12/2014 Tra­dy­cja i kul­tu­ra

okladka_12-2014 Podtrzymywanie kultury i tradycji, kultywowanie autentycznych wartości to jedno z najważniejszych zadań rodziny, szkoły – nas wszystkich. Kolejne pokolenia mają obowiązek przekazywania następcom tego, czego nauczyły się od dziadków i ojców. Rodzina jest skarbnicą i przekazicielem zwyczajów i obyczajów, inicjuje uczestnictwo młodego człowieka w kulturze. Utrwalona w pamięci zbiorowej, ceniona przez pokolenia tradycja, dzieła artystyczne i naukowe powinny silnie oddziaływać na młode pokolenie. Kultura i tradycja odgrywa ważną rolę w wychowaniu moralnym, kulturalnym, patriotycznym – to element wiążący rodzinę, grupy społeczne, naród. Kultura, tradycja i obyczaje określają nasze zachowanie, są nieodzownym składnikiem naszego istnienia. Współczesna cywilizacja, nastawiona na hedonizm i konsumpcję, zrywa z kulturą pamięci. Ale tradycji nie da się zastąpić czymś nowym, lepszym. Nie może być też przeciwieństwem dla nowoczesności, bo nowoczesność, która pomija tradycję, prowadzi do odrzucenia wartości, czyni człowieka kosmopolitą. Żyjemy w odhumanizowanej rzeczywistości. Relacje międzyludzkie sprowadzają się do elektronicznej komunikacji, kontakty są anonimowe, pozbawione etycznego wymiaru. Czytaj dalej

05/2008 Wpro­wa­dzać do kul­tu­ry

okladka_05-2008Wprowadzanie w świat wartości, kultury i sztuki rozpoczyna się w domu rodzinnym, następnie wspierane jest przez szkołę oraz instytucje kultury. Te środowiska wychowawcze mają uwrażliwiać młodego człowieka na dobro, prawdę, piękno. Troszczyć się nie tylko o rozwój umysłowy, ale kształtować i rozwijać zdolności i zainteresowania kulturalne, artystyczne. Młody człowiek powinien mieć możliwość odkrywania własnych zdolności i talentów, ich rozwijania, mieć kontakt z dziełami sztuki, mieć czas na ciszę, na refleksję, na dostrzeganie piękna w sobie i wokół siebie. Doskonałą formą uczestnictwa w kulturze jest czytelnictwo. Dlatego biblioteka szkolna, nauczyciele powinni dokładać starań do rozwijania zainteresowań czytelniczych uczniów. Istotną rolę we wprowadzaniu w kulturę odgrywa wydawanie gazetki szkolnej, które uczy odpowiedzialności za słowo, wrażliwości na to, co się wokół nas dzieje, czy też wpływania na opinię społeczną. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.