05/2015 Wychowanie seksualne

okladka_05-2015

Wychowanie w ob­sza­rze sek­su­al­no­ści sta­wia ogromne wy­zwa­nia ro­dzi­com, na­uczy­cie­lom, wy­cho­waw­com. W tej dzie­dzi­nie wiel­kich ludz­kich prze­żyć po­trzebne jest pra­wi­dłowe spoj­rze­nie na sek­su­alizm, pre­cy­zyjne za­sady po­stę­po­wa­nia, two­rze­nie kli­matu sprzy­ja­ją­cego czy­sto­ści, wier­no­ści, otwar­to­ści na nowe ży­cie. Płciowość wpi­sana jest w struk­turę oso­bo­wo­ści, do­ty­czy sfery bio­lo­gicz­nej, psy­chicz­nej, spo­łecz­nej, du­cho­wej. Edukacji sek­su­al­nej nie można ogra­ni­czać tylko do in­for­ma­cji na te­mat funk­cjo­no­wa­nia po­pędu sek­su­al­nego oraz tzw. za­bez­pie­cze­nia się przed ciążą i cho­ro­bami prze­no­szo­nymi drogą płciową. Wychowanie sek­su­alne po­winno wspiera mło­dych w do­cho­dze­niu do peł­nej doj­rza­ło­ści psy­cho­sek­su­al­nej, do pięk­nej i od­po­wie­dzial­nej mi­ło­ści, po­sza­no­wa­nia wła­snej i cu­dzej god­no­ści, po­dej­mo­wa­nia wła­ści­wych de­cy­zji i prze­strze­ga­nia norm mo­ral­nych. Rozsądek, wza­jemna czu­łość i bli­skość, po­wa­ża­nie i sza­cu­nek wo­bec sie­bie to fun­da­ment na­rze­czeń­stwa i mał­żeń­stwa. Płciowość nie jest umową spo­łeczną. Płeć jest zwią­zana z funk­cją prze­ka­zy­wa­nia ży­cia, a płod­ność to dar, który win­ni­śmy przyj­mo­wać z wdzięcz­no­ścią i ra­do­ścią.

Co pe­wien czas edu­ka­cja sek­su­alna staje się przed­mio­tem po­le­miki. Niektóre śro­do­wi­ska optują za laicko-permisywną edu­ka­cją sek­su­alną, upo­wszech­niają za­fał­szo­wany ob­raz sek­su­al­no­ści czło­wieka w środ­kach spo­łecz­nego prze­kazu, pro­mują por­no­gra­fię, an­ty­kon­cep­cję, abor­cję. To po­mie­sza­nie po­jęć, przed­mio­towe trak­to­wa­nie dru­giej osoby, per­ma­nentne nisz­cze­nie wraż­li­wo­ści mo­ral­nej mło­dych do­ty­czą­cej sek­su­al­no­ści, utrud­nia pracę wy­cho­waw­czą.

W kształ­to­wa­niu po­staw po­trzebne są za­sady, normy, mo­ty­wa­cja, po­zy­tywny przy­kład do­ro­słych. Miłość musi być waż­niej­sza niż po­pęd i przy­jem­ność. Im peł­niej­szy roz­wój oso­bo­wo­ści mło­dego czło­wieka, tym peł­niej­sze i pra­wi­dłowe spoj­rze­nie na ludzki sek­su­alizm. Wychowanie sek­su­alne to przy­go­to­wa­nie do ży­cia w mał­żeń­stwie i w ro­dzi­nie.

Obawy ro­dzi­ców zwią­zane z próbą na­rzu­ce­nia edu­ka­cji sek­su­al­nej ich dzie­ciom zo­stały za­uwa­żone przez bi­sku­pów pol­skich. W wy­da­nym Oświadczeniu Prezydium Konferencji Episkopatu Polski (O za­gro­że­niach ro­dziny i ży­cia) z dnia 4 lu­tego 2015 roku czy­tamy: „Nasz po­ważny nie­po­kój bu­dzą rów­nież ataki na przed­miot na­ucza­nia „Wychowanie do ży­cia w ro­dzi­nie” re­ali­zu­jący w szko­łach edu­ka­cję sek­su­alną, która pro­muje wy­cho­wa­nie do abs­ty­nen­cji, czy­sto­ści i wier­no­ści. Coraz wy­raź­niej­sze są próby za­stą­pie­nia tych tre­ści pro­gra­mem pro­mu­ją­cym swo­bodę ko­rzy­sta­nia z wol­no­ści sek­su­al­nej, uczą­cym tech­nik an­ty­kon­cep­cyj­nych za­miast od­po­wie­dzial­nej doj­rza­ło­ści za swoją sek­su­al­ność i przy­jaźń z in­nymi, w końcu odzie­ra­ją­cym sferę ży­cia sek­su­al­nego z kon­tek­stu mał­żeń­stwa i ro­dziny”.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 05-20143 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Teresa Król
  Pomagać w har­mo­nij­nym roz­woju
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Pamięć su­mie­nia
 • Marta Komorowska-Pudło
  Wychowanie sek­su­alne w uję­ciu ho­li­stycz­nym
 • Krystyna Kluzowa
  Edukacja sek­su­alna a ry­zy­kowne za­cho­wa­nia sek­su­alne na­sto­lat­ków
 • ks. Marek Dziewiecki
  Między mi­tami a prawdą
 • Magdalena Czarnik
  Różnorodność sek­su­alna w nie­miec­kich szko­łach
 • Jarosław Mańka
  To tylko kwe­stia czasu…
 • Elżbieta Trojan
  Wychowanie do in­te­gra­cji sek­su­al­nej w ro­dzi­nie i szkole (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Jolanta Tęcza-Ćwierz
  Edukacja czy de­pra­wa­cja? Rozmowa z prof. dr hab. Dorotą Kornas-Bielą
 • Martyna Strembska-Kozieł
  Gender – edu­ka­cja wraż­liwa na płeć
 • Magdalena Kozica
  Dlaczego cze­kać?
 • Joanna Wasiuk
  Rodzina – nasz świat. Konspekt za­jęć z wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie dla uczniów klasy V szkoły pod­sta­wo­wej

Okładka: fot. Pixabay.com

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.