• Je­że­li bra­ku­je Ci po­my­słów na cie­ka­we za­ję­cia z mło­dzie­żą
  • Je­że­li masz kło­po­ty z opa­no­wa­niem ży­wio­ło­wej kla­sy
  • Je­że­li szu­kasz in­spi­ra­cji, by przy­go­to­wać przed­sta­wie­nie te­atral­ne
  • Je­że­li chcesz po­głę­bić współ­pra­cę z ro­dzi­ca­mi uczniów

– za­pre­nu­me­ruj „Wy­cho­waw­cę”!

Każ­dy nu­mer – to re­ali­za­cja jed­nego z waż­nych te­ma­tów zwią­za­nych
z wy­cho­wa­niem i pro­fi­lak­tyką.

 

Za­mó­wie­nie pre­nu­me­ra­ty:

imię:
na­zwi­sko:
in­sty­tu­cja:
NIP:
uli­ca i nu­mer:
kod pocz­to­wy:
miej­sco­wość:
e-ma­il:
te­le­fon:
licz­ba eg­zem­pla­rzy:
pre­nu­me­ra­ta: rocz­napół­rocz­na
od mie­sią­ca:

Za­po­zna­łem się z klau­zu­lą in­for­ma­cyj­ną o prze­twa­rza­niu da­nych oso­bo­wych przez Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców.

 

Ce­na 1 eg­zem­pla­rza to 9,00 zł:

  • rocz­na pre­nu­me­ra­ta – 99,00 zł (wraz z prze­sył­ką),
  • pół­rocz­na – 54,00 zł (wraz z prze­sył­ką).

Za­mó­wie­nia: tel./fax 12 431-07-24, e-ma­il: prenumerata@wychowawca.pl

Pre­nu­me­ra­ty moż­na do­ko­nać wpła­ca­jąc od­po­wied­nią kwo­tę na ra­chu­nek ban­ko­wy:

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców
ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31-142 Kra­ków
Bank Pe­kao SA: 63 1240 4650 1111 0000 5157 2864

Tu­taj moż­na po­brać druk prze­ka­zu do wpła­ty w ban­ku al­bo na po­czcie.

For­mu­larz za­mó­wie­nia dla szkół i in­sty­tu­cji: plik DOC, plik PDF.

Ze wzglę­du na brak środ­ków fi­nan­so­wych w wie­lu szko­łach, „Wy­cho­waw­ca” jest nie­do­stęp­ny. Moż­li­wa jest pre­nu­me­ra­ta pi­sma za zgo­dą ro­dzi­ców z fun­du­szy Ra­dy Ro­dzi­ców.

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.