02/2007 Bezpieczna szkoła

okladka_02-2007Nasze czasy cha­rak­te­ry­zuje brak wraż­li­wo­ści na war­to­ści uni­wer­salne, re­la­ty­wizm po­staw, li­be­ra­lizm, za­cie­ra­nie róż­nicy po­mię­dzy do­brem a złem, prawdą a fał­szem. Przybywa mło­dych osób za­gu­bio­nych w śro­do­wi­sku spo­łecz­nym, ma­ją­cych po­czu­cie ne­ga­tyw­nego na­sta­wie­nia oto­cze­nia do nich, re­agu­ją­cych wrogo wo­bec dru­gich. Przejawiają oni brak wraż­li­wo­ści mo­ral­nej oraz kry­ty­cy­zmu w dzia­ła­niu, dążą do szko­dze­nia in­nym, oszu­kują, kła­mią, od­rzu­cają au­to­ry­tety. Poczucie od­rzu­ce­nia, czy wręcz skrzyw­dze­nia przez naj­bliż­szych, przez śro­do­wi­sko staje się czę­sto uspra­wie­dli­wie­niem ich na­gan­nego po­stę­po­wa­nia.

Dlaczego młody czło­wiek za­cho­wuje się agre­syw­nie, jest zdolny do czy­nów nisz­czy­ciel­skich, na­sy­co­nych wro­go­ścią? Przyczyn na­leży szu­kać w śro­do­wi­skach kształ­tu­ją­cych oso­bo­wość mło­dego czło­wieka – w pa­to­lo­gii ży­cia ro­dzin­nego, nie­wy­dol­no­ści wy­cho­waw­czej ro­dzi­ców, sto­so­wa­niu prze­mocy wo­bec dzieci, al­ko­ho­li­zmie, awan­tu­rach, braku po­sza­no­wa­nia dru­giej osoby.

Zastanówmy się nad tym, jak dzieci i mło­dzież mają zor­ga­ni­zo­wany czas przed i po lek­cjach, czy na­uczy­ciele mają czas i wła­ściwy kon­takt z uczniami, czy każdy uczeń ma szansę na od­nie­sie­nie suk­cesu edu­ka­cyj­nego? Szkoła po­winna ści­ślej współ­pra­co­wać z do­mem ro­dzin­nym, po­lep­szyć po­moc psychologiczno−pedagogiczną dla uczniów, ro­dzi­ców i na­uczy­cieli, zmniej­szyć liczbę uczniów w kla­sach, or­ga­ni­zo­wać we­dług po­trzeb świe­tlice, pro­wa­dzić wię­cej in­te­re­su­ją­cych za­jęć po­za­lek­cyj­nych, zbie­rać in­for­ma­cje o za­gro­że­niach, o cier­pie­niach fi­zycz­nych i psy­chicz­nych uczniów i od­po­wied­nio na nie re­ago­wać.

Pamiętajmy, że obo­wiąz­kiem ro­dzica, nauczyciela−wychowawcy, do­ro­słej osoby jest za­pew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa każ­demu mło­demu czło­wie­kowi.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 02-20073 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Ksawera Łaszczewska
  Nie ma wy­cho­wa­nia bez dys­cy­pliny
 • Małgorzata Piłat
  Przemoc w szkole
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Niebezpiecznie bez­pieczna szkoła
 • Grażyna Kałużna−Lis
  Społeczne uwa­run­ko­wa­nia agre­sji
 • Edyta Bąk−Buczak
  Dziewczęta w gru­pach prze­stęp­czych
 • Stanisław Kumon
  Rodzice w szkole (list do re­dak­cji)
 • ks. Marek Dziewiecki
  Agresja i prze­moc
 • Piotr Tomasz Nowakowski
  Manipulacja hi­sto­rią Polski
 • Jarosław Kordziński
  Uzależnienie od Internetu
 • Małgorzata Brzezińska
  Profilaktyka sa­mo­bójstw
 • Agnieszka Wołodko
  Wszystko jest ważne… (list do re­dak­cji)
 • Aneta Wilczyńska
  Nie będę cię krzyw­dzić! Scenariusz lek­cji wy­cho­waw­czej lub wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie dla uczniów klas V−VI
 • Z ks. Janem Twardowskim roz­ma­wia Czesław Mirosław Szczepaniak
  Wspierające do­bro… cz. II
 • Katarzyna Binias, Joanna Koch
  Rozprawa prze­ciwko prze­mocy

Okładka: fot. Włodzimierz Płaneta

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.