11/2009 Techniki nauczania

okladka_11-2009Za kształ­to­wa­nie wła­ści­wej po­stawy dziecka do obo­wiąz­ków szkol­nych i do po­no­sze­nia od­po­wie­dzial­no­ści za wła­sny roz­wój od­po­wiada dom ro­dzinny oraz szkoła.

Jak wspo­ma­gać wszech­stronny roz­wój mło­dego czło­wieka? Jak za­pew­nić stały po­stęp w zdo­by­wa­niu przez każ­dego ucznia wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści, za­pi­sa­nych w pod­sta­wie kształ­ce­nia ogól­nego? Jak sku­tecz­nie mo­bi­li­zo­wać dziecko do ucze­nia się i jaki przy­jąć spo­sób ucze­nia, aby na­uka szkolna była fa­scy­nu­jąca, cie­kawa i do­sto­so­wana do kon­kret­nego ucznia? Nauczanie wer­balne, en­cy­klo­pe­dyczne ma złą opi­nię, a na­ucza­nie eksperymentalno−problemowe wy­maga od­po­wied­nich wa­run­ków i jest cza­so­chłonne. Język ob­razu moc­niej prze­ma­wia do mło­dego czło­wieka, dla­tego w dy­dak­tyce wy­ko­rzy­stuje się me­todę ob­ser­wa­cji i do­świad­czeń, ko­rzy­sta się z po­mocy dy­dak­tycz­nych i urzą­dzeń tech­nicz­nych, w któ­rych do­mi­nu­ją­cym prze­ka­zem jest ob­raz – pro­jek­tor mul­ti­me­dialny, ta­blica in­te­rak­tywna, plat­forma edu­ka­cyjna, film itd. Uczeń po­wi­nien wi­dzieć, ro­bić, mó­wić, czy­tać, sły­szeć daną in­for­ma­cję o świe­cie, bo to za­pewni trwal­sze jej za­pa­mię­ta­nie.

Żyjemy w spo­łe­czeń­stwie opar­tym na wie­dzy, w spo­łe­czeń­stwie prze­kazu elek­tro­nicz­nego. Nauczanie i ucze­nie się mu­szą być od­po­wied­nie do no­wych wy­mo­gów i tech­nicz­nych moż­li­wo­ści.

Lekcje po­winny być in­te­re­su­jące, bu­dzić za­cie­ka­wie­nie świa­tem, a uczeń wi­nien mieć świa­do­mość celu oma­wia­nych te­ma­tów i na­by­wa­nych umie­jęt­no­ści. Przerabiany ma­te­riał nie może być nie­zro­zu­miały, znie­chę­ca­jący do dal­szej na­uki.

Stwarzajmy na­szym uczniom szansę osią­gnię­cia suk­cesu szkol­nego, za­chę­cajmy do po­dej­mo­wa­nia ko­lej­nych prób po­zna­wa­nia no­wych wia­do­mo­ści za po­mocą no­wo­cze­snych na­rzę­dzi, roz­wi­jajmy zdol­no­ści i kształ­tujmy trwałe za­in­te­re­so­wa­nia po­znaw­cze.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 11-20093 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Mariona Łaguna
  Metody ak­ty­wi­zu­jące. Szkolna dy­dak­tyka i praca z grupą
 • Krystyna Merska
  Mój styl ucze­nia się
 • Piotr Kowalczuk
  Od tam−tamów do Gadu−Gadu
 • Dariusz Hryciuk
  Film na ka­te­che­zie
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Wiedza świę­tych
 • Bożenna Kulikowska
  Metody warsz­ta­towe w pracy pe­da­go­gicz­nej
 • ks. Marek Dziewiecki
  Jak roz­ma­wiać z dziec­kiem o śmierci?
 • Maria Mojzesowicz
  Świętych ob­co­wa­nie
 • Grażyna Komarzyniec
  Śmierć nad­cho­dzi znie­nacka
 • Barbara Buczek
  Twórcze ćwi­cze­nia
 • Maria Fortuna−Sudor
  Aby lek­cje były za krót­kie
 • Ewa Stojak−Ślęczek
  Pokonanie ba­rier
 • Elżbieta Trojan
  Aktywizujące me­tody na­ucza­nia w pracy na­uczy­ciela. Zestawienie bi­blio­gra­ficzne
 • Ewa Gryzło
  Kapelusze my­ślowe Edwarda de Bono
 • Elżbieta Trojan
  Jak roz­wi­jać twór­cze my­śle­nie? Zestawienie bi­blio­gra­ficzne
 • Mieczysław Biernat
  Pomóż mi!
 • Iwona Bernatowicz
  „Moja i Twoja na­dzieja”. Scenariusz dla gim­na­zjum i szkoły po­nad­gim­na­zjal­nej
 • Renata Dulian
  Billboard (klucz do ję­zyka)
 • Jolanta Tęcza−Ćwierz
  Szansa na zdrowe dziecko

Okładka i zdję­cia w nu­me­rze za: www.sxc.hu

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.