07-08/2016 Odpowiedzialność w wychowaniu

okladka_07-08-2016Człowiek od­po­wie­dzialny jest prze­wi­dy­walny i wia­ry­godny, ma świa­do­mość tego, kim jest i jaką ma rolę do speł­nie­nia. Odpowiedzialność jest fun­da­men­tem po­stę­po­wa­nia etycz­nego, wol­no­ści, mi­ło­ści. Postawa od­po­wie­dzialna prze­ja­wia się w tym, że czło­wiek wie, co robi, zna cel dzia­ła­nia i prze­wi­duje jego na­stęp­stwa, przyj­muje i po­nosi kon­se­kwen­cje tych dzia­łań.

W świe­cie szumu me­dial­nego, glo­ry­fi­ka­cji kon­sump­cji, ży­cia dla wła­snej ko­rzy­ści i wy­gody za­nika po­czu­cie od­po­wie­dzial­no­ści. Brak od­po­wie­dzial­no­ści po­ciąga da­leko idące skutki spo­łeczne. Społeczeństwo nie może się skła­dać z jed­no­stek, ego­istów, ale z oby­wa­teli świa­do­mych swych obo­wiąz­ków wo­bec in­nych lu­dzi i wzglę­dem sa­mych sie­bie, trosz­czą­cych się o do­bro wspólne, chęt­nych do po­dej­mo­wa­nia obo­wiąz­ków, któ­rych wy­peł­nia­nie jest wy­ra­zem tro­ski o ko­goś in­nego.

Wychowanie do od­po­wie­dzial­no­ści do­ko­nuje się w ro­dzi­nie, szkole, gru­pie ró­wie­śni­czej po­przez co­dzienne do­ko­ny­wa­nie wy­bo­rów, roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów, po­szu­ki­wa­nie dróg po­ro­zu­mie­nia. Dziecko roz­wija się dzięki re­la­cjom z in­nymi oso­bami i stop­nio­wemu po­sze­rza­niu prze­strzeni do dzia­ła­nia i po­no­sze­nia od­po­wie­dzial­no­ści. W tym pro­ce­sie wy­cho­waw­czym nie­zbędna jest kon­se­kwen­cja i do­bre wzory.

Dziecko, które wzra­sta w świe­cie wir­tu­al­nym i ma mały kon­takt z re­alną rze­czy­wi­sto­ścią, nie do­świad­cza wy­siłku, zmę­cze­nia, bólu, nie po­maga in­nym, czę­sto re­aguje ir­ra­cjo­nal­nie, nie po­trafi so­bie po­ra­dzić z ja­kim­kol­wiek tru­dem. Nie ma moż­li­wo­ści i szansy sta­wa­nia się osobą od­po­wie­dzialną, nie po­trafi roz­sąd­nie po­stę­po­wać.

W dzia­ła­niach ro­dzi­ców i na­uczy­cieli po­trzeba uporu wy­cho­waw­czego i kon­se­kwen­cji, aby wy­cho­wy­wać młode po­ko­le­nie do od­po­wie­dzial­no­ści, która za­pew­nia ład w re­la­cjach mię­dzy­ludz­kich.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

 

Przed nami dwa mie­siące wa­ka­cji. Życzymy Wam, dro­dzy Czytelnicy, od­po­czynku od zgiełku szkol­nych ko­ry­ta­rzy, nie­sfor­nych uczniów i mnó­stwa do­ku­men­tów. Niech piękno przy­rody ła­go­dzi tro­ski i za­mie­nia zmę­cze­nie w ra­dość.

Redakcja

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 07-08-20163 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Miłosz Studziński
  Wychowanie do od­po­wie­dzial­no­ści
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Mała–Dorosła
 • Dominika Stadnicka-Strzembosz
  Mając w my­ślach świat
 • Łukasz Mrózek
  Być kon­se­kwent­nym
 • Grzegorz Jurczyński
  Afektywni ro­dzice
 • Małgorzata Mróz
  Autorytet w wy­cho­wa­niu
 • Agnieszka Wołodko
  Mówmy po­praw­nie! (list)
 • Mateusz Mazurek
  Nauczanie wy­cho­wu­jące
 • Danuta Bula
  Jak po­znać sie­bie?
 • Mateusz Mazurek
  Między pe­da­go­giką a an­ty­pe­da­go­giką
 • Hanna Posudziejewska
  Lekcja słu­cha­nia
 • Aneta Baranowska
  Subkultury mło­dzie­żowe
 • Danuta Bula
  Spotkanie z dru­gim czło­wie­kiem
 • Barbara Kaliściak
  Wszystkie dzieci są na­sze…
 • ks. Marek Dziewiecki
  Czy wol­ność to ro­bie­nie tego, co chcę?
 • Patrycja Woźniak
  Jak uczyć dziecko ra­dze­nia so­bie z pro­ble­mami?
 • Maria Mojzesowicz
  Syn mar­no­trawny XXI wieku
 • ks. Andrzej Zwoliński
  Ojczym
 • Agata Płatek
  Biznes i od­po­wie­dzial­ność
 • Elżbieta Trojan
  Wychowanie do od­po­wie­dzial­no­ści (bibl.)
 • Jan Sikora
  Podaruj ko­muś dru­gie ży­cie!
 • Tomasz Minorczyk
  Dobrze mó­wić o dru­gim czło­wieku…
 • ks. Adam Kierszka
  Projekt Bajkolaż
 • Teresa Słowikowska
  Kształtowanie po­czu­cia wła­snej war­to­ści. Scenariusze za­jęć
 • Antoni Zięba, Paweł Włosicki
  Kochamy każde dziecko
 • Antoni Zięba, Paweł Włosicki
  Apel do pol­skich par­la­men­ta­rzy­stów o prawo do ży­cia dla każ­dego po­czę­tego dziecka i ochronę ma­cie­rzyń­stwa
 • Celina Lewandowska
  Konspekty za­jęć świe­tli­co­wych
 • Agnieszka Balon, Danuta Żwirowska
  Czasopisma dla dzieci i mło­dzieży
Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.