06/2012 Dzie­ci me­diów

okladka_06-2012

Mło­de po­ko­le­nie koń­ca XX i po­cząt­ku XXI wie­ku w du­żym stop­niu kształ­tu­ją me­dia. Istot­nym źró­dłem in­for­ma­cji jest te­le­wi­zja, In­ter­net, te­le­fon ko­mór­ko­wy. War­to­ścio­we pro­gra­my oraz plat­for­my edu­ka­cyj­ne nie­wąt­pli­wie wpły­wa­ją na roz­wój in­te­lek­tu­al­ny, emo­cjo­nal­ny, spo­łecz­ny oraz przy­czy­nia­ją się do bu­do­wa­nia sys­te­mu war­to­ści mło­de­go czło­wie­ka. Ko­rzy­sta­nie z me­diów wy­ma­ga jed­nak umia­ru i roz­sąd­ku. Źle się dzie­je, gdy mło­dzi lu­dzie przed­kła­da­ją świat wir­tu­al­ny nad ak­tyw­no­ścią w świe­cie re­al­nym. Bez­po­śred­nie kon­tak­ty mię­dzy­ludz­kie za­mie­nia­ją na roz­mo­wy te­le­fo­nicz­ne, e−maile i prze­by­wa­nie na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych. Czas wol­ny spę­dza­ją wy­łącz­nie w sie­ci i nie umie­ją uło­żyć wła­ści­wych re­la­cji z naj­bliż­szym oto­cze­niem. Dow­cip­ni na­wet uwa­ża­ją, że je­śli cze­goś lub ko­goś nie ma w In­ter­ne­cie, te­go nie ma w rze­czy­wi­sto­ści.

Na­szym za­da­niem jest kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści ko­rzy­sta­nia ze środ­ków spo­łecz­ne­go prze­ka­zu z umia­rem i z roz­wa­gą. Dzie­ci i mło­dzież nie po­win­ni bez­kry­tycz­nie przyj­mo­wać i na­śla­do­wać te­go, co pro­po­nu­je im świat wir­tu­al­ny. Po­trzeb­ne są pew­ne za­sa­dy ko­rzy­sta­nia z me­diów, okre­śle­nie li­mi­tu cza­su, któ­ry moż­na prze­zna­czyć na ko­rzy­sta­nie z sie­ci, a tak­że war­to usta­lić kry­te­ria wy­bo­ru tre­ści god­nych uwa­gi. We­ry­fi­kuj­my i kon­tro­luj­my do­stęp dziec­ka do me­diów, w mia­rę moż­li­wo­ści sta­raj­my się pro­gra­my me­dial­ne od­bie­rać wspól­nie, oma­wiać, dys­ku­to­wać, kształ­to­wać po­sta­wę se­lek­tyw­ne­go wy­bo­ru pro­gra­mów oraz ich re­flek­syj­ne­go od­bio­ru.

Na­le­ży szcze­gól­nie uwraż­li­wiać na tre­ści mo­ral­nie waż­ne i do­bre, a od­rzu­cać te, któ­re są an­ty­spo­łecz­ne, na­sy­co­ne agre­sją, prze­mo­cą, za­śmie­ca­ją wy­obraź­nię mło­de­go wi­dza. Trze­ba też uświa­da­miać mło­dym lu­dziom, że me­dia nie mo­gą za­stą­pić rze­czy­wi­sto­ści, choć umoż­li­wia­ją jej peł­niej­sze po­zna­nie. „Dzie­ci me­diów” ba­zu­ją na wir­tu­al­nym do­świad­cze­niu świa­ta. W pra­cy dydaktyczno−wychowawczej sta­raj­my się ko­rzy­stać z me­diów, ale rów­no­cze­śnie chroń­my mło­de po­ko­le­nie przed ich de­struk­cyj­nym od­dzia­ły­wa­niem.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 06-20123 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Hen­ryk No­ga
  Wy­cho­waw­cza funk­cja In­ter­ne­tu
 • Ewa Ga­łąz­ka
  Edu­ka­cja me­dial­na w szko­le
 • Ja­dwi­ga Ra­dwań­ska
  Wir­tu­al­na rze­czy­wi­stość
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Fik­cyj­ne wię­zi
 • Łu­kasz Wy­cho­wa­niec
  Wpływ me­diów na od­bior­ców
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Wy­cho­wy­wać do wol­no­ści
 • Aga­ta Gra­bow­ska
  Uza­leż­nie­nie dziec­ka od In­ter­ne­tu
 • Jo­an­na Chwaszcz
  Ma­ni­pu­la­cja w me­diach
 • Hen­ryk No­ga
  Re­kla­ma a dziec­ko
 • Pa­try­cja Woź­niak
  Ka­to­lic­kie wy­cho­wa­nie do me­diów
 • Jo­an­na Mak­soń, Mag­da­le­na Pa­szek
  Re­kla­ma te­le­wi­zyj­na. Kon­spekt za­jęć dla star­szej mło­dzie­ży (lek­cje wy­cho­waw­cze, ko­ła dzien­ni­kar­skie, świe­tli­ce)
 • An­to­ni Zię­ba
  Broń­my Te­le­wi­zji TRWAM. Ini­cja­ty­wy Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka
 • Bo­gu­sła­wa Fran­kow­ska
  Szko­dli­we pro­cen­ty
 • Mał­go­rza­ta Stę­pień-Kę­sik
  Do­pa­la­cze
 • Wio­let­ta Ra­fa­ło­wicz
  Za­chę­ca­my uczniów do czy­ta­nia. Pro­jekt edu­ka­cyj­ny dla gim­na­zjum lub szkół po­nad­gim­na­zjal­nych
 • Mał­go­rza­ta Wy­ja­dłow­ska
  Przy­stań na Zie­mi. Sce­na­riusz te­atral­ny np. na dzień otwar­ty lub za­koń­cze­nie ro­ku szkol­ne­go

Okład­ka: fot. www.sxc.hu

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.