12/2011 Do­ra­sta­nie do war­to­ści

okladka_12-2011Całe życie człowieka to realizowanie wartości, które pomagają wydobyć z osoby pełnię człowieczeństwa. Do wartości dojrzewa się i dorasta stopniowo. Wartościami duchowymi nie można być obdarowanym, nie można też ich otrzymać. W świat wartości wprowadza rodzina, szkoła, Kościół, rówieśnicy, środki społecznego przekazu, Internet. Dziecko zdobywa wiedzę o wartościach obserwując osoby z najbliższego otoczenia, oceniając stosunek innych osób do niego i do otaczającej rzeczywistości. Wyrabia sobie pogląd na to, co w życiu jest ważne, cenne, jaki styl życia jest urzeczywistnieniem przyjętego systemu wartości. Stopniowo uczy się myśleć według wartości, żyć wartościami. Pojęcie wartości jest różnie definiowane. Wartość to nasze przekonania, postawy, zachowania – to coś dla nas ważnego, cennego. Najczęściej wymieniane kategorie wartości to: biologiczne, ekonomiczne, psychiczne, społeczne, duchowe. Istnieją różne systemy wartości. Przyjęta hierarchia wartości określa nasz stosunek do drugiego człowieka, do otaczającego świata, Boga. Z reguły hierarchia wartości (od najniższych do najwyższych) jest następująca: wartości hedonistyczne – przyjemnościowe, utylitarne – przynoszące korzyści, witalne – troska o życie i zdrowie, intelektualne – wiedza i dobra kulturowe, duchowe – miłość i Bóg jest najwyższą wartością. Czytaj dalej

04/2010 Dziec­ko wo­bec war­to­ści

okladka_04-2010Człowiek żyje wśród wartości. Wartości absorbują nasze myśli, kształtują nasze postawy, nadają kierunek naszym dążeniom i czynom. Kształtują relacje międzyludzkie, pozwalają oceniać postawy i uczynki innych. Wartości bliskie i znaczące potwierdzamy swoim życiem, promujemy je w swoim środowisku. Chcę mówić prawdę i słyszeć prawdę, postępować sprawiedliwie i sprawiedliwości doświadczać, chcę być życzliwym, szanować godność drugiego itp. Możemy dzieciom wiele mówić o wartościach, ale żyć nimi nauczymy tylko dając przykład, przez życie zgodne z głoszonymi wartościami. Dziecko wchodzi w świat wartości poprzez obserwację, naśladowanie, akceptację. Nie słowa, wydawane polecenia, ale postępowanie osób znaczących dla dziecka jest drogą do świata wartości. Dziecko przyjmując wartości buduje siebie, kontroluje swoje postępowanie, wie, skąd wynikają pewne ograniczenia. Nie wystarczy powiedzieć dziecku „źle zrobiłeś”. Ono musi wiedzieć, dlaczego jego zachowanie było naganne i jak w tym przypadku należało postąpić. Dziecko trzeba uczyć oceniania własnego postępowania, umiejętności, wartościowania. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.