12/2017 Więzi międzypokoleniowe

okladka_12-2017

Wielopokoleniowa, ko­cha­jąca się ro­dzina to wielki skarb. W niej pa­nuje bez­wa­run­kowa mi­łość i przy­wią­za­nie, a więzi mię­dzy­oso­bowe są wy­jąt­kowe i nie­za­stą­pione. W ta­kiej ro­dzi­nie kształ­tują się po­stawy umi­ło­wa­nia prawdy, czy­nie­nia do­bra, do­strze­ga­nia piękna w so­bie i wo­kół sie­bie. Poprzez po­zna­wa­nie prze­szło­ści, zwy­cza­jów i oby­cza­jów, wspólne ob­cho­dze­nie świąt, uro­czy­sto­ści ro­dzin­nych za­cie­śniają się re­la­cje mię­dzy­po­ko­le­niowe.

W wielu ro­dzi­nach bra­kuje jed­nak życz­li­wo­ści, do­brego przy­kładu, tro­ski o po­trzeby dru­gich, cier­pli­wo­ści, wza­jem­nego prze­ba­cze­nia i mo­ral­nego wspar­cia. Przybywa ro­dzin roz­bi­tych, w któ­rych ogromną krzywdę po­no­szą dzieci. Niezbędne jest sys­te­mowe wspie­ra­nie ro­dziny. Niezależnie od tego, ile lat nas dzieli, mamy so­bie wiele do po­wie­dze­nia.

Dla ma­łego dziecka naj­waż­niej­szymi oso­bami poza ro­dzi­cami są dziad­ko­wie. Oni chęt­nie an­ga­żują się w ży­cie wnu­ków, ob­da­rzają ich mi­ło­ścią, mają dla nich czas, zro­zu­mie­nie, czę­sto są ich po­wier­ni­kami. Wnukowie wpro­wa­dzają w ży­cie dziad­ków ra­dość, ży­wot­ność, od­kryw­czość. Oni zaś dzielą się z wnu­kami do­świad­cze­niem ży­cio­wym, służą radą i po­mocą.

Dbajmy o pra­wi­dłowe więzi mię­dzy­po­ko­le­niowe, mi­łu­jąc się na­wza­jem i pa­mię­ta­jąc o Nowonarodzonym Bożym Dzieciątku.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 12-20173 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Dominika Stadnicka-Strzembosz
  Czy więżą nas więzi?
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Ratunek dla Agatki
 • Maria Słobodzian
  Więzi mię­dzy­po­ko­le­niowe czy glo­balne?
 • Janusz Rusaczyk
  Wychowanie w ro­dzi­nie
 • Aldona Rumińska-Szalska
  Praktyczne bu­do­wa­nie więzi po­ko­le­nio­wych
 • ks. Marek Dziewiecki
  Terror „po­praw­no­ści”
 • Danuta Bula
  Wzmocnienie więzi se­nio­rów i dzieci
 • Danuta Bula
  Wspólne oglą­da­nie ro­dzin­nych fo­to­gra­fii. Scenariusz za­jęć wy­cho­waw­czych
 • Alicja Zbierzchowska
  Relacje mię­dzy­po­ko­le­niowe w książ­kach dla dzieci
 • Magdalena Kapias
  Bogactwo re­la­cji mię­dzy­oso­bo­wych
 • Małgorzata Sasin
  Mały wielki czło­wiek
 • Małgorzata Sasin, Izabela Faleńczyk
  I ja mogę zo­stać wiel­kim czło­wie­kiem. Scenariusz za­jęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy II i III
 • Robert Idkowiak
  Betlejem – dom chleba. Scenariusz dla mło­dzieży gim­na­zjal­nej i po­nad­gim­na­zjal­nej
 • Joanna Janosz
  „Czerpiąc ze źró­dła, po­sia­damy nie­zwy­kłą siłę dzia­ła­nia”. Fragment pro­gramu edu­ka­cyj­nego dla klasy V
 • Mateusz Błażejewski
  Z nie­jed­nego pieca chleb ja­dłem

Okładka: fot. 123rf.com

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.