12/2016 Psy­cho­lo­gia ko­mu­ni­ka­cji

okladka_12-2016

Bez umie­jęt­no­ści ko­mu­ni­ko­wa­nia się nie moż­na funk­cjo­no­wać w spo­łe­czeń­stwie. W ko­mu­ni­ka­cji in­ter­per­so­nal­nej nie­zbęd­na jest umie­jęt­ność mó­wie­nia, słu­cha­nia, prze­ko­ny­wa­nia, wy­ra­ża­nia sa­me­go sie­bie, wła­snych prze­my­śleń, prze­żyć i uczuć. W roz­mo­wie waż­ną ro­lę od­gry­wa­ją nie tyl­ko sło­wa, ale tak­że ge­sty, po­sta­wa, na­tę­że­nie gło­su, mi­mi­ka. Każ­de au­ten­tycz­ne spo­tka­nie mię­dzy oso­ba­mi jest in­ne i nie­po­wta­rzal­ne.

Mło­dy czło­wiek ma co­raz mniej oka­zji do ćwi­cze­nia umie­jęt­no­ści ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Sa­mot­ność, na­wią­zy­wa­nie re­la­cji dro­gą elek­tro­nicz­ną skut­ku­je bra­kiem umie­jęt­no­ści ja­snej pre­zen­ta­cji swo­ich my­śli, od­po­wied­niej ar­gu­men­ta­cji, wła­ści­wej po­sta­wy. Roz­mo­wa pro­wa­dzo­na dro­gą elek­tro­nicz­ną ni­gdy nie za­stą­pi bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu z dru­gim czło­wie­kiem. Nie­zbęd­ny jest kon­takt bez­po­śred­ni – ko­mu­ni­ka­cja ser­ca. Po­trzeb­ny jest też czas, przy­ja­zna i życz­li­wa po­sta­wa wo­bec roz­mów­cy. Od­bior­ca wi­nien być za­in­te­re­so­wa­ny roz­mo­wą, a ję­zyk mu­si być dla nie­go zro­zu­mia­ły. Waż­ne jest miej­sce spo­tka­nia, na­strój, trak­to­wa­nie roz­mów­cy z sza­cun­kiem. Praw­do­mów­ność, szcze­rość i po­go­da du­cha win­ny być po­sta­wą ży­cia każ­de­go wy­cho­waw­cy, da­jąc je­go sło­wom nie­zwy­kłą moc, bu­dząc za­ufa­nie.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 12-20163 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Ka­ro­li­na Kar­bow­nik
  Ko­mu­ni­ka­cja ję­zy­ko­wa
 • Bo­że­na Ba­ran
  Kie­dy i jak mó­wić dzie­ciom o uczu­ciach?
 • Alek­san­dra Bał­dy­ga
  Otwo­rzyć się na in­nych (list)
 • Da­nu­ta Bu­la
  O po­trze­bie po­chwał w ko­mu­ni­ka­cji
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Prze­strzeń do­bra i mi­ło­ści
 • Se­we­ryn Lesz­czyń­ski
  Fi­lo­zo­ficz­ne aspek­ty wy­cho­wa­nia
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Praw­dzi­we spo­tka­nia
 • Mał­go­rza­ta Mróz
  Te­ra­pia lo­go­pe­dycz­na dziec­ka z nie­peł­no­spraw­no­ścią in­te­lek­tu­al­ną w stop­niu lek­kim
 • Jo­lan­ta Tę­cza-Ćwierz
  „Szko­ła dia­lo­gu” w szko­le – roz­mo­wa z Bar­ba­rą Char­czuk, au­tor­ką książ­ki Szko­ła dia­lo­gu
 • Ewe­li­na Czaj­kow­ska
  Psy­cho­lo­gia ko­mu­ni­ka­cji (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Da­nu­ta Bu­la
  Ję­zyk twór­czej współ­pra­cy
 • To­masz Li­cak
  Ko­mu­ni­ka­cja nie­wer­bal­na w kre­owa­niu wi­ze­run­ku czło­wie­ka
 • Ewa Ko­wal­ska
  Po­zna­je­my zwy­cza­je świą­tecz­ne. Sce­na­riusz za­jęć świe­tli­co­wych lub lek­cji wy­cho­waw­czej dla I eta­pu edu­ka­cyj­ne­go
 • s. Jo­lan­ta Ku­rza­now­ska OSU
  Mo­je uczyn­ki mi­ło­sier­dzia
 • Ma­rek Men­cel
  O za­chwia­niu ko­mu­ni­ka­cji w mo­dli­twie
 • Bar­ba­ra Czar­ny, Ma­rze­na Ka­proń, Mał­go­rza­ta Ro­dzie­wicz, Ur­szu­la Wiech­nik
  Sło­wo Cia­łem się sta­ło! Bo­że Na­ro­dze­nie w po­ezji. Sce­na­riusz dla gim­na­zjum i szkół po­nad­gim­na­zjal­nych
 • Bar­ba­ra Pur­gał
  Cud no­cy ci­chej. Sce­na­riusz ja­se­łek dla szko­ły pod­sta­wo­wej

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.