Po­le­ca­my

Naj­now­sze wy­da­nie „Wy­cho­waw­cy”

okladka_09-2020

O mo­ty­wa­cji i mo­ty­wo­wa­niu na­pi­sa­no i po­wie­dzia­no już wie­le. Książ­ki, po­rad­ni­ki, pod­ca­sty o tym, jak spra­wić „że­by nam się chcia­ło tak bar­dzo, jak nam się nie chce” mo­że­my zna­leźć w bo­ga­tym wy­bo­rze za­rów­no w In­ter­ne­cie, jak i na pół­kach księ­gar­ni. Sa­mo sło­wa „mo­ty­wa­cja” wy­wo­dzi się z ję­zy­ka ła­ciń­skie­go. Mo­veo, mo­ve­re ozna­cza wpra­wia­nie w ruch, po­ru­sza­nie czy dźwi­ga­nie cze­goś.

War­to, szcze­gól­nie na po­cząt­ku no­we­go ro­ku szkol­ne­go, za­dać so­bie py­ta­nie – co mnie wpra­wia w ruch, co jest głów­nym mo­ty­wem po­bu­dza­ją­cym mnie do dzia­ła­nia? Czy są to ze­wnętrz­ne czyn­ni­ki, ta­kie jak oce­ny, na­gro­dy, pie­nią­dze, czy we­wnętrz­ne – zdo­by­wa­nie wie­dzy, oso­bi­sta sa­tys­fak­cja? A mo­że głów­nie jest to mo­ty­wa­cja trans­cen­dent­na – chcę i mo­gę zro­bić coś do­bre­go dla dru­giej oso­by, dla spo­łecz­no­ści?

Obec­ny rok po­świę­co­ny jest św. Ja­no­wi Paw­ło­wi II z ra­cji 100-le­cia Je­go uro­dzin. Z tej oka­zji przy­go­to­wa­li­śmy dla Pań­stwa spe­cjal­ny cykl – „Czy­ta­jąc JPII”. W ko­lej­nych nu­me­rach bę­dzie­my pre­zen­to­wać (pió­ra­mi na­szych eks­per­tów) ko­lej­ne pi­sma Pa­pie­ża-Po­la­ka, za­chę­ca­jąc do ich prze­czy­ta­nia i prze­my­śle­nia.

W tym nu­me­rze ks. dr Woj­ciech Woj­ty­ła przy­bli­ża nam en­cy­kli­kę Sol­li­ci­tu­do rei so­cia­lis. Je­den z jej frag­men­tów podkreśla:,,Nie jest więc ona [so­li­dar­ność] tyl­ko nie­okre­ślo­nym współ­czu­ciem czy po­wierz­chow­nym roz­rzew­nie­niem wo­bec zła do­ty­ka­ją­ce­go wie­lu osób, bli­skich czy da­le­kich. Prze­ciw­nie, jest to moc­na i trwa­ła wo­la an­ga­żo­wa­nia się na rzecz do­bra wszyst­kich i każ­de­go, wszy­scy bo­wiem je­ste­śmy na­praw­dę od­po­wie­dzial­ni za wszyst­kich” (nr 38).

Je­ste­śmy od­po­wie­dzial­ni za sie­bie na­wza­jem. Dla­te­go też waż­ne jest, w ja­ki spo­sób za­chę­ca­my in­nych do tru­du na­uki, czy pra­cy nad so­bą. Nie trze­ba się jed­no­cze­śnie dzi­wić, że jest to za­da­nie wy­ma­ga­ją­ce – dźwiganie/popychanie/ po­ru­sza­nie, sie­bie czy in­nych, to prze­cież – ex de­fi­ni­tio­ne – cięż­ka pra­ca!

Ma­ria Ko­wal
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z peł­ną tre­ścią naj­now­sze­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”. Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to. Klik­nij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.