09/2008 Zdrowie ucznia

okladka_09-2008Po wa­ka­cyj­nym wy­po­czynku ucznio­wie oraz na­uczy­ciele po­dej­mują trud ucze­nia się – na­ucza­nia, sa­mo­wy­cho­wa­nia – wy­cho­wy­wa­nia. Jest to ważny trud, bo od po­ziomu edu­ka­cji, od efek­tyw­no­ści jej funk­cjo­no­wa­nia na każ­dym po­zio­mie za­leżą losy mło­dego po­ko­le­nia.

Na po­czątku roku szkol­nego na­suwa się py­ta­nie: Czy każde dziecko ma do­stęp do przed­szkola, czy każdy uczeń ma do­stęp do zna­ko­mi­tej szkoły w każ­dej miej­sco­wo­ści i na każ­dym po­zio­mie na­ucza­nia? Poziom kształ­ce­nia za­leży od za­cho­wa­nia wła­ści­wych pro­por­cji mię­dzy wy­cho­wa­niem fi­zycz­nym, wy­cho­wa­niem umy­sło­wym oraz for­mo­wa­niem oso­bo­wo­ści. Zadaniem szkoły jest wpro­wa­dze­nie uczniów w świat kul­tury zdro­wot­nej oraz na­ucze­nie ich zdro­wego stylu ży­cia i sta­łej tro­ski o kon­dy­cję fi­zyczną. Troska o zdro­wie, o ży­cie winna zna­leźć wła­ściwe miej­sce w hie­rar­chii war­to­ści. W ostat­nich la­tach zwięk­sza się liczba uczniów szkół po­nad­gim­na­zjal­nych ma­ją­cych zwol­nie­nia z lek­cji wy­cho­wa­nia fi­zycz­nego, ro­śnie nie­chęć mło­dzieży do ja­kie­go­kol­wiek wy­siłku fi­zycz­nego. Dodatkowe lek­cje wy­cho­wa­nia fi­zycz­nego nic w tym za­kre­sie nie zmie­niły.

Sport, tu­ry­styka, re­kre­acja, za­ję­cia ru­chowe pro­wa­dzone w in­te­re­su­ją­cym kra­jo­bra­zowo te­re­nie mają duży wpływ dydaktyczno−wychowawczy. Potrzebne są nowe bo­iska spor­towe, ścieżki ro­we­rowe, kluby spor­towe oraz lek­cje wy­cho­wa­nia fi­zycz­nego i za­ję­cia spor­towe pro­wa­dzone cie­ka­wie.

Młodzi lu­dzie nie mają na­wyku ak­tyw­nego wy­po­czynku na świe­żym po­wie­trzu. Dominuje mo­del spę­dza­nia wol­nego czasu przed ekra­nem te­le­wi­zora, przed kom­pu­te­rem. Brak roz­wi­nię­tych za­in­te­re­so­wań spor­to­wych i źle za­go­spo­da­ro­wany czas wolny oraz brak po­czu­cia bez­pie­czeń­stwa grozi mło­dym lu­dziom ucieczką ku pseu­do­war­to­ściom, ku ku­szą­cej zja­wie pa­pie­rosa, al­ko­holu, nar­ko­tyku, uza­leż­nie­nia od Internetu, ano­rek­sji, bu­li­mii, itp.

Szkoła po­winna za­pew­nić uczniom bez­pie­czeń­stwo fi­zyczne i psy­chiczne, być przy­ja­zną, in­te­re­so­wać się spra­wami każ­dego dziecka, uczyć zdro­wego stylu by­cia i ży­cia.

Życzę wielu osią­gnięć w wy­peł­nia­niu za­dań w tym ob­sza­rze oraz suk­ce­sów w re­ali­za­cji na­uczy­ciel­skiego po­wo­ła­nia.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 09-20083 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Edmund Juśko
  Wychowanie proz­dro­wotne
 • Feliks Rochowicz
  Zdrowotne wa­lory ru­chu na ło­nie na­tury
 • Genowefa Konieczna
  Ciężka wie­dza (list)
 • Stan zdro­wia dzieci
  w Polsce w roku 2004 wg GUS
 • Maria Mojzesowicz
  „Od przy­bytku głowa nie boli”?
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  O cho­ro­wa­niu z… sa­mot­no­ści
 • Joanna Lewandowska−Magiera
  Edukacja proz­dro­wotna w młod­szym wieku szkol­nym
 • ks. Marek Dziewiecki
  Przyczyny ano­rek­sji
 • Marta Kowalczuk
  Anoreksja i bu­li­mia – pro­fi­lak­tyka
 • Agnieszka Bombała
  Sabinka, Sabcia, Saba…
 • Joanna Lewandowska−Magiera
  Klub Wiewiórka – sce­na­riusz in­sce­ni­za­cji proz­dro­wot­nej
 • Maria Tumiłowicz
  Marszobieg – pro­jekt edu­ka­cyjny: eko­lo­gia, hi­sto­ria i zdro­wie
 • Rodzinny fe­styn re­kre­acyjny – pro­jekt edu­ka­cyjny
 • Iwona Molin
  Pierwsza po­moc w na­głych wy­pad­kach – lek­cje wy­cho­waw­cze dla II lub III etapu edukacyjne-go
 • Alicja Sawicka
  Nikotynizm – spo­tka­nie dla uczniów gim­na­zjum i ro­dzi­ców
 • Elżbieta Trojan
  Edukacja i wy­cho­wa­nie zdro­wotne – ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficzne

Okładka: www.sxc.hu

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.