12/2009 Dom rodzinny

okladka_12-2009Dom ro­dzinny ma wielki wpływ na na­sze ży­cie. Tu roz­po­czyna się piel­grzymka ży­cia, dzie­le­nie się mi­ło­ścią, dzie­le­nie się sobą. Dom za­pew­nia po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa, stwa­rza wa­runki do za­cho­wań pro­spo­łecz­nych, uczy żyć z in­nymi i dla in­nych, uczy sza­cunku dla dru­giego czło­wieka.

Rodzina trwała i szczę­śliwa two­rzy cie­płą at­mos­ferę domu. W ta­kiej ro­dzi­nie jest ser­deczny i ra­cjo­nalny sto­su­nek ro­dzi­ców do dziecka, pa­nuje at­mos­fera za­ufa­nia i otwar­to­ści, jest czas dla dziecka, na za­in­te­re­so­wa­nie się jego spra­wami. Rodzice są cier­pliwi, wy­ka­zują zro­zu­mie­nie pro­ble­mów dziecka, uczą je sa­mo­dziel­no­ści, od­po­wie­dzial­no­ści, wiary we wła­sne siły, trosz­czą się o wy­cho­wa­nie i wy­kształ­ce­nie.

Atmosferę domu ro­dzin­nego prze­no­simy w ży­ciu do­ro­słym na swoją ro­dzinę, bu­du­jąc po­czu­cie wła­snej toż­sa­mo­ści i prze­strzeni ży­cio­wej. W domu ro­dzin­nym za­spo­ka­jamy po­trzebę by­cia z in­nymi, kształ­tu­jemy swoją oso­bo­wość, sys­tem war­to­ści, roz­po­czy­namy wy­cho­wa­nie re­li­gijne. Nikt i nic nie za­stąpi domu ro­dzin­nego, tu wszystko się za­czyna.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 12-20093 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • ks. prof. Jan Śledzianowski
  Rodzina wie­lo­dzietna
 • Joanna Skura
  Dialog po­ko­leń
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Czas na­zna­czony wspo­mnie­niami
 • Marta Szymańska
  Senior w ro­dzi­nie
 • ks. Marek Dziewiecki
  Miejsce świę­to­ści
 • Daria Becker−Pestka
  Młodzi Polacy o ro­dzi­nie
 • Alina Kowalska−Pietrzyk
  Nasz dom
 • Lucyna Grelak
  Kupić mi­łość (list)
 • Jadwiga Mazur
  Przestają wy­cho­wy­wać…
 • Jolanta Maksym
  Budować na skale
 • Ewa Sowa
  Patologie spo­łeczne mło­dzieży
 • Małgorzata Wyjadłowska
  Moje małe Betlejem
 • Beata Loch
  Dom ro­dzinny (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze)
 • Renata Dulian
  News (klucz do ję­zyka)
 • Anna Powideł
  Wiedzieć jak
 • Apel 100 na­ukow­ców do pol­skich par­la­men­ta­rzy­stów w spra­wie pro­ce­dury „in vi­tro” i na­pro­tech­no­lo­gii

Okładka: www.sxc.hu

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.