04/2015 Twórczy uczeń

okladka_04-2015

W cza­sach współ­cze­snych kre­atyw­ność i twór­czość mają co­raz więk­sze zna­cze­nie. Człowiek z na­tury wy­ka­zuje ten­den­cję do prze­kra­cza­nia gra­nic, bu­du­jąc swoją au­ten­tyczną eg­zy­sten­cję, two­rząc dzieła nowe i war­to­ściowe – two­rząc sie­bie. Twórczość do­ty­czy pro­ce­sów po­znaw­czych, emo­cji i mo­ty­wa­cji, oso­bo­wo­ści. W pro­ce­sie two­rze­nia istotne jest nie tylko my­śle­nie, ale rów­nież wy­obraź­nia, wy­trwa­łość, cier­pli­wość, pre­cy­zja i sze­ro­kie za­in­te­re­so­wa­nia.

O ak­tyw­no­ści twór­czej uczniów w du­żym stop­niu de­cy­duje na­uczy­ciel, or­ga­ni­zu­jąc i in­spi­ru­jąc ich dzia­ła­nia. Podczas za­jęć edu­ka­cyj­nych ważne jest, czy ucznio­wie ak­tyw­nie słu­chają, sa­mo­dziel­nie my­ślą, prze­ży­wają, wy­ko­nują prak­tyczne dzia­ła­nia.

Szkoła po­winna za­dbać o to, aby ucznio­wie zgła­szali pro­blemy ba­daw­cze, pro­jek­to­wali ba­da­nia, prze­pro­wa­dzali je, ana­li­zo­wali i we­ry­fi­ko­wali wy­niki ba­dań. Czy nasi ucznio­wie mają stycz­ność z dzie­łami sztuki oraz moż­li­wość eks­pre­syj­nego wy­ra­ża­nia sie­bie po­przez sztukę, po­przez ak­tyw­ność pla­styczną, mu­zyczną, li­te­racką, te­atralną? Czy są na­gra­dzani za sa­mo­dziel­ność w my­śle­niu, cie­ka­wość po­znaw­czą, za po­my­sły in­no­wa­cyjne, no­wa­tor­skie? Czy po­ma­gamy uczniom po­znać i roz­wi­jać zdol­no­ści oraz za­in­te­re­so­wa­nia? Czy utwier­dzamy ich w prze­ko­na­niu, że sa­mo­re­ali­za­cja i twór­czość jest bar­dzo ważna w na­szym ży­ciu? Zajęcia pro­wa­dzone w spo­sób nie­sza­blo­nowy, twór­czy, z za­sto­so­wa­niem zróż­ni­co­wa­nych me­tod pracy bu­dzą kre­atyw­ność u na­szych uczniów.

Wychowanie po­winno kształ­to­wać po­stawę twór­czego stylu ży­cia, by ucznio­wie byli sobą, żyli praw­dzi­wie pięk­nie, i nie zmar­no­wali ta­len­tów otrzy­ma­nych od Stwórcy.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 04-20153 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Dominika Stadnicka-Strzembosz
  W stronę piękna
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  O twór­czo­ści praw­dzi­wej
 • Ilona Gołębiewska
  Edukacja re­gio­nalna
 • Patrycja Woźniak
  Wielokulturowość w sztuce
 • ks. Marek Dziewiecki
  Spotkanie ze Zmartwychwstałym
 • Jan Czechowski
  Ucz się przez dzia­ła­nie!
 • Mateusz Świstak
  Słowo na­rzę­dziem kre­acji
 • Ewelina Krzymowska
  Uczeń – istota twór­cza
 • Żarówka PR i Marketing
  Jak roz­wi­jać kre­atyw­ność dziecka?
 • Elżbieta Trojan
  Wychowanie do kre­atyw­no­ści (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Dorota Sowa
  Kreatywność w szkole i w domu
 • Hanna Wosz-Tatara
  Jak in­ter­pre­to­wać ry­sunki dziecka?
 • Jacek Kulbaka
  Wychowanie przez za­bawę we­dług Fryderyka Fröbla
 • Maria Pułczyńska
  Zabawka, ale jaka? (list)
 • Aleksandra Bałdyga
  Miejsce dla mu­zyki
 • Katarzyna Szolc
  Percepcja i twór­czość
 • Anna Łaba, Renata Nowak
  Przesłanie Jana Pawła II do mło­dych. Scenariusz pro­gramu słowno-muzycznego
 • Marka Katarzyna Malinowska
  Myślenie twór­cze (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Elżbieta Trojan
  Wychowanie do twór­czo­ści (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)

Okładka: fot. Pixabay.com

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.