Skąd się wziąłem

Magdalena Kozłowska, Halina Jóźwiak

Konspekt dla klas I–III szkoły pod­sta­wo­wej

Temat: Skąd się wzią­łem

Cele:

 • umie­jęt­ność okre­śle­nia swo­ich cech: jaki je­stem? Jak wy­glą­dam?,
 • umie­jęt­ność po­rów­ny­wa­nia się z in­nymi,
 • zro­zu­mie­nie, że roz­wi­jam się i ro­snę,
 • zro­zu­mie­nie i uświa­do­mie­nie o po­czątku ży­cia czło­wieka,
 • umie­jęt­ność okre­śle­nia sie­bie w do­wol­nym okre­sie swo­jego do­tych­cza­so­wego ży­cia,
 • umie­jęt­ność szu­ka­nia od­po­wie­dzi na nur­tu­jące mnie py­ta­nia.

Metody i formy:

po­ga­danka, roz­mowa z go­ściem – za­pro­szoną mamą, prace pla­styczne, film, „bu­rza mó­zgów”

Materiały:

wi­zy­tówki dla każ­dego dziecka, re­guły wy­pra­co­wane przez klasę (plan­sza), lu­sterka – więk­sze, zdję­cia z okresu nie­mow­lę­cego, ko­lo­rowe pa­ski (5 ko­lo­rów), kartki A-4, kredki, pa­pier pa­kowy, fla­ma­stry, na­gra­nia i ilu­stra­cje z pu­bli­ka­cji Williego Breinholsta: „Jak cało i zdrowo przy­sze­dłem na świat” lub film „Halo! Jestem tu­taj!”, ko­lo­rowe kółka.

Czas: 90 min.

Przebieg za­jęć:

Wprowadzenie:

 • po­wi­ta­nie, za­po­zna­nie z ce­lem i re­gu­łami pracy,
 • przed­sta­wie­nie się / wi­zy­tówki,
 • na­pisz swoje imię (tak jak lu­bisz),
 • na­pisz trzy rze­czy, które naj­bar­dziej lu­bisz w swoim wy­glą­dzie ze­wnętrz­nym.

Zadanie I – Postrzegamy sie­bie

Praca in­dy­wi­du­alna.

Polecenie:

 • przyj­rzyj się so­bie (oglą­da­nie sie­bie w lu­sterku)
 • czy za­wsze taki byłeś/ taka by­łaś, jak wi­dzisz sie­bie dzi­siaj?
 • jak się zmie­niamy i dla­czego?

Zadanie II – Jaki byłem/Jaka by­łam?

Praca gru­powa (dzieci do­bie­rają się w grupy wg ko­lo­rów pa­sków, które roz­dał pro­wa­dzący).

Polecenie:

 • przyj­rzyj­cie się przy­nie­sio­nym przez was zdję­ciom, kogo tam wi­dzi­cie? Czy roz­po­zna­je­cie sie­bie, swo­ich ko­le­gów, ko­le­żanki?
 • praca zbio­rowa (dzieci sie­dzą w kręgu, na środku leżą ubranka z okresu, gdy byli mali, dużo mniejsi).

Polecenie:

 • niech każde z was przy­mie­rzy coś, co wam się po­doba (dzieci przy­mie­rzają ubranka).

Zadanie III – A ja ro­snę…

Praca in­dy­wi­du­alna (dzieci otrzy­mują kartki i kredki).

Polecenie:

 • na­ry­suj i na­pisz jak wyglądałeś/-aś, gdy by­łeś malutki/byłaś ma­lutka.

Praca gru­powa:

Polecenie:

 • do­bierz­cie się w grupy (od­li­cza­nie) i po­dziel­cie się owo­cami swo­jej pracy.

Zadanie IV – „Gdzie są moje ko­rze­nie” – bu­rza mó­zgów

Praca zbio­rowa (dzieci sia­dają w kręgu):

 • wiemy, że ro­śniemy, zmie­niamy się, ale tak na­prawdę, to skąd się wzię­li­śmy na tym świe­cie?
 • co ty wiesz? Co mó­wią inni o tym?

Zadanie V – Skąd się wziąłem/wzięłam?

Praca zbio­rowa

Polecenie:

– po­słu­chaj­cie, co pe­wien młody czło­wiek chce nam po­wie­dzieć o swoim przyj­ściu na świat (na­gra­nia i ilu­stra­cje z ksią­żeczki Williego Breinholsta „Jak cało i zdrowo przy­sze­dłem na świat” lub emi­sja filmu „Halo! Jestem tu­taj!”.

Zadanie VI – Zabawa ru­chowa

Praca zbio­rowa

Polecenie:

 • cho­dzimy na czwo­ra­kach… a te­raz w po­sta­wie sto­ją­cej (zmiany),
 • jak było ła­twiej, szyb­ciej?

Zadanie VII – Mam ro­dzi­ców

Praca zbio­rowa (krąg)

Polecenie:

 • po­słu­chaj­cie te­raz na­szego go­ścia – mamy, która opo­wie nam o swo­jej ra­do­ści z tego, że jest mamą i od­po­wie na wa­sze py­ta­nia.

Konkluzja:

 • Co było dzi­siaj no­wym od­kry­ciem dla cie­bie?
 • Czy było coś, co spra­wiło ci trud­ność?
 • Dlaczego się cie­szy­łeś, kiedy było naj­wię­cej ra­do­ści?

Ewaluacja koń­cowa:

 • Jak się te­raz czu­jesz? Określ swój stan przy po­mocy ko­loru. Dzieci za­bie­rają wg uzna­nia ko­lo­rowe kółka i dzielą się ze wszyst­kimi swoim wy­bo­rem.
Print Friendly
Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.