05/2015 Wy­cho­wa­nie sek­su­al­ne

okladka_05-2015

Wy­cho­wa­nie w ob­sza­rze sek­su­al­no­ści sta­wia ogrom­ne wy­zwa­nia ro­dzi­com, na­uczy­cie­lom, wy­cho­waw­com. W tej dzie­dzi­nie wiel­kich ludz­kich prze­żyć po­trzeb­ne jest pra­wi­dło­we spoj­rze­nie na sek­su­alizm, pre­cy­zyj­ne za­sa­dy po­stę­po­wa­nia, two­rze­nie kli­ma­tu sprzy­ja­ją­ce­go czy­sto­ści, wier­no­ści, otwar­to­ści na no­we ży­cie. Płcio­wość wpi­sa­na jest w struk­tu­rę oso­bo­wo­ści, do­ty­czy sfe­ry bio­lo­gicz­nej, psy­chicz­nej, spo­łecz­nej, du­cho­wej. Edu­ka­cji sek­su­al­nej nie moż­na ogra­ni­czać tyl­ko do in­for­ma­cji na te­mat funk­cjo­no­wa­nia po­pę­du sek­su­al­ne­go oraz tzw. za­bez­pie­cze­nia się przed cią­żą i cho­ro­ba­mi prze­no­szo­ny­mi dro­gą płcio­wą. Wy­cho­wa­nie sek­su­al­ne po­win­no wspie­ra mło­dych w do­cho­dze­niu do peł­nej doj­rza­ło­ści psy­cho­sek­su­al­nej, do pięk­nej i od­po­wie­dzial­nej mi­ło­ści, po­sza­no­wa­nia wła­snej i cu­dzej god­no­ści, po­dej­mo­wa­nia wła­ści­wych de­cy­zji i prze­strze­ga­nia norm mo­ral­nych. Roz­są­dek, wza­jem­na czu­łość i bli­skość, po­wa­ża­nie i sza­cu­nek wo­bec sie­bie to fun­da­ment na­rze­czeń­stwa i mał­żeń­stwa. Płcio­wość nie jest umo­wą spo­łecz­ną. Płeć jest zwią­za­na z funk­cją prze­ka­zy­wa­nia ży­cia, a płod­ność to dar, któ­ry win­ni­śmy przyj­mo­wać z wdzięcz­no­ścią i ra­do­ścią.

Co pe­wien czas edu­ka­cja sek­su­al­na sta­je się przed­mio­tem po­le­mi­ki. Nie­któ­re śro­do­wi­ska optu­ją za la­ic­ko-per­mi­syw­ną edu­ka­cją sek­su­al­ną, upo­wszech­nia­ją za­fał­szo­wa­ny ob­raz sek­su­al­no­ści czło­wie­ka w środ­kach spo­łecz­ne­go prze­ka­zu, pro­mu­ją por­no­gra­fię, an­ty­kon­cep­cję, abor­cję. To po­mie­sza­nie po­jęć, przed­mio­to­we trak­to­wa­nie dru­giej oso­by, per­ma­nent­ne nisz­cze­nie wraż­li­wo­ści mo­ral­nej mło­dych do­ty­czą­cej sek­su­al­no­ści, utrud­nia pra­cę wy­cho­waw­czą.

W kształ­to­wa­niu po­staw po­trzeb­ne są za­sa­dy, nor­my, mo­ty­wa­cja, po­zy­tyw­ny przy­kład do­ro­słych. Mi­łość mu­si być waż­niej­sza niż po­pęd i przy­jem­ność. Im peł­niej­szy roz­wój oso­bo­wo­ści mło­de­go czło­wie­ka, tym peł­niej­sze i pra­wi­dło­we spoj­rze­nie na ludz­ki sek­su­alizm. Wy­cho­wa­nie sek­su­al­ne to przy­go­to­wa­nie do ży­cia w mał­żeń­stwie i w ro­dzi­nie.

Oba­wy ro­dzi­ców zwią­za­ne z pró­bą na­rzu­ce­nia edu­ka­cji sek­su­al­nej ich dzie­ciom zo­sta­ły za­uwa­żo­ne przez bi­sku­pów pol­skich. W wy­da­nym Oświad­cze­niu Pre­zy­dium Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski (O za­gro­że­niach ro­dzi­ny i ży­cia) z dnia 4 lu­te­go 2015 ro­ku czy­ta­my: „Nasz po­waż­ny nie­po­kój bu­dzą rów­nież ata­ki na przed­miot na­ucza­nia „Wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie” re­ali­zu­ją­cy w szko­łach edu­ka­cję sek­su­al­ną, któ­ra pro­mu­je wy­cho­wa­nie do abs­ty­nen­cji, czy­sto­ści i wier­no­ści. Co­raz wy­raź­niej­sze są pró­by za­stą­pie­nia tych tre­ści pro­gra­mem pro­mu­ją­cym swo­bo­dę ko­rzy­sta­nia z wol­no­ści sek­su­al­nej, uczą­cym tech­nik an­ty­kon­cep­cyj­nych za­miast od­po­wie­dzial­nej doj­rza­ło­ści za swo­ją sek­su­al­ność i przy­jaźń z in­ny­mi, w koń­cu odzie­ra­ją­cym sfe­rę ży­cia sek­su­al­ne­go z kon­tek­stu mał­żeń­stwa i ro­dzi­ny”.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 05-20143 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Te­re­sa Król
  Po­ma­gać w har­mo­nij­nym roz­wo­ju
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Pa­mięć su­mie­nia
 • Mar­ta Ko­mo­row­ska-Pu­dło
  Wy­cho­wa­nie sek­su­al­ne w uję­ciu ho­li­stycz­nym
 • Kry­sty­na Klu­zo­wa
  Edu­ka­cja sek­su­al­na a ry­zy­kow­ne za­cho­wa­nia sek­su­al­ne na­sto­lat­ków
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Mię­dzy mi­ta­mi a praw­dą
 • Mag­da­le­na Czar­nik
  Róż­no­rod­ność sek­su­al­na w nie­miec­kich szko­łach
 • Ja­ro­sław Mań­ka
  To tyl­ko kwe­stia cza­su…
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Wy­cho­wa­nie do in­te­gra­cji sek­su­al­nej w ro­dzi­nie i szko­le (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Jo­lan­ta Tę­cza-Ćwierz
  Edu­ka­cja czy de­pra­wa­cja? Roz­mo­wa z prof. dr hab. Do­ro­tą Kor­nas-Bie­lą
 • Mar­ty­na Stremb­ska-Ko­zieł
  Gen­der – edu­ka­cja wraż­li­wa na płeć
 • Mag­da­le­na Ko­zi­ca
  Dla­cze­go cze­kać?
 • Jo­an­na Wa­siuk
  Ro­dzi­na – nasz świat. Kon­spekt za­jęć z wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie dla uczniów kla­sy V szko­ły pod­sta­wo­wej

Okład­ka: fot. Pixabay.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.