04/2010 Dziecko wobec wartości

okladka_04-2010Człowiek żyje wśród war­to­ści. Wartości ab­sor­bują na­sze my­śli, kształ­tują na­sze po­stawy, na­dają kie­ru­nek na­szym dą­że­niom i czy­nom. Kształtują re­la­cje mię­dzy­ludz­kie, po­zwa­lają oce­niać po­stawy i uczynki in­nych. Wartości bli­skie i zna­czące po­twier­dzamy swoim ży­ciem, pro­mu­jemy je w swoim śro­do­wi­sku.

Chcę mó­wić prawdę i sły­szeć prawdę, po­stę­po­wać spra­wie­dli­wie i spra­wie­dli­wo­ści do­świad­czać, chcę być życz­li­wym, sza­no­wać god­ność dru­giego itp.

Możemy dzie­ciom wiele mó­wić o war­to­ściach, ale żyć nimi na­uczymy tylko da­jąc przy­kład, przez ży­cie zgodne z gło­szo­nymi war­to­ściami. Dziecko wcho­dzi w świat war­to­ści po­przez ob­ser­wa­cję, na­śla­do­wa­nie, ak­cep­ta­cję. Nie słowa, wy­da­wane po­le­ce­nia, ale po­stę­po­wa­nie osób zna­czą­cych dla dziecka jest drogą do świata war­to­ści. Dziecko przyj­mu­jąc war­to­ści bu­duje sie­bie, kon­tro­luje swoje po­stę­po­wa­nie, wie, skąd wy­ni­kają pewne ogra­ni­cze­nia. Nie wy­star­czy po­wie­dzieć dziecku „źle zro­bi­łeś”. Ono musi wie­dzieć, dla­czego jego za­cho­wa­nie było na­ganne i jak w tym przy­padku na­le­żało po­stą­pić. Dziecko trzeba uczyć oce­nia­nia wła­snego po­stę­po­wa­nia, umie­jęt­no­ści, war­to­ścio­wa­nia.

Wszyscy po­trze­bu­jemy jed­no­znacz­nych norm i za­sad etyczno−moralnych, spo­łecz­nych, za­wo­do­wych. Jakie są na­sze war­to­ści i czy na­prawdę ży­jemy zgod­nie z nimi?


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 04-20103 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Autorytet Jana Pawła II w wy­cho­wa­niu dziecka
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Trudne py­ta­nia
 • Wanda Papugowa
  Wprowadzanie dziecka w świat war­to­ści
 • ks. Marek Dziewiecki
  Mały dyk­ta­tor
 • Ewa Łatacz
  Sumienie dziecka. Pedagogika Marii Montessori
 • s. Danuta Domszy FDC
  Dobry dia­log (list)
 • Justyna Fiedorczuk
  Zaangażowanie wy­cho­wawcy
 • Antoni Zięba
  Przekaz so­lidny i uczciwy – roz­mowa z ks. inf. Ireneuszem Skubisiem
 • Dorota Heise
  O za­gro­że­niach w Internecie
 • Czesława Baś
  Wzrastać w mą­dro­ści. Konspekt lek­cji wy­cho­waw­czej na 5. rocz­nicę śmierci Jana Pawła II
 • Jadwiga Wrońska
  Katyń – Golgota Wschodu. Montaż słowno−muzyczny upa­mięt­nia­jący 70. rocz­nicę zbrodni ka­tyń­skiej
 • Paweł Janicki
  Wielkanoc na moim osie­dlu
 • Zofia
  Moje szczę­ście ma imię dzie­cię­cych od­kryć
 • Bronisława Drewnik, Beata Skucha−Skrzyńska
  O Łaciatym Słoniu (bajka te­ra­peu­tyczna). Scenariusz przed­sta­wie­nia na pod­sta­wie ad­ap­ta­cji bajki ks. Bogusława Zemana
 • Elżbieta Trojan
  Wychowanie w na­ucza­niu Jana Pawła II. Zestawienie bi­blio­gra­ficzne

Okładka: www.sxc.hu

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.