Po­le­ca­myreklama

Wy­sy­łasz SMS i dru­ku­jesz wy­bra­ny ar­ty­kuł lub sce­na­riusz!

Na www.wychowawca.pl do­stęp­ne są bie­żą­ce i ar­chi­wal­ne wy­da­nia
„Wy­cho­waw­cy”. Moż­na za­po­znać się z nu­me­ra­mi od  stycz­nia 2007 r.

Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.

Do­stęp­ne są tak­że dwa bez­płat­ne nu­me­ry: „To idzie gen­der” (5/2013)
oraz „Edu­ka­cja sek­su­al­na ty­pu A” (9/2012).

Sko­rzy­staj i po­in­for­muj in­nych!

Dla osób pierw­szy raz ko­rzy­sta­ją­cych z in­ter­ne­to­wej wer­sji cza­so­pism,
in­struk­cja ko­rzy­sta­nia z do­stę­pu on-li­ne do „Wy­cho­waw­cy”.

Naj­now­sze wy­da­nie „Wy­cho­waw­cy”

okladka_01-2019Dla pew­nej gru­py dzie­ci i mło­dzie­ży, któ­rych po­trze­by nie są za­spo­ka­ja­ne w do­mu ro­dzin­nym, czy­li w miej­scu pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju i wy­cho­wa­nia, po­trzeb­na jest opie­ka za­stęp­cza. Ta opie­ka po­win­na być uzu­peł­nie­niem pie­czy ro­dzi­ciel­skiej, ma­jąc cha­rak­ter tym­cza­so­wy, bo każ­de dziec­ko ma pra­wo do wy­cho­wy­wa­nia się w ro­dzi­nie. W Pol­sce opie­ką za­stęp­czą ob­ję­to po­nad 20 ty­się­cy dzie­ci, z któ­rych tyl­ko ok. 3% to sie­ro­ty na­tu­ral­ne (po­zo­sta­łe to sie­ro­ty spo­łecz­ne). Zde­cy­do­wa­na więk­szość tych dzie­ci prze­by­wa w pla­ców­kach opie­kuń­czo-wy­cho­waw­czych, w do­mach dziec­ka. Ma­ła licz­ba dzie­ci wy­cho­wu­je się w ro­dzi­nach ad­op­cyj­nych, w ro­dzi­nach za­stęp­czych, w ro­dzin­nych do­mach dziec­ka. Ro­dzi­ny ad­op­cyj­ne i za­stęp­cze ne­ga­tyw­nie oce­nia­ją po­li­ty­kę fi­nan­so­wą pań­stwa na rzecz dzie­ci nie­peł­no­spraw­nych.

Dom dziec­ka, ca­ło­do­bo­wa pla­ców­ka opie­kuń­czo-wy­cho­waw­cza, jest nie­na­tu­ral­nym śro­do­wi­skiem wy­cho­waw­czym. W tej for­mie opie­ki trud­no za­pew­nić dziec­ku przy­go­to­wa­nie do god­ne­go, sa­mo­dziel­ne­go i od­po­wie­dzial­ne­go ży­cia. Wy­cho­wan­ko­wie na­by­wa­ją wie­le ne­ga­tyw­nych na­wy­ków: wszyst­ko im się na­le­ży, a sztu­ka prze­ży­cia po­le­ga na la­wi­ro­wa­niu. W wie­lu kra­jach Eu­ro­py nie funk­cjo­nu­ją do­my dziec­ka, w Pol­sce są roz­wią­za­niem fa­wo­ry­zo­wa­nym wśród form opie­ki nad osie­ro­co­ny­mi i po­rzu­co­ny­mi dzieć­mi.

Po­zo­sta­łe for­my pie­czy za­stęp­czej – ro­dzi­na ad­op­cyj­na, ro­dzi­na za­stęp­cza, ro­dzin­ny dom dziec­ka – stwa­rza­ją po­god­ny kli­mat wy­cho­waw­czy, da­jąc wie­le po­wo­dów do ra­do­ści i za­do­wo­le­nia, le­piej za­spo­ka­ja­jąc po­trze­by emo­cjo­nal­ne dziec­ka. Zde­cy­do­wa­nie wię­cej dzie­ci po­trze­bu­ją­cych tej for­my opie­ki po­win­no zna­leźć swo­je miej­sce w ta­kich ro­dzi­nach.

Przy­ję­cie dziec­ka do ro­dzi­ny ad­op­cyj­nej lub za­stęp­czej to ra­dy­kal­na zmia­na dla dziec­ka i dla ro­dzi­ny. No­we pra­wa i obo­wiąz­ki, no­we wy­ma­ga­nia, ale ge­ne­ral­nie efek­ty po obu stro­nach są po­zy­tyw­ne. Trze­ba za­chę­cać ro­dzi­ców do ad­op­cji lub utwo­rze­nia ro­dzi­ny za­stęp­czej, za­pew­nia­jąc im wspar­cie i po­moc ze stro­ny opie­ki spo­łecz­nej. Ta for­ma opie­ki nad dziec­kiem przy­no­si du­żo lep­sze efek­ty.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z peł­ną tre­ścią naj­now­sze­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”. Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to. Klik­nij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.
W ko­lej­nym nu­me­rze „Wy­cho­waw­cy”

Stres jest na­szym nie­od­łącz­nym to­wa­rzy­szem. Sta­je­my przed ko­niecz­no­ścią po­dej­mo­wa­nia róż­nych de­cy­zji, zma­ga­my się z pro­ble­ma­mi, je­ste­śmy pod­da­wa­ni ob­ser­wa­cji i oce­nie przez in­nych lu­dzi. Stres mo­że tak­że dzia­łać mo­ty­wu­ją­co, mo­bi­li­zo­wać do dzia­ła­nia, wpły­wać na zwięk­sze­nie na­szej efek­tyw­no­ści. Szko­ła rów­nież jest miej­scem, w któ­rym stres sta­je się udzia­łem za­rów­no uczniów, jak i na­uczy­cie­li. Bar­dziej po­dat­ne na stres są oso­by nie­cier­pli­we, ry­wa­li­zu­ją­ce, wro­go na­sta­wio­ne do oto­cze­nia i agre­syw­ne. Jak so­bie ra­dzić ze stre­sem? – o tym pi­sze­my w lu­to­wym nu­me­rze.

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.