06/2015 Perspektywy młodzieży

okladka_06-2015

Wzrost ku doj­rza­ło­ści do­ko­nuje się eta­pami i trwa długo. Od ja­ko­ści wy­kształ­ce­nia i wy­cho­wa­nia za­leży sens i war­tość ży­cia mło­dych oraz zmiany za­cho­dzące wo­kół nas i w świe­cie. Zakończenie roku szkol­nego za­chęca do re­flek­sji nad sku­tecz­no­ścią kształ­ce­nia i wy­cho­wa­nia dzieci i mło­dzieży.

Rok szkolny to dla uczniów czas po­zna­wa­nia swo­ich moż­li­wo­ści, czas ak­tyw­no­ści i roz­woju sa­mo­dziel­no­ści, kształ­to­wa­nia ży­cio­wych aspi­ra­cji. To przy­go­to­wy­wa­nie mło­dego czło­wieka do usta­wicz­nego kształ­ce­nia, do sa­mo­do­sko­na­le­nia, do zgod­nego współ­ży­cia i współ­dzia­ła­nia z in­nymi. Dlatego ana­li­zuje się prze­bytą drogę oraz oce­nia re­zul­taty kształ­ce­nia fi­zycz­nego, umy­sło­wego, du­cho­wego, oceny koń­cowe, wy­niki eg­za­mi­nów ze­wnętrz­nych, wy­niki ma­tur, po­rów­nuje się wskaź­niki EWD. Czy uczeń koń­czący dany typ kształ­ce­nia prze­cho­dzi na ko­lejny etap do­brze przy­go­to­wany? Czy po skoń­cze­niu szkoły po­nad­gim­na­zjal­nej wcho­dzi w do­ro­słość jako osoba od­po­wie­dzialna i doj­rzała? Młodzi lu­dzie po­trze­bują au­to­ry­te­tów i ja­snych za­sad. Czekają na dro­go­wskazy i do­ro­słych prze­wod­ni­ków, któ­rzy po­mogą im wy­ra­zić to, co w nich jest naj­lep­sze. Najwłaściwszym prze­wod­ni­kiem jest ro­dzic, nauczyciel- wy­cho­wawca, który żyje zgod­nie z war­to­ściami prze­ka­zy­wa­nymi dzie­ciom, jest czło­wie­kiem życz­li­wym i au­ten­tycz­nym. Chodzi o to, aby w cza­sie na­uki trosz­czyć się o opty­malny roz­wój oso­bo­wo­ści wy­cho­wanka, opty­malne uspo­łecz­nie­nie i jego ak­tyw­ność twór­czą.

Co roku ty­siące mło­dych lu­dzi koń­czy szkoły po­nad­gim­na­zjalne i stu­dia wyż­sze. Formalnie speł­niają wa­runki, aby się usa­mo­dziel­nić, pod­jąć pracę, re­ali­zo­wać swoje po­wo­ła­nie. Jednak mają oni trud­no­ści ze zna­le­zie­niem pracy, nie wi­dzą re­al­nych per­spek­tyw, nie mają po­my­słu na to, co zro­bić ze swoim ży­ciem. Potrzebne jest ści­ślej­sze po­wią­za­nie kształ­ce­nia z ryn­kiem pracy, aby zmniej­szyć bez­ro­bo­cie wśród mło­dych, ko­nieczne są nowe ure­gu­lo­wa­nia prawne, uła­twia­jące start za­wo­dowy ab­sol­wen­tów szkół. Trzeba za­trzy­mać mło­dych lu­dzi w kraju, stwa­rza­jąc im lep­sze wa­runki re­ali­za­cji aspi­ra­cji za­wo­do­wych i ży­cio­wych.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 06-20163 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Katarzyna Dobrochowska-Łopuch
  Młodzież cza­sów prze­mian spo­łecz­nych
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Widzimisię
 • Urszula Solińska
  Czynniki kształ­tu­jące aspi­ra­cje ży­ciowe mło­dzieży
 • Elżbieta Trojan
  Aspiracje. (Bibliografia w wy­bo­rze)
 • Agnieszka Nadzieja-Maziarz
  Osobowość a przy­sto­so­wa­nie spo­łeczne mło­dzieży
 • Oprac. ADAMED SmartUP
  Życiowe dy­le­maty ma­tu­rzy­sty
 • Daniel Buchowiecki
  Młodzi o mło­dych
 • ks. Marek Dziewiecki
  Portret współ­cze­snego na­sto­latka
 • Jolanta Tęcza-Ćwierz
  W świe­cie do­bra i piękna. Wywiad z Agnieszką i Szymonem Grzelakami
 • Małgorzata Mróz
  Jak wspo­ma­gać roz­wój dziecka zdol­nego?
 • Artur Mendrala
  Klucz do ka­riery
 • Małgorzata Żmuda
  Uczyć żyć
 • Danuta Bula
  Czego pra­gną dzieci?
 • Wanda Terlecka
  Procedura in vi­tro
 • Anna Pasiowiec
  Czas twoim sprzy­mie­rzeń­cem. Konspekt lek­cji wy­cho­waw­czej dla uczniów gim­na­zjum
 • Elżbieta Gut
  Koleżeństwo a przy­jaźń. Konspekt za­jęć wy­cho­waw­czych w kla­sie V szkoły pod­sta­wo­wej
 • Renata Kania
  Nasze uczu­cia i emo­cje. Konspekt lek­cji wy­cho­waw­czej w kla­sie VI szkoły pod­sta­wo­wej
 • Anna Figlus
  Poemat mo­ra­li­sty (mo­no­dram)

Okładka: fot. Pixabay.com

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.