06/2012 Dzieci mediów

okladka_06-2012

Młode pokolenie końca XX i początku XXI wieku w dużym stopniu kształtują media. Istotnym źródłem informacji jest telewizja, Internet, telefon komórkowy. Wartościowe programy oraz platformy edukacyjne niewątpliwie wpływają na rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny oraz przyczyniają się do budowania systemu wartości młodego człowieka. Korzystanie z mediów wymaga jednak umiaru i rozsądku. Źle się dzieje, gdy młodzi ludzie przedkładają świat wirtualny nad aktywnością w świecie realnym. Bezpośrednie kontakty międzyludzkie zamieniają na rozmowy telefoniczne, e−maile i przebywanie na portalach społecznościowych. Czas wolny spędzają wyłącznie w sieci i nie umieją ułożyć właściwych relacji z najbliższym otoczeniem. Dowcipni nawet uważają, że jeśli czegoś lub kogoś nie ma w Internecie, tego nie ma w rzeczywistości.

Naszym zadaniem jest kształtowanie umiejętności korzystania ze środków społecznego przekazu z umiarem i z rozwagą. Dzieci i młodzież nie powinni bezkrytycznie przyjmować i naśladować tego, co proponuje im świat wirtualny. Potrzebne są pewne zasady korzystania z mediów, określenie limitu czasu, który można przeznaczyć na korzystanie z sieci, a także warto ustalić kryteria wyboru treści godnych uwagi. Weryfikujmy i kontrolujmy dostęp dziecka do mediów, w miarę możliwości starajmy się programy medialne odbierać wspólnie, omawiać, dyskutować, kształtować postawę selektywnego wyboru programów oraz ich refleksyjnego odbioru.

Należy szczególnie uwrażliwiać na treści moralnie ważne i dobre, a odrzucać te, które są antyspołeczne, nasycone agresją, przemocą, zaśmiecają wyobraźnię młodego widza. Trzeba też uświadamiać młodym ludziom, że media nie mogą zastąpić rzeczywistości, choć umożliwiają jej pełniejsze poznanie. „Dzieci mediów” bazują na wirtualnym doświadczeniu świata. W pracy dydaktyczno−wychowawczej starajmy się korzystać z mediów, ale równocześnie chrońmy młode pokolenie przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 06-20123 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • Henryk Noga
  Wychowawcza funkcja Internetu
 • Ewa Gałązka
  Edukacja medialna w szkole
 • Jadwiga Radwańska
  Wirtualna rzeczywistość
 • ks. Marek Dziewiecki
  Fikcyjne więzi
 • Łukasz Wychowaniec
  Wpływ mediów na odbiorców
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Wychowywać do wolności
 • Agata Grabowska
  Uzależnienie dziecka od Internetu
 • Joanna Chwaszcz
  Manipulacja w mediach
 • Henryk Noga
  Reklama a dziecko
 • Patrycja Woźniak
  Katolickie wychowanie do mediów
 • Joanna Maksoń, Magdalena Paszek
  Reklama telewizyjna. Konspekt zajęć dla starszej młodzieży (lekcje wychowawcze, koła dziennikarskie, świetlice)
 • Antoni Zięba
  Brońmy Telewizji TRWAM. Inicjatywy Obrońców Życia Człowieka
 • Bogusława Frankowska
  Szkodliwe procenty
 • Małgorzata Stępień-Kęsik
  Dopalacze
 • Wioletta Rafałowicz
  Zachęcamy uczniów do czytania. Projekt edukacyjny dla gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych
 • Małgorzata Wyjadłowska
  Przystań na Ziemi. Scenariusz teatralny np. na dzień otwarty lub zakończenie roku szkolnego

Okładka: fot. www.sxc.hu

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.