02/2015 Prze­moc, agre­sja

okladka_02-2015 Mło­dy czło­wiek bom­bar­do­wa­ny jest ogro­mem bodź­ców ze świa­ta re­al­ne­go i wir­tu­al­ne­go. Nad­miar in­for­ma­cji spra­wia, że za­po­zna­je­my się z ni­mi po­spiesz­nie i po­wierz­chow­nie, a ten styl od­bio­ru in­for­ma­cji jest prze­no­szo­ny na ko­mu­ni­ka­cję mię­dzy­ludz­ką. Nie ma­my cza­su i chę­ci, by po­znać my­śli, po­trze­by, mo­ty­wy dzia­łań dru­giej oso­by, by po­znać le­piej sa­me­go sie­bie. Brak wza­jem­ne­go zro­zu­mie­nia, po­sza­no­wa­nia god­no­ści i re­spek­to­wa­nia praw dru­gie­go czło­wie­ka pro­wa­dzi do nie­po­ro­zu­mień, do agre­sji i prze­mo­cy.

Przy­czy­ną agre­sji by­wa­ją nie­przy­jem­ne sy­tu­acje, stres, fru­stra­cja, lęk, gniew, nu­da, chęć ry­wa­li­za­cji i do­mi­na­cji, trud­no­ści w na­uce, ano­ni­mo­wość, któ­ra wzma­ga od­wa­gę agre­syw­ne­go za­cho­wa­nia. Źle wpły­wa na dzie­ci i mło­dzież po­wszech­ność agre­sji w me­diach i w ży­ciu spo­łecz­nym, brak do­sta­tecz­nej kon­tro­li ze stro­ny ro­dzi­ców i na­uczy­cie­li, ma­ło efek­tyw­ne wy­cho­wa­nie spo­łecz­ne. Ofia­ra­mi agre­sji i prze­mo­cy naj­czę­ściej są ucznio­wie lę­kli­wi, po­zba­wie­ni pew­no­ści sie­bie, za­gu­bie­ni i osa­mot­nie­ni.

Agre­sja w szko­le prze­ja­wia się ob­ra­ża­niem, po­ni­ża­niem, bój­ka­mi, nisz­cze­niem sprzę­tu. Co­raz czę­ściej wy­stę­pu­je cy­ber­prze­moc: wy­sy­ła­nie wul­gar­nych e-ma­ili, SMS-ów, ob­raź­li­wych ko­men­ta­rzy na blo­gu, pu­bli­ko­wa­nie ośmie­sza­ją­cych in­for­ma­cji i zdjęć. Ob­ni­ża się wiek agre­so­rów, po­ja­wia­ją się co­raz bar­dziej wy­szu­ka­ne for­my na­pa­ści wo­bec osób lub rze­czy. Ucznio­wie ma­ło roz­ma­wia­ją z na­uczy­cie­la­mi o sy­tu­acjach agre­sji i prze­mo­cy w szko­le, a na­uczy­cie­le czę­sto ba­ga­te­li­zu­ją sy­gna­li­zo­wa­ny pro­blem.

Każ­dy mło­dy czło­wiek po­trze­bu­je zro­zu­mie­nia i ak­cep­ta­cji, po­czu­cia bez­pie­czeń­stwa i po­ro­zu­mie­nia z dru­gą oso­bą. Waż­ny jest dom ro­dzin­ny pe­łen cie­pła i bez­piecz­na szko­ła. Za­dbaj­my więc o szko­łę wol­ną od prze­mo­cy i agre­sji, sta­wiaj­my wy­raź­ne gra­ni­ce za­cho­wa­niom agre­syw­nym. Wzmac­niaj­my u uczniów prze­ko­na­nie, że prze­moc i agre­sja nie sta­no­wi sku­tecz­ne­go na­rzę­dzia osią­ga­nia ce­lów, pro­wadź­my efek­tyw­ną na­ukę za­sad ży­cia spo­łecz­ne­go. Współ­pra­cuj­my z ro­dzi­ca­mi, po­rad­nią psy­cho­lo­gicz­no- pe­da­go­gicz­ną, po­li­cją, służ­bą zdro­wia, są­dem, otwar­cie mó­wiąc o agre­sji i prze­mo­cy oraz pro­ble­ma­ty­ce prze­stęp­no­ści nie­let­nich. Po­dej­muj­my kon­kret­ne dzia­ła­nia wy­cho­waw­czo-pro­fi­lak­tycz­ne, a przede wszyst­kim uka­zuj­my uczniom war­to­ści i za­chę­caj­my do po­dą­ża­nia za ni­mi w ży­cio­wych wy­bo­rach.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 02-20153 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Jo­lan­ta Tę­cza-Ćwierz
  Wy­cho­waw­cze dy­le­ma­ty. Roz­mo­wa z ks. bp. Mar­kiem Men­dy­kiem
 • Mo­ni­ka Wi­niar­ska
  Sys­tem pre­wen­cyj­ny ks. Ja­na Bo­sko
 • Mał­go­rza­ta Stę­pień-Kę­sik
  Przy­czy­ny agre­sji w śro­do­wi­sku szkol­nym
 • Ed­mund Ku­row­ski
  Agre­sja i prze­moc w śro­do­wi­sku szkol­nym w świe­tle ba­dań pe­da­go­gicz­nych
 • Bar­ba­ra Trzos
  Pe­da­gog wo­bec agre­sji
 • Ka­ta­rzy­na Pa­dło
  Prze­móc nie­moc
 • Alek­san­dra Ję­dry­szek-Ge­isler
  Bio­lo­gicz­ne uwa­run­ko­wa­nia agre­sji
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Prze­moc? Mnie nie zwy­cię­ży
 • Grze­gorz So­cha
  Dla­cze­go war­to me­dio­wać?
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  For­my agre­sji
 • Mał­go­rza­ta Sa­gan
  Tre­ści wspól­ne i ko­niecz­ne w ka­no­nie lek­tur szkol­nych
 • Ewe­li­na Czaj­kow­ska
  Prze­moc i agre­sja w szko­le (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze)
 • Sta­ni­sła­wa Ma­rek
  Hymn o Krzy­żu. Sce­na­riusz Mi­ste­rium Wiel­ka­noc­ne­go
 • Re­na­ta Grusz­czyń­ska
  „Je­zu, idę ra­zem z To­bą”. Sce­na­riusz Dro­gi Krzy­żo­wej
 • Na­ta­lia Ma­ria Ru­man
  Pro­gram pro­fi­lak­tycz­no-edu­ka­cyj­ny „Bez­piecz­ne dzie­ciń­stwo”

Okład­ka: fot. Ar­chi­wum

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.