05/2014 Harcerstwo i inne organizacje

okladka_05-2014Organizacje i stowarzyszenia młodzieżowe umożliwiają ciekawe i pożyteczne spędzanie czasu wolnego, wspomagając rozwój duchowy, intelektualny, społeczny oraz fizyczny. Stwarzając warunki do współpracy, ułatwiają nawiązywanie przyjaźni, odrywają od świata wirtualnych relacji na rzecz kontaktów bezpośrednich. Organizacje młodzieżowe są terenem pomysłowości i aktywności młodych, zapobiegają nudzie, służą kształtowaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań, pasji, umiejętności, dają radość życia.

Duża część dzieci i młodzieży aktywnie działa w samorządach uczniowskich, harcerstwie, wolontariacie, kołach Caritas, Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, szkolnych i pozaszkolnych kołach przedmiotowych, zespołach artystycznych i sportowych. Organizacje te proponują bogatą ofertę zajęć, mobilizują do kształtowania siły woli i charakteru, pomagają budować właściwą hierarchię wartości – są prawdziwą szkołą życia.

Efekty pracy organizacji i stowarzyszeń młodzieżowych w dużym stopniu są uzależnione od sprzyjającego klimatu w szkole wokół ich działań, pozytywnego nastawienia środowiska, zaangażowania instruktora/opiekuna. Potrzebują też określonych środków finansowych na swą statutową działalność. Wsparcie finansowe najczęściej otrzymują od rad rodziców, sponsorów, z budżetu samorządu terytorialnego, ze składek członkowskich. Ta bardzo potrzebna i pożyteczna działalność niekiedy bywa prowadzona w trudnych warunkach lokalowych i finansowych.

W sprawach dotyczących ludzi młodych, m.in. wypoczynku czy kształcenia, główni zainteresowani powinni mieć możliwość wypowiedzi. Udział młodych w podejmowaniu decyzji i realizowaniu podjętych zadań służy wychowaniu obywatelskiemu, uczy odpowiedzialnej wolności. Rodzice, nauczyciele i wychowawcy winni zachęcać dzieci i młodzież do aktywności pozalekcyjnej, szczególnie tych uczniów, którzy są niechętni do podejmowania jakiegokolwiek wysiłku i nie wykazują szczególnego zainteresowania życiem społecznym.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 05-20143 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • Jolanta Dobrzyńska
  Harcerstwo – idea i metoda
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Straszliwa choroba
 • Rafał Ryszka
  Harcerstwo szkołą życia
 • Elżbieta Trojan
  Wychowanie w harcerstwie
 • Jolanta Tęcza-Ćwierz
  Wykorzystać zapał młodych. Rozmowa z Renatą Chrzanowską, opiekunką szkolnego wolontariatu
 • ks. Piotr Mazur
  Szkolne Koła „Caritas”
 • Renata Połomska
  Szkolne Kluby Przyjaciół Żonkila
 • ks. Piotr Mazur
  Służyć Bogu i Ojczyźnie
 • Urszula Walijewska
  Edukacja seksualna – spojrzenie pedagoga
 • Izabela Szeląg
  Niezwykłe lekcje historii
 • ks. Marek Dziewiecki
  Wolontariat w duchu Ewangelii
 • Zdzisław Stefanoff
  Szachy w szkole
 • Ewa Pałucka
  Biblioterapia w szkole
 • Barbara Maciejewska
  Alternatywa dla konsumpcjonizmu
 • Alina Wróblewska
  O samorządzie szkolnym
 • Mariola Lipska
  Co wiem o zdrowiu i Czerwonym Krzyżu? Scenariusz konkursu z okazji Dnia Młodzieży PCK
 • Alicja Pieloszczyk
  „Wiwat wszystkie Stany”. Scenariusz inscenizacji poświęconej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Okładka: Fot. Magdalena Ircha

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.