02/2018 W trosce o dziecko

okladka_02-2018

Rozwój dzieci i mło­dzieży wy­maga trudu wy­cho­wa­nia ze strony do­ro­słych i za­an­ga­żo­wa­nia wy­cho­wan­ków. Rodzina jest pierw­szą szkołą ży­cia, a po­stawa ro­dzi­ców sta­nowi naj­bar­dziej zna­czący wzór po­stę­po­wa­nia w każ­dej sfe­rze ży­cia. Przejmowane wzory za­cho­wań i normy mo­ralne przy­go­to­wują do sa­mo­dziel­no­ści, od­po­wie­dzial­no­ści, do ży­cia w spo­łe­czeń­stwie. Wychowanie po­winno pro­wa­dzić do roz­woju ra­cjo­nal­nego my­śle­nia, wol­nej woli, od­po­wie­dzial­nej mi­ło­ści, uczyć po­dej­mo­wa­nia mą­drych de­cy­zji, od­naj­dy­wa­nia się w re­al­nej rze­czy­wi­sto­ści.

Stawanie się doj­rza­łym czło­wie­kiem wy­maga trudu. Młodzież pra­gnie po­zna­wać i ro­zu­mieć świat, ale naj­czę­ściej wi­dzi tylko ma­te­ria­li­styczną wi­zję wszech­świata i naj­le­piej czuje się w świe­cie wir­tu­al­nym. Nastolatkowie bun­tują się, za­czy­nają cho­dzić wła­snymi ścież­kami, po­szu­kują wła­snej toż­sa­mo­ści. Młodzi lu­dzie po­trze­bują co­raz do­kład­niej­szych wy­ja­śnień, ocze­kują po­waż­nego trak­to­wa­nia ich po­trzeb i uczuć, do­ce­nia­nia ich zdol­no­ści, ta­len­tów i za­let. Nie lu­bią nad­mier­nego po­ucza­nia i mo­ra­li­zo­wa­nia. Obdarzajmy ich za­ufa­niem i ta­kim za­kre­sem wol­no­ści, z ja­kiego młody czło­wiek jest w sta­nie mą­drze sko­rzy­stać. Trzeba ja­sno po­sta­wić gra­nice i kon­se­kwent­nie prze­strze­gać wspól­nie usta­lo­nych re­guł. Należy mó­wić zde­cy­do­wa­nie „nie”, je­żeli młody czło­wiek ła­mie okre­ślone normy. Nadmierny ry­gor może pro­wa­dzić do buntu, ale nad­mierna li­be­ra­li­za­cja skut­kuje nie­zdy­scy­pli­no­wa­niem, źle po­jętą „do­ro­sło­ścią”, np. ko­rzy­sta­niem z uży­wek. Trzeba mieć czas dla dziecka, roz­ma­wiać, stwa­rzać moż­li­wość do na­by­wa­nia do­świad­cze­nia w sa­mo­dziel­nym po­dej­mo­wa­niu de­cy­zji. Mądra wol­ność i od­po­wie­dzial­ność to zdol­ność do czy­nie­nia do­bra, to od­no­sze­nie się do sie­bie i do in­nych lu­dzi z życz­li­wo­ścią i mi­ło­ścią.

W wy­cho­wa­niu mło­dych po­trzebna jest at­mos­fera prze­po­jona mi­ło­ścią do Boga i sza­cun­kiem do lu­dzi. Potrzebna jest też cier­pli­wość, mą­drość i takt pe­da­go­giczny.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 02-20183 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Anastazja Sorkowicz
  Wychowanie re­li­gijne w ro­dzi­nie
 • ks. Marek Dziewiecki
  Prawa dziecka. Analiza an­tro­po­lo­giczna i psy­cho­lo­giczna
 • Janusz Rusaczyk
  Rola za­bawy w ak­tyw­no­ści po­znaw­czej dziecka w I kla­sie
 • Maria Wilczek
  O kształ­ce­niu wy­cho­waw­ców ma­łego dziecka
 • Agata Krysiak
  Dziecko bez­pieczne na dro­dze
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Docenić dziecko
 • Izabela Faleńczyk, Małgorzata Sasin
  Dobre imię. Scenariusz za­jęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy II i III
 • Małgorzata Sasin
  O do­brym imie­niu
 • Romana Cynk
  Choinka
 • Tomasz Licak
  Sprawiedliwość i etyka w kon­tek­ście cy­wi­li­za­cyj­nym
 • dr Agnieszka Sławińska
  Dziewczyny wy­klęte. Scenariusz te­atralny

Okładka i zdję­cia: fot. Pixabay.com

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.