12/2014 Tradycja i kultura

okladka_12-2014

Podtrzymywanie kul­tury i tra­dy­cji, kul­ty­wo­wa­nie au­ten­tycz­nych war­to­ści to jedno z naj­waż­niej­szych za­dań ro­dziny, szkoły – nas wszyst­kich. Kolejne po­ko­le­nia mają obo­wią­zek prze­ka­zy­wa­nia na­stęp­com tego, czego na­uczyły się od dziad­ków i oj­ców. Rodzina jest skarb­nicą i prze­ka­zi­cie­lem zwy­cza­jów i oby­cza­jów, ini­cjuje uczest­nic­two mło­dego czło­wieka w kul­tu­rze. Utrwalona w pa­mięci zbio­ro­wej, ce­niona przez po­ko­le­nia tra­dy­cja, dzieła ar­ty­styczne i na­ukowe po­winny sil­nie od­dzia­ły­wać na młode po­ko­le­nie. Kultura i tra­dy­cja od­grywa ważną rolę w wy­cho­wa­niu mo­ral­nym, kul­tu­ral­nym, pa­trio­tycz­nym – to ele­ment wią­żący ro­dzinę, grupy spo­łeczne, na­ród. Kultura, tra­dy­cja i oby­czaje okre­ślają na­sze za­cho­wa­nie, są nie­odzow­nym skład­ni­kiem na­szego ist­nie­nia.

Współczesna cy­wi­li­za­cja, na­sta­wiona na he­do­nizm i kon­sump­cję, zrywa z kul­turą pa­mięci. Ale tra­dy­cji nie da się za­stą­pić czymś no­wym, lep­szym. Nie może być też prze­ci­wień­stwem dla no­wo­cze­sno­ści, bo no­wo­cze­sność, która po­mija tra­dy­cję, pro­wa­dzi do od­rzu­ce­nia war­to­ści, czyni czło­wieka ko­smo­po­litą. Żyjemy w od­hu­ma­ni­zo­wa­nej rze­czy­wi­sto­ści. Relacje mię­dzy­ludz­kie spro­wa­dzają się do elek­tro­nicz­nej ko­mu­ni­ka­cji, kon­takty są ano­ni­mowe, po­zba­wione etycz­nego wy­miaru. Coraz mniej jest spo­tkań z dru­gim czło­wie­kiem, co­raz więk­sze trud­no­ści spra­wia pro­wa­dze­nie wer­bal­nego dia­logu. Ale po­śród na­szej co­dzien­no­ści jest czas świę­to­wa­nia, tra­dy­cji i zwy­cza­jów, wiele oka­zji do spo­tkań i roz­mów, do od­ro­bie­nia za­le­gło­ści w tym za­kre­sie.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Informujemy na­szych Czytelników o prze­wi­dy­wa­nych te­ma­tach nu­me­rów w roku 2015:

 • Aspiracje i per­spek­tywy mło­dzieży
 • Rozwój emo­cjo­nalny
 • Uczniowie nie­peł­no­sprawni
 • Internet – edu­ka­cja
 • Skuteczność kształ­ce­nia
 • Wychowanie do twór­czo­ści
 • Brak zro­zu­mie­nia, agre­sja, prze­moc
 • Wychowanie sek­su­alne
 • Zdrowy tryb ży­cia
 • Programy wy­cho­waw­cze i pro­fi­lak­tyczne
 • Wartości a ro­dzina, szkoła, me­dia

Zapraszamy do nad­sy­ła­nia ar­ty­ku­łów, li­stów, kon­spek­tów lek­cji wy­cho­waw­czych i sce­na­riu­szy te­atral­nych na uro­czy­sto­ści szkolne.

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 12-20143 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • ks. Henryk Nadrowski MIC
  Wokół kul­tury uczest­nic­twa w Bożym Narodzeniu
 • ks. Marek Dziewiecki
  Bóg stał się cia­łem
 • Aneta Kołodziej
  Uczestnictwo w kul­tu­rze
 • Dominika Stadnicka-Strzembosz
  Ponad sa­mego sie­bie
 • Ilona Gołębiewska
  Uzdrawiająca moc sztuki
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Podtrzymujmy tra­dy­cję!
 • Rafał Ryszka
  Analfabeci kul­tury
 • Adriana Zycha-Gurdek
  Muzykoterapia. Zajęcia mu­zyczne dla dzieci upo­śle­dzo­nych w stop­niu lek­kim
 • Selwana Szołek
  Dziecko – widz i ak­tor
 • Jan Golc
  Zaproszenie do tańca
 • Danuta Bula
  Przygotowanie do od­bioru kul­tury
 • Andrzej Dakowicz
  Ojcowie po­trzebni
 • Ilona Gołębiewska
  Arteterapia cz. I. Scenariusz za­jęć in­te­gra­cyj­nych, re­lak­sa­cyj­nych i ru­cho­wych
 • Katarzyna Bor
  Cały świat wita ma­łego Jezusa. Scenariusz przed­sta­wie­nia dla klas 1–3 szkoły pod­sta­wo­wej
 • Daria Witwicka
  Zdążyć przed pierw­szą gwiazdką. Scenariusz ja­seł­kowy dla szk. podst.
 • Sylwia Błażejczak
  Talerz dla nie­zna­jo­mego. Scenariusz ja­se­łek
 • Alina Strzałkowska
  Dogmat „wojny płci”

Okładka: fot. Archiwum

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.