02/2008 Partnerstwo w wychowaniu

okladka_02-2008Najważniejszą wspól­notę wy­cho­waw­czą sta­nowi ro­dzina. To ro­dzice mają nie­zby­walne prawo i obo­wią­zek wy­cho­wa­nia dziecka – po­winni za­pew­nić sprzy­ja­jące wa­runki do jego roz­woju fi­zycz­nego, in­te­lek­tu­al­nego, du­cho­wego, do­star­czać wzo­rów do­brego ży­cia, dać po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa, tro­ski i mi­ło­ści. W ro­dzi­nie dziecko prze­żywa smutki i ra­do­ści, uczy się żyć z in­nymi i dla in­nych, kry­tycz­nie my­śleć i mą­drze ko­chać, przy­swaja sys­tem war­to­ści.

Niestety, wpływ wy­cho­waw­czy ro­dziny ma­leje. Wielu ro­dzi­ców nie po­trafi bądź nie chce ko­rzy­stać z ogrom­nej szansy wy­cho­waw­czej domu ro­dzin­nego. Brakuje cie­pła ro­dzin­nego, mi­ło­ści do dziecka, dziecko czuje się sa­motne, wy­ob­co­wane z ro­dziny.

Niewydolność wy­cho­waw­cza ro­dziny i kło­poty szkolne czę­sto pro­wa­dzą dziecko do grupy na­zwa­nej „dziećmi ulicy”. Są to osoby nie­peł­no­let­nie, spę­dza­jące wiele czasu bez­pro­duk­tyw­nie poza do­mem, poza szkołą, naj­czę­ściej w cen­trach han­dlo­wych, na dwor­cach, na osie­dlach, w blo­ko­wi­skach. Nieletni uczest­nicy ży­cia ulicz­nego prze­ja­wiają agre­sję słowną i fi­zyczną, palą pa­pie­rosy, piją al­ko­hol, kradną, za­ży­wają nar­ko­tyki, upra­wiają pro­sty­tu­cję, in­te­re­sują się por­no­gra­fią.

Rodzice po­winni za­bie­gać o wła­ściwy kli­mat wy­cho­waw­czy w domu oraz we wszyst­kich wspól­no­tach wy­cho­waw­czych, w któ­rych ich dziecko prze­bywa, bu­do­wać z in­nymi part­ner­stwo na rzecz wy­cho­wa­nia dzieci. Wybierać dla dziecka do­bre przed­szkole, do­brą szkołę, do­bre pro­gramy radiowo−telewizyjne, od­po­wied­nią książkę, film, grę kom­pu­te­rową, do­brą wspól­notę wy­cho­waw­czą. Być wraż­li­wymi na po­trzeby, na różne za­wi­ro­wa­nia w roz­woju psy­cho­spo­łecz­nym dziecka.

Środki spo­łecz­nego prze­kazu nie mogą ma­mić mło­dych lu­dzi ilu­zją ła­twego szczę­ścia, ży­cia bez so­lid­nej na­uki, sta­wia­nia so­bie wy­ma­gań, po­no­sze­nia od­po­wie­dzial­no­ści za sie­bie i in­nych, ży­cia bez obo­wiąz­ków, bez pracy. To de­mo­ra­li­zuje mło­dych lu­dzi, utrud­nia dzia­ła­nia wy­cho­waw­cze domu i szkoły.

Partnerstwo na rzecz wy­cho­wa­nia winni two­rzyć ro­dzice, Kościół, przed­szkole, szkoła, grupy ró­wie­śni­cze, osoby od­po­wie­dzialne za środki spo­łecz­nego prze­kazu. Współpartnerzy po­winni do­ce­niać moż­li­wo­ści wy­cho­waw­cze ro­dziny i wspie­rać ją w wy­peł­nia­niu tego za­da­nia.

Od wy­cho­wa­nia za­leży na­sze co­dzienne ży­cie, re­la­cje mię­dzy­ludz­kie, sto­sunki spo­łeczne, po­kój w nas i wo­kół nas.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 02-20083 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Barbara Niziołek
  Kilka uwag o wy­cho­wa­niu
 • Rafał Ryszka
  Młody ob­ser­wuje do­ro­słych
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Razem czy osobno?
 • Kazimierz Kosmaciński
  Katecheza a kul­tura
 • Wojciech Hausner
  Religia już tam jest
 • Małgorzata Damczyk
  Rodzina, szkoła i pa­ra­fia (list)
 • Elżbieta Wasiak−Kowalska
  Mama, tata i ja
 • Jarosław Sokołowski
  Zdolni do wy­cho­wa­nia
 • ks. Marek Dziewiecki
  Odpowiedzialne wy­cho­wa­nie
 • Małgorzata Chojak
  Rodzina z pro­ble­mem al­ko­ho­lo­wym
 • Anna Marecik
  Rodzice wy­je­chali
 • Tomasz Minorczyk
  Buty
 • Jolanta Tęcza−Ćwierz
  Mieć wy­obraź­nię mi­ło­sier­dzia
 • Kazimierz Gorzelok
  Droga krzy­żowa wy­cho­wawcy
 • Czesław Mirosław Szczepaniak
  Sens cier­pie­nia cz. XIII
 • Jadwiga Szyszka
  Chrześcijan to ja. Scenariusz za­jęć dla klasy VI szkoły pod­sta­wo­wej na re­ko­lek­cje wiel­ko­postne
 • Ewa Woltmann
  „Tylko gu­ziki nie­ugięte”. Scenariusz szkol­nego pro­gramu ar­ty­stycz­nego

Okładka i zdję­cia w nu­me­rze: www.sxc.hu

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.