Po­le­ca­my

reklama

Wy­sy­łasz SMS i dru­ku­jesz wy­bra­ny ar­ty­kuł lub sce­na­riusz!

Na www.wychowawca.pl do­stęp­ne są bie­żą­ce i ar­chi­wal­ne wy­da­nia
„Wy­cho­waw­cy”. Moż­na za­po­znać się z nu­me­ra­mi od  stycz­nia 2007 r.

Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.

Do­stęp­ne są tak­że dwa bez­płat­ne nu­me­ry: „To idzie gen­der” (5/2013)
oraz „Edu­ka­cja sek­su­al­na ty­pu A” (9/2012).

Sko­rzy­staj i po­in­for­muj in­nych!

Dla osób pierw­szy raz ko­rzy­sta­ją­cych z in­ter­ne­to­wej wer­sji cza­so­pism,
in­struk­cja ko­rzy­sta­nia z do­stę­pu on-li­ne do „Wy­cho­waw­cy”.

Naj­now­sze wy­da­nie „Wy­cho­waw­cy”

okladka_07-08-2019Po trud­nym ro­ku szkol­nym, wy­czer­pu­ją­cej i od­po­wie­dzial­nej pra­cy pe­da­go­gicz­nej, straj­kach na­uczy­cie­li, po­dzia­łach w ze­spo­łach na­uczy­ciel­skich, za­wi­ro­wa­niu wo­kół eg­za­mi­nów i ma­tu­ry, nie­po­ko­ju uczniów i ro­dzi­ców – na­de­szły upra­gnio­ne wa­ka­cje. Du­żo wol­ne­go cza­su na re­ge­ne­ra­cje sił fi­zycz­nych i du­cho­wych, na roz­ryw­kę, na wła­sny roz­wój. Wa­ka­cje to po­ra od­po­czyn­ku, któ­ry jest ko­niecz­nie po­trzeb­ny dla pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia czło­wie­ka, dla zdro­wia fi­zycz­ne­go, psy­chicz­ne­go, du­cho­we­go. Sens wy­po­czyn­ku po­le­ga na od­re­ago­wa­niu zmę­cze­nia fi­zycz­ne­go i psy­chicz­ne­go, na wy­rów­ny­wa­niu w or­ga­ni­zmie strat spo­wo­do­wa­nych wy­sił­kiem, na po­dej­mo­wa­niu dzia­łań od­mien­nych od tych, któ­re wy­wo­ła­ły zmę­cze­nie. Po­zna­je­my no­we miej­sca, oso­by, śro­do­wi­ska, prze­ży­wa­my no­we do­świad­cze­nia, ma­my czas na prze­my­śle­nia ak­tu­al­nych wy­da­rzeń, hie­rar­chii war­to­ści, re­la­cji z in­ny­mi.

Ro­dzi­ce i na­uczy­cie­le win­ni za­dbać, by dzie­ci i mło­dzież spę­dzi­li wa­ka­cje z po­żyt­kiem dla sie­bie. In­spi­ruj­my mło­dych, aby wy­po­czy­nek wa­ka­cyj­ny po­łą­czy­li z sa­mo­wy­cho­wa­niem, sa­mo­kształ­ce­niem, z wła­snym roz­wo­jem. Cho­dzi o to, by do­strze­ga­li pięk­no w so­bie i ra­do­wa­li się pięk­nem ota­cza­ją­ce­go świa­ta. Od­po­czy­nek to nie „bez­czyn­ność”, „nic­nie­ro­bie­nie”, bo ta­ki stan znu­ży i zmę­czy.

Ten czas ma być za­go­spo­da­ro­wa­ny i wy­ko­rzy­sta­ny, prze­ży­ty do­brze i pięk­nie. Słu­ży te­mu ci­sza, re­flek­sja, ak­tyw­ność fi­zycz­na, in­te­lek­tu­al­na, na­to­miast szko­dzi nad­miar in­for­ma­cji. Na­le­ży ogra­ni­czyć ko­rzy­sta­nie z lap­to­pa, smart­fo­na, te­le­fo­nu, te­le­wi­zji. Czę­sto prze­by­wać na świe­żym po­wie­trzu, mięć bli­ski kon­takt z przy­ro­da, być ak­tyw­nym fi­zycz­ne, spor­to­wo, ko­rzy­stać z dóbr kul­tu­ry.

Pod­czas wa­ka­cyj­ne­go wy­po­czyn­ku za­dbaj­my o cia­ło, in­te­lekt i du­sze. Niech na­sze wa­ka­cje bę­dą pięk­ne i po­ży­tecz­ne!


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z peł­ną tre­ścią naj­now­sze­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”. Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to. Klik­nij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.