12/2018 Ety­ka a spra­wie­dli­wość

okladka_12-2018 Ety­ka, prze­strze­ga­nie za­sad mo­ral­nych, jest fun­da­men­tem kli­ma­tu wy­cho­waw­cze­go szko­ły. Na­ucza­nie war­to­ści i na­uka do­ko­ny­wa­nia ocen etycz­nych to prio­ry­tet w od­dzia­ły­wa­niach dy­dak­tycz­no-wy­cho­waw­czych. Wzor­ce i za­sa­dy po­stę­po­wa­nia prze­ka­zy­wa­ne przez szko­łę sta­ją się pod­sta­wą od­nie­sień ak­sjo­lo­gicz­nych, któ­ry­mi czło­wiek kie­ru­je się w swo­im po­stę­po­wa­niu. Ak­cep­to­wa­ne wzo­ry oso­bo­we i przy­ję­ty sys­tem war­to­ści są punk­tem od­nie­sie­nia i świa­tem du­cho­wym, w któ­rym czło­wiek od­naj­du­je sens ży­cia.

Wzór wy­cho­waw­czy ma sta­łe i roz­po­zna­wal­ne ce­chy, jak spra­wie­dli­wość, od­po­wie­dzial­ność, wia­ry­god­ność, sza­cu­nek dla dru­gie­go czło­wie­ka. Spra­wie­dli­wość to jed­no z naj­sil­niej­szych uczuć mo­ral­nych mło­dych lu­dzi. W opi­nii uczniów jest war­to­ścią bar­dzo istot­ną. Ucznio­wie są wy­czu­le­ni na spra­wie­dli­we ich trak­to­wa­nie i oce­nia­nie, na spra­wie­dli­wość w śro­do­wi­sku ró­wie­śni­czym. Przy­kład spra­wie­dli­we­go po­stę­po­wa­nia przez na­uczy­cie­la- wy­cho­waw­cę jest naj­bar­dziej kształ­cą­cy i po­cią­ga­ją­cy dla uczniów-wy­cho­wan­ków. Uczeń ocze­ku­je od na­uczy­cie­la spra­wie­dli­wej oce­ny, opi­nii, spra­wie­dli­wej na­gro­dy ewen­tu­al­nie ka­ry. Jest to co­dzien­na na­uka, jak po­stę­po­wać zgod­nie z praw­dą, zgod­nie z za­sa­dą spra­wie­dli­wo­ści.

Ob­ser­wu­je­my kry­zys mo­ral­ny, de­fi­cyt war­to­ści, cha­os, po­czu­cie bez­rad­no­ści w oce­nie te­go, co jest spra­wie­dli­we, a co nie. Lu­dzie pra­gną spra­wie­dli­we­go trak­to­wa­nia, a god­ność czło­wie­ka wy­ma­ga sza­cun­ku dla wszyst­kich i w każ­dych oko­licz­no­ściach. Spra­wie­dli­wość to przy­ka­za­nie mi­ło­ści, prze­strze­ga­nie de­ka­lo­gu.

Czyń do­brze, uni­kaj złe­go”. Re­la­cje mię­dzy­ludz­kie mu­szą mieć oso­bo­wy cha­rak­ter, po­trzeb­na jest szcze­rość i kon­se­kwen­cja prze­ko­nań, po­trzeb­na jest spra­wie­dli­wość, któ­ra jest mo­ral­ną pra­wo­ścią.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 12-20183 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • ks. Mie­czy­sław Ru­siec­ki
  Etos za­wo­du na­uczy­cie­la
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Praw­dzi­wa spra­wie­dli­wość
 • Da­nu­ta Bu­la
  Spo­tka­nie z dru­gim czło­wie­kiem
 • ks. An­drzej Zwo­liń­ski
  Czło­wiek na roz­dro­żu
 • Agniesz­ka Gra­czyk
  Ety­ka za­wo­du na­uczy­cie­la (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Łu­kasz Mró­zek
  Sta­ro­żyt­na idea spra­wie­dli­wo­ści
 • Ewa Ko­siń­ska
  Czy jest moż­li­wa spra­wie­dli­wość w szko­le?
 • Agniesz­ka Wo­łod­ko
  Spra­wie­dli­we oce­nia­nie
 • Iza­be­la Fa­leń­czyk, Mał­go­rza­ta Sa­sin
  Mo­je pra­wa. Sce­na­riusz za­jęć dy­dak­tycz­no-wy­cho­waw­czych dla kla­sy IIIII szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Mał­go­rza­ta Sa­sin
  Mam pra­wo do…
 • To­masz Biesz­czad
  Te­atr am­bit­ny
 • Do­ro­ta So­wa
  Hej ko­lę­da, ko­lę­da…
 • Pa­weł Waw­rzy­niak
  Św. Fran­ci­szek i kro­pla mi­ło­ści… Sce­na­riusz te­atral­ny na Bo­że Na­ro­dze­nie

Okład­ka: fot. Pixabay.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.