06/2012 Dzieci mediów

okladka_06-2012

Młode po­ko­le­nie końca XX i po­czątku XXI wieku w du­żym stop­niu kształ­tują me­dia. Istotnym źró­dłem in­for­ma­cji jest te­le­wi­zja, Internet, te­le­fon ko­mór­kowy. Wartościowe pro­gramy oraz plat­formy edu­ka­cyjne nie­wąt­pli­wie wpły­wają na roz­wój in­te­lek­tu­alny, emo­cjo­nalny, spo­łeczny oraz przy­czy­niają się do bu­do­wa­nia sys­temu war­to­ści mło­dego czło­wieka. Korzystanie z me­diów wy­maga jed­nak umiaru i roz­sądku. Źle się dzieje, gdy mło­dzi lu­dzie przed­kła­dają świat wir­tu­alny nad ak­tyw­no­ścią w świe­cie re­al­nym. Bezpośrednie kon­takty mię­dzy­ludz­kie za­mie­niają na roz­mowy te­le­fo­niczne, e−maile i prze­by­wa­nie na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych. Czas wolny spę­dzają wy­łącz­nie w sieci i nie umieją uło­żyć wła­ści­wych re­la­cji z naj­bliż­szym oto­cze­niem. Dowcipni na­wet uwa­żają, że je­śli cze­goś lub ko­goś nie ma w Internecie, tego nie ma w rze­czy­wi­sto­ści.

Naszym za­da­niem jest kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści ko­rzy­sta­nia ze środ­ków spo­łecz­nego prze­kazu z umia­rem i z roz­wagą. Dzieci i mło­dzież nie po­winni bez­kry­tycz­nie przyj­mo­wać i na­śla­do­wać tego, co pro­po­nuje im świat wir­tu­alny. Potrzebne są pewne za­sady ko­rzy­sta­nia z me­diów, okre­śle­nie li­mitu czasu, który można prze­zna­czyć na ko­rzy­sta­nie z sieci, a także warto usta­lić kry­te­ria wy­boru tre­ści god­nych uwagi. Weryfikujmy i kon­tro­lujmy do­stęp dziecka do me­diów, w miarę moż­li­wo­ści sta­rajmy się pro­gramy me­dialne od­bie­rać wspól­nie, oma­wiać, dys­ku­to­wać, kształ­to­wać po­stawę se­lek­tyw­nego wy­boru pro­gra­mów oraz ich re­flek­syj­nego od­bioru.

Należy szcze­gól­nie uwraż­li­wiać na tre­ści mo­ral­nie ważne i do­bre, a od­rzu­cać te, które są an­ty­spo­łeczne, na­sy­cone agre­sją, prze­mocą, za­śmie­cają wy­obraź­nię mło­dego wi­dza. Trzeba też uświa­da­miać mło­dym lu­dziom, że me­dia nie mogą za­stą­pić rze­czy­wi­sto­ści, choć umoż­li­wiają jej peł­niej­sze po­zna­nie. „Dzieci me­diów” ba­zują na wir­tu­al­nym do­świad­cze­niu świata. W pracy dydaktyczno−wychowawczej sta­rajmy się ko­rzy­stać z me­diów, ale rów­no­cze­śnie chrońmy młode po­ko­le­nie przed ich de­struk­cyj­nym od­dzia­ły­wa­niem.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 06-20123 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Henryk Noga
  Wychowawcza funk­cja Internetu
 • Ewa Gałązka
  Edukacja me­dialna w szkole
 • Jadwiga Radwańska
  Wirtualna rze­czy­wi­stość
 • ks. Marek Dziewiecki
  Fikcyjne więzi
 • Łukasz Wychowaniec
  Wpływ me­diów na od­bior­ców
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Wychowywać do wol­no­ści
 • Agata Grabowska
  Uzależnienie dziecka od Internetu
 • Joanna Chwaszcz
  Manipulacja w me­diach
 • Henryk Noga
  Reklama a dziecko
 • Patrycja Woźniak
  Katolickie wy­cho­wa­nie do me­diów
 • Joanna Maksoń, Magdalena Paszek
  Reklama te­le­wi­zyjna. Konspekt za­jęć dla star­szej mło­dzieży (lek­cje wy­cho­waw­cze, koła dzien­ni­kar­skie, świe­tlice)
 • Antoni Zięba
  Brońmy Telewizji TRWAM. Inicjatywy Obrońców Życia Człowieka
 • Bogusława Frankowska
  Szkodliwe pro­centy
 • Małgorzata Stępień-Kęsik
  Dopalacze
 • Wioletta Rafałowicz
  Zachęcamy uczniów do czy­ta­nia. Projekt edu­ka­cyjny dla gim­na­zjum lub szkół po­nad­gim­na­zjal­nych
 • Małgorzata Wyjadłowska
  Przystań na Ziemi. Scenariusz te­atralny np. na dzień otwarty lub za­koń­cze­nie roku szkol­nego

Okładka: fot. www.sxc.hu

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.