Po­le­ca­my

reklama

Wy­sy­łasz SMS i dru­ku­jesz wy­bra­ny ar­ty­kuł lub sce­na­riusz!

Na www.wychowawca.pl do­stęp­ne są bie­żą­ce i ar­chi­wal­ne wy­da­nia
„Wy­cho­waw­cy”. Moż­na za­po­znać się z nu­me­ra­mi od  stycz­nia 2007 r.

Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.

Do­stęp­ne są tak­że dwa bez­płat­ne nu­me­ry: „To idzie gen­der” (5/2013)
oraz „Edu­ka­cja sek­su­al­na ty­pu A” (9/2012).

Sko­rzy­staj i po­in­for­muj in­nych!

Dla osób pierw­szy raz ko­rzy­sta­ją­cych z in­ter­ne­to­wej wer­sji cza­so­pism,
in­struk­cja ko­rzy­sta­nia z do­stę­pu on-li­ne do „Wy­cho­waw­cy”.

Naj­now­sze wy­da­nie „Wy­cho­waw­cy”

okladka_09-2019Me­dia są wszech­obec­ne w na­szym co­dzien­nym ży­ciu. Nad­mier­ne i bez­re­flek­syj­ne ko­rzy­sta­nie z me­diów oraz szu­ka­nie kry­jów­ki w świe­cie wir­tu­al­nym jest nie­bez­piecz­ne. Współ­cze­snym wy­mo­giem edu­ka­cyj­nym jest pro­wa­dze­nie edu­ka­cji me­dial­nej, kształ­to­wa­nie i roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści od­po­wie­dzial­ne­go ko­rzy­sta­nia z me­diów oraz two­rze­nia i nada­wa­nia prze­ka­zów me­dial­nych.
For­my i tech­no­lo­gie prze­ka­zu usta­wicz­nie się roz­wi­ja­ją, umoż­li­wia­ją po­stęp cy­wi­li­za­cyj­ny, ale są też za­gro­że­niem dla czło­wie­ka. Dzie­ci nie ra­dzą so­bie z nad­mia­rem bodź­ców ge­ne­ro­wa­nych przez świat wir­tu­al­ny, sta­ją się zner­wi­co­wa­ne, agre­syw­ne, ma­ją pro­ble­my z kon­cen­tra­cją uwa­gi, z pa­mię­cią, z opa­no­wa­niem wie­dzy, z my­śle­niem, z na­wią­zy­wa­niem pra­wi­dło­wych re­la­cji z in­ny­mi. W świe­cie wir­tu­al­nym sty­ka­ją się z nie­to­le­ran­cją, prze­mo­cą, agre­sją, z aspo­łecz­ny­mi za­cho­wa­nia­mi, por­no­gra­fią, prze­śla­do­wa­niem, wy­śmie­wa­niem, za­stra­sza­niem, z tzw. cy­ber­prze­mo­cą. Ma­ją mniej cza­su na wy­po­czy­nek, na sen, są znu­że­ni, zmę­cze­ni, po­zba­wie­ni am­bit­nych za­in­te­re­so­wań.

Mło­dzi lu­dzie są sta­ły­mi uczest­ni­ka­mi rze­czy­wi­sto­ści kre­owa­nej, nie­ist­nie­ją­cej, w któ­rej praw­dzi­wość wie­rzą bar­dziej niż w re­al­nie ota­cza­ją­cy ich świat. Od­bie­ra­nie i wy­sy­ła­nie in­for­ma­cji to­wa­rzy­szy dzie­ciom i mło­dzie­ży wszę­dzie i nie­mal za­wsze. Po­win­ni umieć od­róż­niać praw­dę od fał­szu, do­bro od zła, uni­kać ma­ni­pu­la­cji, uza­leż­nie­nia od me­diów, roz­sąd­nie ko­rzy­stać z me­dial­nej mno­go­ści. Elek­tro­nicz­ne środ­ki prze­ka­zu w prze­strze­ni fi­zycz­nej przy­bli­ża­ją lu­dzi do sie­bie, ale w sfe­rze psy­chicz­nej i du­cho­wej od­da­la­ją. Trze­ba trosz­czyć się o do­bre bez­po­śred­nie re­la­cje w gro­nie ró­wie­śni­ków, o pra­wi­dło­we re­la­cje mło­dzież – do­ro­śli, do­ce­niać wspól­ne prze­by­wa­nie, ogra­ni­cza­jąc kon­tak­ty wir­tu­al­ne.

Edu­ka­cja me­dial­na po­win­na chro­nić mło­dych lu­dzi przed ne­ga­tyw­nym wpły­wem me­diów. Na­le­ży wy­pro­wa­dzać dzie­ci i mło­dzież z prze­strze­ni wir­tu­al­nej i wpro­wa­dzać w do­świad­cze­nia w re­al­nej rze­czy­wi­sto­ści. Mieć wię­cej cza­su dla nich, mieć czas na roz­mo­wę, in­te­re­so­wać się po­trze­ba­mi i pro­ble­ma­mi dziec­ka, wie­dzieć co mło­dy czło­wiek ro­bi w sie­ci, wspól­nie usta­lić za­sa­dy ko­rzy­sta­nia z me­diów.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z peł­ną tre­ścią naj­now­sze­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”. Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to. Klik­nij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.