04/2015 Twórczy uczeń

okladka_04-2015

W czasach współczesnych kreatywność i twórczość mają coraz większe znaczenie. Człowiek z natury wykazuje tendencję do przekraczania granic, budując swoją autentyczną egzystencję, tworząc dzieła nowe i wartościowe – tworząc siebie. Twórczość dotyczy procesów poznawczych, emocji i motywacji, osobowości. W procesie tworzenia istotne jest nie tylko myślenie, ale również wyobraźnia, wytrwałość, cierpliwość, precyzja i szerokie zainteresowania.

O aktywności twórczej uczniów w dużym stopniu decyduje nauczyciel, organizując i inspirując ich działania. Podczas zajęć edukacyjnych ważne jest, czy uczniowie aktywnie słuchają, samodzielnie myślą, przeżywają, wykonują praktyczne działania.

Szkoła powinna zadbać o to, aby uczniowie zgłaszali problemy badawcze, projektowali badania, przeprowadzali je, analizowali i weryfikowali wyniki badań. Czy nasi uczniowie mają styczność z dziełami sztuki oraz możliwość ekspresyjnego wyrażania siebie poprzez sztukę, poprzez aktywność plastyczną, muzyczną, literacką, teatralną? Czy są nagradzani za samodzielność w myśleniu, ciekawość poznawczą, za pomysły innowacyjne, nowatorskie? Czy pomagamy uczniom poznać i rozwijać zdolności oraz zainteresowania? Czy utwierdzamy ich w przekonaniu, że samorealizacja i twórczość jest bardzo ważna w naszym życiu? Zajęcia prowadzone w sposób nieszablonowy, twórczy, z zastosowaniem zróżnicowanych metod pracy budzą kreatywność u naszych uczniów.

Wychowanie powinno kształtować postawę twórczego stylu życia, by uczniowie byli sobą, żyli prawdziwie pięknie, i nie zmarnowali talentów otrzymanych od Stwórcy.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 04-20153 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • Dominika Stadnicka-Strzembosz
  W stronę piękna
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  O twórczości prawdziwej
 • Ilona Gołębiewska
  Edukacja regionalna
 • Patrycja Woźniak
  Wielokulturowość w sztuce
 • ks. Marek Dziewiecki
  Spotkanie ze Zmartwychwstałym
 • Jan Czechowski
  Ucz się przez działanie!
 • Mateusz Świstak
  Słowo narzędziem kreacji
 • Ewelina Krzymowska
  Uczeń – istota twórcza
 • Żarówka PR i Marketing
  Jak rozwijać kreatywność dziecka?
 • Elżbieta Trojan
  Wychowanie do kreatywności (bibliografia w wyborze)
 • Dorota Sowa
  Kreatywność w szkole i w domu
 • Hanna Wosz-Tatara
  Jak interpretować rysunki dziecka?
 • Jacek Kulbaka
  Wychowanie przez zabawę według Fryderyka Fröbla
 • Maria Pułczyńska
  Zabawka, ale jaka? (list)
 • Aleksandra Bałdyga
  Miejsce dla muzyki
 • Katarzyna Szolc
  Percepcja i twórczość
 • Anna Łaba, Renata Nowak
  Przesłanie Jana Pawła II do młodych. Scenariusz programu słowno-muzycznego
 • Marka Katarzyna Malinowska
  Myślenie twórcze (bibliografia w wyborze)
 • Elżbieta Trojan
  Wychowanie do twórczości (bibliografia w wyborze)

Okładka: fot. Pixabay.com

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.