05/2017 Kultura języka

okladka_05-2017

Język, któ­rym się po­słu­gu­jemy, świad­czy o nas, jest od­bi­ciem na­szego spo­sobu my­śle­nia, oso­bo­wo­ści, na­szej kul­tury. Jest na­rzę­dziem my­śle­nia i po­zna­wa­nia świata, wy­ra­ża­nia emo­cji, umoż­li­wia ko­mu­ni­ko­wa­nie się i od­dzia­ły­wa­nie na in­nych. Jest skład­ni­kiem kul­tury pań­stwa, który spaja na­ród, świad­czy o jego od­ręb­no­ści oraz wspól­nym po­cho­dze­niu.

Kultura ję­zyka to świa­dome i ce­lowe po­słu­gi­wa­nie się sło­wem mó­wio­nym i pi­sa­nym oraz umie­jęt­ność po­praw­nego mó­wie­nia i pi­sa­nia. To słowa prawdy, rze­telne prze­ka­zy­wa­nie my­śli, spo­kój i sza­cu­nek wo­bec roz­mówcy. To roz­mowa, która po­sze­rza wie­dzę, po­maga, bu­duje, mo­ty­wuje do po­zy­tyw­nego dzia­ła­nia. To lek­tura, która uskrzy­dla in­te­lek­tu­al­nie i du­chowo.

Dzieci i mło­dzież uczą się ko­rzy­stać z ję­zyka w ro­dzi­nie, w szkole, ze środ­ków spo­łecz­nego prze­kazu. Rodzice, na­uczy­ciele, au­to­rzy i pre­zen­te­rzy me­diów winni być kom­pe­tent­nymi prze­wod­ni­kami w dzie­dzi­nie ję­zyka, li­te­ra­tury i kul­tury. Tempo ży­cia po­wo­duje, że po­ro­zu­mie­wamy się szybko, skró­towo. Brakuje nam czasu na do­kładne i po­prawne for­mu­ło­wa­nie i wy­ra­ża­nie my­śli, uza­sad­nia­nie po­glą­dów, opi­nii. Media mają skłon­ność do usta­wicz­nego ba­wie­nia od­bior­ców, ob­ni­ża­jąc po­ziom in­te­lek­tu­alny, es­te­tyczny, mo­ralny, kul­turę ję­zyka.

Wypowiedzi mło­dych lu­dzi cha­rak­te­ry­zuje ubo­gie słow­nic­two, kło­poty z bu­do­wa­niem roz­wi­nię­tych zdań, nie­dba­łość w za­kre­sie składni i wy­mowy. Rozmowy bez­po­śred­nie za­stę­pują ko­mu­ni­ka­tami elek­tro­nicz­nymi. Groźnym zja­wi­skiem współ­cze­snej pol­sz­czy­zny mło­dych jest wul­ga­ry­za­cja ję­zyka. Zbyt czę­sto spo­ty­kamy się z wul­gar­nymi, bru­tal­nymi sło­wami, które ra­nią, po­ni­żają i nisz­czą. Codziennie mamy do czy­nie­nia z „cho­rym ję­zy­kiem”.

Kultura ję­zyka uła­twia ko­mu­ni­ka­cję, two­rze­nie i od­bie­ra­nie in­for­ma­cji, za­po­biega nie­po­ro­zu­mie­niom, zwięk­sza wza­jemne za­ufa­nie. Pielęgnujmy piękno na­szego ję­zyka i dbajmy o ten wielki skarb pol­skiej spo­łecz­no­ści.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 05-20173 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

  Regina Pawłowska
  Uwarunkowania roz­woju językowo-umysłowego dziecka
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Słowa pełne kul­tury
 • Maria Madejowa
  Kultura ję­zyka pol­skiego w szkole i nie tylko…
 • Łukasz Mrózek
  Troska o ję­zyk
 • Dominika Dworakowska
  Aksjologia w edu­ka­cji po­lo­ni­stycz­nej a re­wo­lu­cja tech­no­lo­giczna
 • ks. Marek Dziewiecki
  Dobre rady
 • Zofia Wanicowa
  O ro­zu­mie­niu Modlitwy Pańskiej
 • Alicja Janiak
  Postawa mi­ło­ści
 • Alina Bielawska
  Piękno oj­czy­stego ję­zyka
 • Anna Chojnacka
  Zapożyczenia – ko­niecz­ność czy moda? Konspekt lek­cji ję­zyka pol­skiego dla klasy VI szkoły pod­sta­wo­wej
 • Anna Palęga
  Zabawy sło­wem – fra­ze­olo­gia. Konspekt lek­cji z ję­zyka pol­skiego dla klasy V szkoły pod­sta­wo­wej
 • Małgorzata Wawak
  Gimnastyka ję­zyka. Konspekt za­jęć dla uczniów gim­na­zjum i szkół po­nad­gim­na­zjal­nych oraz szkol­nych grup te­atral­nych
 • Elżbieta Trojan
  Wychowanie do kul­tury ję­zyka (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Izabela Faleńczyk, Małgorzata Sasin
  Co pod­po­wiada su­mie­nie? Scenariusz za­jęć wy­cho­waw­czych dla klasy II i III szkoły pod­sta­wo­wej
 • Małgorzata Sasin
  Gałązka ja­błoni
 • Robert Idkowiak
  Sen o Polsce, czyli dziwne ob­razy praw­dzi­wej hi­sto­rii. Scenariusz te­atralny
 • Anna Grucel
  Jak zro­bić do­bry wy­wiad? Konspekt.

Fot. Pixabay.com

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.