Polecamyreklama

Wysyłasz SMS i dru­ku­jesz wy­brany ar­ty­kuł lub sce­na­riusz!

Na www.wychowawca.pl do­stępne są bie­żące i ar­chi­walne wy­da­nia
„Wychowawcy”. Można za­po­znać się z nu­me­rami od  stycz­nia 2007 r.

Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.

Dostępne są także dwa bez­płatne nu­mery: „To idzie gen­der” (5/2013)
oraz „Edukacja sek­su­alna typu A” (9/2012).

Skorzystaj i po­in­for­muj in­nych!

Dla osób pierw­szy raz ko­rzy­sta­ją­cych z in­ter­ne­to­wej wer­sji cza­so­pism,
in­struk­cja ko­rzy­sta­nia z do­stępu on-line do „Wychowawcy”.

Najnowsze wydanie „Wychowawcy”

okladka_06-2017

Tempo ży­cia spra­wia, że bra­kuje nam czasu na spo­tka­nia, roz­mowę, na pro­wa­dze­nie dia­logu, który od­grywa szcze­gólną rolę w re­la­cjach mię­dzy­ludz­kich. Dialog po­maga w od­kry­wa­niu sie­bie, wza­jem­nym po­zna­niu, do­cho­dze­niu do uzgod­nień, które po­winny być prze­strze­gane przez wszyst­kie strony. Dialog wy­maga wspól­nej płasz­czy­zny po­ro­zu­mie­nia, umie­jęt­no­ści roz­mowy i słu­cha­nia, zro­zu­mie­nia róż­nych punk­tów wi­dze­nia da­nego pro­blemu. Potrzebny jest czas na uważne, ak­tywne słu­cha­nie, nie­zbędne jest po­czu­cie po­ro­zu­mie­nia i otwar­to­ści, sza­cu­nek i życz­li­wość wo­bec sie­bie.

Postawa dia­logu umoż­li­wia pro­ces wy­cho­wa­nia i sa­mo­wy­cho­wa­nia, uczy mi­ło­ści i sza­cunku do dru­giego czło­wieka. Jeżeli dzieci i mło­dzież trak­tu­jemy z życz­li­wo­ścią, to z więk­szą otwar­to­ścią mó­wią oni o od­czu­ciach i prze­ży­ciach, są bar­dziej od­po­wie­dzialni i sa­mo­dzielni, osią­gają lep­sze wy­niki w kształ­ce­niu. Aktywne słu­cha­nie po­bu­dza do my­śle­nia, zwięk­sza za­in­te­re­so­wa­nie roz­ma­wia­ją­cych i po­maga w pod­ję­ciu wła­ści­wych de­cy­zji. Wysłuchanie ze zro­zu­mie­niem wy­zwala otwar­tość, prze­ko­na­nie, że za­wsze można być sobą. Postawa dia­logu po­pra­wia re­la­cje z dru­gimi, po­zwala od­kryć wła­sne ogra­ni­cze­nia, uka­zuje kie­ru­nek po­trzeb­nych zmian.

Aktywne uczest­nic­two w dia­logu roz­wija zdol­ność do od­po­wie­dzial­nego po­dej­mo­wa­nia de­cy­zji i ma szcze­gólne zna­cze­nie w pro­ce­sie wy­cho­waw­czym.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z pełną tre­ścią naj­now­szego nu­meru „Wychowawcy”. Koszt 30-dniowego do­stępu on-line to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto. Kliknij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.
W kolejnym numerze „Wychowawcy”

Rodzina jest naj­lep­szym i nie­za­stą­pio­nym śro­do­wi­skiem dla roz­woju i wy­cho­wy­wa­nia dzieci. W niej młody czło­wiek przy­swaja war­to­ści etyczne i uczy się wzo­rów spo­łecz­nego po­stę­po­wa­nia. Nie za­wsze jed­nak za­pra­co­wani ro­dzice mają czas na zwy­kłe, co­dzienne roz­mowy ze swo­imi dziećmi. Polska szkoła już od bli­sko 20 lat wspiera ro­dzi­ców, re­ali­zu­jąc za­ję­cia „wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie” (WDŻ). Jest to szcze­gólny przed­miot, po­nie­waż ob­li­guje dy­rek­tora szkoły do wpro­wa­dze­nia tych za­jęć, ale ro­dzice, gdy nie od­po­wiada im pro­gram, mogą zre­zy­gno­wać z po­sy­ła­nia dziecka. O tym, jak funk­cjo­nuje przed­miot (ana­liza da­nych z Systemu Informacji Oświatowej), a także o no­wych pod­sta­wach pro­gra­mo­wych do WDŻ pi­szemy w wa­ka­cyj­nym nu­me­rze „Wychowawcy”.

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.