Przejawy agresji u dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Wychowawca | 15 listopada 2022

Agresja jest zjawiskiem bardzo powszechnym we współczesnym świecie. Zjawisko to pojawia się dziś nie tylko w świecie ludzi dorosłych. Niepokojącym faktem jest to, że coraz częściej zachowania agresywne występują u dzieci, nawet w wieku wczesnoszkolnym.

Agresywne zachowanie dzieci bywa następstwem oddziaływania określonych modeli, którymi mogą być rodzice, koledzy, bohaterowie filmów, bajek, gier komputerowych i książek oraz idole kultury narodowej. Jeden z najbardziej rozpowszechnionych poglądów na zagadnienie przyczyn agresji wiąże się z domniemaniem, że jest ona wynikiem określonego procesu socjalizacji w domu rodzinnym we wczesnym dzieciństwie, a następnie wzmacniania zachowań agresywnych i negatywnego procesu ich modelowania w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Środowisko szkolne odgrywa również istotną rolę w procesie socjalizacji, a pojawiające się w tym procesie zaburzenia wydatnie przyczyniają się do rodzenia się zachowań agresywnych wśród dzieci.

Życie emocjonalne dziecka na początku okresu szkolnego sprowadza się w zasadzie do żywych reakcji uczuciowych na sytuację, w jakiej w danym momencie uczestniczy. Emocje te są jeszcze słabo kontrolowane. Może pojawić się w tym wieku gwałtowny płacz, złość i gniew. Emocje te wyrażają stosunek dziecka do rzeczywistości w sposób spontaniczny. U dziecka szkolnego interesującym przemianom ulega podstawowa emocja: gniew. Wraz z wiekiem zmniejsza się liczba reakcji strachu, a liczba reakcji gniewu wyraźnie wzrasta.

Agresywność bywa różnie uwarunkowana. Często dziecko może być agresywne, gdyż naśladuje zachowanie innych osób1. Agresywną reakcję na trudności często spotykamy u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Dziecko obarcza winą za swoje niepowodzenia innych ludzi. Zjawisko to nazwane jest ekstrapunitywnością. Dziecko od innych ludzi oczekuje też rozwiązania własnych problemów2.

Najsilniejsze reakcje agresji dziecka wywołane są upokorzeniem przez inne dzieci, brakiem aprobaty z ich strony, poczuciem dominowania nad nim rówieśników. Podstawową przyczyną i terenem agresji są grupy koleżeńskie. Tam najczęściej rodzą się i wyładowują napięcia emocjonalne3.

Szkoła jest miejscem, w którym dzieci spędzają codziennie przynajmniej kilka godzin. Można wskazać kilka obszarów, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla rozwijania, wzmacniania lub wyzwalania na terenie szkoły zachowań agresywnych i przemocy wśród dzieci:

  • Zbyt dużo dzieci w klasach, ograniczona ruchliwość,

  • Czas spędzony głównie w sposób jednostronnie ukierunkowany.

  • Zbyt dużo sytuacji bez możliwości wyboru (np. wycofanie się z grupy).

  • Struktura organizacyjna szkoły (nauka zmianowa, łączenie klas, duża liczebność uczniów w szkole, powodująca anonimowość zarówno uczniów, jak i nauczycieli).

  • Ogólny standard budynku i otoczenia (oświetlenie, poziom hałasu, wystrój pomieszczeń).

  • Niewłaściwa kontrola uczniów.

  • Częste zmiany nauczycieli.

Potężnym czynnikiem agresjotwórczym są mass media4. Treści o agresywnym charakterze stają się okazją do modelowania agresji i wykształcania wzorów zachowań ukierunkowanych na wyrządzanie krzywdy innym, a także rodzi osłabienie norm etycznych i obojętność wobec cudzego cierpienia.

Bardzo ważnym czynnikiem, powodującym agresję lub ją nasilającym, jest pobudzenie emocjonalne. Dzieje się tak dlatego, że silne pobudzenie osłabia poznawczą kontrolę własnego zachowania, a także nasila oddziaływanie prowokacji. Jeżeli prowokacja pojawiła się w tym momencie, gdy sprowokowany przeżywał jeszcze jakieś wcześniejsze napięcie emocjonalne, wówczas tamto pobudzenie dodaje się do pobudzenia wywołanego aktualną prowokacją, a sprowokowany odbiera prowokację jako silniejszą, aniżeli była ona w rzeczywistości, co w konsekwencji prowadzi do silniejszego gniewu i agresji5.

