04/2010 Dziec­ko wo­bec war­to­ści

okladka_04-2010Czło­wiek ży­je wśród war­to­ści. War­to­ści ab­sor­bu­ją na­sze my­śli, kształ­tu­ją na­sze po­sta­wy, na­da­ją kie­ru­nek na­szym dą­że­niom i czy­nom. Kształ­tu­ją re­la­cje mię­dzy­ludz­kie, po­zwa­la­ją oce­niać po­sta­wy i uczyn­ki in­nych. War­to­ści bli­skie i zna­czą­ce po­twier­dza­my swo­im ży­ciem, pro­mu­je­my je w swo­im śro­do­wi­sku.

Chcę mó­wić praw­dę i sły­szeć praw­dę, po­stę­po­wać spra­wie­dli­wie i spra­wie­dli­wo­ści do­świad­czać, chcę być życz­li­wym, sza­no­wać god­ność dru­gie­go itp.

Mo­że­my dzie­ciom wie­le mó­wić o war­to­ściach, ale żyć ni­mi na­uczy­my tyl­ko da­jąc przy­kład, przez ży­cie zgod­ne z gło­szo­ny­mi war­to­ścia­mi. Dziec­ko wcho­dzi w świat war­to­ści po­przez ob­ser­wa­cję, na­śla­do­wa­nie, ak­cep­ta­cję. Nie sło­wa, wy­da­wa­ne po­le­ce­nia, ale po­stę­po­wa­nie osób zna­czą­cych dla dziec­ka jest dro­gą do świa­ta war­to­ści. Dziec­ko przyj­mu­jąc war­to­ści bu­du­je sie­bie, kon­tro­lu­je swo­je po­stę­po­wa­nie, wie, skąd wy­ni­ka­ją pew­ne ogra­ni­cze­nia. Nie wy­star­czy po­wie­dzieć dziec­ku „źle zro­bi­łeś”. Ono mu­si wie­dzieć, dla­cze­go je­go za­cho­wa­nie by­ło na­gan­ne i jak w tym przy­pad­ku na­le­ża­ło po­stą­pić. Dziec­ko trze­ba uczyć oce­nia­nia wła­sne­go po­stę­po­wa­nia, umie­jęt­no­ści, war­to­ścio­wa­nia.

Wszy­scy po­trze­bu­je­my jed­no­znacz­nych norm i za­sad etyczno−moralnych, spo­łecz­nych, za­wo­do­wych. Ja­kie są na­sze war­to­ści i czy na­praw­dę ży­je­my zgod­nie z ni­mi?


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 04-20103 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Au­to­ry­tet Ja­na Paw­ła II w wy­cho­wa­niu dziec­ka
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Trud­ne py­ta­nia
 • Wan­da Pa­pu­go­wa
  Wpro­wa­dza­nie dziec­ka w świat war­to­ści
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Ma­ły dyk­ta­tor
 • Ewa Ła­tacz
  Su­mie­nie dziec­ka. Pe­da­go­gi­ka Ma­rii Mon­tes­so­ri
 • s. Da­nu­ta Do­mszy FDC
  Do­bry dia­log (list)
 • Ju­sty­na Fie­dor­czuk
  Za­an­ga­żo­wa­nie wy­cho­waw­cy
 • An­to­ni Zię­ba
  Prze­kaz so­lid­ny i uczci­wy – roz­mo­wa z ks. inf. Ire­ne­uszem Sku­bi­siem
 • Do­ro­ta He­ise
  O za­gro­że­niach w In­ter­ne­cie
 • Cze­sła­wa Baś
  Wzra­stać w mą­dro­ści. Kon­spekt lek­cji wy­cho­waw­czej na 5. rocz­ni­cę śmier­ci Ja­na Paw­ła II
 • Ja­dwi­ga Wroń­ska
  Ka­tyń – Gol­go­ta Wscho­du. Mon­taż słowno−muzyczny upa­mięt­nia­ją­cy 70. rocz­ni­cę zbrod­ni ka­tyń­skiej
 • Pa­weł Ja­nic­ki
  Wiel­ka­noc na mo­im osie­dlu
 • Zo­fia
  Mo­je szczę­ście ma imię dzie­cię­cych od­kryć
 • Bro­ni­sła­wa Drew­nik, Be­ata Skucha−Skrzyńska
  O Ła­cia­tym Sło­niu (baj­ka te­ra­peu­tycz­na). Sce­na­riusz przed­sta­wie­nia na pod­sta­wie ad­ap­ta­cji baj­ki ks. Bo­gu­sła­wa Ze­ma­na
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Wy­cho­wa­nie w na­ucza­niu Ja­na Paw­ła II. Ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne

Okład­ka: www.sxc.hu

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.