12/2009 Dom ro­dzin­ny

okladka_12-2009Dom ro­dzin­ny ma wiel­ki wpływ na na­sze ży­cie. Tu roz­po­czy­na się piel­grzym­ka ży­cia, dzie­le­nie się mi­ło­ścią, dzie­le­nie się so­bą. Dom za­pew­nia po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa, stwa­rza wa­run­ki do za­cho­wań pro­spo­łecz­nych, uczy żyć z in­ny­mi i dla in­nych, uczy sza­cun­ku dla dru­gie­go czło­wie­ka.

Ro­dzi­na trwa­ła i szczę­śli­wa two­rzy cie­płą at­mos­fe­rę do­mu. W ta­kiej ro­dzi­nie jest ser­decz­ny i ra­cjo­nal­ny sto­su­nek ro­dzi­ców do dziec­ka, pa­nu­je at­mos­fe­ra za­ufa­nia i otwar­to­ści, jest czas dla dziec­ka, na za­in­te­re­so­wa­nie się je­go spra­wa­mi. Ro­dzi­ce są cier­pli­wi, wy­ka­zu­ją zro­zu­mie­nie pro­ble­mów dziec­ka, uczą je sa­mo­dziel­no­ści, od­po­wie­dzial­no­ści, wia­ry we wła­sne si­ły, trosz­czą się o wy­cho­wa­nie i wy­kształ­ce­nie.

At­mos­fe­rę do­mu ro­dzin­ne­go prze­no­si­my w ży­ciu do­ro­słym na swo­ją ro­dzi­nę, bu­du­jąc po­czu­cie wła­snej toż­sa­mo­ści i prze­strze­ni ży­cio­wej. W do­mu ro­dzin­nym za­spo­ka­ja­my po­trze­bę by­cia z in­ny­mi, kształ­tu­je­my swo­ją oso­bo­wość, sys­tem war­to­ści, roz­po­czy­na­my wy­cho­wa­nie re­li­gij­ne. Nikt i nic nie za­stą­pi do­mu ro­dzin­ne­go, tu wszyst­ko się za­czy­na.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 12-20093 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • ks. prof. Jan Śle­dzia­now­ski
  Ro­dzi­na wie­lo­dziet­na
 • Jo­an­na Sku­ra
  Dia­log po­ko­leń
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Czas na­zna­czo­ny wspo­mnie­nia­mi
 • Mar­ta Szy­mań­ska
  Se­nior w ro­dzi­nie
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Miej­sce świę­to­ści
 • Da­ria Becker−Pestka
  Mło­dzi Po­la­cy o ro­dzi­nie
 • Ali­na Kowalska−Pietrzyk
  Nasz dom
 • Lu­cy­na Gre­lak
  Ku­pić mi­łość (list)
 • Ja­dwi­ga Ma­zur
  Prze­sta­ją wy­cho­wy­wać…
 • Jo­lan­ta Mak­sym
  Bu­do­wać na ska­le
 • Ewa So­wa
  Pa­to­lo­gie spo­łecz­ne mło­dzie­ży
 • Mał­go­rza­ta Wy­ja­dłow­ska
  Mo­je ma­łe Be­tle­jem
 • Be­ata Loch
  Dom ro­dzin­ny (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze)
 • Re­na­ta Du­lian
  News (klucz do ję­zy­ka)
 • An­na Po­wi­deł
  Wie­dzieć jak
 • Apel 100 na­ukow­ców do pol­skich par­la­men­ta­rzy­stów w spra­wie pro­ce­du­ry „in vi­tro” i na­pro­tech­no­lo­gii

Okład­ka: www.sxc.hu

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.