05/2013 To idzie gen­der

okladka_05-2013

Są śro­do­wi­ska, któ­re chcą na­rzu­cić ide­olo­gię gen­der pla­ców­kom oświa­to­wym. Jest to opcja świa­to­po­glą­do­wa sprzecz­na z chrze­ści­jań­skim sys­te­mem war­to­ści. Na­sze czło­wie­czeń­stwo do­ma­ga się by­cia „da­rem” dla dru­gie­go, prze­strze­ga­nia na­tu­ral­nych i obiek­tyw­nych praw, norm, war­to­ści. Na­sze po­stę­po­wa­nie ma być zgod­ne z za­sa­da­mi mo­ral­ny­mi, De­ka­lo­giem, z przy­ję­tym fun­da­men­tem etycz­nym, zgod­ne z ko­bie­co­ścią lub mę­sko­ścią.

Ide­olo­gia gen­der za­kła­da, że płeć bio­lo­gicz­na, z któ­rą się ro­dzi­my, jest nie­waż­na. Ro­la ko­bie­ty, ro­la męż­czy­zny jest na­rzu­co­na jed­no­st­ce przez da­ną kul­tu­rę, a to ogra­ni­cza jej wol­ność. Na­to­miast płeć spo­łecz­no-kul­tu­ro­wą moż­na wy­bie­rać, bez wzglę­du na swo­ją płeć bio­lo­gicz­ną. Płeć spo­łecz­no-kul­tu­ro­wa jest ob­ra­zem czło­wie­ka bez wła­ści­wo­ści, prze­cięt­ne­go. Gen­der to ide­olo­gia re­la­ty­wi­zmu etycz­ne­go w sfe­rze za­cho­wań sek­su­al­nych, to kul­tu­ro­we za­gro­że­nie dla mał­żeń­stwa i ro­dzi­ny, to dą­że­nie do roz­luź­nie­nia norm mo­ral­nych w wy­cho­wa­niu pro­ro­dzin­nym. Wcho­dze­nie w gar­ni­tur płci prze­ciw­nej, jest prze­ja­wem nie­doj­rza­ło­ści oso­bo­wej, a de­kon­struk­cja na­tu­ral­nej róż­ni­cy płci czy­ni wiel­kie spu­sto­sze­nie w po­sza­no­wa­niu ko­bie­co­ści, mę­sko­ści. Wro­dzo­ną od­mien­ność na­le­ży re­spek­to­wać i nikt nie po­wi­nien oba­wiać się kul­tu­ry, któ­ra do­strze­ga i sza­nu­je na­tu­ral­ne róż­ni­ce mię­dzy ko­bie­ta­mi i męż­czy­zna­mi.

Re­wo­lu­cja gen­de­ro­wa wpły­wa ne­ga­tyw­nie na po­sta­wy i za­cho­wa­nia dzie­ci i mło­dzie­ży, jest re­al­nym za­gro­że­niem dla pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju mło­de­go po­ko­le­nia. Płeć jest istot­nym skład­ni­kiem struk­tu­ry psy­cho­fi­zycz­nej czło­wie­ka, nie moż­na jej ba­ga­te­li­zo­wać w wy­cho­wa­niu.

Ma­my dwie płcie, męż­czy­zny i ko­bie­ty, róż­ne lecz rów­ne, i tę wro­dzo­ną od­mien­ność na­le­ży re­spek­to­wać. Gen­der nie da się po­go­dzić z an­tro­po­lo­gią per­so­na­li­stycz­ną, bo czło­wiek nie jest isto­tą bez­pł­cio­wą. Ta ide­olo­gia za­ciem­nia praw­dę o toż­sa­mo­ści czło­wie­ka, de­pre­cjo­nu­je mał­żeń­stwo i ro­dzi­nę, i znie­czu­la opi­nię pu­blicz­ną na de­wia­cje.

Sza­nuj­my toż­sa­mość ko­bie­ty i męż­czy­zny, do­ce­niaj­my mał­żeń­stwo i ro­dzi­nę, a dzie­ciom za­pew­niaj­my opie­kę i wy­cho­wa­nie w peł­nych ro­dzi­nach. Do­strze­gaj­my isto­tę uzu­peł­nia­nia się płci i po­trze­bę współ­pra­cy mię­dzy ni­mi, ale opar­tej na praw­dzie o oso­bie ludz­kiej.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Hen­ryk Bej­da
  Idzie gen­der!
 • Mi­chał Wy­rost­kie­wicz
  Teo­ria gen­der w świe­tle an­tro­po­lo­gii per­so­na­li­stycz­nej
 • ks. An­drzej Ma­ry­niar­czyk
  Źró­dła i skut­ki od­rzu­ce­nia na­tu­ry ludz­kiej
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Do­bro i zło
 • o. Krzysz­tof Nie­wia­dom­ski, Na­ta­lia Ejt­mi­no­wicz
  No­wa ide­olo­gia. Cze­go chcą od dzie­ci?
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Ide­olo­gia gen­der i… wcze­śniej­sza eme­ry­tu­ra
 • Jo­an­na Bąt­kie­wicz-Bro­żek
  Gen­der – kłam­stwo fe­mi­ni­stek
 • Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak
  „Tę­czo­wa” szko­ła
 • Cen­trum Praw­ne Or­do Iu­ris
  Kon­sty­tu­cyj­ne pra­wa ro­dzi­ców
 • ks. Da­riusz Oko
  Non po­ssu­mus. Ko­ściół wo­bec ho­mo­ide­olo­gii
 • Fran­ci­szek Adam­ski
  „Wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie” pi­sa­ne na no­wo
 • Elż­bie­ta Ja­wor­ska
  Dla mo­jej Ma­my. Sce­na­riusz z oka­zji Dnia Mat­ki

Okład­ka: www.stockfreeimages.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.