02/2010 Wolontariat w szkole

okladka_02-2010Zwiększa się liczba wo­lon­ta­riu­szy, osób, które bez­płat­nie, świa­do­mie i do­bro­wol­nie po­dej­mują dzia­ła­nia na rzecz in­nych. Wcentrum za­in­te­re­so­wa­nia wo­lon­ta­riatu jest czło­wiek po­trze­bu­jący po­mocy. Ta po­moc do­ty­czy po­je­dyn­czych osób, grupy osób, in­sty­tu­cji pu­blicz­nych i spo­łecz­nych, or­ga­ni­za­cji, sto­wa­rzy­szeń. Działania wo­lon­ta­riu­szy obej­mują osoby nie­peł­no­sprawne, sa­motne, chore, prze­by­wa­jące w ho­spi­cjach, ro­dziny biedne, wie­lo­dzietne, in­sty­tu­cje i or­ga­ni­za­cje sta­tu­towo zaj­mu­jące się po­ma­ga­niem in­nym.

Ludzie po­trze­bu­jący po­mocy byli, są i będą wo­kół nas. Wolontariat to za­po­trze­bo­wa­nie na czynną mi­łość do osoby w zwy­kłej co­dzien­no­ści, na obec­ność, za­in­te­re­so­wa­nie, udzie­la­nie kon­kret­nej po­mocy.

Jest to dzie­le­nie się sobą z in­nymi, swoim cza­sem, zdol­no­ściami, umie­jęt­no­ściami, wy­ko­ny­wa­nie pracy na rzecz dru­gich. Zadaniem wo­lon­ta­riatu jest do­cie­ra­nie do lu­dzi po­trze­bu­ją­cych, roz­po­zna­wa­nie ich po­trzeb, szu­ka­nie spo­so­bów or­ga­ni­za­cyj­nych, praw­nych i fi­nan­so­wych ich roz­wią­za­nia. Motywacją tej dzia­łal­no­ści jest chęć czy­nie­nia do­bra, po­ma­ga­nia in­nym, zdo­by­wa­nia no­wych do­świad­czeń.

Stykanie się z ludzką bez­rad­no­ścią, do­strze­ga­nie po­trzeb in­nych lu­dzi oraz oso­bi­ste an­ga­żo­wa­nie się w udzie­la­nie po­mocy kształ­tuje po­stawę al­tru­istyczną, mo­ty­wuje do zwal­cza­nia obo­jęt­no­ści spo­łecz­nej, roz­wija oso­bo­wość mło­dego czło­wieka.

W na­szych szko­łach są wa­runki do two­rze­nia wo­lon­ta­riatu. Działania te są wpi­sane w pro­gramy wy­cho­waw­cze, są do­ce­niane w pro­ce­sie wy­cho­wa­nia i sa­mo­wy­cho­wa­nia mło­dzieży. Nauczyciele−wychowawcy przy­go­to­wują uczniów do pracy w ra­mach wo­lon­ta­riatu, ko­or­dy­nu­jąc ich dzia­łal­ność.

W szko­łach Małopolski od kilku lat re­ali­zo­wany jest pro­jekt „Mieć wy­obraź­nię mi­ło­sier­dzia”, w który za­an­ga­żo­wało się kilka ty­sięcy uczniów wraz z opie­ku­nami, a re­zul­taty po­dej­mo­wa­nych dzia­łań są im­po­nu­jące. Krakowski Saltrom (Salezjański Ruch Troski o Młodzież), do któ­rego może się zgło­sić każdy młody czło­wiek po­trze­bu­jący po­mocy, wspa­niale wpi­suje się w za­po­trze­bo­wa­nie spo­łeczne. To dzięki wo­lon­ta­riu­szom oferta Saltromu – pro­fi­lak­tyczna, edu­ka­cyjna, wy­cho­waw­cza – jest tak bo­gata. Mamy wiele przy­kła­dów do­brej prak­tyki wo­lon­ta­riatu w pol­skich szko­łach, o któ­rych pi­szemy w tym nu­me­rze „Wychowawcy”. Warto je upo­wszech­niać.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 02-20103 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Bp Jan Chrapek
  Dzielmy się mi­ło­ścią
 • Irena Marczyk
  Wolontariat szkolny – krok po kroku
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Pomagając in­nym, po­ma­gasz so­bie
 • Małgorzata Kacała
  Krakowski Saltrom
 • ks. Marek Dziewiecki
  Miłość, któ­rej uczy Bóg
 • Karolina Kramkowska Jaszkowska
  Szkoła ży­cia i czło­wie­czeń­stwa
 • Małgorzata Sasin
  Przyjaciele
 • Jolanta Tęcza−Ćwierz
  Małe ge­sty – wiel­kie do­bro. III edy­cja Małopolskiego Projektu „Mieć wy­obraź­nię mi­ło­sier­dzia”
 • Kazimiera Podgórska, Małgorzata Uzarska
  W stronę kul­tury da­wa­nia. Scenariusz za­jęć warsz­ta­to­wych dla mło­dzieży
 • Barbara Burak
  „Harry Potter” lek­turą szkolną?
 • Beata Korpusik
  Zgrana klasa. Scenariusz kon­kursu dla szkoły pod­sta­wo­wej
 • Renata Dulian
  Karaoke (klucz do ję­zyka)
 • Gabriel Turowski
  „Czas ocze­ki­wa­nia”
 • Danuta Rolka
  W świe­cie pta­ków. Scenariusz za­jęć dla uczniów klasy I szkoły pod­sta­wo­wej
 • Elżbieta Trojan
  Wolontariat – służba na rzecz in­nych (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze)

Okładka: www.sxc.hu

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.