05/2010 Komunikacja interpersonalna

okladka_05-2010Relacje mię­dzy­ludz­kie po­winny za­pew­niać po­czu­cie wza­jem­nego zro­zu­mie­nia, prze­ka­za­nie (lub ode­bra­nie) spo­strze­żeń, opi­nii, po­glą­dów, uczuć, po­trzeb dru­giej osoby. Komunikowanie ma wza­jem­nie ubo­ga­cać, po­bu­dzać do umy­sło­wego i du­cho­wego roz­woju. Stąd ko­niecz­ność uni­ka­nia wie­lo­znacz­no­ści słów i ge­stów, ma­ni­pu­la­cji sło­wem, braku od­po­wie­dzial­no­ści za słowa.

Dobrą ko­mu­ni­ka­cję za­pew­niają nie tylko od­po­wied­nio do­brane słowa i ge­sty, ale także umie­jęt­ność słu­cha­nia, wczu­wa­nia się w sy­tu­ację na­szego roz­mówcy. Często dzieci nie po­tra­fią lub nie chcą roz­ma­wiać z do­ro­słymi na dany te­mat. W kon­tak­tach z nimi mu­simy wy­two­rzyć at­mos­ferę bez­pie­czeń­stwa i za­ufa­nia, przy­ja­znego kli­matu wy­cho­waw­czego. Poświęcajmy dzie­ciom wię­cej uwagi, słu­chajmy ich uważ­nie, mówmy do nich ję­zy­kiem kon­kret­nym, do­sto­so­wu­jąc tre­ści do dzie­cię­cej wy­obraźni i moż­li­wo­ści per­cep­cyj­nych.

Umiejętności ko­mu­ni­ka­cyjne uła­twiają dzie­ciom ucze­nie się, pod­no­szą po­czu­cie ich war­to­ści, przy­czy­niają się do suk­cesu szkol­nego. Jednakże w szkole na­leży po­świę­cić wię­cej czasu na wy­ra­bia­nie tych kom­pe­ten­cji.

Obserwujemy ogromne zmiany w spo­so­bie ko­mu­ni­ko­wa­nia się: e−maile, te­le­fon ko­mór­kowy, sms−y, dą­że­nie do skró­to­wo­ści, skłon­ność do po­słu­gi­wa­nia się żar­go­nem me­dial­nym. Dbajmy o kul­turę ję­zyka, przy­wra­cajmy wła­ściwe zna­cze­nie sło­wom, aby opi­sy­wały rze­czy­wi­stość ja­sno i wy­raź­nie, by ko­mu­ni­ka­cja mię­dzy­ludzka była na­rzę­dziem prawdy i po­sza­no­wa­nia god­no­ści osoby, a nie in­stru­men­tem ma­ni­pu­la­cji i de­mo­ra­li­za­cji.

Od wza­jem­nych re­la­cji oso­bo­wych za­leży kom­fort na­szego ży­cia.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 05-20103 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Henryk Noga
  Komunikacja w pro­ce­sie edu­ka­cyj­nym
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Ech! Jak trudno się do­ga­dać!
 • Adriana Zycha−Gurdek
  Komunikacja mię­dzy­ludzka
 • Marian Łakomski
  „Język, który le­czy”. Komunikacja w wy­cho­wa­niu dzieci i mło­dzieży
 • ks. Marek Dziewiecki
  Kompetentny ewan­ge­li­za­tor
 • Agnieszka Daniluk
  Jak roz­ma­wiać z uczniem?
 • Bożena Tomaszewska
  Uprawianie dia­logu
 • Edward Ryś
  Duży czy mały – za­wsze czło­wiek
 • Małgorzata Laskowska
  Wokół słowa
 • Bogumiła Ewertowska
  Cisza i mil­cze­nie w wy­cho­wa­niu
 • Wioletta Rafałowicz
  Komunikacja in­ter­per­so­nalna w szkole. Prezentacja na ze­bra­niu z ro­dzi­cami
 • Zofia
  Odnalazłam sie­bie
 • Daniel Buchowiecki
  Bycie uczniem zo­bo­wią­zuje. Konspekt lek­cji wy­cho­waw­czej w gim­na­zjum
 • Czesława Wydrzyńska
  Dziękuję, Mamo. Scenariusz dla uczniów klas gim­na­zjal­nych i po­nad­gim­na­zjal­nych
 • Aleksandra Kozak
  Dzień Matki. Scenariusz dla przed­szkoli i dla szkół pod­sta­wo­wych
 • Anna Bańczyk
  Jak po­ro­zu­mie­wać się z in­nymi. Scenariusz za­jęć dla uczniów szkoły pod­sta­wo­wej
 • Elżbieta Trojan
  Komunikacja spo­łeczna i sto­sunki in­ter­per­so­nalne w szkole. Zestawienie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze
 • Jolanta Tęcza−Ćwierz
  Zostaliśmy ro­dzi­cami. Naturalnie! – roz­mowa z dr. Tadeuszem Wasilewskim

Okładka za: www.sxc.hu

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.