05/2014 Harcerstwo i inne organizacje

okladka_05-2014Organizacje i sto­wa­rzy­sze­nia mło­dzie­żowe umoż­li­wiają cie­kawe i po­ży­teczne spę­dza­nie czasu wol­nego, wspo­ma­ga­jąc roz­wój du­chowy, in­te­lek­tu­alny, spo­łeczny oraz fi­zyczny. Stwarzając wa­runki do współ­pracy, uła­twiają na­wią­zy­wa­nie przy­jaźni, od­ry­wają od świata wir­tu­al­nych re­la­cji na rzecz kon­tak­tów bez­po­śred­nich. Organizacje mło­dzie­żowe są te­re­nem po­my­sło­wo­ści i ak­tyw­no­ści mło­dych, za­po­bie­gają nu­dzie, służą kształ­to­wa­niu i roz­wi­ja­niu zdol­no­ści, za­in­te­re­so­wań, pa­sji, umie­jęt­no­ści, dają ra­dość ży­cia.

Duża część dzieci i mło­dzieży ak­tyw­nie działa w sa­mo­rzą­dach uczniow­skich, har­cer­stwie, wo­lon­ta­ria­cie, ko­łach Caritas, Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, szkol­nych i po­zasz­kol­nych ko­łach przed­mio­to­wych, ze­spo­łach ar­ty­stycz­nych i spor­to­wych. Organizacje te pro­po­nują bo­gatą ofertę za­jęć, mo­bi­li­zują do kształ­to­wa­nia siły woli i cha­rak­teru, po­ma­gają bu­do­wać wła­ściwą hie­rar­chię war­to­ści – są praw­dziwą szkołą ży­cia.

Efekty pracy or­ga­ni­za­cji i sto­wa­rzy­szeń mło­dzie­żo­wych w du­żym stop­niu są uza­leż­nione od sprzy­ja­ją­cego kli­matu w szkole wo­kół ich dzia­łań, po­zy­tyw­nego na­sta­wie­nia śro­do­wi­ska, za­an­ga­żo­wa­nia instruktora/opiekuna. Potrzebują też okre­ślo­nych środ­ków fi­nan­so­wych na swą sta­tu­tową dzia­łal­ność. Wsparcie fi­nan­sowe naj­czę­ściej otrzy­mują od rad ro­dzi­ców, spon­so­rów, z bu­dżetu sa­mo­rządu te­ry­to­rial­nego, ze skła­dek człon­kow­skich. Ta bar­dzo po­trzebna i po­ży­teczna dzia­łal­ność nie­kiedy bywa pro­wa­dzona w trud­nych wa­run­kach lo­ka­lo­wych i fi­nan­so­wych.

W spra­wach do­ty­czą­cych lu­dzi mło­dych, m.in. wy­po­czynku czy kształ­ce­nia, główni za­in­te­re­so­wani po­winni mieć moż­li­wość wy­po­wie­dzi. Udział mło­dych w po­dej­mo­wa­niu de­cy­zji i re­ali­zo­wa­niu pod­ję­tych za­dań służy wy­cho­wa­niu oby­wa­tel­skiemu, uczy od­po­wie­dzial­nej wol­no­ści. Rodzice, na­uczy­ciele i wy­cho­wawcy winni za­chę­cać dzieci i mło­dzież do ak­tyw­no­ści po­za­lek­cyj­nej, szcze­gól­nie tych uczniów, któ­rzy są nie­chętni do po­dej­mo­wa­nia ja­kie­go­kol­wiek wy­siłku i nie wy­ka­zują szcze­gól­nego za­in­te­re­so­wa­nia ży­ciem spo­łecz­nym.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 05-20143 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Jolanta Dobrzyńska
  Harcerstwo – idea i me­toda
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Straszliwa cho­roba
 • Rafał Ryszka
  Harcerstwo szkołą ży­cia
 • Elżbieta Trojan
  Wychowanie w har­cer­stwie
 • Jolanta Tęcza-Ćwierz
  Wykorzystać za­pał mło­dych. Rozmowa z Renatą Chrzanowską, opie­kunką szkol­nego wo­lon­ta­riatu
 • ks. Piotr Mazur
  Szkolne Koła „Caritas”
 • Renata Połomska
  Szkolne Kluby Przyjaciół Żonkila
 • ks. Piotr Mazur
  Służyć Bogu i Ojczyźnie
 • Urszula Walijewska
  Edukacja sek­su­alna – spoj­rze­nie pe­da­goga
 • Izabela Szeląg
  Niezwykłe lek­cje hi­sto­rii
 • ks. Marek Dziewiecki
  Wolontariat w du­chu Ewangelii
 • Zdzisław Stefanoff
  Szachy w szkole
 • Ewa Pałucka
  Biblioterapia w szkole
 • Barbara Maciejewska
  Alternatywa dla kon­sump­cjo­ni­zmu
 • Alina Wróblewska
  O sa­mo­rzą­dzie szkol­nym
 • Mariola Lipska
  Co wiem o zdro­wiu i Czerwonym Krzyżu? Scenariusz kon­kursu z oka­zji Dnia Młodzieży PCK
 • Alicja Pieloszczyk
  „Wiwat wszyst­kie Stany”. Scenariusz in­sce­ni­za­cji po­świę­co­nej rocz­nicy uchwa­le­nia Konstytucji 3 Maja

Okładka: Fot. Magdalena Ircha 

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.