05/2009 Wy­cho­wa­nie es­te­tycz­ne

okladka_05-2009Wy­cho­wa­nie czło­wie­ka jest moc­no za­ko­twi­czo­ne w tra­dy­cji, w kul­tu­rze, w hie­rar­chii war­to­ści. W dzia­ła­niach opiekuńczo−wychowawczych do­strze­ga­my tro­skę o spra­wy ma­te­rial­ne, o roz­wój po­trzeb kon­sump­cyj­nych, na­to­miast czę­sto za­nie­dby­wa­ne są po­trze­by du­cho­we i kul­tu­ral­ne. Ist­nie­je po­trze­ba ukie­run­ko­wa­nia pra­cy szkół na kształ­to­wa­nie i roz­wój zdol­no­ści i za­in­te­re­so­wań ar­ty­stycz­nych i kul­tu­ral­nych uczniów. Do­sko­na­le­nie mło­de­go po­ko­le­nia po­przez kul­tu­rę i sztu­kę uła­twi po­ko­na­nie trud­no­ści wy­cho­waw­czych, róż­ne­go ro­dza­ju za­gro­żeń, i po­mo­że wejść w świat wyż­szych war­to­ści.

Edu­ka­cję kul­tu­ral­ną na­le­ży pro­wa­dzić od naj­wcze­śniej­szych lat ży­cia dziec­ka. Trze­ba umoż­li­wiać mu kon­takt z dzie­ła­mi sztu­ki, stwo­rzyć do­god­ne wa­run­ki do sa­mo­dziel­nej twór­czo­ści, roz­wi­jać wraż­li­wość es­te­tycz­ną, wy­obraź­nię, wy­cho­wy­wać do war­to­ści.

Sztu­ka i kul­tu­ra po­sze­rza­ją za­kres wie­dzy o świe­cie i lu­dziach, wy­zwa­la­ją uczu­cia o cha­rak­te­rze spo­łecz­nym i mo­ral­nym. Mło­dy czło­wiek nie tyl­ko po­zna­je świat, ale tak­że in­ter­pre­tu­je i war­to­ściu­je, a po­dej­mu­jąc dzia­ła­nia kre­atyw­ne prze­mie­nia swo­je oto­cze­nie i swo­je wnę­trze.

Dzię­ki na­tu­ral­nej cie­ka­wo­ści i wraż­li­wo­ści dziec­ko po­tra­fi prze­ży­wać dzie­ła ar­ty­stycz­ne. Roz­wi­ja się, gdy ma­lu­je, słu­cha, mu­zy­ku­je, śpie­wa, czy­ta, czy in­ter­pre­tu­je sło­wa i dźwię­ki na swój spo­sób.

Za­ję­cia pla­stycz­ne, mu­zycz­ne, za­in­te­re­so­wa­nia czy­tel­ni­cze wspo­ma­ga­ją roz­wój umy­sło­wy i emo­cjo­nal­ny dziec­ka, czę­sto też po­ma­ga­ją prze­ła­mać nie­śmia­łość, do­znać głę­bo­kiej sa­tys­fak­cji z uwal­nia­nych emo­cji. Szko­da, że umie­jęt­ność gry na in­stru­men­tach mu­zycz­nych jest ma­ło po­pu­lar­na, że nie­wie­le jest pra­cow­ni pla­stycz­nych z praw­dzi­we­go zda­rze­nia, że bra­ku­je pie­nię­dzy na za­ję­cia po­za­lek­cyj­ne i po­zasz­kol­ne. Nie uczy­my dzie­ci do­strze­gać pięk­na w so­bie i wo­kół sie­bie, a oto­cze­nie nie za­wsze kształ­tu­je wraż­li­wość es­te­tycz­ną.

Ma­łe dzie­ci na swój spo­sób two­rzą, eks­pe­ry­men­tu­ją, ba­da­ją.

Wraz z wie­kiem prze­jaw spon­ta­nicz­nej twór­czo­ści dziec­ka ma­le­je, ro­dzi się kry­ty­cyzm i do­sto­so­wy­wa­nie do wy­ma­gań szkol­nych (py­ta­nia, na któ­re trze­ba znać wy­uczo­ną pod­ręcz­ni­ko­wą od­po­wiedź). Brak cza­su na sa­mo­dziel­ne po­szu­ki­wa­nia, na eks­pe­ry­men­to­wa­nie, na twór­czość nisz­czy spon­ta­nicz­ność, po­my­sło­wość, sa­mo­dziel­ność ucznia.

Wy­cho­wa­nie czło­wie­ka wy­ma­ga ob­co­wa­nia z dzie­ła­mi sztu­ki, ak­tyw­ne­go uczest­nic­twa w za­ję­ciach ar­ty­stycz­nych, wy­zwa­la­nia zdol­no­ści twór­czych, ukształ­to­wa­ne­go sys­te­mu war­to­ści es­te­tycz­nych i war­to­ści uni­wer­sal­nych. Nie mo­że­my o tym za­po­mi­nać.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 05-20093 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Ma­ria Ni­kiel
  Jak wy­cho­wać pięk­ne­go czło­wie­ka?
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Ser­ce mat­ki…
 • Ka­ta­rzy­na No­wak
  Sztu­ka do­sko­na­li czło­wie­ka
 • Ewa Ga­łąz­ka
  Wy­cho­wa­nie ar­ty­stycz­ne ucznia
 • Ane­ta Lo­dzik, Jo­an­na So­cha
  Po­bu­dza­nie ak­tyw­no­ści twór­czej dzie­ci
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Od­po­wie­dzial­ny wy­cho­waw­ca
 • Bar­ba­ra Ga­jo
  Psy­cho­lo­gicz­na ana­li­za ry­sun­ku dziec­ka
 • An­na Brze­ziń­ska
  War­to grać
 • Aga­ta Ko­rzeń
  Wróć­my do czy­ta­nia
 • Ma­ria Moj­ze­so­wicz
  „Brzyd­kie” sło­wa
 • Gra­ży­na Zie­liń­ska
  „Wcho­dze­nie do ob­ra­zu”. Kon­spekt dla uczniów III kla­sy gim­na­zjum lub szkół po­nad­gim­na­zjal­nych
 • Ma­ria Lu­pa
  Św. Brat Al­bert
 • Li­dia Pa­ter­man, Bog­dan Prus
  Bądź kul­tu­ral­ny! Mistrz do­bre­go za­cho­wa­nia. Kon­spek­ty za­jęć kon­kur­so­wych dla nie­sły­szą­cej mło­dzie­ży młod­szej – star­sze kla­sy szko­ły pod­sta­wo­wej i gim­na­zjum
 • Jo­an­na Wiel­gut
  Dzię­ku­ję Ci, Ma­mo. Pro­gram ar­ty­stycz­ny z oka­zji Dnia Mat­ki w przed­szko­lu lub dla klas I−III
 • Da­riusz Sza­lew­ski
  Na­uczy­ciel Ży­cia
 • Agniesz­ka Przy­byl­ska
  Kon­cert dla Ma­my. Sce­na­riusz uro­czy­sto­ści szkol­nej dla kla­sy VI szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Ali­na Szcze­pan­kie­wicz
  Ry­su­nek dziec­ka – psy­cho­lo­gia – dia­gno­sty­ka
 • Ta­ma­ra Ko­tar­ska
  Ży­ję zdro­wo. Sce­na­riusz aka­de­mii dla uczniów klas 0−III szko­ły pod­sta­wo­wej lub przed­szko­la­ków
 • Re­na­ta Du­lian
  Słu­chać się ko­goś!
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Wy­cho­wa­nie przez sztu­kę. Ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.