03/2012 Wychowanie w rodzinie

okladka_03-2012

Najodpowiedniejszym śro­do­wi­skiem wy­cho­waw­czym dla dziecka jest ro­dzina. Droga ży­ciowa czło­wieka za­leży od re­la­cji pa­nu­ją­cych w ro­dzi­nie, za­an­ga­żo­wa­nia ro­dzi­ców we wspo­ma­ga­nie roz­woju dziecka, od prze­ka­zy­wa­nia dzie­ciom war­to­ści, które na­dają praw­dziwy sens ist­nie­niu. Rodzice mają nie­zby­walne prawo do wy­cho­wa­nia i wy­kształ­ce­nia dzieci. Wtym pro­ce­sie wy­zwa­lają w nich do­bro i wpro­wa­dzają w świat war­to­ści. Ważny tu jest ro­zum i serce, mi­łość i do­bry przy­kład. Słowa je­dy­nie po­uczają, są tylko ko­men­ta­rzem do po­stę­po­wa­nia, do urze­czy­wist­nia­nia gło­szo­nych war­to­ści.

Obecnie ob­ser­wuje się lek­ce­wa­że­nie trwa­ło­ści mał­żeń­stwa, peł­nej ro­dziny czy ro­dziny wie­lo­dziet­nej. Niepokoi czę­sta utrata więzi. Członkowie ro­dziny miesz­kają ra­zem, ale każdy osobno, ro­dzice mają mało czasu dla dzieci i co­raz mniej z nimi roz­ma­wiają. W wy­cho­wa­niu ważne jest po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa dzieci, roz­tropne za­spo­ka­ja­nie po­trzeb, wy­cho­wy­wa­nie w prze­ko­na­niu, że mają swoje prawa, ale także okre­ślone za­da­nia i obo­wiązki.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 03-20123 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Wanda Półtawska
  Obrońca świę­to­ści ży­cia i ro­dziny
 • Lidia Peplińska
  Wychowanie w ro­dzi­nie
 • Magdalena Damian, Małgorzata Stępień-Kęsik
  Więź dziecka z matką
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Potrzeba braku
 • Przemysław Eugeniusz Kaniok
  Ojcowie w per­cep­cji swo­ich dzieci
 • Daniel Buchowiecki
  ABC mą­drego wy­cho­wa­nia
 • ks. Marek Dziewiecki
  Rozsądni ro­dzice
 • Krzysztof Błachewicz
  Eurosieroty. Problem wy­cho­waw­czy czy nie­uchronne na­stęp­stwo prze­mian?
 • Joanna Sakowska, Lidia Staroń
  Rozmawiaj ze mną!
 • prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan
  Podążać za na­turą. Metody na­tu­ral­nego pla­no­wa­nia ro­dziny we współ­cze­snej me­dy­cy­nie
 • Jan Golc
  Co ja mam ro­bić?
 • Marta Margasińska
  Ruch i za­bawa
 • Halina Zielonka
  Wielkie Dni. Inscenizacja dla star­szych klas szkoły pod­sta­wo­wej
 • Elżbieta Trojan
  Rodzina – wy­cho­wa­nie (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Danuta Bula, Jadwiga Jawor-Baranowska
 • Dziecięcy świat i war­to­ści

Okładka: fot. Archiwum A. i G. Powideł

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.