Drodzy Czytelnicy

wychowawca | 3 listopada 2020

Drodzy Czytelnicy,

Nauczyciel-wychowawca musi wiedzieć kim jest człowiek-osoba, jaki jest sens i cel ludzkiego życia, co niszczy jego człowieczeństwo. Musi kochać uczniów, zapewniać poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. Ma być wzorem postępowania, przeciwstawiać się relatywizmowi moralnemu, pustce aksjologicznej, kultowi bezmyślnej konsumpcji, postawom hedonistycznym i egoistycznym, a uznawane i głoszone wartości potwierdzać własnym życiem.

Zakres kompetencji składających się na zawód-powołanie nauczyciela jest ogromny. Nauczyciel musi posiadać dojrzałą osobowość i umiejętność nawiązywania szczerych i autentycznych więzi międzyludzkich. Musi troszczyć się o swój rozwój w sferze intelektualnej, zawodowo-społecznej, emocjonalnej, moralnej, duchowo-religijnej. Niezbędna jest wiedza ogólna i przedmiotowa oraz ustawiczne dokształcanie się i doskonalenie. Musi posiadać znajomość zasad, technik, metod, środków i materiałów dydaktycznych. Musi pamiętać, że człowiek jest bytem osobowym, rozumnym, wolnym, społecznym, poznającym samego siebie i świat, bytem potencjalnym. Powinien znać rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny ucznia. Ma reagować ze spokojem, z godnością, potrafić zdystansować się od emocji negatywnych, umieć rozwiązywać konflikty, posiadać umiejętność prowadzenia dialogu. Umieć zmotywować uczniów do nauki, sprawiedliwie oceniać ich postępy w nauce. Posiadać kompetencje informatyczno-medialne, w procesie dydaktycznym korzystać z najnowszych technologii, z platform edukacyjnych. Efektywnie współdziałać i współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami, placówkami oświatowymi. Winien być mentalnie zakorzeniony w historii, tradycji, kulturze polskiej. Kochać pracę z dziećmi i młodzieżą, wspomagać rozwój ucznia-wychowanka, ukazywać życie człowieka w umiłowaniu prawdy, dobra i piękna, rozumieć głęboki sens nauczycielskiego powołania.