Po­le­ca­my

reklama

Wy­sy­łasz SMS i dru­ku­jesz wy­bra­ny ar­ty­kuł lub sce­na­riusz!

Na www.wychowawca.pl do­stęp­ne są bie­żą­ce i ar­chi­wal­ne wy­da­nia
„Wy­cho­waw­cy”. Moż­na za­po­znać się z nu­me­ra­mi od  stycz­nia 2007 r.

Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.

Do­stęp­ne są tak­że dwa bez­płat­ne nu­me­ry: „To idzie gen­der” (5/2013)
oraz „Edu­ka­cja sek­su­al­na ty­pu A” (9/2012).

Sko­rzy­staj i po­in­for­muj in­nych!

Dla osób pierw­szy raz ko­rzy­sta­ją­cych z in­ter­ne­to­wej wer­sji cza­so­pism,
in­struk­cja ko­rzy­sta­nia z do­stę­pu on-li­ne do „Wy­cho­waw­cy”.

Naj­now­sze wy­da­nie „Wy­cho­waw­cy”

okladka_05-2019Dziec­ko nie­peł­no­spraw­ne to wy­zwa­nie dla ro­dzi­ców, ro­dzi­ny, służ­by zdro­wia, pla­có­wek oświa­to­wych. Ro­dzi­ce dziec­ka nie­peł­no­spraw­ne­go mu­szą opa­no­wać wiel­ki wstrząs emo­cjo­nal­ny i za­jąć się cho­rym dziec­kiem. Mu­szą na­uczyć się żyć z dziec­kiem z nie­peł­no­spraw­no­ścią, zdo­by­wać wia­do­mo­ści o dys­funk­cjach, o da­nym scho­rze­niu, o moż­li­wo­ściach le­cze­nia, re­ha­bi­li­ta­cji, o spe­cjal­nych for­mach kształ­ce­nia i za­bez­pie­cze­niu przy­szło­ści ta­kie­mu dziec­ku. Cho­re dziec­ko ma wpływ na re­la­cje mię­dzy ro­dzi­ca­mi i na ca­łą ro­dzi­nę. Od sa­me­go po­cząt­ku naj­waż­niej­sza jest współ­pra­ca ro­dzi­ców, zro­zu­mie­nie, po­moc, bo opie­ka i wy­cho­wa­nie nie­peł­no­spraw­ne­go dziec­ka wy­czer­pu­je fi­zycz­nie, psy­chicz­nie, ge­ne­ru­je więk­sze wy­dat­ki fi­nan­so­we. Ta­kiej ro­dzi­nie po­trzeb­na jest po­moc spe­cja­li­stów, le­ka­rzy, re­ha­bi­li­tan­tów, te­ra­peu­tów, a tak­że przed­szko­la, szko­ły, przy­ja­ciół, naj­bliż­sze­go śro­do­wi­ska. Ko­niecz­ne jest zro­zu­mie­nie tych ro­dzi­ców oraz two­rze­nie grup wspar­cia dla ro­dzi­ny z dziec­kiem nie­peł­no­spraw­nym.

Co­raz wię­cej się mó­wi i pi­sze o dzie­ciach nie­peł­no­spraw­nych. Ta­kich dzie­ci już się nie ukry­wa przed in­ny­mi, są obej­mo­wa­ne pro­gra­ma­mi po­mo­co­wy­mi. Ale w opi­nii ro­dzi­ców bra­ku­je zor­ga­ni­zo­wa­ne­go sys­te­mu po­mo­cy i wspar­cia dla ro­dzin z dziec­kiem nie­peł­no­spraw­nym. Na co dzień bra­ku­je spe­cja­li­sty, któ­ry do­ra­dza, ukła­da te­ra­pię, wy­bie­ra wspól­nie z ro­dzi­ca­mi od­po­wied­nią dla dziec­ka ścież­kę kształ­ce­nia.

Przed­szko­le, szko­ła jest miej­scem, gdzie dzie­ci nie­peł­no­spraw­ne ba­wią się, uczą, na­wią­zu­ją kon­tak­ty z ró­wie­śni­ka­mi zdro­wy­mi. W pla­ców­kach oświa­to­wych na­le­ży wspie­rać funk­cjo­no­wa­nie ta­kie­go dziec­ka w gru­pie ró­wie­śni­ków, kształ­to­wać pra­wi­dło­we re­la­cje, mą­drze udzie­lać po­mo­cy, nie wy­rę­czać, po­ma­gać w zro­zu­mie­niu in­no­ści dru­gie­go. Dziec­ko nie­peł­no­spraw­ne wy­ma­ga in­dy­wi­du­al­ne­go trak­to­wa­nia, spe­cja­li­stycz­ne­go od­dzia­ły­wa­nia re­wa­li­da­cyj­ne­go, dy­dak­tycz­ne­go, wy­cho­waw­cze­go – spe­cjal­nej or­ga­ni­za­cji pro­ce­su na­ucza­nia, spe­cjal­nych me­tod pra­cy. To jest wy­zwa­nie, szan­sa, by dziec­ko nie­peł­no­spraw­ne czy­ni­ło po­stę­py w roz­wo­ju.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z peł­ną tre­ścią naj­now­sze­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”. Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to. Klik­nij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.
W ko­lej­nym nu­me­rze „Wy­cho­waw­cy”

Śro­do­wi­ska LGBT+ pro­mu­ją edu­ka­cję sek­su­al­ną w uję­ciu per­mi­syw­nym. Pod­kre­śla­ją fi­zycz­ną stro­nę sek­su­al­no­ści. W nu­me­rze wa­ka­cyj­nym pi­sze­my o tym, jak wpro­wa­dzo­no ho­mo­sek­su­alizm do prze­strze­ni pu­blicz­nej. Ana­li­zu­je­my sy­tu­ację, któ­ra ma obec­nie miej­sce w na­szym kra­ju. Wy­ja­śnia­my, czy kar­ta LGBT+ jest zgod­na z pra­wem, ja­kie kom­pe­ten­cje ma­ją pre­zy­den­ci miast w tej spra­wie i jak wy­glą­da od­po­wie­dzial­ność Mi­ni­ster­stwa Edu­ka­cji Na­ro­do­wej za pra­wi­dło­wy roz­wój pol­skie­go ucznia.

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.