Ze­spół re­dak­cyj­ny „Wy­cho­waw­cy”
na spo­tka­niu z Ja­nem Paw­łem II


 Ks. Pry­mas Jó­zef kard. Glemp
przy­jął ze­spół re­dak­cyj­ny „Wy­cho­waw­cy”, wy­ra­ził
ra­dość
z roz­wo­ju pi­sma i udzie­lił bło­go­sła­wień­stwa.
Na zdję­ciu (od le­wej): prof. dr hab. J. Ka­wec­ki,
o. dr P. My­narz,
dr J. Wi­niar­ski, Ks. Pry­mas, mgr M. To­ta.

re­dak­tor na­czel­ny: dr Jó­zef Wi­niar­ski

za­stęp­cy re­dak­to­ra na­czel­ne­go:
mgr Ma­ria To­ta, Aga­ta Goł­da

asy­stent ko­ściel­ny: o. dr Pa­weł My­narz OCist.

ze­spół re­dak­cyj­ny: prof. dr hab. inż. An­drzej Fla­ga, prof. dr hab. inż. Ja­nusz Ka­wec­ki, dr Wan­da Pół­taw­ska

ko­rek­ta: Ma­ria Wy­rwa

pre­nu­me­ra­ta:  tel./fax 12 431-07-24
e-ma­il: redakcja@wychowawca.pl

księ­go­wość:  tel./fax 12 423-04-32
e-ma­il: ksiegowosc@wychowawca.pl

skład i ła­ma­nie: De­graf s.c.

druk: Eu­ro­druk Kra­ków Sp. z o.o.

ad­res re­dak­cji:
ul. Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go 18/3, 31-027 Kra­ków
tel./fax 12 423-23-24
e-ma­il: redakcja@wychowawca.pl

wy­daw­ca:
Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców
ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31-142 Kra­ków
NIP: 676-21-68-758

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.