03/2013 Cy­wi­li­za­cja ży­cia

okladka_##-#### Człowiek zajmuje wyjątkowe miejsce na Ziemi. W swojej istocie jednoczy świat materialny i świat duchowy, jest bytem fizyczno-duchowym. Nie jest czymś, ale kimś – posiada godność osoby, a jego życie jest bezcenną wartością, którą należy ochraniać od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Ta podstawowa wartość – świętość życia – jest w naszych czasach zagrożona. Istnieje potrzeba budowania cywilizacji życia i miłości, obrony wartości, godności i świętości życia ludzkiego. W szerzeniu tej cywilizacji ogromną rolę odegrał Jan Paweł II, budują ją obrońcy życia zorganizowani w ruchu pro-life oraz organizatorzy Marszów za Życiem, w których uczestniczą setki tysięcy osób. O randze obrony życia w czasach współczesnych świadczy ustanowienie przez Kościół dnia 25 marca Dniem Świętości Życia Ludzkiego. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił dzień 24 marca Narodowym Dniem Życia, który jest obchodzony corocznie. Zasługą społecznego nauczania Kościoła oraz działalności obrońców życia jest wzrost poszanowania i okazywania wdzięczności za życie. Czytaj dalej
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.