05/2014 Har­cer­stwo i in­ne or­ga­ni­za­cje

okladka_05-2014Or­ga­ni­za­cje i sto­wa­rzy­sze­nia mło­dzie­żo­we umoż­li­wia­ją cie­ka­we i po­ży­tecz­ne spę­dza­nie cza­su wol­ne­go, wspo­ma­ga­jąc roz­wój du­cho­wy, in­te­lek­tu­al­ny, spo­łecz­ny oraz fi­zycz­ny. Stwa­rza­jąc wa­run­ki do współ­pra­cy, uła­twia­ją na­wią­zy­wa­nie przy­jaź­ni, od­ry­wa­ją od świa­ta wir­tu­al­nych re­la­cji na rzecz kon­tak­tów bez­po­śred­nich. Or­ga­ni­za­cje mło­dzie­żo­we są te­re­nem po­my­sło­wo­ści i ak­tyw­no­ści mło­dych, za­po­bie­ga­ją nu­dzie, słu­żą kształ­to­wa­niu i roz­wi­ja­niu zdol­no­ści, za­in­te­re­so­wań, pa­sji, umie­jęt­no­ści, da­ją ra­dość ży­cia.

Du­ża część dzie­ci i mło­dzie­ży ak­tyw­nie dzia­ła w sa­mo­rzą­dach uczniow­skich, har­cer­stwie, wo­lon­ta­ria­cie, ko­łach Ca­ri­tas, Ka­to­lic­kim Sto­wa­rzy­sze­niu Mło­dzie­ży, szkol­nych i po­zasz­kol­nych ko­łach przed­mio­to­wych, ze­spo­łach ar­ty­stycz­nych i spor­to­wych. Or­ga­ni­za­cje te pro­po­nu­ją bo­ga­tą ofer­tę za­jęć, mo­bi­li­zu­ją do kształ­to­wa­nia si­ły wo­li i cha­rak­te­ru, po­ma­ga­ją bu­do­wać wła­ści­wą hie­rar­chię war­to­ści – są praw­dzi­wą szko­łą ży­cia.

Efek­ty pra­cy or­ga­ni­za­cji i sto­wa­rzy­szeń mło­dzie­żo­wych w du­żym stop­niu są uza­leż­nio­ne od sprzy­ja­ją­ce­go kli­ma­tu w szko­le wo­kół ich dzia­łań, po­zy­tyw­ne­go na­sta­wie­nia śro­do­wi­ska, za­an­ga­żo­wa­nia instruktora/opiekuna. Po­trze­bu­ją też okre­ślo­nych środ­ków fi­nan­so­wych na swą sta­tu­to­wą dzia­łal­ność. Wspar­cie fi­nan­so­we naj­czę­ściej otrzy­mu­ją od rad ro­dzi­ców, spon­so­rów, z bu­dże­tu sa­mo­rzą­du te­ry­to­rial­ne­go, ze skła­dek człon­kow­skich. Ta bar­dzo po­trzeb­na i po­ży­tecz­na dzia­łal­ność nie­kie­dy by­wa pro­wa­dzo­na w trud­nych wa­run­kach lo­ka­lo­wych i fi­nan­so­wych.

W spra­wach do­ty­czą­cych lu­dzi mło­dych, m.in. wy­po­czyn­ku czy kształ­ce­nia, głów­ni za­in­te­re­so­wa­ni po­win­ni mieć moż­li­wość wy­po­wie­dzi. Udział mło­dych w po­dej­mo­wa­niu de­cy­zji i re­ali­zo­wa­niu pod­ję­tych za­dań słu­ży wy­cho­wa­niu oby­wa­tel­skie­mu, uczy od­po­wie­dzial­nej wol­no­ści. Ro­dzi­ce, na­uczy­cie­le i wy­cho­waw­cy win­ni za­chę­cać dzie­ci i mło­dzież do ak­tyw­no­ści po­za­lek­cyj­nej, szcze­gól­nie tych uczniów, któ­rzy są nie­chęt­ni do po­dej­mo­wa­nia ja­kie­go­kol­wiek wy­sił­ku i nie wy­ka­zu­ją szcze­gól­ne­go za­in­te­re­so­wa­nia ży­ciem spo­łecz­nym.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 05-20143 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Jo­lan­ta Do­brzyń­ska
  Har­cer­stwo – idea i me­to­da
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Strasz­li­wa cho­ro­ba
 • Ra­fał Rysz­ka
  Har­cer­stwo szko­łą ży­cia
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Wy­cho­wa­nie w har­cer­stwie
 • Jo­lan­ta Tę­cza-Ćwierz
  Wy­ko­rzy­stać za­pał mło­dych. Roz­mo­wa z Re­na­tą Chrza­now­ską, opie­kun­ką szkol­ne­go wo­lon­ta­ria­tu
 • ks. Piotr Ma­zur
  Szkol­ne Ko­ła „Ca­ri­tas”
 • Re­na­ta Po­łom­ska
  Szkol­ne Klu­by Przy­ja­ciół Żon­ki­la
 • ks. Piotr Ma­zur
  Słu­żyć Bo­gu i Oj­czyź­nie
 • Ur­szu­la Wa­li­jew­ska
  Edu­ka­cja sek­su­al­na – spoj­rze­nie pe­da­go­ga
 • Iza­be­la Sze­ląg
  Nie­zwy­kłe lek­cje hi­sto­rii
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Wo­lon­ta­riat w du­chu Ewan­ge­lii
 • Zdzi­sław Ste­fa­noff
  Sza­chy w szko­le
 • Ewa Pa­łuc­ka
  Bi­blio­te­ra­pia w szko­le
 • Bar­ba­ra Ma­cie­jew­ska
  Al­ter­na­ty­wa dla kon­sump­cjo­ni­zmu
 • Ali­na Wró­blew­ska
  O sa­mo­rzą­dzie szkol­nym
 • Ma­rio­la Lip­ska
  Co wiem o zdro­wiu i Czer­wo­nym Krzy­żu? Sce­na­riusz kon­kur­su z oka­zji Dnia Mło­dzie­ży PCK
 • Ali­cja Pie­losz­czyk
  „Wi­wat wszyst­kie Sta­ny”. Sce­na­riusz in­sce­ni­za­cji po­świę­co­nej rocz­ni­cy uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Ma­ja

Okład­ka: Fot. Mag­da­le­na Ir­cha

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.