06/2017 Dialog w wychowaniu

okladka_06-2017

Tempo ży­cia spra­wia, że bra­kuje nam czasu na spo­tka­nia, roz­mowę, na pro­wa­dze­nie dia­logu, który od­grywa szcze­gólną rolę w re­la­cjach mię­dzy­ludz­kich. Dialog po­maga w od­kry­wa­niu sie­bie, wza­jem­nym po­zna­niu, do­cho­dze­niu do uzgod­nień, które po­winny być prze­strze­gane przez wszyst­kie strony. Dialog wy­maga wspól­nej płasz­czy­zny po­ro­zu­mie­nia, umie­jęt­no­ści roz­mowy i słu­cha­nia, zro­zu­mie­nia róż­nych punk­tów wi­dze­nia da­nego pro­blemu. Potrzebny jest czas na uważne, ak­tywne słu­cha­nie, nie­zbędne jest po­czu­cie po­ro­zu­mie­nia i otwar­to­ści, sza­cu­nek i życz­li­wość wo­bec sie­bie.

Postawa dia­logu umoż­li­wia pro­ces wy­cho­wa­nia i sa­mo­wy­cho­wa­nia, uczy mi­ło­ści i sza­cunku do dru­giego czło­wieka. Jeżeli dzieci i mło­dzież trak­tu­jemy z życz­li­wo­ścią, to z więk­szą otwar­to­ścią mó­wią oni o od­czu­ciach i prze­ży­ciach, są bar­dziej od­po­wie­dzialni i sa­mo­dzielni, osią­gają lep­sze wy­niki w kształ­ce­niu. Aktywne słu­cha­nie po­bu­dza do my­śle­nia, zwięk­sza za­in­te­re­so­wa­nie roz­ma­wia­ją­cych i po­maga w pod­ję­ciu wła­ści­wych de­cy­zji. Wysłuchanie ze zro­zu­mie­niem wy­zwala otwar­tość, prze­ko­na­nie, że za­wsze można być sobą. Postawa dia­logu po­pra­wia re­la­cje z dru­gimi, po­zwala od­kryć wła­sne ogra­ni­cze­nia, uka­zuje kie­ru­nek po­trzeb­nych zmian.

Aktywne uczest­nic­two w dia­logu roz­wija zdol­ność do od­po­wie­dzial­nego po­dej­mo­wa­nia de­cy­zji i ma szcze­gólne zna­cze­nie w pro­ce­sie wy­cho­waw­czym.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 06-20173 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Danuta Bula
  Pedagogika dia­logu ks. prof. Janusza Tarnowskiego
 • Elżbieta Wójcik
  Komunikacja w ro­dzi­nie
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Aby słowo nas pro­wa­dziło…
 • Łukasz Mrózek
  Warto roz­ma­wiać…
 • Barbara Trzos
  Ojciec ubo­gich i nę­dza­rzy
 • Bożena Weber
  Pomiędzy sztuką a świę­to­ścią. Rok Świętego Brata Alberta
 • Romana Cynk
  Wiersze
 • Katarzyna Padło
  Słowa, które strą­cają w nie­byt
 • Ewa Gałązka
  Dialog w wy­cho­wa­niu
 • Alicja Janiak
  Integralność roz­woju dziecka w teo­rii i prak­tyce kor­cza­kow­skiej
 • ks. Marek Dziewiecki
  Trzy kroki
 • Izabela Faleńczyk, Małgorzata Sasin
  Mój ta­lent moim bo­gac­twem. Scenariusz za­jęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy II i III
 • Małgorzata Sasin
  Świadectwo i ta­lenty
 • Barbara Charczuk
  Budowanie więzi z dziec­kiem. Scenariusz na spo­tka­nia z ro­dzi­cami
 • Anna Górecka
  Rola dia­logu we współ­cze­snym świe­cie. Scenariusz lek­cji wy­cho­waw­czej lub lek­cji ję­zyka pol­skiego dla klasy VI
 • Elżbieta Ciemięga
  Wzrastanie w war­to­ściach na­ro­do­wych i chrze­ści­jań­skich. Program lek­cji wy­cho­waw­czych dla szkoły po­nad­gim­na­zjal­nej lub III klasy gim­na­zjum

Okładka fot. Pixabay.com

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.