06/2009 Bez­piecz­ne do­ra­sta­nie

okladka_06-2009Bez­pie­czeń­stwo, spo­kój, zdro­wie, za­spo­ko­je­nie pod­sta­wo­wych po­trzeb – to nie­zbęd­ne wa­run­ki pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju dziec­ka. Bez­piecz­ne­mu sa­mo­po­czu­ciu sprzy­ja­ją zna­ne oto­cze­nie (rze­czy i oso­by), upo­rząd­ko­wa­ny rytm ży­cia, wy­ma­ga­nia nie­prze­kra­cza­ją­ce moż­li­wo­ści dziec­ka. Naj­bez­piecz­niej dzie­ci czu­ją się w do­mu, w szko­le, wśród przy­ja­ciół. W ro­dzi­nie mo­gą po­roz­ma­wiać o ra­do­ściach i o trud­nych spra­wach, nie­po­ko­jach i lę­kach. Przy­ja­cio­łom mo­gą opo­wie­dzieć o swo­ich suk­ce­sach i pro­ble­mach.

Wraż­li­wa psy­chi­ka dziec­ka jest czę­sto ra­nio­na nie­od­po­wied­ni­mi roz­mo­wa­mi, prze­ja­wa­mi agre­sji, prze­mo­cy i gwał­tu. Na­ra­żo­ne na prze­moc i oglą­da­ją­ce sce­ny nisz­cze­nia ludz­kiej god­no­ści, nie­ko­cha­ne, ma­ją­ce za­ni­żo­ne po­czu­cie wła­snej war­to­ści, dzie­ci bar­dzo cier­pią. Sta­ją się za­lęk­nio­ne, bez­rad­ne, po­dat­ne na zły wpływ in­nych, bądź sa­me sta­ją się aro­ganc­kie, agre­syw­ne, znę­ca­ją­ce się nad in­ny­mi. Szu­ka­ją szczę­ścia – czę­sto ilu­zyj­ne­go – w al­ko­ho­lu, nar­ko­ty­kach, w gru­pach de­struk­cyj­nych, w uciecz­ce w świat wir­tu­al­ny. Swo­im za­cho­wa­niem pra­gną zwró­cić na sie­bie uwa­gę, wo­ła­ją o po­moc.

Na­si wy­cho­wan­ko­wie po­trze­bu­ją wie­dzy o ota­cza­ją­cym świe­cie, moż­li­wo­ści po­zna­nia sa­mych sie­bie i umie­jęt­no­ści od­róż­nia­nia do­bra od zła, za­spo­ko­je­nia ich pod­sta­wo­wych po­trzeb, wpro­wa­dza­nia w świat war­to­ści du­cho­wych i przy­kła­dów do­bre­go ży­cia.

Po pierw­sze, chroń­my mło­dych przed agre­sją i prze­mo­cą, przed nie­bez­pie­czeń­stwa­mi i uza­leż­nie­nia­mi, przed ła­ma­niem po­dej­mo­wa­nych po­sta­no­wień i przy­rze­czeń abs­ty­nenc­kich skła­da­nych pod­czas I Ko­mu­nii świę­tej i Sa­kra­men­tu bierz­mo­wa­nia.

Po dru­gie, za­po­znaj­my ich ze spo­so­ba­mi ra­dze­nia so­bie w sy­tu­acjach trud­nych, nie­bez­piecz­nych, uni­ka­nia złe­go to­wa­rzy­stwa, zde­cy­do­wa­ne­go mó­wie­nia „nie”, „nie zga­dzam się”, uni­ka­nia zła.

Daj­my dzie­ciom szczę­śli­we dzie­ciń­stwo, at­mos­fe­rę cie­pła i mi­ło­ści, wza­jem­ne­go zro­zu­mie­nia i za­ufa­nia. Za­pew­nij­my im sprzy­ja­ją­ce wa­run­ki do roz­wo­ju zdol­no­ści i za­in­te­re­so­wań, do od­no­sze­nia suk­ce­sów i uwie­rze­nia w swo­je moż­li­wo­ści. Po­ma­gaj­my dzie­ciom i mło­dzie­ży w po­ko­ny­wa­niu lę­ków, roz­ma­wiaj­my o ich pro­ble­mach i sku­piaj­my ich uwa­gę na tym, co przy­no­si ra­dość i słu­ży bez­piecz­ne­mu do­ra­sta­niu…


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 06-20093 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • An­na Żak
  Sens ży­cia
 • Agniesz­ka Tom­czyk
  Pa­mię­tam
 • ks. Mi­chał Da­ma­zyn
  Przy­czy­ny uza­leż­nień
 • Mał­go­rza­ta No­wot­ka
  Teo­rie agre­sji
 • s. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Mon­strum za­gro­żeń
 • Aga­ta Ta­ta­ra
  Mło­dzież o bez­pie­czeń­stwie. Ko­mu­ni­kat z ba­dań
 • Ka­mi­la Mły­nar­czyk
  Agre­syw­ne dziew­czę­ta
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Sku­tecz­na pro­fi­lak­ty­ka
 • Pa­try­cja Łu­czak
  Agre­sja!
 • Pa­tryk Za­wadz­ki
  Trud­na mło­dzież
 • Mo­ni­ka Ku­rzy­no­ga
  Uwo­dze­nie przez re­kla­mę
 • Ze­spół pro­fi­lak­tycz­ny Cen­trum Ar­ru­pe
  Mi­ty o nar­ko­ma­nii
 • Ma­rze­na Bo­row­ska
  Nar­ko­ty­kom STOP! Pro­gram pro­fi­lak­tycz­ny dla szkół po­nad­gim­na­zjal­nych
 • Re­na­ta Du­lian
  Ciu­cha­ren­ka
 • Pa­weł Wo­lań­ski
  Nar­ko­tyk jak piz­za (list)

Okład­ka: fot. An­drzej Lip­ski

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.