02/2010 Wolontariat w szkole

okladka_02-2010Zwiększa się liczba wolontariuszy, osób, które bezpłatnie, świadomie i dobrowolnie podejmują działania na rzecz innych. Wcentrum zainteresowania wolontariatu jest człowiek potrzebujący pomocy. Ta pomoc dotyczy pojedynczych osób, grupy osób, instytucji publicznych i społecznych, organizacji, stowarzyszeń. Działania wolontariuszy obejmują osoby niepełnosprawne, samotne, chore, przebywające w hospicjach, rodziny biedne, wielodzietne, instytucje i organizacje statutowo zajmujące się pomaganiem innym.

Ludzie potrzebujący pomocy byli, są i będą wokół nas. Wolontariat to zapotrzebowanie na czynną miłość do osoby w zwykłej codzienności, na obecność, zainteresowanie, udzielanie konkretnej pomocy.

Jest to dzielenie się sobą z innymi, swoim czasem, zdolnościami, umiejętnościami, wykonywanie pracy na rzecz drugich. Zadaniem wolontariatu jest docieranie do ludzi potrzebujących, rozpoznawanie ich potrzeb, szukanie sposobów organizacyjnych, prawnych i finansowych ich rozwiązania. Motywacją tej działalności jest chęć czynienia dobra, pomagania innym, zdobywania nowych doświadczeń.

Stykanie się z ludzką bezradnością, dostrzeganie potrzeb innych ludzi oraz osobiste angażowanie się w udzielanie pomocy kształtuje postawę altruistyczną, motywuje do zwalczania obojętności społecznej, rozwija osobowość młodego człowieka.

W naszych szkołach są warunki do tworzenia wolontariatu. Działania te są wpisane w programy wychowawcze, są doceniane w procesie wychowania i samowychowania młodzieży. Nauczyciele−wychowawcy przygotowują uczniów do pracy w ramach wolontariatu, koordynując ich działalność.

W szkołach Małopolski od kilku lat realizowany jest projekt „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, w który zaangażowało się kilka tysięcy uczniów wraz z opiekunami, a rezultaty podejmowanych działań są imponujące. Krakowski Saltrom (Salezjański Ruch Troski o Młodzież), do którego może się zgłosić każdy młody człowiek potrzebujący pomocy, wspaniale wpisuje się w zapotrzebowanie społeczne. To dzięki wolontariuszom oferta Saltromu – profilaktyczna, edukacyjna, wychowawcza – jest tak bogata. Mamy wiele przykładów dobrej praktyki wolontariatu w polskich szkołach, o których piszemy w tym numerze „Wychowawcy”. Warto je upowszechniać.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 02-20103 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • Bp Jan Chrapek
  Dzielmy się miłością
 • Irena Marczyk
  Wolontariat szkolny – krok po kroku
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Pomagając innym, pomagasz sobie
 • Małgorzata Kacała
  Krakowski Saltrom
 • ks. Marek Dziewiecki<
  Miłość, której uczy Bóg
 • Karolina Kramkowska Jaszkowska
  Szkoła życia i człowieczeństwa
 • Małgorzata Sasin
  Przyjaciele
 • Jolanta Tęcza−Ćwierz
  Małe gesty – wielkie dobro. III edycja Małopolskiego Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”
 • Kazimiera Podgórska, Małgorzata Uzarska
  W stronę kultury dawania. Scenariusz zajęć warsztatowych dla młodzieży
 • Barbara Burak
  „Harry Potter” lekturą szkolną?
 • Beata Korpusik
  Zgrana klasa. Scenariusz konkursu dla szkoły podstawowej
 • Renata Dulian
  Karaoke (klucz do języka)
 • Gabriel Turowski
  „Czas oczekiwania”
 • Danuta Rolka
  W świecie ptaków. Scenariusz zajęć dla uczniów klasy I szkoły podstawowej
 • Elżbieta Trojan
  Wolontariat – służba na rzecz innych (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Okładka: www.sxc.hu

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.