Polecamy

reklama

Wysyłasz SMS i dru­ku­jesz wy­brany ar­ty­kuł lub sce­na­riusz!

Na www.wychowawca.pl do­stępne są bie­żące i ar­chi­walne wy­da­nia
„Wychowawcy”. Można za­po­znać się z nu­me­rami od  stycz­nia 2007 r.

Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.

Dostępne są także dwa bez­płatne nu­mery: „To idzie gen­der” (5/2013)
oraz „Edukacja sek­su­alna typu A” (9/2012).

Skorzystaj i po­in­for­muj in­nych!

Dla osób pierw­szy raz ko­rzy­sta­ją­cych z in­ter­ne­to­wej wer­sji cza­so­pism,
in­struk­cja ko­rzy­sta­nia z do­stępu on-line do „Wychowawcy”.

Najnowsze wydanie „Wychowawcy”

okladka_04-2018

Twórcą może być każdy z nas. Potencjał twór­czy dziecka jest na­tu­ralny i wręcz nie­ogra­ni­czony. Małe dzieci dzia­łają spon­ta­nicz­nie, nie­kon­wen­cjo­nal­nie. Zadają mnó­stwo py­tań, mają bujną wy­obraź­nię, ory­gi­nalne po­my­sły. W star­szych kla­sach szkoły pod­sta­wo­wej spon­ta­niczna twór­czość ma­leje. Uczniowie stają się bar­dziej kry­tyczni wo­bec swo­ich po­my­słów, oba­wiają się dez­apro­baty ze strony ko­le­gów i na­uczy­cieli. Nauczyciele czę­sto nie do­ce­niają po­my­słów uczniów oraz ich twór­czego po­dej­ścia do pro­blemu. Nie za­bie­gają o ory­gi­nalne po­my­sły uczniów, cza­sem na­rzu­cają sche­ma­tyczne roz­wią­za­nia, mało czasu po­świę­cają na roz­wi­ja­nie za­in­te­re­so­wań i zdol­no­ści twór­czych.
Rozwijanie zdol­no­ści twór­czych dzieci i mło­dzieży jest waż­nym za­da­niem szkoły. Trzeba two­rzyć kli­mat do roz­wi­ja­nia wła­snej twór­czo­ści, do­star­czać wie­dzy, którą uczeń ak­tyw­nie i twór­czo po­znaje i in­ter­pre­tuje rze­czy­wi­stość. Pobudzajmy cie­ka­wość po­znaw­czą ucznia, twórzmy wa­runki, by ak­tyw­nie po­zna­wał i in­ter­pre­to­wał rze­czy­wi­stość, do­ce­niajmy jego kre­atyw­ność, in­no­wa­cyj­ność, nowe po­my­sły. Dbajmy o roz­wój pro­ce­sów po­znaw­czych i zdol­no­ści in­te­lek­tu­al­nych uczniów: spo­strze­gaw­czo­ści, uwagi, wy­obraźni, my­śle­nia, ra­do­ści two­rze­nia. Stosujmy nie­sza­blo­nowe, ak­tywne me­tody pracy: na­ucza­nie pro­ble­mowe, mul­ti­sen­so­ryczne, gry dydaktyczno- sy­mu­la­cyjne, in­sce­ni­za­cje, twór­czość pla­styczną, mu­zyczną. Dzieci i mło­dzież, przy sprzy­ja­ją­cych wa­run­kach, z ra­do­ścią two­rzą dzieła pla­styczne, li­te­rac­kie, mu­zyczne, tech­niczne, a na­wet na­ukowe.
Treningi twór­czo­ści do­ty­czą szcze­gól­nie wy­obraźni – od­twa­rza­nia, uzu­peł­nia­nia, prze­wi­dy­wa­nia oraz spo­so­bów ich re­ali­za­cji i umie­jęt­no­ści prze­ka­za­nia no­wych po­my­słów in­nym. Systematyczne ćwi­cze­nia zdol­no­ści i umie­jęt­no­ści twór­czych kształ­tują czło­wieka kre­atyw­nego. W na­szej pracy pe­da­go­gicz­nej dbajmy o roz­wój ta­len­tów twór­czych dzieci i mło­dzieży.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

 

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z pełną tre­ścią naj­now­szego nu­meru „Wychowawcy”. Koszt 30-dniowego do­stępu on-line to za­le­d­wie: SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto. Kliknij tu­taj, aby za­po­znać się ze spi­sem tre­ści i zło­żyć za­mó­wie­nie.
W kolejnym numerze „Wychowawcy”

