03/2014 Pro­ble­my wy­cho­waw­cze

okladka_03-2014Co­raz więk­sza gru­pa uczniów spra­wia pro­ble­my wy­cho­waw­cze. Czę­stość ich wy­stę­po­wa­nia i sto­pień na­gan­ne­go za­cho­wa­nia za­le­ży od szcze­bla edu­ka­cji. Szko­ła pod­sta­wo­wa to szko­ła dzie­ci, na tym eta­pie kształ­ce­nia spo­ty­ka się nie­wie­le pro­ble­mów wy­cho­waw­czych. Ale o gim­na­zjum czy szko­le po­nad­gim­na­zjal­nej nie moż­na po­wie­dzieć, że „w na­szej szko­le nic złe­go się nie dzie­je”. Spo­ty­ka­my się w nich z agre­sją i prze­mo­cą wśród ró­wie­śni­ków, cy­ber­prze­mo­cą, na­ru­sza­niem re­gu­la­mi­nu, pa­le­niem pa­pie­ro­sów, pi­ciem al­ko­ho­lu, za­ży­wa­niem nar­ko­ty­ków, za­stra­sza­niem na­uczy­cie­li itp. Trud­no­ści wy­cho­waw­cze ma­ją róż­ne przy­czy­ny, są to m.in. nie­po­wo­dze­nia szkol­ne, wia­ra w mit ła­twe­go szczę­ścia, brak sa­mo­dy­scy­pli­ny i za­sad mo­ral­nych, po­szu­ki­wa­nie za­do­wo­le­nia w używ­kach. Wy­wo­łu­ją je rów­nież przy­czy­ny śro­do­wi­sko­we czy sta­ny cho­ro­bo­we uczniów.
Obo­wiąz­kiem szko­ły jest za­po­bie­ga­nie i prze­zwy­cię­ża­nie ujaw­nio­nych trud­no­ści wy­cho­waw­czych. Re­ali­za­cji te­go za­da­nia słu­ży do­brze usta­no­wio­ne pra­wo we­wnątrz­sz­kol­ne (ko­deks ucznia, pro­gra­my pro­fi­lak­tycz­ne, pro­gram wy­cho­waw­czy). Wie­le w szko­le za­le­ży od czy­tel­ne­go i zro­zu­mia­łe­go re­gu­la­mi­nu, od pro­gra­mów opar­tych na trwa­łych war­to­ściach, od prze­strze­ga­nia praw i obo­wiąz­ków ucznia. Pra­ca wy­cho­waw­cza da­ne­go na­uczy­cie­la mu­si być wspie­ra­na przez in­nych na­uczy­cie­li, przez ro­dzi­ców i ca­ły sys­tem szkol­ny. W od­dzia­ły­wa­niach wy­cho­waw­czych nie­zbęd­na jest zgod­ność ce­lów i me­tod wy­cho­waw­czych, obo­wią­zu­ją­cych norm oraz sank­cji za ich na­ru­sze­nie. Trze­ba szu­kać przy­czyn złe­go za­cho­wa­nia i je eli­mi­no­wać, a uczniów trud­nych obej­mo­wać szcze­gól­ną opie­ką i tro­ską.
Każ­dy uczeń jest przy­pad­kiem nie­po­wta­rzal­nym, wy­ma­ga spe­cy­ficz­ne­go, ade­kwat­ne­go od­dzia­ły­wa­nia śro­do­wi­ska szkol­ne­go.
Szko­ła ma być miej­scem osią­ga­nia suk­ce­sów dy­dak­tycz­no-wy­cho­waw­czych w at­mos­fe­rze po­sza­no­wa­nia oso­bo­wo­ści ucznia. Ma kształ­to­wać otwar­tość na dru­gie­go czło­wie­ka, po­trze­bę po­zna­wa­nia i prze­ka­zy­wa­nia do­bra, praw­dy i pięk­na. Za­da­niem na­uczy­cie­la jest wspie­ra­nie i po­zy­tyw­ne mo­ty­wo­wa­nie ucznia, prze­ko­na­nie go, że pra­ca nad so­bą nie jest przy­krym obo­wiąz­kiem, ale oso­bi­stym zy­skiem i dro­gą do ży­cio­we­go suk­ce­su.
Na­uczy­ciel po­wi­nien de­ma­sko­wać za­gro­że­nia czy­ha­ją­ce na mło­de­go czło­wie­ka i być dla nie­go prze­wod­ni­kiem, zna­czą­cym au­to­ry­te­tem.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 03-20143 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Ana­sta­zja Sor­ko­wicz
  Sku­tecz­ne wy­cho­wa­nie dzie­ci za­czy­na­my od sie­bie…
 • Elż­bie­ta Uchma­no­wicz
  Wy­cho­wa­nie w ro­dzi­nie a kształ­to­wa­nie się oso­bo­wo­ści dziec­ka
 • Sta­no­wi­sko uczest­ni­ków kon­fe­ren­cji
  „Ra­ty­fi­ka­cja Kon­wen­cji Ra­dy Eu­ro­py o prze­mo­cy wo­bec ko­biet – na­stęp­stwa dla jed­nost­ki, spo­łe­czeń­stwa i pań­stwa”
 • ks. Sła­wo­mir Bed­nar­ski
  Trud­no­ści w wy­cho­wa­niu dzie­ci i mło­dzie­ży
 • Fer­dy­nand Fro­is­sart
  Pa­to­lo­gia w szko­le ma się do­brze
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  W kli­ma­cie doj­rza­łych wię­zi
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Prze­zwy­cię­ża­nie trud­no­ści wy­cho­waw­czych
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Nie­bez­piecz­ne tren­dy
 • Ma­ria For­tu­na-Su­dor
  Spra­wa nie jest bła­ha
 • Ilo­na Go­łę­biew­ska
  Woj­na w In­ter­ne­cie
 • Pa­try­cja Ko­ze­ra-Mi­ku­ła
  Jak roz­po­znać ofia­rę prze­mo­cy?
 • Zy­ta Ewa Dap­kun
  Ro­dzi­ce w szko­le
 • Pa­try­cja Woź­niak
  Do­bre za­cho­wa­nie
 • Kry­sty­na Lew­ko­wicz
  Trzy lek­cje nt. prze­mo­cy w gim­na­zjum
 • Li­dia Pe­pliń­ska
  Że­gnaj Zi­mo, wi­taj Wio­sno! Sce­na­riusz spo­tka­nia dla klas I-III szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Zdzi­sła­wa Cie­pie­la
  Od po­czę­cia do na­ro­dzin. Kon­spekt lek­cji wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie dla kla­sy V szko­ły pod­sta­wo­wej

Okład­ka: Fot. pixabay.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.