02/2018 W trosce o dziecko

okladka_02-2018

Rozwój dzieci i młodzieży wymaga trudu wychowania ze strony dorosłych i zaangażowania wychowanków. Rodzina jest pierwszą szkołą życia, a postawa rodziców stanowi najbardziej znaczący wzór postępowania w każdej sferze życia. Przejmowane wzory zachowań i normy moralne przygotowują do samodzielności, odpowiedzialności, do życia w społeczeństwie. Wychowanie powinno prowadzić do rozwoju racjonalnego myślenia, wolnej woli, odpowiedzialnej miłości, uczyć podejmowania mądrych decyzji, odnajdywania się w realnej rzeczywistości.

Stawanie się dojrzałym człowiekiem wymaga trudu. Młodzież pragnie poznawać i rozumieć świat, ale najczęściej widzi tylko materialistyczną wizję wszechświata i najlepiej czuje się w świecie wirtualnym. Nastolatkowie buntują się, zaczynają chodzić własnymi ścieżkami, poszukują własnej tożsamości. Młodzi ludzie potrzebują coraz dokładniejszych wyjaśnień, oczekują poważnego traktowania ich potrzeb i uczuć, doceniania ich zdolności, talentów i zalet. Nie lubią nadmiernego pouczania i moralizowania. Obdarzajmy ich zaufaniem i takim zakresem wolności, z jakiego młody człowiek jest w stanie mądrze skorzystać. Trzeba jasno postawić granice i konsekwentnie przestrzegać wspólnie ustalonych reguł. Należy mówić zdecydowanie „nie”, jeżeli młody człowiek łamie określone normy. Nadmierny rygor może prowadzić do buntu, ale nadmierna liberalizacja skutkuje niezdyscyplinowaniem, źle pojętą „dorosłością”, np. korzystaniem z używek. Trzeba mieć czas dla dziecka, rozmawiać, stwarzać możliwość do nabywania doświadczenia w samodzielnym podejmowaniu decyzji. Mądra wolność i odpowiedzialność to zdolność do czynienia dobra, to odnoszenie się do siebie i do innych ludzi z życzliwością i miłością.

W wychowaniu młodych potrzebna jest atmosfera przepojona miłością do Boga i szacunkiem do ludzi. Potrzebna jest też cierpliwość, mądrość i takt pedagogiczny.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 02-20183 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • Anastazja Sorkowicz
  Wychowanie religijne w rodzinie
 • ks. Marek Dziewiecki
  Prawa dziecka. Analiza antropologiczna i psychologiczna
 • Janusz Rusaczyk
  Rola zabawy w aktywności poznawczej dziecka w I klasie
 • Maria Wilczek
  O kształceniu wychowawców małego dziecka
 • Agata Krysiak
  Dziecko bezpieczne na drodze
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Docenić dziecko
 • Izabela Faleńczyk, Małgorzata Sasin
  Dobre imię. Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy II i III
 • Małgorzata Sasin
  O dobrym imieniu
 • Romana Cynk
  Choinka
 • Tomasz Licak
  Sprawiedliwość i etyka w kontekście cywilizacyjnym
 • dr Agnieszka Sławińska
  Dziewczyny wyklęte. Scenariusz teatralny

Okładka i zdjęcia: fot. Pixabay.com

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.