Zespół re­dak­cyjny „Wychowawcy”
na spo­tka­niu z Janem Pawłem II


 Ks. Prymas Józef kard. Glemp
przy­jął ze­spół re­dak­cyjny „Wychowawcy”, wy­ra­ził
ra­dość
z roz­woju pi­sma i udzie­lił bło­go­sła­wień­stwa.
Na zdję­ciu (od le­wej): prof. dr hab. J. Kawecki,
o. dr P. Mynarz,
dr J. Winiarski, Ks. Prymas, mgr M. Tota.

re­dak­tor na­czelny: dr Józef Winiarski

za­stępcy re­dak­tora na­czel­nego:
mgr Teresa Król, mgr Maria Tota

se­kre­tarz re­dak­cji: mgr Jolanta Tęcza-Ćwierz

asy­stent ko­ścielny: o. dr Paweł Mynarz OCist.

ze­spół re­dak­cyjny: prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga, prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, dr Wanda Półtawska, dr inż. Antoni Zięba

ko­rekta: Anna Grochowska-Piróg

pre­nu­me­rata:  tel./fax 12 431-07-24
e-mail: redakcja@wychowawca.pl

księ­go­wość:  tel./fax 12 423-04-32
e-mail: ksiegowosc@wychowawca.pl

skład i ła­ma­nie: Degraf s.c.

druk: Eurodruk Kraków Sp. z o.o.

ad­res re­dak­cji:
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3, 31-027 Kraków
tel./fax 12 423-23-24
e-mail: redakcja@wychowawca.pl

wy­dawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.