05/2009 Wychowanie estetyczne

okladka_05-2009Wychowanie czło­wieka jest mocno za­ko­twi­czone w tra­dy­cji, w kul­tu­rze, w hie­rar­chii war­to­ści. W dzia­ła­niach opiekuńczo−wychowawczych do­strze­gamy tro­skę o sprawy ma­te­rialne, o roz­wój po­trzeb kon­sump­cyj­nych, na­to­miast czę­sto za­nie­dby­wane są po­trzeby du­chowe i kul­tu­ralne. Istnieje po­trzeba ukie­run­ko­wa­nia pracy szkół na kształ­to­wa­nie i roz­wój zdol­no­ści i za­in­te­re­so­wań ar­ty­stycz­nych i kul­tu­ral­nych uczniów. Doskonalenie mło­dego po­ko­le­nia po­przez kul­turę i sztukę uła­twi po­ko­na­nie trud­no­ści wy­cho­waw­czych, róż­nego ro­dzaju za­gro­żeń, i po­może wejść w świat wyż­szych war­to­ści.

Edukację kul­tu­ralną na­leży pro­wa­dzić od naj­wcze­śniej­szych lat ży­cia dziecka. Trzeba umoż­li­wiać mu kon­takt z dzie­łami sztuki, stwo­rzyć do­godne wa­runki do sa­mo­dziel­nej twór­czo­ści, roz­wi­jać wraż­li­wość es­te­tyczną, wy­obraź­nię, wy­cho­wy­wać do war­to­ści.

Sztuka i kul­tura po­sze­rzają za­kres wie­dzy o świe­cie i lu­dziach, wy­zwa­lają uczu­cia o cha­rak­te­rze spo­łecz­nym i mo­ral­nym. Młody czło­wiek nie tylko po­znaje świat, ale także in­ter­pre­tuje i war­to­ściuje, a po­dej­mu­jąc dzia­ła­nia kre­atywne prze­mie­nia swoje oto­cze­nie i swoje wnę­trze.

Dzięki na­tu­ral­nej cie­ka­wo­ści i wraż­li­wo­ści dziecko po­trafi prze­ży­wać dzieła ar­ty­styczne. Rozwija się, gdy ma­luje, słu­cha, mu­zy­kuje, śpiewa, czyta, czy in­ter­pre­tuje słowa i dźwięki na swój spo­sób.

Zajęcia pla­styczne, mu­zyczne, za­in­te­re­so­wa­nia czy­tel­ni­cze wspo­ma­gają roz­wój umy­słowy i emo­cjo­nalny dziecka, czę­sto też po­ma­gają prze­ła­mać nie­śmia­łość, do­znać głę­bo­kiej sa­tys­fak­cji z uwal­nia­nych emo­cji. Szkoda, że umie­jęt­ność gry na in­stru­men­tach mu­zycz­nych jest mało po­pu­larna, że nie­wiele jest pra­cowni pla­stycz­nych z praw­dzi­wego zda­rze­nia, że bra­kuje pie­nię­dzy na za­ję­cia po­za­lek­cyjne i po­zasz­kolne. Nie uczymy dzieci do­strze­gać piękna w so­bie i wo­kół sie­bie, a oto­cze­nie nie za­wsze kształ­tuje wraż­li­wość es­te­tyczną.

Małe dzieci na swój spo­sób two­rzą, eks­pe­ry­men­tują, ba­dają.

Wraz z wie­kiem prze­jaw spon­ta­nicz­nej twór­czo­ści dziecka ma­leje, ro­dzi się kry­ty­cyzm i do­sto­so­wy­wa­nie do wy­ma­gań szkol­nych (py­ta­nia, na które trzeba znać wy­uczoną pod­ręcz­ni­kową od­po­wiedź). Brak czasu na sa­mo­dzielne po­szu­ki­wa­nia, na eks­pe­ry­men­to­wa­nie, na twór­czość nisz­czy spon­ta­nicz­ność, po­my­sło­wość, sa­mo­dziel­ność ucznia.

Wychowanie czło­wieka wy­maga ob­co­wa­nia z dzie­łami sztuki, ak­tyw­nego uczest­nic­twa w za­ję­ciach ar­ty­stycz­nych, wy­zwa­la­nia zdol­no­ści twór­czych, ukształ­to­wa­nego sys­temu war­to­ści es­te­tycz­nych i war­to­ści uni­wer­sal­nych. Nie mo­żemy o tym za­po­mi­nać.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 05-20093 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Maria Nikiel
  Jak wy­cho­wać pięk­nego czło­wieka?
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Serce matki…
 • Katarzyna Nowak
  Sztuka do­sko­nali czło­wieka
 • Ewa Gałązka
  Wychowanie ar­ty­styczne ucznia
 • Aneta Lodzik, Joanna Socha
  Pobudzanie ak­tyw­no­ści twór­czej dzieci
 • ks. Marek Dziewiecki
  Odpowiedzialny wy­cho­wawca
 • Barbara Gajo
  Psychologiczna ana­liza ry­sunku dziecka
 • Anna Brzezińska
  Warto grać
 • Agata Korzeń
  Wróćmy do czy­ta­nia
 • Maria Mojzesowicz
  „Brzydkie” słowa
 • Grażyna Zielińska
  „Wchodzenie do ob­razu”. Konspekt dla uczniów III klasy gim­na­zjum lub szkół po­nad­gim­na­zjal­nych
 • Maria Lupa
  Św. Brat Albert
 • Lidia Paterman, Bogdan Prus
  Bądź kul­tu­ralny! Mistrz do­brego za­cho­wa­nia. Konspekty za­jęć kon­kur­so­wych dla nie­sły­szą­cej mło­dzieży młod­szej – star­sze klasy szkoły pod­sta­wo­wej i gim­na­zjum
 • Joanna Wielgut
  Dziękuję Ci, Mamo. Program ar­ty­styczny z oka­zji Dnia Matki w przed­szkolu lub dla klas I−III
 • Dariusz Szalewski
  Nauczyciel Życia
 • Agnieszka Przybylska
  Koncert dla Mamy. Scenariusz uro­czy­sto­ści szkol­nej dla klasy VI szkoły pod­sta­wo­wej
 • Alina Szczepankiewicz
  Rysunek dziecka – psy­cho­lo­gia – dia­gno­styka
 • Tamara Kotarska
  Żyję zdrowo. Scenariusz aka­de­mii dla uczniów klas 0−III szkoły pod­sta­wo­wej lub przed­szko­la­ków
 • Renata Dulian
  Słuchać się ko­goś!
 • Elżbieta Trojan
  Wychowanie przez sztukę. Zestawienie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.