02/2016 Nowe uzależnienia

okladka_02-2016Ważnym pro­ble­mem spo­łecz­nym są uza­leż­nie­nia wśród dzieci i mło­dzieży, do­ty­czące pa­pie­ro­sów, al­ko­holu, do­pa­la­czy, nar­ko­ty­ków, nad­uży­wa­nia te­le­fonu ko­mór­ko­wego, Internetu. Ucieczka w świat wir­tu­alny, się­ga­nie po sub­stan­cje psy­cho­ak­tywne to roz­wią­za­nia za­stęp­cze, ma­jące na celu ni­we­lo­wa­nie bólu emo­cjo­nal­nego, stresu, sa­mot­no­ści, pustki. Takie po­stę­po­wa­nie nie roz­wią­zuje pro­ble­mów, ale je po­głę­bia i pro­wa­dzi do uza­leż­nie­nia.

Substancje psy­cho­ak­tywne nie­ko­rzyst­nie wpły­wają na pracę or­ga­ni­zmu, pro­wa­dzą do zmian w za­cho­wa­niu, do trud­no­ści z na­uką. Młodzież ko­rzy­sta z tzw. „ze­stawu wi­ta­mi­no­wego” na przy­rost masy mię­śni lub na od­chu­dza­nie. Preparat o tej pod­stęp­nej na­zwie za­wiera do­pa­la­cze i ste­rydy nisz­czące zdro­wie. Destruktywne jest także usta­wiczne przy­wią­za­nie do te­le­fonu ko­mór­ko­wego (fo­no­ho­lizm), cią­głe wy­sy­ła­nie SMS-ów, MMS-ów, utrud­nia­jące bez­po­śred­nie kon­takty in­ter­per­so­nalne. Kolejnym pro­ble­mem jest uza­leż­nie­nie od Internetu, nie­pra­wi­dłowe ko­rzy­sta­nie z za­so­bów Sieci czy roz­sy­ła­nie kom­pro­mi­tu­ją­cych ma­te­ria­łów, co do­pro­wa­dza in­nych do roz­pa­czy. Problemem nie­let­nich dziew­cząt jest prze­sy­ła­nie in­tym­nych zdjęć przez Internet – nie­bez­pieczny zwy­czaj sek­stingu. Takie za­cho­wa­nia koń­czą się po­waż­nym kry­zy­sem psy­chicz­nym, bo póź­niej dziew­częta te są prze­śla­do­wane, od­rzu­cane przez grupę.

Uzależnienia pro­wa­dzą do osła­bie­nia więzi z ro­dziną i przy­ja­ciółmi, do zu­bo­że­nia ję­zyka i trud­no­ści w na­wią­zy­wa­niu bez­po­śred­nich re­la­cji, do za­nie­dby­wa­nia obo­wiąz­ków do­mo­wych i szkol­nych, za­niku za­in­te­re­so­wań, pa­sji ży­cio­wych.

Naszym za­da­niem jest uświa­da­miać dzie­ciom i mło­dzieży, z ja­kimi za­gro­że­niami mogą się spo­tkać, uka­zu­jąc im de­struk­cyjną siłę, jaką niosą ze sobą uza­leż­nie­nia. Harmonia i mi­łość w domu, wła­ściwy kli­mat wy­cho­waw­czy w szkole, po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa, okre­ślony sys­tem war­to­ści – to sku­teczna za­chęta do tego, by mło­dzi lu­dzie wa­run­ko­wali swe wy­bory ży­ciowe tro­ską o wła­sne bez­pie­czeń­stwo, jak rów­nież osób im bli­skich. Zdrowy styl ży­cia, ak­tyw­ność spor­towa, kul­tu­ralna i wo­lon­ta­riacka są spo­so­bem na to, by żyć od­waż­nie, prze­strze­ga­jąc Dekalogu i do­cho­wu­jąc wier­no­ści su­mie­niu.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 02-20163 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Ilona Gołębiewska
  Uzależnienia jako pro­blem spo­łeczny
 • s. M. Urszula Klusek SAC
  Przyczyny stare jak świat
 • Katarzyna Padło
  Dlaczego do­pa­la­cze są nie­bez­pieczne?
 • Urszula Tokarska
  Ucieczka od rze­czy­wi­sto­ści
 • Anna Górecka
  Jak się ustrzec przed za­gro­że­niami we współ­cze­snym świe­cie? Scenariusz lek­cji wy­cho­waw­czej
 • Katarzyna Padło
  Cyberzagrożenia
 • Aneta Baranowska
  Fonoholizm wśród uczniów
 • Ewa Gałązka
  Jak za­po­bie­gać fo­no­ho­li­zmowi?
 • Elżbieta Trojan
  Fonoholizm (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze)
 • Ewelina Czajkowska
  Nowe za­gro­że­nia – nowe uza­leż­nie­nia (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze)
 • ks. Marek Dziewiecki
  Człowiek i za­gro­że­nia
 • Marek Mencel
  Szkoła jak(o) po­li­gon?
 • Agnieszka Balon, Danuta Żwirowska
  Cukierki. Scenariusz za­jęć z pro­fi­lak­tyki uza­leż­nień dla klas 0–III
 • Alicja Sawicka
  Sąd nad al­ko­ho­lem. Konspekt lek­cji wy­cho­waw­czej (gim­na­zjum) / spo­tka­nie in­te­gra­cyjne dla uczniów i ro­dzi­ców
 • Paweł Janicki
  Chrzest Polski. Scenariusz dla klas gim­na­zjal­nych i IV klasy SP

Fot. Archiwum

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.