05/2009 Wychowanie estetyczne

okladka_05-2009Wychowanie człowieka jest mocno zakotwiczone w tradycji, w kulturze, w hierarchii wartości. W działaniach opiekuńczo−wychowawczych dostrzegamy troskę o sprawy materialne, o rozwój potrzeb konsumpcyjnych, natomiast często zaniedbywane są potrzeby duchowe i kulturalne. Istnieje potrzeba ukierunkowania pracy szkół na kształtowanie i rozwój zdolności i zainteresowań artystycznych i kulturalnych uczniów. Doskonalenie młodego pokolenia poprzez kulturę i sztukę ułatwi pokonanie trudności wychowawczych, różnego rodzaju zagrożeń, i pomoże wejść w świat wyższych wartości.

Edukację kulturalną należy prowadzić od najwcześniejszych lat życia dziecka. Trzeba umożliwiać mu kontakt z dziełami sztuki, stworzyć dogodne warunki do samodzielnej twórczości, rozwijać wrażliwość estetyczną, wyobraźnię, wychowywać do wartości.

Sztuka i kultura poszerzają zakres wiedzy o świecie i ludziach, wyzwalają uczucia o charakterze społecznym i moralnym. Młody człowiek nie tylko poznaje świat, ale także interpretuje i wartościuje, a podejmując działania kreatywne przemienia swoje otoczenie i swoje wnętrze.

Dzięki naturalnej ciekawości i wrażliwości dziecko potrafi przeżywać dzieła artystyczne. Rozwija się, gdy maluje, słucha, muzykuje, śpiewa, czyta, czy interpretuje słowa i dźwięki na swój sposób.

Zajęcia plastyczne, muzyczne, zainteresowania czytelnicze wspomagają rozwój umysłowy i emocjonalny dziecka, często też pomagają przełamać nieśmiałość, doznać głębokiej satysfakcji z uwalnianych emocji. Szkoda, że umiejętność gry na instrumentach muzycznych jest mało popularna, że niewiele jest pracowni plastycznych z prawdziwego zdarzenia, że brakuje pieniędzy na zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne. Nie uczymy dzieci dostrzegać piękna w sobie i wokół siebie, a otoczenie nie zawsze kształtuje wrażliwość estetyczną.

Małe dzieci na swój sposób tworzą, eksperymentują, badają.

Wraz z wiekiem przejaw spontanicznej twórczości dziecka maleje, rodzi się krytycyzm i dostosowywanie do wymagań szkolnych (pytania, na które trzeba znać wyuczoną podręcznikową odpowiedź). Brak czasu na samodzielne poszukiwania, na eksperymentowanie, na twórczość niszczy spontaniczność, pomysłowość, samodzielność ucznia.

Wychowanie człowieka wymaga obcowania z dziełami sztuki, aktywnego uczestnictwa w zajęciach artystycznych, wyzwalania zdolności twórczych, ukształtowanego systemu wartości estetycznych i wartości uniwersalnych. Nie możemy o tym zapominać.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 05-20093 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • Maria Nikiel
  Jak wychować pięknego człowieka?
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Serce matki…
 • Katarzyna Nowak
  Sztuka doskonali człowieka
 • Ewa Gałązka
  Wychowanie artystyczne ucznia
 • Aneta Lodzik, Joanna Socha
  Pobudzanie aktywności twórczej dzieci
 • ks. Marek Dziewiecki
  Odpowiedzialny wychowawca
 • Barbara Gajo
  Psychologiczna analiza rysunku dziecka
 • Anna Brzezińska
  Warto grać
 • Agata Korzeń
  Wróćmy do czytania
 • Maria Mojzesowicz
  „Brzydkie” słowa
 • Grażyna Zielińska
  „Wchodzenie do obrazu”. Konspekt dla uczniów III klasy gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych
 • Maria Lupa
  Św. Brat Albert
 • Lidia Paterman, Bogdan Prus
  Bądź kulturalny! Mistrz dobrego zachowania. Konspekty zajęć konkursowych dla niesłyszącej młodzieży młodszej – starsze klasy szkoły podstawowej i gimnazjum
 • Joanna Wielgut
  Dziękuję Ci, Mamo. Program artystyczny z okazji Dnia Matki w przedszkolu lub dla klas I−III
 • Dariusz Szalewski
  Nauczyciel Życia
 • Agnieszka Przybylska
  Koncert dla Mamy. Scenariusz uroczystości szkolnej dla klasy VI szkoły podstawowej
 • Alina Szczepankiewicz
  Rysunek dziecka – psychologia – diagnostyka
 • Tamara Kotarska
  Żyję zdrowo. Scenariusz akademii dla uczniów klas 0−III szkoły podstawowej lub przedszkolaków
 • Renata Dulian
  Słuchać się kogoś!
 • Elżbieta Trojan
  Wychowanie przez sztukę. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.