02/2015 Przemoc, agresja

okladka_02-2015 Młody czło­wiek bom­bar­do­wany jest ogro­mem bodź­ców ze świata re­al­nego i wir­tu­al­nego. Nadmiar in­for­ma­cji spra­wia, że za­po­zna­jemy się z nimi po­spiesz­nie i po­wierz­chow­nie, a ten styl od­bioru in­for­ma­cji jest prze­no­szony na ko­mu­ni­ka­cję mię­dzy­ludzką. Nie mamy czasu i chęci, by po­znać my­śli, po­trzeby, mo­tywy dzia­łań dru­giej osoby, by po­znać le­piej sa­mego sie­bie. Brak wza­jem­nego zro­zu­mie­nia, po­sza­no­wa­nia god­no­ści i re­spek­to­wa­nia praw dru­giego czło­wieka pro­wa­dzi do nie­po­ro­zu­mień, do agre­sji i prze­mocy.

Przyczyną agre­sji by­wają nie­przy­jemne sy­tu­acje, stres, fru­stra­cja, lęk, gniew, nuda, chęć ry­wa­li­za­cji i do­mi­na­cji, trud­no­ści w na­uce, ano­ni­mo­wość, która wzmaga od­wagę agre­syw­nego za­cho­wa­nia. Źle wpływa na dzieci i mło­dzież po­wszech­ność agre­sji w me­diach i w ży­ciu spo­łecz­nym, brak do­sta­tecz­nej kon­troli ze strony ro­dzi­ców i na­uczy­cieli, mało efek­tywne wy­cho­wa­nie spo­łeczne. Ofiarami agre­sji i prze­mocy naj­czę­ściej są ucznio­wie lę­kliwi, po­zba­wieni pew­no­ści sie­bie, za­gu­bieni i osa­mot­nieni.

Agresja w szkole prze­ja­wia się ob­ra­ża­niem, po­ni­ża­niem, bój­kami, nisz­cze­niem sprzętu. Coraz czę­ściej wy­stę­puje cy­ber­prze­moc: wy­sy­ła­nie wul­gar­nych e-maili, SMS-ów, ob­raź­li­wych ko­men­ta­rzy na blogu, pu­bli­ko­wa­nie ośmie­sza­ją­cych in­for­ma­cji i zdjęć. Obniża się wiek agre­so­rów, po­ja­wiają się co­raz bar­dziej wy­szu­kane formy na­pa­ści wo­bec osób lub rze­czy. Uczniowie mało roz­ma­wiają z na­uczy­cie­lami o sy­tu­acjach agre­sji i prze­mocy w szkole, a na­uczy­ciele czę­sto ba­ga­te­li­zują sy­gna­li­zo­wany pro­blem.

Każdy młody czło­wiek po­trze­buje zro­zu­mie­nia i ak­cep­ta­cji, po­czu­cia bez­pie­czeń­stwa i po­ro­zu­mie­nia z drugą osobą. Ważny jest dom ro­dzinny pe­łen cie­pła i bez­pieczna szkoła. Zadbajmy więc o szkołę wolną od prze­mocy i agre­sji, sta­wiajmy wy­raźne gra­nice za­cho­wa­niom agre­syw­nym. Wzmacniajmy u uczniów prze­ko­na­nie, że prze­moc i agre­sja nie sta­nowi sku­tecz­nego na­rzę­dzia osią­ga­nia ce­lów, pro­wadźmy efek­tywną na­ukę za­sad ży­cia spo­łecz­nego. Współpracujmy z ro­dzi­cami, po­rad­nią psychologiczno- pe­da­go­giczną, po­li­cją, służbą zdro­wia, są­dem, otwar­cie mó­wiąc o agre­sji i prze­mocy oraz pro­ble­ma­tyce prze­stęp­no­ści nie­let­nich. Podejmujmy kon­kretne dzia­ła­nia wychowawczo-profilaktyczne, a przede wszyst­kim uka­zujmy uczniom war­to­ści i za­chę­cajmy do po­dą­ża­nia za nimi w ży­cio­wych wy­bo­rach.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 02-20153 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Jolanta Tęcza-Ćwierz
  Wychowawcze dy­le­maty. Rozmowa z ks. bp. Markiem Mendykiem
 • Monika Winiarska
  System pre­wen­cyjny ks. Jana Bosko
 • Małgorzata Stępień-Kęsik
  Przyczyny agre­sji w śro­do­wi­sku szkol­nym
 • Edmund Kurowski
  Agresja i prze­moc w śro­do­wi­sku szkol­nym w świe­tle ba­dań pe­da­go­gicz­nych
 • Barbara Trzos
  Pedagog wo­bec agre­sji
 • Katarzyna Padło
  Przemóc nie­moc
 • Aleksandra Jędryszek-Geisler
  Biologiczne uwa­run­ko­wa­nia agre­sji
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Przemoc? Mnie nie zwy­cięży
 • Grzegorz Socha
  Dlaczego warto me­dio­wać?
 • ks. Marek Dziewiecki
  Formy agre­sji
 • Małgorzata Sagan
  Treści wspólne i ko­nieczne w ka­no­nie lek­tur szkol­nych
 • Ewelina Czajkowska
  Przemoc i agre­sja w szkole (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze)
 • Stanisława Marek
  Hymn o Krzyżu. Scenariusz Misterium Wielkanocnego
 • Renata Gruszczyńska
  „Jezu, idę ra­zem z Tobą”. Scenariusz Drogi Krzyżowej
 • Natalia Maria Ruman
  Program profilaktyczno-edukacyjny „Bezpieczne dzie­ciń­stwo”

Okładka: fot. Archiwum

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.