03/2016 Godność człowieka

okladka_03-2017Człowiek zo­stał ob­da­rzony przez Stwórcę wielką god­no­ścią. To war­tość wro­dzona, trwała, po­wszechna i zo­bo­wią­zu­jąca wszyst­kich do sza­cunku dla każ­dej osoby. Świadomość god­no­ści wiąże się z jej uzna­niem, z tro­ską o jej roz­wój oraz po­mocą in­nym w roz­wi­ja­niu jej. Człowiek wolny, ro­zumny, twór­czy jest zdolny do dzia­ła­nia wol­nego, świa­do­mego, od­po­wie­dzial­nego. Godność osoby jest war­to­ścią naj­wyż­szą, która uza­sad­nia za­sady i normy po­stę­po­wa­nia oraz akty prawne.

Godność czło­wieka przy­słu­guje w rów­nym stop­niu każ­dej oso­bie. Uznanie przy­ro­dzo­nej god­no­ści oraz rów­nych i nie­zby­wal­nych praw wszyst­kich człon­ków wspól­noty ludz­kiej jest pod­stawą wol­no­ści i spra­wie­dli­wo­ści. Przestrzenią re­ali­za­cji ludz­kiej god­no­ści są wza­jemne re­la­cje z bliź­nimi, które winne być oparte na życz­li­wo­ści, mi­ło­ści i so­li­dar­no­ści. Szacunek dla sie­bie i dru­giej osoby, prawa czło­wieka i ich prze­strze­ga­nie są prze­ja­wem po­sza­no­wa­nia god­no­ści ludz­kiej.

Ten sza­cu­nek na­leży się rów­nież na­szym wy­cho­wan­kom. Upominał się o niego Janusz Korczak. Upominają się też psy­cho­lo­dzy i te­ra­peuci, do któ­rych tra­fiają ucznio­wie – nie­rzadko za­lęk­nieni i prze­ko­nani o swo­jej bez­war­to­ścio­wo­ści. Nie tylko ci naj­młodsi, ale rów­nież starsi wy­cho­wan­ko­wie nie mogą roz­wi­jać w pełni swo­jego po­ten­cjału, je­śli nie znajdą w na­uczy­cielu zro­zu­mie­nia, wspar­cia i… sza­cunku. Boleśnie prze­ży­wają krzyw­dzące osądy i ety­kie­to­wa­nie. Są szcze­gól­nie wy­czu­leni na nie­spra­wie­dli­wość i lek­ce­wa­że­nie.

Godność czło­wieka jest do­brem oso­bi­stym chro­nio­nym także przez prawo. Każdy ma obo­wią­zek po­sza­no­wa­nia god­no­ści dru­giego czło­wieka, a na­ru­sze­nie czy­jejś god­no­ści jest prze­stęp­stwem znie­wa­że­nia. Elementarny sza­cu­nek wy­maga, aby ni­kogo nie po­ni­żać. Prawo pań­stwowe, akta prawa mię­dzy­na­ro­do­wego za­wie­rają prze­pisy do­ty­czące po­sza­no­wa­nia god­no­ści ludz­kiej. Fundamentalna war­tość god­no­ści ludz­kiej jest ab­so­lutna, cał­ko­wita i nie­zby­walna. Ludzie ro­dzą się wolni i równi w god­no­ści i w pra­wach.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 03-20173 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • ks. Andrzej Zwoliński
  Pytanie o czło­wieka
 • ks. Grzegorz Feluś
  Godność osoby ludz­kiej w na­uce Kościoła
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Zaufać i zro­zu­mieć
 • Danuta Bula
  „Nie ma dziecka, jest czło­wiek”
 • ks. Piotr Mazur
  Wielkość czło­wieka
 • ks. Marek Dziewiecki
  Tajemnica krzyża
 • Alicja Janiak
  Godność dziecka
 • Ewa Kosińska
  Etykiety, które bolą
 • Elżbieta Bulik
  Brzydkie or­lątko. Scenariusz dla uczniów star­szych klas szkoły pod­sta­wo­wej
 • Romualda Łabuz
  W po­szu­ki­wa­niu Krzyża. Scenariusz dla uczniów gim­na­zjum i szkół po­nad­gim­na­zjal­nych
 • Elżbieta Trojan
  Godność czło­wieka (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Sylwia Błażejczak
  Jak zro­zu­mieć sa­mego sie­bie? Scenariusz za­jęć wy­cho­waw­czych dla mło­dzieży
 • Małgorzata Sasin
  Być jak Weronika. Scenariusz za­jęć wy­cho­waw­czych dla klasy II i III szkoły pod­sta­wo­wej

Okładka: fot. 123rf.com

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.