02/2016 Nowe uzależnienia

okladka_02-2016Ważnym problemem społecznym są uzależnienia wśród dzieci i młodzieży, dotyczące papierosów, alkoholu, dopalaczy, narkotyków, nadużywania telefonu komórkowego, Internetu. Ucieczka w świat wirtualny, sięganie po substancje psychoaktywne to rozwiązania zastępcze, mające na celu niwelowanie bólu emocjonalnego, stresu, samotności, pustki. Takie postępowanie nie rozwiązuje problemów, ale je pogłębia i prowadzi do uzależnienia.

Substancje psychoaktywne niekorzystnie wpływają na pracę organizmu, prowadzą do zmian w zachowaniu, do trudności z nauką. Młodzież korzysta z tzw. „zestawu witaminowego” na przyrost masy mięśni lub na odchudzanie. Preparat o tej podstępnej nazwie zawiera dopalacze i sterydy niszczące zdrowie. Destruktywne jest także ustawiczne przywiązanie do telefonu komórkowego (fonoholizm), ciągłe wysyłanie SMS-ów, MMS-ów, utrudniające bezpośrednie kontakty interpersonalne. Kolejnym problemem jest uzależnienie od Internetu, nieprawidłowe korzystanie z zasobów Sieci czy rozsyłanie kompromitujących materiałów, co doprowadza innych do rozpaczy. Problemem nieletnich dziewcząt jest przesyłanie intymnych zdjęć przez Internet – niebezpieczny zwyczaj sekstingu. Takie zachowania kończą się poważnym kryzysem psychicznym, bo później dziewczęta te są prześladowane, odrzucane przez grupę.

Uzależnienia prowadzą do osłabienia więzi z rodziną i przyjaciółmi, do zubożenia języka i trudności w nawiązywaniu bezpośrednich relacji, do zaniedbywania obowiązków domowych i szkolnych, zaniku zainteresowań, pasji życiowych.

Naszym zadaniem jest uświadamiać dzieciom i młodzieży, z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać, ukazując im destrukcyjną siłę, jaką niosą ze sobą uzależnienia. Harmonia i miłość w domu, właściwy klimat wychowawczy w szkole, poczucie bezpieczeństwa, określony system wartości – to skuteczna zachęta do tego, by młodzi ludzie warunkowali swe wybory życiowe troską o własne bezpieczeństwo, jak również osób im bliskich. Zdrowy styl życia, aktywność sportowa, kulturalna i wolontariacka są sposobem na to, by żyć odważnie, przestrzegając Dekalogu i dochowując wierności sumieniu.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 02-20163 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • Ilona Gołębiewska
  Uzależnienia jako problem społeczny
 • s. M. Urszula Klusek SAC
  Przyczyny stare jak świat
 • Katarzyna Padło
  Dlaczego dopalacze są niebezpieczne?
 • Urszula Tokarska
  Ucieczka od rzeczywistości
 • Anna Górecka
  Jak się ustrzec przed zagrożeniami we współczesnym świecie? Scenariusz lekcji wychowawczej
 • Katarzyna Padło
  Cyberzagrożenia
 • Aneta Baranowska
  Fonoholizm wśród uczniów
 • Ewa Gałązka
  Jak zapobiegać fonoholizmowi?
 • Elżbieta Trojan
  Fonoholizm (zestawienie bibliograficzne w wyborze)
 • Ewelina Czajkowska
  Nowe zagrożenia – nowe uzależnienia (zestawienie bibliograficzne w wyborze)
 • ks. Marek Dziewiecki
  Człowiek i zagrożenia
 • Marek Mencel
  Szkoła jak(o) poligon?
 • Agnieszka Balon, Danuta Żwirowska
  Cukierki. Scenariusz zajęć z profilaktyki uzależnień dla klas 0–III
 • Alicja Sawicka
  Sąd nad alkoholem. Konspekt lekcji wychowawczej (gimnazjum) / spotkanie integracyjne dla uczniów i rodziców
 • Paweł Janicki
  Chrzest Polski. Scenariusz dla klas gimnazjalnych i IV klasy SP

Fot. Archiwum

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.