04/2015 Twór­czy uczeń

okladka_04-2015

W cza­sach współ­cze­snych kre­atyw­ność i twór­czość ma­ją co­raz więk­sze zna­cze­nie. Czło­wiek z na­tu­ry wy­ka­zu­je ten­den­cję do prze­kra­cza­nia gra­nic, bu­du­jąc swo­ją au­ten­tycz­ną eg­zy­sten­cję, two­rząc dzie­ła no­we i war­to­ścio­we – two­rząc sie­bie. Twór­czość do­ty­czy pro­ce­sów po­znaw­czych, emo­cji i mo­ty­wa­cji, oso­bo­wo­ści. W pro­ce­sie two­rze­nia istot­ne jest nie tyl­ko my­śle­nie, ale rów­nież wy­obraź­nia, wy­trwa­łość, cier­pli­wość, pre­cy­zja i sze­ro­kie za­in­te­re­so­wa­nia.

O ak­tyw­no­ści twór­czej uczniów w du­żym stop­niu de­cy­du­je na­uczy­ciel, or­ga­ni­zu­jąc i in­spi­ru­jąc ich dzia­ła­nia. Pod­czas za­jęć edu­ka­cyj­nych waż­ne jest, czy ucznio­wie ak­tyw­nie słu­cha­ją, sa­mo­dziel­nie my­ślą, prze­ży­wa­ją, wy­ko­nu­ją prak­tycz­ne dzia­ła­nia.

Szko­ła po­win­na za­dbać o to, aby ucznio­wie zgła­sza­li pro­ble­my ba­daw­cze, pro­jek­to­wa­li ba­da­nia, prze­pro­wa­dza­li je, ana­li­zo­wa­li i we­ry­fi­ko­wa­li wy­ni­ki ba­dań. Czy na­si ucznio­wie ma­ją stycz­ność z dzie­ła­mi sztu­ki oraz moż­li­wość eks­pre­syj­ne­go wy­ra­ża­nia sie­bie po­przez sztu­kę, po­przez ak­tyw­ność pla­stycz­ną, mu­zycz­ną, li­te­rac­ką, te­atral­ną? Czy są na­gra­dza­ni za sa­mo­dziel­ność w my­śle­niu, cie­ka­wość po­znaw­czą, za po­my­sły in­no­wa­cyj­ne, no­wa­tor­skie? Czy po­ma­ga­my uczniom po­znać i roz­wi­jać zdol­no­ści oraz za­in­te­re­so­wa­nia? Czy utwier­dza­my ich w prze­ko­na­niu, że sa­mo­re­ali­za­cja i twór­czość jest bar­dzo waż­na w na­szym ży­ciu? Za­ję­cia pro­wa­dzo­ne w spo­sób nie­sza­blo­no­wy, twór­czy, z za­sto­so­wa­niem zróż­ni­co­wa­nych me­tod pra­cy bu­dzą kre­atyw­ność u na­szych uczniów.

Wy­cho­wa­nie po­win­no kształ­to­wać po­sta­wę twór­cze­go sty­lu ży­cia, by ucznio­wie by­li so­bą, ży­li praw­dzi­wie pięk­nie, i nie zmar­no­wa­li ta­len­tów otrzy­ma­nych od Stwór­cy.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 04-20153 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Do­mi­ni­ka Stad­nic­ka-Strzem­bosz
  W stro­nę pięk­na
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  O twór­czo­ści praw­dzi­wej
 • Ilo­na Go­łę­biew­ska
  Edu­ka­cja re­gio­nal­na
 • Pa­try­cja Woź­niak
  Wie­lo­kul­tu­ro­wość w sztu­ce
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Spo­tka­nie ze Zmar­twych­wsta­łym
 • Jan Cze­chow­ski
  Ucz się przez dzia­ła­nie!
 • Ma­te­usz Świ­stak
  Sło­wo na­rzę­dziem kre­acji
 • Ewe­li­na Krzy­mow­ska
  Uczeń – isto­ta twór­cza
 • Ża­rów­ka PR i Mar­ke­ting
  Jak roz­wi­jać kre­atyw­ność dziec­ka?
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Wy­cho­wa­nie do kre­atyw­no­ści (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Do­ro­ta So­wa
  Kre­atyw­ność w szko­le i w do­mu
 • Han­na Wosz-Ta­ta­ra
  Jak in­ter­pre­to­wać ry­sun­ki dziec­ka?
 • Ja­cek Kul­ba­ka
  Wy­cho­wa­nie przez za­ba­wę we­dług Fry­de­ry­ka Fröbla
 • Ma­ria Puł­czyń­ska
  Za­baw­ka, ale ja­ka? (list)
 • Alek­san­dra Bał­dy­ga
  Miej­sce dla mu­zy­ki
 • Ka­ta­rzy­na Szolc
  Per­cep­cja i twór­czość
 • An­na Ła­ba, Re­na­ta No­wak
  Prze­sła­nie Ja­na Paw­ła II do mło­dych. Sce­na­riusz pro­gra­mu słow­no-mu­zycz­ne­go
 • Mar­ka Ka­ta­rzy­na Ma­li­now­ska
  My­śle­nie twór­cze (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Wy­cho­wa­nie do twór­czo­ści (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)

Okład­ka: fot. Pixabay.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.