06/2009 Bezpieczne dorastanie

okladka_06-2009Bezpieczeństwo, spo­kój, zdro­wie, za­spo­ko­je­nie pod­sta­wo­wych po­trzeb – to nie­zbędne wa­runki pra­wi­dło­wego roz­woju dziecka. Bezpiecznemu sa­mo­po­czu­ciu sprzy­jają znane oto­cze­nie (rze­czy i osoby), upo­rząd­ko­wany rytm ży­cia, wy­ma­ga­nia nie­prze­kra­cza­jące moż­li­wo­ści dziecka. Najbezpieczniej dzieci czują się w domu, w szkole, wśród przy­ja­ciół. W ro­dzi­nie mogą po­roz­ma­wiać o ra­do­ściach i o trud­nych spra­wach, nie­po­ko­jach i lę­kach. Przyjaciołom mogą opo­wie­dzieć o swo­ich suk­ce­sach i pro­ble­mach.

Wrażliwa psy­chika dziecka jest czę­sto ra­niona nie­od­po­wied­nimi roz­mo­wami, prze­ja­wami agre­sji, prze­mocy i gwałtu. Narażone na prze­moc i oglą­da­jące sceny nisz­cze­nia ludz­kiej god­no­ści, nie­ko­chane, ma­jące za­ni­żone po­czu­cie wła­snej war­to­ści, dzieci bar­dzo cier­pią. Stają się za­lęk­nione, bez­radne, po­datne na zły wpływ in­nych, bądź same stają się aro­ganc­kie, agre­sywne, znę­ca­jące się nad in­nymi. Szukają szczę­ścia – czę­sto ilu­zyj­nego – w al­ko­holu, nar­ko­ty­kach, w gru­pach de­struk­cyj­nych, w ucieczce w świat wir­tu­alny. Swoim za­cho­wa­niem pra­gną zwró­cić na sie­bie uwagę, wo­łają o po­moc.

Nasi wy­cho­wan­ko­wie po­trze­bują wie­dzy o ota­cza­ją­cym świe­cie, moż­li­wo­ści po­zna­nia sa­mych sie­bie i umie­jęt­no­ści od­róż­nia­nia do­bra od zła, za­spo­ko­je­nia ich pod­sta­wo­wych po­trzeb, wpro­wa­dza­nia w świat war­to­ści du­cho­wych i przy­kła­dów do­brego ży­cia.

Po pierw­sze, chrońmy mło­dych przed agre­sją i prze­mocą, przed nie­bez­pie­czeń­stwami i uza­leż­nie­niami, przed ła­ma­niem po­dej­mo­wa­nych po­sta­no­wień i przy­rze­czeń abs­ty­nenc­kich skła­da­nych pod­czas I Komunii świę­tej i Sakramentu bierz­mo­wa­nia.

Po dru­gie, za­po­znajmy ich ze spo­so­bami ra­dze­nia so­bie w sy­tu­acjach trud­nych, nie­bez­piecz­nych, uni­ka­nia złego to­wa­rzy­stwa, zde­cy­do­wa­nego mó­wie­nia „nie”, „nie zga­dzam się”, uni­ka­nia zła.

Dajmy dzie­ciom szczę­śliwe dzie­ciń­stwo, at­mos­ferę cie­pła i mi­ło­ści, wza­jem­nego zro­zu­mie­nia i za­ufa­nia. Zapewnijmy im sprzy­ja­jące wa­runki do roz­woju zdol­no­ści i za­in­te­re­so­wań, do od­no­sze­nia suk­ce­sów i uwie­rze­nia w swoje moż­li­wo­ści. Pomagajmy dzie­ciom i mło­dzieży w po­ko­ny­wa­niu lę­ków, roz­ma­wiajmy o ich pro­ble­mach i sku­piajmy ich uwagę na tym, co przy­nosi ra­dość i służy bez­piecz­nemu do­ra­sta­niu…


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 06-20093 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Anna Żak
  Sens ży­cia
 • Agnieszka Tomczyk
  Pamiętam
 • ks. Michał Damazyn
  Przyczyny uza­leż­nień
 • Małgorzata Nowotka
  Teorie agre­sji
 • s. Urszula Kłusek SAC
  Monstrum za­gro­żeń
 • Agata Tatara
  Młodzież o bez­pie­czeń­stwie. Komunikat z ba­dań
 • Kamila Młynarczyk
  Agresywne dziew­częta
 • ks. Marek Dziewiecki
  Skuteczna pro­fi­lak­tyka
 • Patrycja Łuczak
  Agresja!
 • Patryk Zawadzki
  Trudna mło­dzież
 • Monika Kurzynoga
  Uwodzenie przez re­klamę
 • Zespół pro­fi­lak­tyczny Centrum Arrupe
  Mity o nar­ko­ma­nii
 • Marzena Borowska
  Narkotykom STOP! Program pro­fi­lak­tyczny dla szkół po­nad­gim­na­zjal­nych
 • Renata Dulian
  Ciucharenka
 • Paweł Wolański
  Narkotyk jak pizza (list)

Okładka: fot. Andrzej Lipski

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.