09/2010 Mo­ty­wa­cja uczniów do na­uki

okladka_09-2010Dziec­ko roz­po­czy­na­ją­ce na­ukę szkol­ną ma we­wnętrz­ną mo­ty­wa­cję do zdo­by­wa­nia no­wych wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści. Naj­chęt­niej uczy się te­go, co jest in­te­re­su­ją­ce, co mu jest po­trzeb­ne „tu i te­raz”.

Więk­szość wie­dzy i umie­jęt­no­ści zdo­by­wa­nych w szko­le bę­dzie jed­nak przy­dat­na do­pie­ro w ży­ciu do­ro­słym. Ucznio­wie róż­nią się zdol­no­ścia­mi i za­in­te­re­so­wa­nia­mi. Dla­te­go na­ucza­nie szkol­ne trze­ba do­sto­so­wy­wać do in­dy­wi­du­al­nych moż­li­wo­ści in­te­lek­tu­al­nych uczniów.

Trze­ba od­cho­dzić od na­uczy­ciel­skie­go mo­no­lo­gu, na­ucza­nia wer­bal­ne­go a prze­pro­wa­dzać wię­cej do­świad­czeń, pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nych, uczyć tech­nik ucze­nia się, wię­cej trosz­czyć się o roz­wój po­my­sło­wo­ści i wy­ko­rzy­sty­wać zdol­no­ści twór­cze uczniów.

Waż­ną ro­lę w pod­trzy­ma­niu uczniow­skiej mo­ty­wa­cji od­gry­wa po­sta­wa na­uczy­cie­la, czy lu­bi swój za­wód i czy jest za­fa­scy­no­wa­ny na­ucza­nym przed­mio­tem.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 09-20103 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Ane­ta Szczy­ku­to­wicz
  Mo­ty­wa­cja uśpio­na w szkol­nej ław­ce
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Mo­ty­wo­wa­nie do na­uki
 • Mag­da­le­na Na­kiel­ska­Po­sta­wa oj­ca
  a wy­ni­ki szkol­ne dziec­ka
 • AG
  Na­bur­mu­szo­ne dziec­ko. Świa­dec­two mat­ki
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Mą­dre wy­ma­ga­nia
 • Ewa Ga­łąz­ka
  Mo­bi­li­za­cja uczniów do na­uki
 • Ur­szu­la Ban­do­ła
  Mo­ty­wu­ją­ca tę­cza (list)
 • Mi­ro­sław Hand­ke
  Wy­cho­wa­nie mi­sją szko­ły ka­to­lic­kiej
 • Jo­lan­ta Tęcza−Ćwierz
  Czas na zmia­ny. Roz­mo­wa z Alek­san­drem Pal­czew­skim – Ma­ło­pol­skim Ku­ra­to­rem Oświa­ty
 • Iwo­na Boh­da­no­wicz
  Hi­pi­ka w re­so­cja­li­za­cji osób uza­leż­nio­nych od środ­ków psy­cho­ak­tyw­nych
 • An­na Pa­czyń­ska
  Umie­jęt­ność ko­mu­ni­ko­wa­nia się. Pro­gram dla uczniów roz­po­czy­na­ją­cych na­ukę w gim­na­zjum
 • Mał­go­rza­ta Ma­ria Tom­czak
  Mo­da na ko­re­pe­ty­cje (list)
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Jak mo­ty­wo­wać uczniów do na­uki? (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze)
 • Ma­ria To­ta
  Sank­tu­arium Mat­ki Bo­żej Na­uczy­ciel­ki Mło­dzie­ży

Okład­ka: fot. An­drzej Lip­ski

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.