02/2010 Wo­lon­ta­riat w szko­le

okladka_02-2010Zwięk­sza się licz­ba wo­lon­ta­riu­szy, osób, któ­re bez­płat­nie, świa­do­mie i do­bro­wol­nie po­dej­mu­ją dzia­ła­nia na rzecz in­nych. Wcen­trum za­in­te­re­so­wa­nia wo­lon­ta­ria­tu jest czło­wiek po­trze­bu­ją­cy po­mo­cy. Ta po­moc do­ty­czy po­je­dyn­czych osób, gru­py osób, in­sty­tu­cji pu­blicz­nych i spo­łecz­nych, or­ga­ni­za­cji, sto­wa­rzy­szeń. Dzia­ła­nia wo­lon­ta­riu­szy obej­mu­ją oso­by nie­peł­no­spraw­ne, sa­mot­ne, cho­re, prze­by­wa­ją­ce w ho­spi­cjach, ro­dzi­ny bied­ne, wie­lo­dziet­ne, in­sty­tu­cje i or­ga­ni­za­cje sta­tu­to­wo zaj­mu­ją­ce się po­ma­ga­niem in­nym.

Lu­dzie po­trze­bu­ją­cy po­mo­cy by­li, są i bę­dą wo­kół nas. Wo­lon­ta­riat to za­po­trze­bo­wa­nie na czyn­ną mi­łość do oso­by w zwy­kłej co­dzien­no­ści, na obec­ność, za­in­te­re­so­wa­nie, udzie­la­nie kon­kret­nej po­mo­cy.

Jest to dzie­le­nie się so­bą z in­ny­mi, swo­im cza­sem, zdol­no­ścia­mi, umie­jęt­no­ścia­mi, wy­ko­ny­wa­nie pra­cy na rzecz dru­gich. Za­da­niem wo­lon­ta­ria­tu jest do­cie­ra­nie do lu­dzi po­trze­bu­ją­cych, roz­po­zna­wa­nie ich po­trzeb, szu­ka­nie spo­so­bów or­ga­ni­za­cyj­nych, praw­nych i fi­nan­so­wych ich roz­wią­za­nia. Mo­ty­wa­cją tej dzia­łal­no­ści jest chęć czy­nie­nia do­bra, po­ma­ga­nia in­nym, zdo­by­wa­nia no­wych do­świad­czeń.

Sty­ka­nie się z ludz­ką bez­rad­no­ścią, do­strze­ga­nie po­trzeb in­nych lu­dzi oraz oso­bi­ste an­ga­żo­wa­nie się w udzie­la­nie po­mo­cy kształ­tu­je po­sta­wę al­tru­istycz­ną, mo­ty­wu­je do zwal­cza­nia obo­jęt­no­ści spo­łecz­nej, roz­wi­ja oso­bo­wość mło­de­go czło­wie­ka.

W na­szych szko­łach są wa­run­ki do two­rze­nia wo­lon­ta­ria­tu. Dzia­ła­nia te są wpi­sa­ne w pro­gra­my wy­cho­waw­cze, są do­ce­nia­ne w pro­ce­sie wy­cho­wa­nia i sa­mo­wy­cho­wa­nia mło­dzie­ży. Nauczyciele−wychowawcy przy­go­to­wu­ją uczniów do pra­cy w ra­mach wo­lon­ta­ria­tu, ko­or­dy­nu­jąc ich dzia­łal­ność.

W szko­łach Ma­ło­pol­ski od kil­ku lat re­ali­zo­wa­ny jest pro­jekt „Mieć wy­obraź­nię mi­ło­sier­dzia”, w któ­ry za­an­ga­żo­wa­ło się kil­ka ty­się­cy uczniów wraz z opie­ku­na­mi, a re­zul­ta­ty po­dej­mo­wa­nych dzia­łań są im­po­nu­ją­ce. Kra­kow­ski Sal­trom (Sa­le­zjań­ski Ruch Tro­ski o Mło­dzież), do któ­re­go mo­że się zgło­sić każ­dy mło­dy czło­wiek po­trze­bu­ją­cy po­mo­cy, wspa­nia­le wpi­su­je się w za­po­trze­bo­wa­nie spo­łecz­ne. To dzię­ki wo­lon­ta­riu­szom ofer­ta Sal­tro­mu – pro­fi­lak­tycz­na, edu­ka­cyj­na, wy­cho­waw­cza – jest tak bo­ga­ta. Ma­my wie­le przy­kła­dów do­brej prak­ty­ki wo­lon­ta­ria­tu w pol­skich szko­łach, o któ­rych pi­sze­my w tym nu­me­rze „Wy­cho­waw­cy”. War­to je upo­wszech­niać.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 02-20103 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Bp Jan Chra­pek
  Dziel­my się mi­ło­ścią
 • Ire­na Mar­czyk
  Wo­lon­ta­riat szkol­ny – krok po kro­ku
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Po­ma­ga­jąc in­nym, po­ma­gasz so­bie
 • Mał­go­rza­ta Ka­ca­ła
  Kra­kow­ski Sal­trom
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Mi­łość, któ­rej uczy Bóg
 • Ka­ro­li­na Kram­kow­ska Jasz­kow­ska
  Szko­ła ży­cia i czło­wie­czeń­stwa
 • Mał­go­rza­ta Sa­sin
  Przy­ja­cie­le
 • Jo­lan­ta Tęcza−Ćwierz
  Ma­łe ge­sty – wiel­kie do­bro. III edy­cja Ma­ło­pol­skie­go Pro­jek­tu „Mieć wy­obraź­nię mi­ło­sier­dzia”
 • Ka­zi­mie­ra Pod­gór­ska, Mał­go­rza­ta Uzar­ska
  W stro­nę kul­tu­ry da­wa­nia. Sce­na­riusz za­jęć warsz­ta­to­wych dla mło­dzie­ży
 • Bar­ba­ra Bu­rak
  „Har­ry Pot­ter” lek­tu­rą szkol­ną?
 • Be­ata Kor­pu­sik
  Zgra­na kla­sa. Sce­na­riusz kon­kur­su dla szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Re­na­ta Du­lian
  Ka­ra­oke (klucz do ję­zy­ka)
 • Ga­briel Tu­row­ski
  „Czas ocze­ki­wa­nia”
 • Da­nu­ta Rol­ka
  W świe­cie pta­ków. Sce­na­riusz za­jęć dla uczniów kla­sy I szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Wo­lon­ta­riat – służ­ba na rzecz in­nych (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze)

Okład­ka: www.sxc.hu

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.