03/2012 Wy­cho­wa­nie w ro­dzi­nie

okladka_03-2012

Naj­od­po­wied­niej­szym śro­do­wi­skiem wy­cho­waw­czym dla dziec­ka jest ro­dzi­na. Dro­ga ży­cio­wa czło­wie­ka za­le­ży od re­la­cji pa­nu­ją­cych w ro­dzi­nie, za­an­ga­żo­wa­nia ro­dzi­ców we wspo­ma­ga­nie roz­wo­ju dziec­ka, od prze­ka­zy­wa­nia dzie­ciom war­to­ści, któ­re na­da­ją praw­dzi­wy sens ist­nie­niu. Ro­dzi­ce ma­ją nie­zby­wal­ne pra­wo do wy­cho­wa­nia i wy­kształ­ce­nia dzie­ci. Wtym pro­ce­sie wy­zwa­la­ją w nich do­bro i wpro­wa­dza­ją w świat war­to­ści. Waż­ny tu jest ro­zum i ser­ce, mi­łość i do­bry przy­kład. Sło­wa je­dy­nie po­ucza­ją, są tyl­ko ko­men­ta­rzem do po­stę­po­wa­nia, do urze­czy­wist­nia­nia gło­szo­nych war­to­ści.

Obec­nie ob­ser­wu­je się lek­ce­wa­że­nie trwa­ło­ści mał­żeń­stwa, peł­nej ro­dzi­ny czy ro­dzi­ny wie­lo­dziet­nej. Nie­po­koi czę­sta utra­ta wię­zi. Człon­ko­wie ro­dzi­ny miesz­ka­ją ra­zem, ale każ­dy osob­no, ro­dzi­ce ma­ją ma­ło cza­su dla dzie­ci i co­raz mniej z ni­mi roz­ma­wia­ją. W wy­cho­wa­niu waż­ne jest po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa dzie­ci, roz­trop­ne za­spo­ka­ja­nie po­trzeb, wy­cho­wy­wa­nie w prze­ko­na­niu, że ma­ją swo­je pra­wa, ale tak­że okre­ślo­ne za­da­nia i obo­wiąz­ki.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 03-20123 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Wan­da Pół­taw­ska
  Obroń­ca świę­to­ści ży­cia i ro­dzi­ny
 • Li­dia Pe­pliń­ska
  Wy­cho­wa­nie w ro­dzi­nie
 • Mag­da­le­na Da­mian, Mał­go­rza­ta Stę­pień-Kę­sik
  Więź dziec­ka z mat­ką
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Po­trze­ba bra­ku
 • Prze­my­sław Eu­ge­niusz Ka­niok
  Oj­co­wie w per­cep­cji swo­ich dzie­ci
 • Da­niel Bu­cho­wiec­ki
  ABC mą­dre­go wy­cho­wa­nia
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Roz­sąd­ni ro­dzi­ce
 • Krzysz­tof Bła­che­wicz
  Eu­ro­sie­ro­ty. Pro­blem wy­cho­waw­czy czy nie­uchron­ne na­stęp­stwo prze­mian?
 • Jo­an­na Sa­kow­ska, Li­dia Sta­roń
  Roz­ma­wiaj ze mną!
 • prof. dr hab. n. med. Bog­dan Cha­zan
  Po­dą­żać za na­tu­rą. Me­to­dy na­tu­ral­ne­go pla­no­wa­nia ro­dzi­ny we współ­cze­snej me­dy­cy­nie
 • Jan Golc
  Co ja mam ro­bić?
 • Mar­ta Mar­ga­siń­ska
  Ruch i za­ba­wa
 • Ha­li­na Zie­lon­ka
  Wiel­kie Dni. In­sce­ni­za­cja dla star­szych klas szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Ro­dzi­na – wy­cho­wa­nie (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Da­nu­ta Bu­la, Ja­dwi­ga Ja­wor-Ba­ra­now­ska
 • Dzie­cię­cy świat i war­to­ści

Okład­ka: fot. Ar­chi­wum A. i G. Po­wi­deł

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.