10/2017 Osoba pedagoga

okladka_10-2017

Wmawia się nam, że nie ma obiek­tyw­nej prawdy, że każdy może mieć swoją prawdę i swoje normy etyczne. Ale brak ze­wnętrz­nego i obiek­tyw­nego punktu od­nie­sie­nia spra­wia, że wol­ność czło­wieka staje się „samo-wolą”. W wy­cho­wa­niu mło­dego po­ko­le­nia mu­szą po­ja­wić się czy­telne dro­go­wskazy i mą­drzy prze­wod­nicy. Niezbędny jest au­to­ry­tet, który staje się wzo­rem po­stę­po­wa­nia, po­zwala twór­czo bu­do­wać swoją oso­bo­wość. Funkcją au­to­ry­tetu jest od­dzia­ły­wa­nie na emo­cje, spo­sób my­śle­nia, hie­rar­chię war­to­ści, de­cy­zje, po­stę­po­wa­nie. Dobry prze­wod­nik nie chce uza­leż­nić mło­dego czło­wieka od sie­bie, ale pra­gnie do­pro­wa­dzić go do mą­drego ko­rzy­sta­nia z wol­no­ści.

Autorytet nauczyciela-wychowawcy bu­dują kom­pe­ten­cje me­ry­to­ryczne i pe­da­go­giczne, wa­lory in­te­lek­tu­alne, wa­lory mo­ralne, sub­telna du­cho­wość i re­alizm ży­ciowy. Liczy się także kon­se­kwen­cja w po­stę­po­wa­niu, umie­jęt­ność mo­ty­wo­wa­nia uczniów do na­uki i sa­mo­wy­cho­wa­nia, życz­li­wość, kul­tura oso­bi­sta, umie­jęt­ność i wola nie­sie­nia in­nym po­mocy. Nauczyciel z au­to­ry­te­tem wzbu­dza po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa i za­ufa­nie u uczniów, do­strzega ich po­trzeby i ocze­ki­wa­nia, jest wy­ma­ga­jący i spra­wie­dliwy, do­ce­nia za­an­ga­żo­wa­nie i wy­si­łek ucznia, z sza­cun­kiem od­nosi się do suk­ce­sów, ale słusz­nie i obiek­tyw­nie oce­nia za­cho­wa­nia na­ganne. Jest od­dany swoim uczniom.

Potrzebne jest spo­łeczne do­ce­nie­nie trud­nej i bar­dzo od­po­wie­dzial­nej pracy nauczyciela-wychowawcy, tro­ska o usta­wiczne bu­do­wa­nie, au­to­ry­tetu szkoły oraz pod­ję­cie walki z grze­chem współ­cze­sno­ści – od­wra­ca­nie się od Boga jako osta­tecz­nej miary i celu ży­cia.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 10-20173 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Grażyna Kich
  O du­cho­wo­ści i re­ali­zmie św. Urszuli Ledóchowskiej – re­flek­sje ar­cy­bi­skupa Marka Jędraszewskiego
 • fd
  Idźcie w świat z uśmie­chem
 • Janusz Rusaczyk
  Znaczenie au­to­ry­tetu
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Jesteś na­uczy­cie­lem, to zna­czy… kim?
 • Marek Mencel
  Nauczycielu, nie iry­tuj się!
 • ks. Marek Dziewiecki
  Jezus – wy­cho­wawca czło­wieka
 • Krzysztof J. Kwiatkowski
  Nie ma uczniów trud­nych
 • Mateusz Mazurek
  Jakich zmian po­trze­buje pol­ska szkoła?
 • Jolanta Tęcza-Ćwierz
  WDŻ re­flek­syjny i dy­na­miczny – roz­mowa z Barbarą Charczuk, au­torką „Scenariuszy lek­cji WDŻ do klasy VII pt. Wędrując ku do­ro­sło­ści”
 • Łukasz Mrózek
  Pomóż mi zro­bić to sa­mo­dziel­nie
 • Bożena Weber
  Skarbnica pa­mięci na­ro­do­wej
 • Dorota Bielawska
  Niepodległość – gra i ży­cie. Scenariusz apelu prze­zna­czo­nego dla II etapu edu­ka­cyj­nego

Okładka fot. 123rf.com

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.