wał po­trzeby ży­cia i po­win­no­ści oby­wa­tela wo­bec spo­łe­czeń­stwa i pań­stwa. Pod­nio­sła po­zy­cję spo­łeczną na­uczy­cieli, spre­cy­zo­wała obo­wiązki i przy­wi­leje na­uczy­cieli.

Z oka­zji Dnia Edu­ka­cji Na­ro­do­wej wszyst­kim Czy­tel­ni­kom i Na­uczy­cie­lom ży­czymy wielu suk­ce­sów w pracy pe­da­go­gicz­nej oraz dal­szej ochrony praw na­uczy­cieli.

Re­dak­cja

Za­chę­camy do za­po­zna­nia się z pełną tre­ścią naj­now­szego nu­meru „Wy­cho­wawcy”. Koszt 30-dniowego do­stępu on-line to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto. Klik­nij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.
W ko­lej­nym nu­me­rze „Wy­cho­wawcy”

Ucznio­wie z te­re­nów wiej­skich i ma­ło­mia­stecz­ko­wych, kon­ty­nu­ując na­ukę, naj­czę­ściej ubie­gają się o miej­sca w bur­sie lub in­ter­na­cie. Te pla­cówki sta­no­wią swo­istą formę opieki wy­cho­waw­czej. Po­dobną rolę peł­nią świe­tlice szkolne. Przed wy­cho­waw­cami, któ­rzy zaj­mują się opieką i re­ali­za­cją za­pla­no­wa­nych za­jęć, stoją ważne za­da­nia: Jak li­kwi­do­wać zmę­cze­nie uczniów? Ja­kie ćwi­cze­nia i me­tody pracy są twór­cze i kształ­cące, a za­ra­zem re­lak­sa­cyjne? W jaki spo­sób ni­we­lo­wać u dzieci na­pię­cia emo­cjo­nalne, nad­po­bu­dli­wość, agre­sywne za­cho­wa­nia? O tym, jak stwo­rzyć naj­lep­sze wa­runki do współ­dzia­ła­nia i za­bawy, pracy i od­po­czynku w świe­tlicy szkol­nej, bur­sie i in­ter­na­cie – pi­szemy w li­sto­pa­do­wym nu­me­rze.

In­for­ma­cje prawne

Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swoim kom­pu­te­rze.

Usługi SMS Pre­mium: Usługę SMS Pre­mium  ob­słu­guje firma Do­tpay SA. Re­gu­la­min Usług i Ser­wi­sów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Wła­ści­cie­lem ser­wisu www.wychowawca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cieli i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.