09/2008 Zdro­wie ucznia

okladka_09-2008Po wa­ka­cyj­nym wy­po­czyn­ku ucznio­wie oraz na­uczy­cie­le po­dej­mu­ją trud ucze­nia się – na­ucza­nia, sa­mo­wy­cho­wa­nia – wy­cho­wy­wa­nia. Jest to waż­ny trud, bo od po­zio­mu edu­ka­cji, od efek­tyw­no­ści jej funk­cjo­no­wa­nia na każ­dym po­zio­mie za­le­żą lo­sy mło­de­go po­ko­le­nia.

Na po­cząt­ku ro­ku szkol­ne­go na­su­wa się py­ta­nie: Czy każ­de dziec­ko ma do­stęp do przed­szko­la, czy każ­dy uczeń ma do­stęp do zna­ko­mi­tej szko­ły w każ­dej miej­sco­wo­ści i na każ­dym po­zio­mie na­ucza­nia? Po­ziom kształ­ce­nia za­le­ży od za­cho­wa­nia wła­ści­wych pro­por­cji mię­dzy wy­cho­wa­niem fi­zycz­nym, wy­cho­wa­niem umy­sło­wym oraz for­mo­wa­niem oso­bo­wo­ści. Za­da­niem szko­ły jest wpro­wa­dze­nie uczniów w świat kul­tu­ry zdro­wot­nej oraz na­ucze­nie ich zdro­we­go sty­lu ży­cia i sta­łej tro­ski o kon­dy­cję fi­zycz­ną. Tro­ska o zdro­wie, o ży­cie win­na zna­leźć wła­ści­we miej­sce w hie­rar­chii war­to­ści. W ostat­nich la­tach zwięk­sza się licz­ba uczniów szkół po­nad­gim­na­zjal­nych ma­ją­cych zwol­nie­nia z lek­cji wy­cho­wa­nia fi­zycz­ne­go, ro­śnie nie­chęć mło­dzie­ży do ja­kie­go­kol­wiek wy­sił­ku fi­zycz­ne­go. Do­dat­ko­we lek­cje wy­cho­wa­nia fi­zycz­ne­go nic w tym za­kre­sie nie zmie­ni­ły.

Sport, tu­ry­sty­ka, re­kre­acja, za­ję­cia ru­cho­we pro­wa­dzo­ne w in­te­re­su­ją­cym kra­jo­bra­zo­wo te­re­nie ma­ją du­ży wpływ dydaktyczno−wychowawczy. Po­trzeb­ne są no­we bo­iska spor­to­we, ścież­ki ro­we­ro­we, klu­by spor­to­we oraz lek­cje wy­cho­wa­nia fi­zycz­ne­go i za­ję­cia spor­to­we pro­wa­dzo­ne cie­ka­wie.

Mło­dzi lu­dzie nie ma­ją na­wy­ku ak­tyw­ne­go wy­po­czyn­ku na świe­żym po­wie­trzu. Do­mi­nu­je mo­del spę­dza­nia wol­ne­go cza­su przed ekra­nem te­le­wi­zo­ra, przed kom­pu­te­rem. Brak roz­wi­nię­tych za­in­te­re­so­wań spor­to­wych i źle za­go­spo­da­ro­wa­ny czas wol­ny oraz brak po­czu­cia bez­pie­czeń­stwa gro­zi mło­dym lu­dziom uciecz­ką ku pseu­do­war­to­ściom, ku ku­szą­cej zja­wie pa­pie­ro­sa, al­ko­ho­lu, nar­ko­ty­ku, uza­leż­nie­nia od In­ter­ne­tu, ano­rek­sji, bu­li­mii, itp.

Szko­ła po­win­na za­pew­nić uczniom bez­pie­czeń­stwo fi­zycz­ne i psy­chicz­ne, być przy­ja­zną, in­te­re­so­wać się spra­wa­mi każ­de­go dziec­ka, uczyć zdro­we­go sty­lu by­cia i ży­cia.

Ży­czę wie­lu osią­gnięć w wy­peł­nia­niu za­dań w tym ob­sza­rze oraz suk­ce­sów w re­ali­za­cji na­uczy­ciel­skie­go po­wo­ła­nia.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 09-20083 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Ed­mund Juś­ko
  Wy­cho­wa­nie proz­dro­wot­ne
 • Fe­liks Ro­cho­wicz
  Zdro­wot­ne wa­lo­ry ru­chu na ło­nie na­tu­ry
 • Ge­no­we­fa Ko­niecz­na
  Cięż­ka wie­dza (list)
 • Stan zdro­wia dzie­ci
  w Pol­sce w ro­ku 2004 wg GUS
 • Ma­ria Moj­ze­so­wicz
  „Od przy­byt­ku gło­wa nie bo­li”?
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  O cho­ro­wa­niu z… sa­mot­no­ści
 • Jo­an­na Lewandowska−Magiera
  Edu­ka­cja proz­dro­wot­na w młod­szym wie­ku szkol­nym
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Przy­czy­ny ano­rek­sji
 • Mar­ta Ko­wal­czuk
  Ano­rek­sja i bu­li­mia – pro­fi­lak­ty­ka
 • Agniesz­ka Bom­ba­ła
  Sa­bin­ka, Sab­cia, Sa­ba…
 • Jo­an­na Lewandowska−Magiera
  Klub Wie­wiór­ka – sce­na­riusz in­sce­ni­za­cji proz­dro­wot­nej
 • Ma­ria Tu­mi­ło­wicz
  Mar­szo­bieg – pro­jekt edu­ka­cyj­ny: eko­lo­gia, hi­sto­ria i zdro­wie
 • Ro­dzin­ny fe­styn re­kre­acyj­ny – pro­jekt edu­ka­cyj­ny
 • Iwo­na Mo­lin
  Pierw­sza po­moc w na­głych wy­pad­kach – lek­cje wy­cho­waw­cze dla II lub III eta­pu edu­ka­cyj­ne-go
 • Ali­cja Sa­wic­ka
  Ni­ko­ty­nizm – spo­tka­nie dla uczniów gim­na­zjum i ro­dzi­ców
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Edu­ka­cja i wy­cho­wa­nie zdro­wot­ne – ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne

Okład­ka: www.sxc.hu

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.