04/2012 Ka­te­che­za w szko­le

okladka_04-2012 W procesie ewangelizacji istotną rolę pełni katechizacja, która prowadzi do Chrystusa, umacnia wiarę, uczy bezinteresownego angażowania się na rzecz drugiej osoby i na rzecz wspólnoty, w której żyjemy. Przynależność do Kościoła zobowiązuje do przekazywania wiedzy religijnej, dawania dobrego przykładu, wprowadzania w świat wartości. Formacja chrześcijańska obejmuje najważniejsze sfery naszego życia, a znajomość Pisma Świętego, uczestnictwo w liturgii, przykłady życia według chrześcijańskich wartości ukazują sens życia człowieka. Prowadzenie zajęć w ramach katechezy szkolnej jest zadaniem odpowiedzialnym i trudnym. Aby katecheta dobrze katechizował, musi być człowiekiem żywej wiary i z pasją ją przekazywać. Musi wkładać wiele wysiłku i pomysłowości, aby lekcje religii były interesujące i pożyteczne. Musi ukazywać prawdy wiary jako związane z życiem, a swoją postawą ma wzbudzać entuzjazm dla świata wartości. Powinien nadawać kierunek życiu młodego człowieka. W nauczaniu religii ważny jest właściwy dobór metod pracy, form prowadzenia zajęć, środków dydaktycznych. Do młodego pokolenia łatwiej dotrzeć poprzez środki społecznego przekazu, komunikację medialną. Współczesna katecheza w szerokim zakresie korzysta z internetowych platform edukacyjnych, prezentacji multimedialnych, materiałów o wysokich walorach merytorycznych i artystycznych. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.