11/2009 Tech­ni­ki na­ucza­nia

okladka_11-2009Za kształ­to­wa­nie wła­ści­wej po­sta­wy dziec­ka do obo­wiąz­ków szkol­nych i do po­no­sze­nia od­po­wie­dzial­no­ści za wła­sny roz­wój od­po­wia­da dom ro­dzin­ny oraz szko­ła.

Jak wspo­ma­gać wszech­stron­ny roz­wój mło­de­go czło­wie­ka? Jak za­pew­nić sta­ły po­stęp w zdo­by­wa­niu przez każ­de­go ucznia wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści, za­pi­sa­nych w pod­sta­wie kształ­ce­nia ogól­ne­go? Jak sku­tecz­nie mo­bi­li­zo­wać dziec­ko do ucze­nia się i ja­ki przy­jąć spo­sób ucze­nia, aby na­uka szkol­na by­ła fa­scy­nu­ją­ca, cie­ka­wa i do­sto­so­wa­na do kon­kret­ne­go ucznia? Na­ucza­nie wer­bal­ne, en­cy­klo­pe­dycz­ne ma złą opi­nię, a na­ucza­nie eksperymentalno−problemowe wy­ma­ga od­po­wied­nich wa­run­ków i jest cza­so­chłon­ne. Ję­zyk ob­ra­zu moc­niej prze­ma­wia do mło­de­go czło­wie­ka, dla­te­go w dy­dak­ty­ce wy­ko­rzy­stu­je się me­to­dę ob­ser­wa­cji i do­świad­czeń, ko­rzy­sta się z po­mo­cy dy­dak­tycz­nych i urzą­dzeń tech­nicz­nych, w któ­rych do­mi­nu­ją­cym prze­ka­zem jest ob­raz – pro­jek­tor mul­ti­me­dial­ny, ta­bli­ca in­te­rak­tyw­na, plat­for­ma edu­ka­cyj­na, film itd. Uczeń po­wi­nien wi­dzieć, ro­bić, mó­wić, czy­tać, sły­szeć da­ną in­for­ma­cję o świe­cie, bo to za­pew­ni trwal­sze jej za­pa­mię­ta­nie.

Ży­je­my w spo­łe­czeń­stwie opar­tym na wie­dzy, w spo­łe­czeń­stwie prze­ka­zu elek­tro­nicz­ne­go. Na­ucza­nie i ucze­nie się mu­szą być od­po­wied­nie do no­wych wy­mo­gów i tech­nicz­nych moż­li­wo­ści.

Lek­cje po­win­ny być in­te­re­su­ją­ce, bu­dzić za­cie­ka­wie­nie świa­tem, a uczeń wi­nien mieć świa­do­mość ce­lu oma­wia­nych te­ma­tów i na­by­wa­nych umie­jęt­no­ści. Prze­ra­bia­ny ma­te­riał nie mo­że być nie­zro­zu­mia­ły, znie­chę­ca­ją­cy do dal­szej na­uki.

Stwa­rzaj­my na­szym uczniom szan­sę osią­gnię­cia suk­ce­su szkol­ne­go, za­chę­caj­my do po­dej­mo­wa­nia ko­lej­nych prób po­zna­wa­nia no­wych wia­do­mo­ści za po­mo­cą no­wo­cze­snych na­rzę­dzi, roz­wi­jaj­my zdol­no­ści i kształ­tuj­my trwa­łe za­in­te­re­so­wa­nia po­znaw­cze.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 11-20093 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Ma­rio­na Ła­gu­na
  Me­to­dy ak­ty­wi­zu­ją­ce. Szkol­na dy­dak­ty­ka i pra­ca z gru­pą
 • Kry­sty­na Mer­ska
  Mój styl ucze­nia się
 • Piotr Ko­wal­czuk
  Od tam−tamów do Gadu−Gadu
 • Da­riusz Hry­ciuk
  Film na ka­te­che­zie
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Wie­dza świę­tych
 • Bo­żen­na Ku­li­kow­ska
  Me­to­dy warsz­ta­to­we w pra­cy pe­da­go­gicz­nej
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Jak roz­ma­wiać z dziec­kiem o śmier­ci?
 • Ma­ria Moj­ze­so­wicz
  Świę­tych ob­co­wa­nie
 • Gra­ży­na Ko­ma­rzy­niec
  Śmierć nad­cho­dzi znie­nac­ka
 • Bar­ba­ra Bu­czek
  Twór­cze ćwi­cze­nia
 • Ma­ria Fortuna−Sudor
  Aby lek­cje by­ły za krót­kie
 • Ewa Stojak−Ślęczek
  Po­ko­na­nie ba­rier
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Ak­ty­wi­zu­ją­ce me­to­dy na­ucza­nia w pra­cy na­uczy­cie­la. Ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne
 • Ewa Gry­zło
  Ka­pe­lu­sze my­ślo­we Edwar­da de Bo­no
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Jak roz­wi­jać twór­cze my­śle­nie? Ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne
 • Mie­czy­sław Bier­nat
  Po­móż mi!
 • Iwo­na Ber­na­to­wicz
  „Mo­ja i Two­ja na­dzie­ja”. Sce­na­riusz dla gim­na­zjum i szko­ły po­nad­gim­na­zjal­nej
 • Re­na­ta Du­lian
  Bil­l­bo­ard (klucz do ję­zy­ka)
 • Jo­lan­ta Tęcza−Ćwierz
  Szan­sa na zdro­we dziec­ko

Okład­ka i zdję­cia w nu­me­rze za: www.sxc.hu

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.