Przejawy agresji w stosunku do ludzi i rzeczy występują dość wcześnie, gdyż już małe dzieci w przypadku kary, braku zainteresowania lub niespełnienia życzenia przez dorosłych, reagują złością i gniewem. W przypadku zlekceważenia takich zachowań u dzieci, w późniejszym życiu może u nich wystąpić i utrwalić się nawyk agresywnego działania. Im dziecko jest młodsze, tym agresja jest bardziej bezpośrednia, gdyż obejmuje zarówno kontakt fizyczny, jak i słowa.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że repertuar zachowań agresywnych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym jest bardzo szeroki. U chłopców dominuje napastliwość fizyczna pod postacią bójek, natomiast u dziewczynek głównie napastliwość słowna. Na skutek ataku słownego lub fizycznego dzieci często reagują odwetem, w podobny sposób do agresora. Za Ryszardem Więckowskim trzeba podkreślić, że dziecko w tym wieku nie analizuje konsekwencji własnych czynów, dlatego tak istotne są oddziaływania wychowawcze i profilaktyczne, prowadzone przez nauczyciela6.

U dzieci spotykamy się z agresją instrumentalną. Jedne dzieci atakują słabsze, zmuszają do uległości. Inne grożą rodzicom, że w razie odmowy spełnienia jego żądań zniszczą określony przedmiot, zdemolują mieszkanie lub popełnią samobójstwo.7

W szkole zachowania agresywne u dzieci przyjmują postać bójek i kłótni z rówieśnikami, krzyku, gróźb, pretensji, przekleństw, nadmiernego krytycyzmu, nieuzasadnionego skarżenia, złośliwych plotek, mściwości przejawianej w stosunku do kolegów. Przedmiotem agresji bywają również osoby dorosłe: nauczyciele, rodzice, znajomi, sąsiedzi, osoby obce. Agresywne zachowanie może przejawiać się okazywaniem jawnej nieufności, przeszkadzaniem nauczycielowi w prowadzeniu lekcji, w odmowie współpracy, biernym oporze aż do jawnego buntu. W młodszym wieku szkolnym dziecko wyraża i rozładowuje napięcie towarzyszące przeżywaniu gniewu pośrednio, aby uniknąć wybuchu, a mimo to dać upust rozdrażnieniu, narosłej irytacji8. Są to więc jakby „okrężne drogi”, ruchy mimiczne i pantomimiczne na tyle łagodne, że najczęściej nie wywołują reakcji ze strony otoczenia. Do takich ruchów wyrazowych, najczęściej obserwowanych, należą zuchwałe spojrzenia, ostentacyjne ziewanie, demonstrowanie, że się nie słucha, o czym mówi osoba wywołująca irytację dziecka, że się nie uważa i nie patrzy tam, gdzie ona tego w danej chwili żąda. Zaliczyć tu możemy takie zachowania, jak rzekomo przypadkowe upuszczanie przedmiotów, aby wywołać mogły hałas, głośne zamykanie książki lub drzwi, uderzanie przyborami o ławkę, itp.9. Agresja bywa też skierowana na inne istoty żywe czy martwe, przyjmując formę znęcania się nad zwierzętami, łamanie roślin, niszczenie lub uszkadzanie przedmiotów stanowiących własność społeczną lub należących do innych osób10.

W młodszym wieku szkolnym spotykamy się z autoagresją – gniewem skierowanym na samego siebie. Czynności agresywne skierowane na samego siebie występują głównie u dzieci niezrównoważonych emocjonalnie i nadmiernie pobudliwych, w postaci uderzania się ręką lub lekkimi przedmiotami w głowę, czy inne części ciała, szczypanie policzków, wyłamywanie palców „ze złości”, połykania ostrych przedmiotów (szpilek agrafek, części żyletek), samookaleczeń, przeważnie w postaci niegroźnych zranień itp. Ten rodzaj gniewu pojawia się, gdy dziecko po przeżytym niepowodzeniu zorientowało się, że mogło postąpić inaczej i zrealizować swój zamiar11.

