06/2007 Na­uczy­ciel­skie dro­gi

okladka_06-2007Ży­cie ludz­kie jest po­zna­wa­niem sa­me­go sie­bie, dru­gie­go czło­wie­ka, ota­cza­ją­ce­go nas świa­ta, jest piel­grzy­mo­wa­niem ku Praw­dzie, Do­bru, Mi­ło­ści. Po­szu­ki­wa­nie religijno−duchowych war­to­ści na szla­kach piel­grzym­ko­wych prze­ży­wa praw­dzi­wy re­ne­sans. Szcze­gól­nie mło­de po­ko­le­nie chęt­nie uczest­ni­czy w piel­grzym­kach. Piel­grzy­mu­ją też nauczyciele−wychowawcy, na szla­kach sta­rych i no­wych.

W tym ro­ku ob­cho­dzi­my dwa ju­bi­le­usze na­uczy­ciel­skie­go piel­grzy­mo­wa­nia: 70. Ju­bi­le­uszo­wa Piel­grzym­ka Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców na Ja­sną Gó­rę (so­bo­ta 30 czerw­ca – nie­dzie­la 1 lip­ca 2007 r.) pod ha­słem: Na­sze cza­sy wo­ła­ją o świę­tych na­uczy­cie­li, oraz 15. Pie­sza Ogól­no­pol­ska Piel­grzym­ka Na­uczy­cie­li z Zie­lo­nej Gó­ry na Ja­sną Gó­rę (31 lip­ca – 13 sierp­nia 2007 r.) „Warsz­ta­ty w Dro­dze”.

Piel­grzy­mo­wa­nie słu­ży po­głę­bia­niu for­ma­cji we­wnętrz­nej, od­kry­wa­niu war­to­ści na­uczy­ciel­skie­go po­wo­ła­nia, skła­da­niu po­dzię­ko­wań i wy­ra­ża­niu wdzięcz­no­ści Bo­gu za ko­lej­ny rok na­uczy­ciel­skiej pra­cy, po­sze­rza­niu wia­do­mo­ści i do­sko­na­le­niu umie­jęt­no­ści pe­da­go­gicz­nych oraz roz­wa­ża­niu cha­ry­zma­tu pe­da­go­gicz­ne­go wiel­kich pe­da­go­gów.

Te­ma­ty­ka roz­wa­żań piel­grzym­ko­wych do­ty­czy ak­tu­al­nych spraw na­uczy­ciel­skich i pol­skiej oświa­ty.

Na­wią­zu­jąc do te­go­rocz­nej te­ma­ty­ki piel­grzy­mek na­uczy­ciel­skich przed­sta­wia­my w tym nu­me­rze „Wy­cho­waw­cy” syl­wet­ki wiel­kich pe­da­go­gów, pi­sząc o ich ży­ciu i na­uczy­ciel­skim po­wo­ła­niu.

Świę­ta Ur­szu­la Le­dó­chow­ska – wspa­nia­ła wy­cho­waw­czy­ni, wraż­li­wa na po­trze­by in­nych, po­twier­dza­ła ży­ciem gło­szo­ne war­to­ści.

Bło­go­sła­wio­na Mar­ce­li­na Da­row­ska – wzór Po­lki, mat­ki i wy­cho­waw­czy­ni.

Bło­go­sła­wio­na Na­ta­lia Tu­ła­sie­wicz – po­lo­nist­ka, wraż­li­wa na cier­pie­nie in­nych, spra­gnio­na świę­to­ści i pięk­na.

Ja­dwi­ga Za­moy­ska – za­ło­ży­ciel­ka pierw­szej szko­ły go­spo­dar­stwa do­mo­we­go, trosz­czą­ca się o roz­wój fi­zycz­ny, umy­sło­wy i du­cho­wy dziew­cząt.

An­na Jen­ke – na­uczy­ciel­ka, wraż­li­wa i de­li­kat­na, do­bra jak mat­ka.

Ma­ria Grze­go­rzew­ska – za­tro­ska­na o los dzie­ci nie­peł­no­spraw­nych, twór­ca pe­da­go­gi­ki spe­cjal­nej, or­ga­ni­za­tor kształ­ce­nia na­uczy­cie­li dla szkol­nic­twa spe­cjal­ne­go.

Ksiądz Bro­ni­sław Mar­kie­wicz – pe­da­gog na trud­ne cza­sy, prze­peł­nio­ny mi­ło­ścią Bo­ga i czło­wie­ka.

Ja­nusz Kor­czak, któ­ry ze swo­imi dzieć­mi był do koń­ca…

Obec­na sy­tu­acja w Pol­sce sta­wia przed nauczycielami−wychowawcami no­we wy­zwa­nia i za­da­nia, wy­ma­ga od­ro­dze­nia eto­su na­uczy­cie­la, okre­śle­nia na no­wo war­to­ści, norm i wzo­rów po­stę­po­wa­nia.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 06-20073 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Ra­fał Rysz­ka
  Mistrz i prze­wod­nik
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Etos na­uczy­cie­la
 • Syl­wia Pal­ka
  Na­ta­lia Tu­ła­sie­wicz. Po­przez zie­mię uko­cha­ła nie­bo
 • Syl­wia Pal­ka
  An­na Jen­ke. Do­broć i mi­łość
 • Jo­lan­ta Tęcza−Ćwierz
  Ju­lia Le­dó­chow­ska (s. Ur­szu­la). Pe­da­go­gi­ka wy­so­kich wy­ma­gań
 • Syl­wia Pal­ka
  Mar­ce­li­na Da­row­ska. By na­uczyć dzie­ci my­śleć
 • Jo­lan­ta Tęcza−Ćwierz
  Ks. Bro­ni­sław Mar­kie­wicz. Wy­cho­waw­ca i przy­ja­ciel
 • Syl­wia Pal­ka
  Ja­dwi­ga Za­moy­ska. Ko­bie­ta wy­cho­waw­czy­nią
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Wy­cho­waw­ca na mia­rę XXI wie­ku
 • Ma­ria Chy­muk
  Ja­nusz Kor­czak. Dziec­ko jest ju­trem
 • Ma­rze­na Dłu­gosz, Agniesz­ka Go­sek
  „Dia­log” z Ja­nu­szem Kor­cza­kiem
 • Ja­cek Kul­ba­ka
  Pe­da­go­gi­ka Ma­rii Grze­go­rzew­skiej
 • Do­ro­ta Zarębska−Piotrowska
  Dra­mat w Virginia−Tech
 • Le­szek Wój­cik
  Z krzy­wej stro­ny biur­ka. Na­uczy­cie­lem się by­wa…
 • Z ks. Ja­nem Twar­dow­skim roz­ma­wia Cze­sław Mi­ro­sław Szcze­pa­niak
  Bo­ha­te­ro­wie Bi­blii – cz. VI
 • Te­re­sa Sło­wi­kow­ska
  Po pierw­sze… nie prze­szka­dzać (list)
 • Ber­nar­da Skal­ska
  Po­że­gna­nie szko­ły. Pro­gram na za­koń­cze­nie gim­na­zjum

Okład­ka: fot. ar­chi­wum

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.