09/2010 Motywacja uczniów do nauki

okladka_09-2010Dziecko roz­po­czy­na­jące na­ukę szkolną ma we­wnętrzną mo­ty­wa­cję do zdo­by­wa­nia no­wych wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści. Najchętniej uczy się tego, co jest in­te­re­su­jące, co mu jest po­trzebne „tu i te­raz”.

Większość wie­dzy i umie­jęt­no­ści zdo­by­wa­nych w szkole bę­dzie jed­nak przy­datna do­piero w ży­ciu do­ro­słym. Uczniowie róż­nią się zdol­no­ściami i za­in­te­re­so­wa­niami. Dlatego na­ucza­nie szkolne trzeba do­sto­so­wy­wać do in­dy­wi­du­al­nych moż­li­wo­ści in­te­lek­tu­al­nych uczniów.

Trzeba od­cho­dzić od na­uczy­ciel­skiego mo­no­logu, na­ucza­nia wer­bal­nego a prze­pro­wa­dzać wię­cej do­świad­czeń, pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nych, uczyć tech­nik ucze­nia się, wię­cej trosz­czyć się o roz­wój po­my­sło­wo­ści i wy­ko­rzy­sty­wać zdol­no­ści twór­cze uczniów.

Ważną rolę w pod­trzy­ma­niu uczniow­skiej mo­ty­wa­cji od­grywa po­stawa na­uczy­ciela, czy lubi swój za­wód i czy jest za­fa­scy­no­wany na­ucza­nym przed­mio­tem.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 09-20103 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Aneta Szczykutowicz
  Motywacja uśpiona w szkol­nej ławce
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Motywowanie do na­uki
 • Magdalena NakielskaPostawa ojca
  a wy­niki szkolne dziecka
 • AG
  Naburmuszone dziecko. Świadectwo matki
 • ks. Marek Dziewiecki
  Mądre wy­ma­ga­nia
 • Ewa Gałązka
  Mobilizacja uczniów do na­uki
 • Urszula Bandoła
  Motywująca tę­cza (list)
 • Mirosław Handke
  Wychowanie mi­sją szkoły ka­to­lic­kiej
 • Jolanta Tęcza−Ćwierz
  Czas na zmiany. Rozmowa z Aleksandrem Palczewskim – Małopolskim Kuratorem Oświaty
 • Iwona Bohdanowicz
  Hipika w re­so­cja­li­za­cji osób uza­leż­nio­nych od środ­ków psy­cho­ak­tyw­nych
 • Anna Paczyńska
  Umiejętność ko­mu­ni­ko­wa­nia się. Program dla uczniów roz­po­czy­na­ją­cych na­ukę w gim­na­zjum
 • Małgorzata Maria Tomczak
  Moda na ko­re­pe­ty­cje (list)
 • Elżbieta Trojan
  Jak mo­ty­wo­wać uczniów do na­uki? (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze)
 • Maria Tota
  Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży

Okładka: fot. Andrzej Lipski

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.