• Jeżeli bra­kuje Ci po­my­słów na cie­kawe za­ję­cia z mło­dzieżą
  • Jeżeli masz kło­poty z opa­no­wa­niem ży­wio­ło­wej klasy
  • Jeżeli szu­kasz in­spi­ra­cji, by przy­go­to­wać przed­sta­wie­nie te­atralne
  • Jeżeli chcesz po­głę­bić współ­pracę z ro­dzi­cami uczniów

– za­pre­nu­me­ruj „Wychowawcę”!

Każdy nu­mer – to re­ali­za­cja jed­nego z waż­nych te­ma­tów zwią­za­nych
z wy­cho­wa­niem i pro­fi­lak­tyką.

 

Zamówienie pre­nu­me­raty:

imię:
na­zwi­sko:
in­sty­tu­cja:
NIP:
ulica i nu­mer:
kod pocz­towy:
miej­sco­wość:
e-mail:
te­le­fon:
liczba eg­zem­pla­rzy:
pre­nu­me­rata:  roczna pół­roczna
od mie­siąca:

Cena pre­nu­me­raty 1 eg­zem­pla­rza:

  • roczna pre­nu­me­rata – 79,00 zł (wraz z prze­syłką),
  • pół­roczna – 39,00 zł (wraz z prze­syłką).

Zamówienia: tel./fax 12 431-07-24, e-mail: prenumerata@wychowawca.pl

Prenumeraty można do­ko­nać wpła­ca­jąc od­po­wied­nią kwotę na ra­chu­nek ban­kowy:

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
Bank Pekao SA: 63 1240 4650 1111 0000 5157 2864

Tutaj można po­brać druk prze­kazu do wpłaty w banku albo na po­czcie.

Formularz za­mó­wie­nia dla szkół i in­sty­tu­cji: plik DOC, plik PDF.

Ze względu na brak środ­ków fi­nan­so­wych w wielu szko­łach, „Wychowawca” jest nie­do­stępny. Możliwa jest pre­nu­me­rata pi­sma za zgodą ro­dzi­ców z fun­du­szy Rady Rodziców.

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.