Po­le­ca­myreklama

Wy­sy­łasz SMS i dru­ku­jesz wy­bra­ny ar­ty­kuł lub sce­na­riusz!

Na www.wychowawca.pl do­stęp­ne są bie­żą­ce i ar­chi­wal­ne wy­da­nia
„Wy­cho­waw­cy”. Moż­na za­po­znać się z nu­me­ra­mi od  stycz­nia 2007 r.

Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.

Do­stęp­ne są tak­że dwa bez­płat­ne nu­me­ry: „To idzie gen­der” (5/2013)
oraz „Edu­ka­cja sek­su­al­na ty­pu A” (9/2012).

Sko­rzy­staj i po­in­for­muj in­nych!

Dla osób pierw­szy raz ko­rzy­sta­ją­cych z in­ter­ne­to­wej wer­sji cza­so­pism,
in­struk­cja ko­rzy­sta­nia z do­stę­pu on-li­ne do „Wy­cho­waw­cy”.

Naj­now­sze wy­da­nie „Wy­cho­waw­cy”

okladka_10-2018Uczest­ni­czy­my w ca­ło­rocz­nych ob­cho­dach 100-le­cia od­zy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści Pol­ski, w uro­czy­sto­ściach ogól­no­na­ro­do­wych, lo­kal­nych, szkol­nych. Ten rok jest oka­zją do przy­bli­że­nia nam lu­dzi, któ­rzy two­rzy­li fun­da­men­ty pod roz­wój na­sze­go kra­ju, od­kry­wa­nia lo­kal­nych bo­ha­te­rów nie­pod­le­gło­ści i wol­no­ści, osób za­słu­żo­nych dla „Ma­łych Oj­czyzn”. 100-le­cie od­zy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści skła­nia do re­flek­sji o pol­skiej hi­sto­rii – skom­pli­ko­wa­nej, trud­nej, peł­nej emo­cji – nad lo­sa­mi Pol­ski po 1918 ro­ku oraz nad kon­dy­cją na­sze­go pa­trio­ty­zmu w XXI wie­ku.

Do­ce­nia­jąc to waż­ne wy­da­rze­nie hi­sto­rycz­ne, w okre­sie mię­dzy­wo­jen­nym usta­no­wio­no Na­ro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści. Te­go­rocz­ne ob­cho­dy 100-le­cia nie­pod­le­gło­ści Pol­ski ma­ją róż­ne for­my, m.in. kon­fe­ren­cje na­uko­we, msze dzięk­czyn­ne, kon­kur­sy ogól­no­kra­jo­we i re­gio­nal­ne, im­pre­zy spor­to­we, spo­tka­nia, aka­de­mie. W szko­łach po­dej­mo­wa­ne są róż­no­rod­ne dzia­ła­nia dy­dak­tycz­no-wy­cho­waw­cze zwią­za­ne z tym wy­da­rze­niem. To do­bry czas, by wśród uczniów kształ­to­wać i roz­wi­jać za­in­te­re­so­wa­nia hi­sto­rią, roz­bu­dzać sza­cu­nek do tra­dy­cji i sym­bo­li na­ro­do­wych, wpro­wa­dzać w ob­szar kul­tu­ry oj­czy­stej, an­ga­żo­wać w twór­cze uczest­nic­two w ży­ciu szkol­nym i lo­kal­nym.

Łą­czy nas mi­łość do Oj­czy­zny. Wol­ność i nie­pod­le­głość jest nam da­na i za­da­na. By do­brze ko­rzy­stać z da­ru wol­no­ści, po­trzeb­na jest zgo­da, jed­ność, od­po­wie­dzial­ność, sza­cu­nek dla dru­gie­go czło­wie­ka, za­an­ga­żo­wa­nie na rzecz na­ro­du. Nie­zbęd­ne jest wy­cho­wa­nie pa­trio­tycz­ne mło­de­go po­ko­le­nia, umi­ło­wa­nie kul­tu­ry pol­skiej, tra­dy­cji na­ro­do­wych i ro­dzin­nych, two­rze­nie jed­no­ści du­cho­wej na­ro­du.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Wy­cho­waw­ca” od wrze­śnia w no­wej ce­nie

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy, w związ­ku ze zna­czą­cym wzro­stem kosz­tów wy­daw­ni­czych oraz usług pocz­to­wych Za­rząd Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców pod­jął de­cy­zję o wzro­ście od 1 wrze­śnia 2018 ro­ku ce­ny jed­ne­go eg­zem­pla­rza „Wy­cho­waw­cy” do 9 zł.

Koszt pre­nu­me­ra­ty jed­ne­go eg­zem­pla­rza wy­nie­sie:

    • na ca­ły rok 99 zł
    • na pół ro­ku 54 zł.

Ma­my na­dzie­ję, że mi­mo tej zmia­ny po­zo­sta­nie­cie Pań­stwo na­szy­mi pre­nu­me­ra­to­ra­mi i Czy­tel­ni­ka­mi. In­for­mu­je­my, że do­ko­na­ne już wpła­ty za­mó­wień do koń­ca grud­nia 2018 ro­ku nie ule­gną zmia­nie.

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z peł­ną tre­ścią naj­now­sze­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”. Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to. Klik­nij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.
W ko­lej­nym nu­me­rze „Wy­cho­waw­cy”

Współ­cze­sna mło­dzież ży­je w świe­cie otwar­tych gra­nic, mie­sza­ją­cych się ze so­bą kul­tur i bły­ska­wicz­nej ko­mu­ni­ka­cji. Mło­dzi swo­bod­nie po­ru­sza­ją się w tej glo­bal­nej wio­sce i po­ka­zu­ją, że moż­na two­rzyć re­la­cje, przy­jaź­nie i zna­jo­mo­ści tak­że tam, gdzie nie ma wie­lo­let­nich są­siedz­kich wię­zi i wspól­nej hi­sto­rii. Mło­dzi lu­dzie pę­dzą do przo­du, cza­sa­mi gu­biąc cią­głość ze star­szy­mi po­ko­le­nia­mi. Tra­cą za­ko­rze­nie­nie, któ­re by­ło czymś oczy­wi­stym dla na­szych przod­ków.

Jak nie stra­cić ko­rze­ni? W ja­ki spo­sób pod­jąć wy­si­łek i oka­zać wdzięcz­ność za to, co mło­dym prze­ka­za­li ro­dzi­ce i dziad­ko­wie? Jak uczyć hi­sto­rii? – o tym pi­sze­my w li­sto­pa­do­wym nu­me­rze „Wy­cho­waw­cy”.

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.