04/2008 Dziecko skrzywdzone

okladka_04-2008Najodpowiedniejszym śro­do­wi­skiem wy­cho­waw­czym dla dziecka jest dom ro­dzinny. Tu są za­spo­ka­jane jego po­trzeby roz­wo­jowe, po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa, tu dziecko ocze­kuje na ge­sty oraz słowa ak­cep­ta­cji i mi­ło­ści. Małe dziecko szybko uczy się przez przy­kład, więc to co czuje, wi­dzi i sły­szy, po­winno być godne na­śla­do­wa­nia. Jeżeli w domu po­ja­wiają się kło­poty, na­leży ro­dzi­nie po­móc, aby mo­gła sa­mo­dziel­nie utrzy­mać i wy­cho­wać po­tom­stwo. Dziecko wzra­sta­jące w at­mos­fe­rze mi­ło­ści, ma­jące szczę­śliwe dzie­ciń­stwo, do­bry przy­kład osób, z któ­rymi prze­bywa, jest zde­cy­do­wa­nie le­piej przy­go­to­wane do póź­niej­szego ży­cia.

Niestety, wiele dzieci nie ma za­spo­ko­jo­nych pod­sta­wo­wych po­trzeb by­to­wych oraz na­le­ży­tej opieki i wy­cho­wa­nia. Żyją w ubó­stwie, w nę­dzy mo­ral­nej, bra­kuje im po­czu­cia bez­pie­czeń­stwa, ak­cep­ta­cji, mi­ło­ści, są krzyw­dzone fi­zycz­nie i psy­chicz­nie, bite, mal­tre­to­wane, są po­ni­żane, wy­ko­rzy­sty­wane do prac przy­no­szą­cych do­chody oso­bom do­ro­słym.

Źródłem za­chwia­nia roz­woju emocjonalno−seksualnego dziecka jest brak ak­cep­ta­cji jego płci, do­star­cza­nie bodź­ców sek­su­al­nych prze­kra­cza­ją­cych emo­cjo­nalną wraż­li­wość, wy­ko­rzy­sty­wa­nie sek­su­alne.

Jakakolwiek próba in­ge­ro­wa­nia w sferę sek­su­alną dziecka jest za­wsze ogrom­nym krzyw­dze­niem go.

Jak za­po­bie­gać krzyw­dze­niu dzieci? Jak po­ma­gać dzie­ciom skrzyw­dzo­nym? Jest to wy­zwa­nie dla nauczycieli−wychowawców, le­ka­rzy, psy­cho­lo­gów, pe­da­go­gów szkol­nych, te­ra­peu­tów, pra­cow­ni­ków so­cjal­nych, pra­cow­ni­ków or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wych, wo­lon­ta­riu­szy – wszyst­kich osób po­ma­ga­ją­cym dzie­ciom. Trzeba in­te­re­so­wać się sy­tu­acją śro­do­wi­skową każ­dego dziecka, a w ra­zie po­trzeby po­dej­mo­wać dzia­ła­nia in­ter­wen­cyjne. Przywracać bez­pie­czeń­stwo fi­zyczne i psy­chiczne dziecku, bu­do­wać po­czu­cie jego wła­snej war­to­ści oraz wła­ściwe re­la­cje z in­nymi. Proces uzdra­wia­nia, po­ma­ga­nie dziecku skrzyw­dzo­nemu musi być sko­or­dy­no­wane i roz­sąd­nie pro­wa­dzone.

Ten nu­mer „Wychowawcy” po­świę­cony zo­stał dzie­ciom krzyw­dzo­nym.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 04-20083 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Katarzyna Padło
  O do­bro dziecka skrzyw­dzo­nego
 • Marian Łakomski
  Dziecko – ofiara sek­su­al­nego wy­ko­rzy­sta­nia
 • Jarosław Sokołowski
  Dzieci głosu nie mają
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Mali sa­motni
 • Katarzyna Ładwikowska
  Rozbite oso­bo­wo­ści (list)
 • ks. Marek Dziewiecki
  Pokolenie JP2
 • Beata Mazurek
  Zanim odej­dziesz…
 • Jadwiga Cholewa
  Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS)
 • Małgorzata Chojak
  Rodzina z pro­ble­mem al­ko­ho­lo­wym cz. III
 • Krystyna Majka
  „Niedokończony” dom
 • Barbara Lipińska−Postawa
  Katharsis
 • Barbara Lipińska−Postawa
  Listy do…
 • Czesław Mirosław Szczepaniak
  Święty… po­kój i spo­kój cz. XV
 • Marzanna Lamch
  Wieczór Jana Pawła II
 • Elżbieta Trojan
  Dziecko krzyw­dzone. Zestawienie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze

Okładka i zdję­cia za: www.sxc.hu

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.