11/2019 Roz­mo­wa z dziec­kiem o śmier­ci

okladka_11-2019

W uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych, w dniu wspo­mnie­nia wszyst­kich wier­nych zmar­łych pa­mię­ta­my o na­szych bli­skich, któ­rzy ode­szli do wiecz­no­ści. Sto­jąc przy gro­bach mo­dli­my się o wiecz­ną szczę­śli­wość dla zmar­łych, przy­wo­łu­je­my ich w na­szej pa­mię­ci, za­pa­la­my zni­cze, skła­da­my kwia­ty.

Śmierć jest obec­nie te­ma­tem ta­bu, a jest to te­mat waż­ny, bo wszy­scy zmie­rza­my tą sa­mą dro­gą, od na­ro­dze­nia ku śmier­ci. To prze­mi­ja­nie ma sens, bo­wiem śmierć jest koń­cem ziem­skiej piel­grzym­ki czło­wie­ka, ale nie jest uni­ce­stwie­niem – jest przej­ściem z per­spek­ty­wą ży­cia wiecz­ne­go.

Śmierć w ro­dzi­nie jest bar­dzo trud­nym prze­ży­ciem. Kie­dy stra­ci­my ko­goś bli­skie­go od­czu­wa­my naj­sil­niej­szy żal, smu­tek, po­czu­cie ogrom­nej stra­ty. Naj­sil­niej ro­dzi­ce prze­ży­wa­ją śmierć dziec­ka, po­dob­nie jest po stra­cie współ­mał­żon­ka. Dla osób do­tknię­tych ża­ło­bą waż­ne jest zro­zu­mie­nie i wspar­cie oraz obec­ność lu­dzi god­nych za­ufa­nia i chęt­nych do po­mo­cy.

Na­le­ży roz­ma­wiać z dzieć­mi o śmier­ci, a po stra­cie bli­skiej oso­by trze­ba dać dziec­ku czas na ża­ło­bę, na płacz, na uze­wnętrz­nie­nie swo­je­go bó­lu. Roz­mo­wa mu­si być do­sto­so­wa­na do wie­ku i moż­li­wo­ści per­cep­cyj­nych dziec­ka. Te­mat śmier­ci do­ty­ka każ­de­go z nas, nie mo­że być wy­ma­zy­wa­ny z prze­strze­ni na­sze­go ży­cia.

Od bie­żą­ce­go nu­me­ru wpro­wa­dza­my zmia­ny w mie­sięcz­ni­ku „Wy­cho­waw­ca”. Tek­sty do­ty­czą­ce te­ma­tu nu­me­ru bę­dą obej­mo­wa­ły oko­ło 10 stron. Po­ja­wią się no­we dzia­ły oraz ru­bry­ki au­tor­skie: dział do­ty­czą­cy te­ma­ty­ki li­stów na­de­sła­nych do re­dak­cji, na któ­re bę­dzie udzie­lać od­po­wie­dzi pe­da­gog-psy­cho­te­ra­peu­ta, dział hi­sto­rycz­ny, wy­wia­dy, z no­tat­ni­ka pa­ste­rza, re­cen­zje, cykl ar­ty­ku­łów o ko­mu­ni­ka­cji in­ter­per­so­nal­nej, kon­spek­ty za­jęć wy­cho­waw­czych, pro­fi­lak­tycz­nych, sce­na­riu­sze te­atral­ne, za­gro­że­nia cy­ber­świa­ta, syl­wet­ka na­uczy­cie­la z pa­sją oraz bi­blio­gra­fia do te­ma­tu nu­me­ru. Bę­dą rów­nież in­for­ma­cje o or­ga­ni­za­cjach uczniow­skich i mło­dzie­żo­wych oraz do­nie­sie­nia o cie­ka­wych wy­da­rze­niach, kon­kur­sach i ini­cja­ty­wach ze szkół.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 11-20193 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

te­mat nu­me­ru

 • Ro­dzi­na w sta­nie cier­pie­nia to­tal­ne­go
 • Dziec­ko wo­bec nie­ule­czal­nej cho­ro­by i śmier­ci
 • Jak roz­ma­wiać o śmier­ci dziec­ka z ucznia­mi
 • Jak roz­ma­wiać z dziec­kiem o śmier­ci?

roz­mo­wa mie­sią­ca

 • Pa­pież Fran­ci­szek da­wał mo­im cór­kom sło­dy­cze
 • Biu­le­tyn Kra­jo­we­go Dusz­pa­ster­stwa Na­uczy­cie­li
 • Wo­bec prze­mi­ja­nia. Spór o wol­ność i czło­wie­ka

wo­kół ko­mu­ni­ka­cji

 • Szklan­ka do po­ło­wy pu­sta czy peł­na?

hi­sto­ria

 • Pa­tron pa­pie­ża Po­la­ka

te­ka prak­ty­ka

 • Mar­twię się, i co da­lej?

te­ka prak­ty­ka

 • Las je­sie­nią

Fot. na okład­ce: unslpash.com/Annie Spratt

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.