Agresji należy przeciwdziałać; leży to w obowiązku rodziców, nauczycieli i wszystkich osób pracujących z dziećmi. Nie wolno przechodzić obojętnie wobec problemów nurtujących naszych wychowanków. Każde agresywne dziecko potrzebuje pomocy. Okazane zrozumienie dla słabości dziecka, pomoc w rozwiązaniu jego kłopotów i życzliwość mogą zniwelować zachowania agresywne.

Agresywne zachowania małych dzieci należy dyscyplinować, a nie karać. Nauczyciele dyscyplinujący podkreślają to, co dziecko powinno robić i dają im reguły do naśladownictwa. Zdaniem Małgorzaty Karwowskiej-Struczyk, dyscyplinowanie, w przeciwieństwie do karania, pomaga się zmienić, jest pozytywne, akceptuje asertywne potrzeby dzieci, rozwija myślenie krytyczne oraz pozytywnie wpływa na rozwój społeczno-emocjonalny. Trzeba pamiętać, że „wzmacnianie pozytywne zachowań mieszczących się w obszarze <tak być powinno>, a nie negatywna reakcja na zachowania nieakceptowane, jest bardziej korzystne w procesie kształtowania samodyscypliny”12.

Nauczyciele klas 1–3 mogą wiele zrobić, aby przeciwdziałać agresji. Wśród takich szczegółowych oddziaływań można wymienić: troskę o dobre samopoczucie uczniów w szkole (tworzenie odpowiedniego klimatu, atmosfery i przejawianie odpowiednich postaw przez nauczycieli), współpracę z rodzicami, poznawanie uczniów, ponieważ uczniowie doświadczają również dużej ilości napięcia, stresu i dyskomfortu w szkole, co wynika z istniejącego w niej „od zawsze” przymusu13.

Nauczyciele dzieci najmłodszych powinni także nieustannie poznawać uczniów. Dzięki poznawaniu można identyfikować czynniki ryzyka i czynniki chroniące. Do poznawania uczniów służą właściwie prawie wszystkie metody i techniki badań pedagogicznych14.

Opracowała: mgr Marta Targosz nauczyciel etyki i nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w Szkole Podstawowej nr 3 w Żywcu.

1 Bronfenbrenner U., Czynniki społeczne w rozwoju osobowości, cz. I. Psychologia wychowawcza, 1970, s. 9.

2 Roszkiewicz J., Psychologia rozwojowa dla rodziców. Młodszy wiek szkolny, Wyd. NK, Warszawa 1983, s.103.

3 Tamże, s. 103–104.

4 Dyś M., Wpływ mediów na relacje w rodzinie na podstawie badań w wybranych liceach ogólnokształcących miasta Lublina, Lublin 2007 (mps BKUL).

5 Wojciszke B., Relacje interpersonalne, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, T. III. Strelau J. GWP. Gdańsk 2000, s. 156–160.

6 Więckowski R., Pedagogiczna interpretacja zachowań agresywnych, [w:] „Życie Szkoły” 2002 nr 3, s. 132.

7 Skorny Z., Proces socjalizacji dzieci i młodzieży, PWN, Warszawa 1976, s. 218.

8 Jersild A.T. [w:] Gerstmann S., Rozwój uczuć, Warszawa 1986, s. 178.

9 Gerstmann S. Rozwój uczuć, WSiP, Warszawa 1986, s. 178.

10 Skorny Z. Proces socjalizacji dzieci i młodzieży, PWN, Warszawa 1976, s. 207.

11 Gerstmann S. Rozwój uczuć, WSiP. Warszawa 1986, s. 175.

12 Karwowska-Struczyk M., Dziecko i rówieśnicy w społecznym świecie wczesnej edukacji [w:] Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M. (red.) Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 391.

13 Ratajek Z., Relacje uczeń–nauczyciel w szkole – obszary napięć i współpracy [w:] Agresja i przemoc w szkole. Przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie. Pufal-Struzik I. (red.), Kielce 2007, s. 23.

14 Szyling G., Bronk D., Dyrda J., Poznawanie ucznia [w:] Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M. (red.), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Warszawa 2009, s. 611–612.