03/2011 Chronić życie

okladka_03-2011Ochrona ży­cia czło­wieka od chwili po­czę­cia aż do na­tu­ral­nej śmierci jest po­win­no­ścią każ­dego z nas. Budowanie cy­wi­li­za­cji ży­cia wy­maga jed­no­znacz­nej po­stawy w kwe­stii po­czątku za­ist­nie­nia osoby, an­ty­kon­cep­cji, abor­cji, sztucz­nego za­płod­nie­nia.

Jesteśmy dziś nie­jed­no­krot­nie świad­kami od­rzu­ca­nia fun­da­men­tal­nego prawa do ży­cia czło­wieka jesz­cze nie uro­dzo­nego i tego, który jest u kresu swej drogi. Według „no­wej mo­ral­no­ści” prawo do ży­cia może mieć czło­wiek, który do­ro­śnie do pew­nych stan­dar­dów: bę­dzie nie­za­leżny i przy­datny dla in­nych. Samo ist­nie­nie czło­wieka prze­staje być wy­star­cza­ją­cym po­wo­dem, aby sza­no­wać jego prawo do ży­cia. Jest to szcze­gólne za­gro­że­nie, bo skie­ro­wane do czło­wieka nie na­ro­dzo­nego ze strony czło­wieka na­ro­dzo­nego. Człowiek nie na­ro­dzony jest skraj­nie bez­bronny. Jego los (‚być albo nie być’) jest zdany na do­brą wolę tych, od któ­rych jest za­leżny. Tymczasem każde dziecko winno być trak­to­wane jako wielki dar dla ro­dzi­ców i ca­łej ludz­ko­ści. Dziecko po­częte w praw­dzi­wej mi­ło­ści jest przyj­mo­wane z sza­cun­kiem i mi­ło­ścią, jest bez­pieczne. Dziecko ko­chane jest dziec­kiem szczę­śli­wym.

Najlepszym śro­do­wi­skiem wy­cho­waw­czym dla dziecka jest ro­dzina, ro­dzina szczę­śliwa, która służy roz­wo­jowi dzieci oraz ro­dzi­ców. Atmosfera domu ro­dzin­nego za­leży od przy­ję­tego sys­temu war­to­ści i spo­sobu ży­cia. W pol­skich ro­dzi­nach i w pol­skim spo­łe­czeń­stwie wzra­sta sza­cu­nek dla ży­cia czło­wieka od po­czę­cia aż po na­tu­ralny kres.

Zauważa się rów­nież spa­dek spo­łecz­nej ak­cep­ta­cji za­cho­wań go­dzą­cych w ży­cie ludz­kie – abor­cji i eu­ta­na­zji. Jest to za­sługa spo­łecz­nego na­ucza­nia Kościoła oraz dzia­łal­no­ści obroń­ców ży­cia. Jednak jesz­cze wiele osób musi przy­jąć prawdę, że czło­wiek nie jest rze­czą ale osobą, któ­rej ży­cie jest święte.

Wychowujmy mło­dzież do pięk­nej i od­po­wie­dzial­nej mi­ło­ści, do po­sza­no­wa­nia ży­cia ludz­kiego, do afir­ma­cji czło­wieka, do bu­do­wa­nia oso­bi­stego szczę­ścia we­dług okre­ślo­nej hie­rar­chii war­to­ści. Uczmy oka­zy­wa­nia wdzięcz­no­ści za ży­cie, które jest wiel­kim da­rem oraz po­sza­no­wa­nia god­no­ści czło­wieka, która jako war­tość jest do wy­pra­co­wa­nia w każ­dym z nas.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 03-20113 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Natalia Maria Ruman
  Wartość ży­cia ludz­kiego
 • Wanda Półtawska
  Godność i war­tość ży­cia w na­ucza­niu Jana Pawła II
 • Jadwiga Pizun
  Moralna ocena eu­ta­na­zji
 • Mieczysław Kuriański
  Niechciane ma­cie­rzyń­stwo
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  W za­leż­no­ści od kró­le­stwa
 • Magdalena Prokop−Duchnowska
  Medycyna, która szko­dzi zdro­wiu i za­bija
 • Elżbieta Gajoch
  Macierzyństwo po­cho­dzi od Boga
 • ks. Marek Dziewiecki
  Dzieci wspie­ra­jące ro­dzi­ców
 • Magdalena Hepner−Widło
  Wiosna w po­ezji. Scenariusz za­jęć dla uczniów klas I−III szkoły pod­sta­wo­wej
 • Ludmiła Prusko
  Macierzyństwo i oj­co­stwo. Konspekt z WdŻwR w kl. II szk. po­nad­gim­na­zjal­nych
 • Renata Gramatyka, Małgorzata Korpal
  Wiosna, fi­zyka, li­te­ra­tura i my (tur­niej dla gim­na­zja­li­stów)
 • Maria Sadlik
  Organizacja czasu „trud­nego” (list)
 • Katarzyna Nowak−Kwiatkowska
  Dzień Kobiet. Scenariusz
 • Renata Gruszczyńska
  Droga Krzyżowa dla dzieci
 • Elżbieta Trojan
  Życie ludz­kie i jego ochrona ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze)
 • Elżbieta Trojan
  Bioetyczne aspekty pro­kre­acji wspo­ma­ga­nej (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze)

Okładka: fot. Edyta Giertner

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.