03/2016 Wiara i wychowanie

okladka_03-2016Liberalizacja pro­cesu wy­cho­wa­nia, upa­dek au­to­ry­te­tów, fał­szy­wie poj­mo­wana „wol­ność” wy­cho­wanka do­pro­wa­dziły do kry­zysu wy­cho­wa­nia. Skutecznym spo­so­bem na nie­po­wo­dze­nia pe­da­go­giczne może być wy­cho­wa­nie re­li­gijne. W czło­wieku ist­nieje nie­ga­snące pra­gnie­nie po­zna­wa­nia prawdy, piękna i mi­ło­ści tej Najwyższej. Wychowanie re­li­gijne to po­zna­wa­nie i ro­zu­mie­nie prawd wiary, ro­zu­mie­nie sie­bie i sensu wła­snego ży­cia, na­uka sza­cunku do sie­bie i dru­giego czło­wieka. Bez Boga nie można po­znać sa­mego sie­bie oraz dojść do re­li­gij­nej wraż­li­wo­ści na świat. Trzeba mó­wić dzie­ciom o Bogu, do­star­czać im prze­żyć re­li­gij­nych, zgłę­biać na­ukę chrze­ści­jań­ską, żyć wiarą.

Naukę ży­cia na­leży pro­wa­dzić we­dług chrze­ści­jań­skich war­to­ści, uka­zy­wać i wdra­żać kon­kretne za­sady i normy. Fundamentalnym dro­go­wska­zem ludz­kiego po­stę­po­wa­nia jest przy­ka­za­nie mi­ło­ści Boga, bliź­niego, sie­bie, ota­cza­ją­cej nas przy­rody, prze­strze­ga­nie Dekalogu. Zadaniem wy­cho­wa­nia re­li­gij­nego jest na­śla­do­wa­nie Chrystusa, po­stę­po­wa­nie we­dług praw wiary. Wychowanie to winno być spójne, czy­telne i atrak­cyjne.

Wychowawca ma wspo­ma­gać i roz­wi­jać ży­cie du­chowe mło­dego czło­wieka po­przez na­ucza­nie, wy­ja­śnia­nie i po­cią­ga­nie wła­snym przy­kła­dem. Uczeń ma prawo do po­dej­mo­wa­nia swo­bod­nych de­cy­zji zgod­nych z wła­snym su­mie­niem. Jeśli bę­dzie wzra­stał w za­wie­rze­niu Bogu, ma szansę żyć god­nie i szczę­śli­wie.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 03-20163 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Ks. Mieczysław Rusiecki
  Powołanie i toż­sa­mość ka­te­chety
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Wychowywać re­li­gij­nie
 • Anna Gibek
  W szkole Jezusa
 • Urszula Tokarska
  Wychowanie re­li­gijne w ro­dzi­nie
 • Aneta Rayzacher-Majewska
  Mówić dzie­ciom o Bogu. Prawo dzieci i ro­dzi­ców do re­li­gii w przed­szkolu
 • Agnieszka Gandzel
  Wychowanie chrze­ści­jań­skie dzieci w wieku przed­szkol­nym i wcze­snosz­kol­nym
 • Ks. Marek Dziewiecki
  Zaprzyjaźnić się z Bogiem
 • Mateusz Mazurek
  Prowadzenie do wiary
 • Stanisława Dzwonkowska
  Wiara a zdro­wie czło­wieka (list)
 • Aleksandra Biernacka-Świerc, Danuta Bula
  Modlitwa jako roz­mowa z Bogiem
 • Arleta Hrehorowicz
  Wolność re­li­gijna jako nie­zby­walne prawo na­tu­ralne
 • Patrycja Woźniak
  Sakrament chrztu jako dar i za­da­nie. Konspekt ka­te­chezy dla II klasy gim­na­zjum
 • Aleksandra Klusek
  966. Chrzest Polski
 • Teresa Król
  Wirtualnie i w re­alu. W obro­nie ży­cia. Rozmowa z wo­lon­ta­riu­szami Fundacji Bractwo Małych Stópek

Zdjęcia na okładce: fot. Andrzej Lipski 

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.