07-08/2014 Pro­ble­my ro­dzi­ny

okladka_07-08-2014 Rodzina to najważniejsza grupa społeczna, w której przychodzimy na świat i z którą czujemy się złączeni przez całe życie. Stanowi ona naturalne i niezastąpione środowisko opiekuńczo-wychowawcze, jest najlepszym przekaźnikiem norm postępowania, wartości i kultury, ma wpływ na nasze aspiracje, styl i jakość naszego życia. Rodzina jako wspólnota życia i miłości, wypełniająca prawidłowo funkcje należące do jej kompetencji, jest wielkim społecznym dobrem, które trzeba ochraniać i wspomagać. W obecnych czasach wiele rodzin boryka się z różnorodnymi problemami. Bezrobocie, niskie płace, wzrost kosztów utrzymania i kształcenia powoduje zubożenie wielu rodzin. Zagrożenie stanowią uzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz przemoc. Migracja zarobkowa staje się przyczyną rozpadu więzi emocjonalnych w rodzinie. Upada autorytet rodziców. Czytaj dalej

10/2012 Au­to­ry­tet w wy­cho­wa­niu

okladka_10-2012 Żyjemy w czasach prymatu wartości materialnych nad wartościami duchowymi. Konsumpcja, sukces, gromadzenie dóbr materialnych jest ważniejsze od zabiegania o dobra kulturalno-duchowe. Młodzi ludzie mają zafałszowany obraz świata, chcą żyć bezproblemowo, wszystko im się należy. Często nie wiedzą, że do rozwoju osobowego niezbędny jest systematyczny wysiłek, że trzeba żyć w prawdzie i uczciwości, a za podejmowane decyzje i działania ponosimy odpowiedzialność. Kapitalne znaczenie w procesie wzrastania młodego człowieka ma przykład osób znaczących, które wprowadzają w świat fundamentalnych wartości, zasad moralnych, uczą życia. Młody człowiek szuka wzorów do naśladowania, klarownych osobowości, punktów odniesienia. Pierwszymi wychowawcami z ogromnym autorytetem są rodzice, którzy troszczą się o wielostronny rozwój dziecka, kształtują umysł i serce, są drogowskazem w codziennym postępowaniu. Gdy dziecko idzie do szkoły, autorytetem staje się nauczyciel. Autorytet buduje się poprzez zainteresowanie sprawami dziecka, wyjaśnianiem zasad postępowania, życzliwością, wysokimi kompetencjami dydaktycznymi i wychowawczymi. Czytaj dalej

03/2012 Wy­cho­wa­nie w ro­dzi­nie

okladka_03-2012 Najodpowiedniejszym środowiskiem wychowawczym dla dziecka jest rodzina. Droga życiowa człowieka zależy od relacji panujących w rodzinie, zaangażowania rodziców we wspomaganie rozwoju dziecka, od przekazywania dzieciom wartości, które nadają prawdziwy sens istnieniu. Rodzice mają niezbywalne prawo do wychowania i wykształcenia dzieci. Wtym procesie wyzwalają w nich dobro i wprowadzają w świat wartości. Ważny tu jest rozum i serce, miłość i dobry przykład. Słowa jedynie pouczają, są tylko komentarzem do postępowania, do urzeczywistniania głoszonych wartości. Obecnie obserwuje się lekceważenie trwałości małżeństwa, pełnej rodziny czy rodziny wielodzietnej. Niepokoi częsta utrata więzi. Członkowie rodziny mieszkają razem, ale każdy osobno, rodzice mają mało czasu dla dzieci i coraz mniej z nimi rozmawiają. W wychowaniu ważne jest poczucie bezpieczeństwa dzieci, roztropne zaspokajanie potrzeb, wychowywanie w przekonaniu, że mają swoje prawa, ale także określone zadania i obowiązki. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.