05/2018 Agresja werbalna

okladka_05-2018Język pol­ski jest na­szym do­brem na­ro­do­wym. Wszyscy je­ste­śmy zo­bo­wią­zani do ochrony pol­sz­czy­zny, do po­praw­nego uży­wa­nia i do­sko­na­le­nia na­szego ję­zyka. Słowa utrwa­lają i prze­ka­zują dzie­dzic­two kul­tu­ralne, hi­sto­ryczne, na­ukowe. Słowa zbli­żają lu­dzi, prze­ka­zują na­sze my­śli, od­czu­cia, pra­gnie­nia, tę­sk­noty, na­sze war­to­ści du­chowe. Porozumienie się z dru­gim czło­wie­kiem jest moż­liwe, gdy na­sza wy­po­wiedź jest szczera i au­ten­tyczna, gdy ujaw­niamy swoje prze­ko­na­nia, gdy słowa są ade­kwatne do na­szych my­śli. Zadaniem ro­dziny i szkoły jest ucze­nie kul­tury słowa, na­ucza­nie po­praw­nego i ko­mu­ni­ka­tyw­nego uży­wa­nia ję­zyka pol­skiego.

Obserwujemy po­stę­pu­jącą de­wa­lu­ację słowa, agre­sję wer­balną, dużo gniewu. Padają oskar­że­nia, wy­zwi­ska, drwiny, czę­sto spo­ty­kamy się z po­ni­ża­niem dru­giej osoby. Słowny agre­sor dąży do do­mi­na­cji nad drugą osobą, prze­rywa wy­po­wiedź, kwe­stio­nuje prze­my­śle­nia, po­glądy, ne­guje wszystko. Przemoc słowna jest rów­nież bo­le­sna jak prze­moc fi­zyczna, wy­rzą­dza ogromne szkody psy­chiczne. Należy się bro­nić przed agre­sją wer­balną, mieć wła­sne zda­nie, nie po­zwa­lać się lek­ce­wa­żyć, oskar­żać. Podejmujmy walkę z wul­ga­ry­za­cją ję­zyka, z wy­zwi­skami, krzy­kiem, z próbą do­mi­na­cji nad drugą osobą.

Sporo dzieci wy­cho­wuje się w at­mos­fe­rze krzyku i wy­zwisk. Dzieci po­ni­żane przez wy­zwi­ska, ośmie­szane, do­świad­cza­jące agre­sji słow­nej mają ni­ską sa­mo­ocenę, osią­gają słab­sze wy­niki w na­uce, czę­ściej są agre­sywne wo­bec ró­wie­śni­ków. Przemoc słowna oraz chłód emo­cjo­nalny wo­bec dziecka mają ne­ga­tywny wpływ na jego roz­wój, czę­sto są ba­ga­te­li­zo­wane.

Ważny jest jed­no­lity front wy­cho­waw­czy, by dom i szkoła wpro­wa­dzała młode po­ko­le­nie w ta­jem­nicę i ma­gię słowa, uczyła „dać rze­czy od­po­wied­nie słowo” i sza­cunku dla dru­giego czło­wieka.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 05-20183 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • ks. Mieczysław Rusiecki
  Wartość słowa
 • Aneta Baranowska
  Krzywdzenie emo­cjo­nalne dzieci w ro­dzi­nie
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Jaki jest świat?
 • Marek Babik
  Wulgaryzmy prze­ja­wem agre­sji sek­su­al­nej uczniów
 • ks. Sławomir Kostrzewa
  Słowa mają moc
 • Jolanta Tęcza-Ćwierz
  Uhonorowany za dzia­łal­ność pro-life. Rozmowa z dr. inż. Antonim Ziębą
 • Danuta Bula
  Różne ob­li­cza agre­sji i prze­mocy
 • Łukasz Mrózek
  Człowiek czło­wie­kowi wil­kiem…
 • Ewa Gałązka
  Słowa, które ra­nią
 • Ewelina Czajkowska
  Agresja wer­balna (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze)
 • ks. Marek Dziewiecki
  Miłość i słowo
 • Ewa Kosińska
  Powiedz, ja­kich słów uży­wasz, a po­wiem ci, kim je­steś
 • Mateusz Błażejewski
  Obraz matki w róż­nych tek­stach kul­tury
 • Małgorzata Sasin, Izabela Faleńczyk
  I ty mo­żesz zo­stać moim przy­ja­cie­lem. Scenariusz za­jęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy II i III
 • Małgorzata Sasin
  Przyjaciele
 • Katarzyna Milewska
  Język agre­sji (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze)
 • Anna Górecka
  O agre­sji wer­bal­nej. Scenariusz lek­cji wy­cho­waw­czej dla klasy VI szkoły pod­sta­wo­wej

Okładka: fot. 123rf.com

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.