Podobno słowa sta­no­wią za­le­d­wie 7% war­to­ści prze­kazu, jed­nak re­la­cje mię­dzy­ludz­kie naj­czę­ściej są wy­ra­żane sło­wami. Za po­mocą słów mo­żemy dru­giego czło­wieka zra­nić, ob­ra­zić, za­ata­ko­wać, znisz­czyć jego god­ność i po­czu­cie wła­snej war­to­ści. Coraz czę­ściej w sy­tu­acjach co­dzien­nych oka­zu­jemy lek­ce­wa­że­nie, po­gardę, nie­chęć, a na­wet nie­na­wiść. Czy można mó­wić szcze­rze, nie ra­niąc ni­kogo? Jak słu­chać, by zro­zu­mieć sy­tu­ację roz­mówcy? O tym pi­szemy w ma­jo­wym nu­me­rze „Wychowawcy”.

Powstrzymajmy cenzurę ideologiczną na uniwersytetach!

Podpisujmy pe­ty­cję do Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina!

Jako je­den z pre­le­gen­tów i obrońca ży­cia z po­nad czter­dzie­sto­let­nim sta­żem, je­stem szcze­gól­nie za­nie­po­ko­jony de­cy­zją dy­rek­tora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie i pro­rek­tora Collegium Medicum UJ, któ­rzy pod na­ci­skiem dzia­ła­czy skraj­nie le­wi­co­wej, mar­gi­nal­nej par­tii „Razem”, za­de­cy­do­wali o od­wo­ła­niu kon­fe­ren­cji „Etyka w me­dy­cy­nie – Prawo dziecka do ży­cia”.

Warto pod­kre­ślić, że kon­fe­ren­cje z cy­klu „Etyka w me­dy­cy­nie” or­ga­ni­zo­wane są w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym od 1999 r. Pretekstem do od­wo­ła­nia te­go­rocz­nej kon­fe­ren­cji na te­mat „Prawo dziecka do ży­cia” miały być „ewen­tu­alne za­gro­że­nia dla pra­wi­dło­wego funk­cjo­no­wa­nia szpi­tala”, czyli prawo do de­baty zo­stało wy­parte przez szan­taż si­łowy ze strony le­wac­kich ak­ty­wi­stów. Więcej o tej spra­wie na www.pro-life.pl.

To już drugi po­dobny przy­pa­dek na UJ w koń­czą­cym się roku. W marcu br. wła­dze Uniwersytetu za­blo­ko­wały wy­kład ame­ry­kań­skiej dzia­łaczki pro-life mec. Rebeki Kiessling. Podobnie po­stą­piły wła­dze Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Chciałbym tu­taj przy­to­czyć wy­po­wiedź Metropolity Krakowskiego, ks. abp. Marka Jędraszewskiego, który ko­men­tu­jąc de­cy­zję władz UJ stwier­dził: „Jest dla mnie rze­czą przej­mu­jąca, że pro­test 800 osób zwią­za­nych z par­tią Razem za­owo­co­wał taką de­cy­zją władz. Oraz to, że par­tia ta, o cha­rak­te­rze jak naj­bar­dziej le­wac­kim ogła­sza na por­ta­lach spo­łecz­no­ściach swój triumf. (…) Lewacy nie umieją usza­no­wać ludz­kiego ży­cia. Ich ide­olo­gie, nie­kiedy krzy­kliwe i zwią­zane z prze­mocą fi­zyczną i me­dialną zwy­cię­żają. Większość po­tul­nie spusz­cza głowy na dół i przyj­muje po­li­tykę stru­sia. A prze­cież cho­dzi tu o ludz­kie ży­cie. Nie ma więk­szego kry­te­rium czło­wie­czeń­stwa niż so­li­dar­ność i nie­obo­jęt­ność na los istot, któ­rych ży­cie jest za­gro­żone. Jeśli umywa się od tego ręce, to po­wta­rza się gest Piłata” (www.diecezja.pl).

Pod ad­re­sem in­ter­ne­to­wym www.citizengo.org można pod­pi­sać w tej spra­wie pe­ty­cję „Powstrzymajmy cen­zurę ide­olo­giczną na uni­wer­sy­te­tach”.

Proszę o jak naj­szer­sze roz­po­wszech­nia­nie i udo­stęp­nia­nie tej in­for­ma­cji.

Życząc ra­do­snych Świąt Bożego Narodzenia i wielu Łask Bożych w Nowym Roku, łą­czę wy­razy sza­cunku,

dr inż. Antoni Zięba
pre­zes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.