Polecamyreklama

Wysyłasz SMS i dru­ku­jesz wy­brany ar­ty­kuł lub sce­na­riusz!

Na www.wychowawca.pl do­stępne są bie­żące i ar­chi­walne wy­da­nia
„Wychowawcy”. Można za­po­znać się z nu­me­rami od  stycz­nia 2007 r.

Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.

Dostępne są także dwa bez­płatne nu­mery: „To idzie gen­der” (5/2013)
oraz „Edukacja sek­su­alna typu A” (9/2012).

Skorzystaj i po­in­for­muj in­nych!

Dla osób pierw­szy raz ko­rzy­sta­ją­cych z in­ter­ne­to­wej wer­sji cza­so­pism,
in­struk­cja ko­rzy­sta­nia z do­stępu on-line do „Wychowawcy”.

Najnowsze wydanie „Wychowawcy”

okladka_07-08-2017

Rodzina jest naj­waż­niej­szą grupą ży­cia spo­łecz­nego. W ro­dzi­nie dziecko znaj­duje zro­zu­mie­nie i wspar­cie, jest wpro­wa­dzane w świat war­to­ści, uczy się wzo­rów spo­łecz­nego po­stę­po­wa­nia. Tylko po­przez oso­bi­ste do­świad­cze­nie mi­ło­ści dziecko wie, czym jest mi­łość i uczy się mi­ło­ści, uczy się oka­zy­wać ją in­nym.

Szkoła wspiera ro­dzi­ców po­przez re­ali­za­cję za­jęć „wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie”, prze­ka­zu­jąc rze­telną in­for­ma­cję o sek­su­al­no­ści czło­wieka, o pięk­nej i od­po­wie­dzial­nej mi­ło­ści. Szkoła jest zo­bli­go­wana pod­stawą pro­gra­mową, by uczeń znał ar­gu­menty bio­me­dyczne, psy­cho­lo­giczne, spo­łeczne i mo­ralne za ini­cja­cją sek­su­alną do­piero w mał­żeń­stwie.

Współczesne środki prze­kazu nie dają do­brych wzor­ców za­cho­wań sek­su­al­nych. Środowiska LGBT i ośrodki pro­mu­jące abor­cję i edu­ka­cję sek­su­alną w uję­ciu per­mi­syw­nym, sku­piają się głów­nie na fi­zycz­nej stro­nie sek­su­al­no­ści, po­mi­ja­jąc mi­łość, od­po­wie­dzial­ność i etyczny aspekt tych za­gad­nień.

Istnieje wiele fun­da­cji, sto­wa­rzy­szeń, or­ga­ni­za­cji, pro­gra­mów, wy­daw­nictw, które po­ma­gają w roz­wi­ja­niu doj­rza­łej ludz­kiej mi­ło­ści, w har­mo­nij­nym łą­cze­niu po­trzeb i za­cho­wań sek­su­al­nych z uczci­wo­ścią, od­po­wie­dzial­no­ścią i sys­te­mem war­to­ści.

Panowanie nad po­pę­dem sek­su­al­nym jest wa­run­kiem szczę­ścia, bu­duje trwałe więzi, gwa­ran­tuje wier­ność mał­żeń­ską. Sfera sek­su­alna wy­maga we­wnętrz­nej dys­cy­pliny i prze­strze­ga­nia za­sad gwa­ran­tu­ją­cych szczę­ście.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z pełną tre­ścią naj­now­szego nu­meru „Wychowawcy”. Koszt 30-dniowego do­stępu on-line to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto. Kliknij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.
W kolejnym numerze „Wychowawcy”

Trudności wy­cho­waw­cze są co­dzien­nym pro­ble­mem w ży­ciu szkoły. Powszechność tego zja­wi­ska spra­wia, że jest to pro­blem nie­zwy­kle ak­tu­alny w pracy wy­cho­waw­czej. Pojęcie „trud­no­ści wy­cho­waw­cze” ro­zu­miane jest bar­dzo sze­roko. Odnosi się do róż­nych sta­nów i sy­tu­acji, do roz­ma­itych ka­te­go­rii dzieci i mło­dzieży oraz do pro­ble­mów, któ­rych roz­wią­za­nie po­wo­duje kło­poty lub wiąże się ze znacz­nie więk­szym wy­sił­kiem pe­da­go­gicz­nym. Do naj­częst­szych trud­no­ści wy­cho­waw­czych na­leżą: brak za­in­te­re­so­wa­nia na­uką, agre­sja, nie­wy­ko­ny­wa­nie po­le­ceń na­uczy­ciela, wa­gary, kra­dzieże, nisz­cze­nie mie­nia itp. Jakie są przy­czyny trud­no­ści wy­cho­waw­czych? Jak so­bie z nimi ra­dzić? – pi­szemy we wrze­śnio­wym nu­me­rze „Wychowawcy”.

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.