02/2016 No­we uza­leż­nie­nia

okladka_02-2016Waż­nym pro­ble­mem spo­łecz­nym są uza­leż­nie­nia wśród dzie­ci i mło­dzie­ży, do­ty­czą­ce pa­pie­ro­sów, al­ko­ho­lu, do­pa­la­czy, nar­ko­ty­ków, nad­uży­wa­nia te­le­fo­nu ko­mór­ko­we­go, In­ter­ne­tu. Uciecz­ka w świat wir­tu­al­ny, się­ga­nie po sub­stan­cje psy­cho­ak­tyw­ne to roz­wią­za­nia za­stęp­cze, ma­ją­ce na ce­lu ni­we­lo­wa­nie bó­lu emo­cjo­nal­ne­go, stre­su, sa­mot­no­ści, pust­ki. Ta­kie po­stę­po­wa­nie nie roz­wią­zu­je pro­ble­mów, ale je po­głę­bia i pro­wa­dzi do uza­leż­nie­nia.

Sub­stan­cje psy­cho­ak­tyw­ne nie­ko­rzyst­nie wpły­wa­ją na pra­cę or­ga­ni­zmu, pro­wa­dzą do zmian w za­cho­wa­niu, do trud­no­ści z na­uką. Mło­dzież ko­rzy­sta z tzw. „ze­sta­wu wi­ta­mi­no­we­go” na przy­rost ma­sy mię­śni lub na od­chu­dza­nie. Pre­pa­rat o tej pod­stęp­nej na­zwie za­wie­ra do­pa­la­cze i ste­ry­dy nisz­czą­ce zdro­wie. De­struk­tyw­ne jest tak­że usta­wicz­ne przy­wią­za­nie do te­le­fo­nu ko­mór­ko­we­go (fo­no­ho­lizm), cią­głe wy­sy­ła­nie SMS-ów, MMS-ów, utrud­nia­ją­ce bez­po­śred­nie kon­tak­ty in­ter­per­so­nal­ne. Ko­lej­nym pro­ble­mem jest uza­leż­nie­nie od In­ter­ne­tu, nie­pra­wi­dło­we ko­rzy­sta­nie z za­so­bów Sie­ci czy roz­sy­ła­nie kom­pro­mi­tu­ją­cych ma­te­ria­łów, co do­pro­wa­dza in­nych do roz­pa­czy. Pro­ble­mem nie­let­nich dziew­cząt jest prze­sy­ła­nie in­tym­nych zdjęć przez In­ter­net – nie­bez­piecz­ny zwy­czaj sek­stin­gu. Ta­kie za­cho­wa­nia koń­czą się po­waż­nym kry­zy­sem psy­chicz­nym, bo póź­niej dziew­czę­ta te są prze­śla­do­wa­ne, od­rzu­ca­ne przez gru­pę.

Uza­leż­nie­nia pro­wa­dzą do osła­bie­nia wię­zi z ro­dzi­ną i przy­ja­ciół­mi, do zu­bo­że­nia ję­zy­ka i trud­no­ści w na­wią­zy­wa­niu bez­po­śred­nich re­la­cji, do za­nie­dby­wa­nia obo­wiąz­ków do­mo­wych i szkol­nych, za­ni­ku za­in­te­re­so­wań, pa­sji ży­cio­wych.

Na­szym za­da­niem jest uświa­da­miać dzie­ciom i mło­dzie­ży, z ja­ki­mi za­gro­że­nia­mi mo­gą się spo­tkać, uka­zu­jąc im de­struk­cyj­ną si­łę, ja­ką nio­są ze so­bą uza­leż­nie­nia. Har­mo­nia i mi­łość w do­mu, wła­ści­wy kli­mat wy­cho­waw­czy w szko­le, po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa, okre­ślo­ny sys­tem war­to­ści – to sku­tecz­na za­chę­ta do te­go, by mło­dzi lu­dzie wa­run­ko­wa­li swe wy­bo­ry ży­cio­we tro­ską o wła­sne bez­pie­czeń­stwo, jak rów­nież osób im bli­skich. Zdro­wy styl ży­cia, ak­tyw­ność spor­to­wa, kul­tu­ral­na i wo­lon­ta­riac­ka są spo­so­bem na to, by żyć od­waż­nie, prze­strze­ga­jąc De­ka­lo­gu i do­cho­wu­jąc wier­no­ści su­mie­niu.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 02-20163 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Ilo­na Go­łę­biew­ska
  Uza­leż­nie­nia ja­ko pro­blem spo­łecz­ny
 • s. M. Ur­szu­la Klu­sek SAC
  Przy­czy­ny sta­re jak świat
 • Ka­ta­rzy­na Pa­dło
  Dla­cze­go do­pa­la­cze są nie­bez­piecz­ne?
 • Ur­szu­la To­kar­ska
  Uciecz­ka od rze­czy­wi­sto­ści
 • An­na Gó­rec­ka
  Jak się ustrzec przed za­gro­że­nia­mi we współ­cze­snym świe­cie? Sce­na­riusz lek­cji wy­cho­waw­czej
 • Ka­ta­rzy­na Pa­dło
  Cy­be­rza­gro­że­nia
 • Ane­ta Ba­ra­now­ska
  Fo­no­ho­lizm wśród uczniów
 • Ewa Ga­łąz­ka
  Jak za­po­bie­gać fo­no­ho­li­zmo­wi?
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Fo­no­ho­lizm (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze)
 • Ewe­li­na Czaj­kow­ska
  No­we za­gro­że­nia – no­we uza­leż­nie­nia (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze)
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Czło­wiek i za­gro­że­nia
 • Ma­rek Men­cel
  Szko­ła jak(o) po­li­gon?
 • Agniesz­ka Ba­lon, Da­nu­ta Żwi­row­ska
  Cu­kier­ki. Sce­na­riusz za­jęć z pro­fi­lak­ty­ki uza­leż­nień dla klas 0–III
 • Ali­cja Sa­wic­ka
  Sąd nad al­ko­ho­lem. Kon­spekt lek­cji wy­cho­waw­czej (gim­na­zjum) / spo­tka­nie in­te­gra­cyj­ne dla uczniów i ro­dzi­ców
 • Pa­weł Ja­nic­ki
  Chrzest Pol­ski. Sce­na­riusz dla klas gim­na­zjal­nych i IV kla­sy SP

Fot. Ar­chi­wum

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.